Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 14. prosince 2010 se sešla ke svému pravidelnému zasedání synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE). Na programu jednání byly body z různých oblastí správy církve.

Synodní rada:
- udělila studentu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy F. Ženatému stipendium pro akademický rok 2010/2011;
- schválila zapsání studentky Evangelické teologické fakulty UK Zory Novákové do seznamu kandidátů služby v církvi;
- odsouhlasila návrh změn v Řádu pro kazatele čl. 11 v bodech 7. a 8.:
7. Předpokladem pro přijetí do vikariátu je písemná žádost studenta (absolventa) bohosloví zapsaného po dobu nejméně jednoho roku do
seznamu kandidátů služby v církvi, podaná synodní radě. Synodní rada může v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o přijetí
studenta (absolventa) bohosloví do vikariátu i tehdy, není-li student (absolvent) v seznamu kandidátů služby v církvi zapsán. V tom případě
musí synodní radě se svou přihláškou předložit i doporučení staršovstva a seniorátního výboru a vyjádření psychologa, kterého určí synodní
rada.
8. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je vykonání nejméně jedné bohoslovecké praxe ve sboru ČCE v rozsahu tří týdnů.
a pověřila ÚCK, aby zajistila předložení tohoto návrhu 1. zasedání 33. synodu;
- schválila odměny přednášejícím na úvodním a byrokratickém semináři v rámci vikariátu. Odměny budou vyplaceny z Fondu pro bohoslovce a vikariát;
- vzala na vědomí seznam tisků ze zasedání synodů z let 2004-2009 vybraných ke zveřejnění a uložila ÚCK připravit model jejich zveřejňování na církevním webu (kategorizace, strukturování);
- projednala téma sčítání lidu v roce 2011 a prezentaci Českobratrské církve evangelické v této souvislosti;
- potvrdila volbu náměstka seniora libereckého seniorátu br. Filipa Šimonovského a volbu náhradníka z řad farářů br. Filipa Susy;
- potvrdila volbu seniorátního kurátora br. Pavla Pistora a volbu 1. náhradníka z řad kazatelů br. Martina Zikmunda v Poděbradském seniorátu;
- potvrdila volbu seniora br. Miroslava Hamariho a volbu konseniora br. Radka Matušky v Západočeském seniorátu;
- potvrdila volbu prvního náhradníka SV z řad kazatelů br. Tomáše Vítka v Horáckém seniorátu;
- vzala na vědomí zápis z konventu Královéhradeckého seniorátu ze dne 13.11.2010;
- delegovala Pavla Filipiho a Ladislava Beneše do přípravného skupiny společného biblického čtení na každý den pro r. 2014 v rámci českých církví leuenberské konkordie. Synodní rada vzala na vědomí a podpořila záměr koordinovaného postupu s ostatními českými členskými církvemi GEKE při stanoviscích k dokumentům, které GEKE vydává. Synodní rada také podpořila myšlenku propojení a součinnosti delegátů českého leuenberského synodu a delegátů na VS GEKE ve Florencii;
- pověřila Danielu Hamrovou koordinací příprav Noci kostelů 2011 a doporučila sborům ČCE (přes web a sborovou zásilku), aby se do akce Noc kostelů zapojily a aby kromě ohlášení akce svým koordinátorům o svém záměru informovaly také ekumenické oddělení;
- delegovala Kateřinu Roskovcovou a Hanu Brožkovou na seminář GEKE o eutanázii 7.-9.2.2011 v Tutzingu;
- pověřila ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegáta na Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 16.-25.5.2011;
- doporučila Pavla Roubíka na církevní stipendium EKHN v Marburgu;
- doporučila Alžbětu Matějovskou na stipendium GAW v Lipsku;
- pověřila ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegáta na synod Church of Scotland 21.-27.5.2011 v Edinburku;
- vzala na vědomí rezignaci Gerharda Frey-Reininghause na členství ve správní radě Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové. K otázce nominace nového člena správní rady za ČCE se synodní rada vrátí na svém zasedání 11.1.2011.

Ostatní body zasedání není možné z důvodu ochrany osobních údajů zveřejnit.

Příští pravidelné zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické proběhne 11. 1. 2011.