Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE 11. 1. 2011

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Vybrané body ze zápisu ze zasedání číslo 1 ze dne 11.1.2011

Sbory a pracovníci

FS ČCE v Krouně - kandidatura Marka Váni

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu bratra Marka Váni na místo druhého faráře FS ČCE v Krouně na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2013. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

FS ČCE v Poděbradech - kandidatura Bohumila Bašteckého

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu bratra Bohumila Bašteckého na místo faráře FS ČCE v Poděbradech na pracovní úvazek 50%, na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2012. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Bartošek Josef - žádost o udělení druhé poloviny tříměsíčního studijního volna

Synodní rada ČCE souhlasila se záměrem využití druhé části tříměsíčního studijního volna br. faráře Josefa Bartoška a udělila mu studijní volno od 12.2.2011 do 8.3.2011.

Pražský seniorát ČCE - snížení pracovního úvazku P. Špirka

Synodní rada ČCE vzala na vědomí snížení pracovního úvazku seniorátního faráře Pražského seniorátu ČCE Petra Špirka ze 100% na 33% s účinností od 1.1.2011.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o stipendium - Michael Pfann

Synodní rada ČCE schválila udělení stipendia Michaelu Pfannovi a uložila ÚCK vypracování smlouvy o udělení stipendia.

Zpráva o účasti na sborovém životě - Jana Hofmanová

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ses. Jany Hofmanové.

Vikariát

Vzdělávání laiků

Seminář pro pastorační pracovníky

SR vzala na vědomí zprávu E. Benešové, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK z prvního uskutečněného semináře pro pastorační pracovníky.

Správa církve

Sčítání lidu - 2011

1. SR přijala dopis k Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011 ve znění upraveném D. Ženatým a uložila ÚCK zajistit jeho zaslání do sborů.

2. SR uložila statutárním zástupcům upozornit na význam tohoto dopisu zvláštním dopisem seniory a seniorátní výbory.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů (SV) ve farních sborech

SR vzala na vědomí tyto zprávy z vizitací seniorátních výborů:

1. Zpráva o vizitaci SV Východomoravského seniorátu ve FS Valašské Meziříčí ze dne 24. 10. 2010

2. Zpráva o vizitaci SV Pražského seniorátu ve FS Praha 1- Staré Město ze dne 11. 11. 2010

3. Zpráva o vizitaci SV Východomoravského seniorátu ve FS Jablůnka ze dne 14. 11. 2010

Zprávy ze zasedání SV

SR vzala na vědomí tyto zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV):

1. Zpráva ze zasedání SV Pražského seniorátu ze dne 19. 10. 2010

2. Zpráva ze zasedání SV Pražského seniorátu ze dne 16. 11. 2010

3. Zpráva ze zasedání SV Chrudimského seniorátu ze dne 6. 12. 2010

4. Zpráva ze zasedání SV Východomoravského seniorátu ze dne 13. 12. 2010

5. Zpráva ze zasedání SV Poděbradského seniorátu ze dne 13. 12. 2010

Konvent Chrudimského seniorátu, 20. 11. 2010

Konvent byl řádně svolán a proběhl podle řádů. Po přednesení všech zpráv byla otevřena rozprava.

Konvent Poděbradského seniorátu, 13. 11. 2010

Konvent byl řádně svolán a proběhl podle řádů. Byl to konvent volební, volby byly předloženy a synodní radou potvrzeny na minulém zasedání SR. Všechny zprávy, které byly předneseny, byly přijaty. Konvent schválil seniorátní rozpočet na rok 2011 a také seniorátní sbírku ve prospěch Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou.

Konvent Pražského seniorátu, 13. 11. 2010

Konvent byl řádně svolán a proběhl bez závad. Byl to konvent volební. Br. f. Josef Bartošek byl zvolen seniorátním farářem na poloviční úvazek do 31.12.2011. Všechny přednesené zprávy byly po ukončení rozpravy schváleny.

Hospodářské věci

Hospodářské věci - vnitřní

Schůze správní rady PF - 6. 12. 2010

Dne 6. 12. 2010 proběhla schůze správní rady Personálního fondu (PF). Ze schůze vzešly dva návrhy, které podléhají schválení synodní radou:

1. SR schválila rozdělení solidárních prostředků pro rok 2011 dle návrhu správní rady PF takto:

OS při ČCE Jablonec nad Nisou: 56 800,- Kč

FS ČCE Nejdek: 56 800,- Kč

FS ČCE Nosislav: 50 000,- Kč

FS ČCE Rovečné: 56 800,- Kč

FS ČCE Kovánec: 17 000,- Kč

FS ČCE Vysoké Mýto: 56 800,- Kč

FS ČCE Přeštice: 56 800,- Kč

FS ČCE Hrubá Vrbka-Velká n/Vel.: 56 800,- Kč

2. SR žádá správní radu PF, aby navrhla taková pravidla čerpání pomoci ze solidárních prostředků, která by omezila patrnou tendenci některých sborů církve poměrně snadno dosáhnout solidárními prostředky PF financování např. stavebních akcí sboru, aniž by bylo hledáno jiné – zodpovědnější řešení.

3. SR ukládá Poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP), aby vypracoval návrh změny Statutu PF ve smyslu návrhu správní rady PF.

Formulář hospodářského dotazníku za rok 2010

Synodní rada schválila hospodářský dotazník za rok 2010 a ukládá ÚCK rozeslat jej do sborů.

Ekumenické vztahy

Členství ČCE v o.s. Servitus

SR delegovala Martina Řeháčka jako zástupce ČCE v o.s. Servitus na další období, tj. do 31.12.2012.

Pozvání na Czech Mission Network - Gerhard Frey-Reininghaus 11. - 27. 10. 2010

Gerhard Frey-Reininghaus podal zprávu o své návštěvě v USA. Věnoval se zejména návštěvám sborů, které mají nebo hledají partnerství se sbory ČCE, navštívil řadu bývalých Čechů a přátel ČCE, byl i na centrále Presbyterní církve USA v Louisville a také na české ambasádě ve Washingtonu, navštívil manžele Stehlíkovy. Byly to skutečně tři týdny nabité rozhovory a pohostinstvím. Náklady hradila Presbyterian Church (PC) v USA a Gerhard Frey-Reininghaus. Z rozpočtu ČCE bylo hrazeno jen kapesné a dárky z chráněné dílny diakonie (celkem 7 840,- Kč).

Evropské setkání vedoucích členských církví Luterského světového svazu (LSS) 2012 10. -14. 5. 2012

Termín evropského setkání vedoucích členských církví Luterského světového svazu (LSS) je dohodnut na 10. - 14. 5.2012, stále se jedná o lokalitě. Luterskému svazu byly poskytnuty některé informace ohledně konferenčních možností v několika městech. Na svazu bude rozhodnutí, kde se setkání bude konat. Podle lokality bude pak také určeno, která členská církev Komitétu luterských církví bude za českou stranu hlavní organizátorkou. Pomoc ze strany ČCE by byla zejména organizační.

7. valné shromáždění Ekumenické rady církví (ERC) v ČR 10. 11. 2010

SR souhlasila s pověřením Jaromíra Strádala ml., aby se stal zástupcem ČCE v přípravném týmu ERC pro Modlitbu za domov 2011.

Evangelischen Arbeitskreises für Konfessionskunde in Europa (EAKE) - 48. výroční zasedání v Berekfürdö 5.-8.5.2011

SR ukládá ekumenickému oddělení najít za ČCE delegáta na 48. výroční zasedání pracovního kruhu pro otázky vyznání v Berekfürdö 5. - 8. 5. 2011.

Zahraniční hosté na synodu 2011

1. SR souhlasí s pozvání zahraničních hostů na synod 2011 dle přiloženého seznamu. SR také počítá se setkáním se zahraničními hosty.

2. SR se v příštím zasedání 25. 1. 2011 bude věnovat, i vzhledem k účasti zahraničních hostů, otázce tématu synodu.

15. studijní den ERC - Generace facebooku - křesťanská mládež a práce s ní

SR pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáty na 15. studijní den ERC 8. 2. 2011.

Bohoslužba k rozloučení s Dr. Pietzem a instalace M. Hercheho ve Zhořelci

SR deleguje na bohoslužbu k rozloučení s Dr. Pietzem a instalace M. Hercheho ve Zhořelci 22. 1. 2011 Daniele Ženatého.

Návštěva Reverenda Dr. Andrew Prasada z URC 22. - 27. 6. 2011

SR bere na vědomí termín návštěvy moderátora Thames North Synodu Dr. Andrew Prasada 22. - 27. 6. 2011 a ukládá ekumenickému oddělení připravit program této návštěvy.

Rozloučení s ředitelem M. Kuchem v Bad Alexandersbad 9.1.2011

Michael Kuch odchází po 12 letech z místa vedoucího střediska v Bad Alexandersbad. Vzhledem k dlouholeté výborné spolupráci s tímto střediskem pod vedením M. Kucha zastoupili na rozloučení v neděli 9. 1. 2011 ČCE Joel Ruml a Gerhard Frey-Reininghaus a poděkovali za spolupráci.

Evangelická akademie

Výjezdní zasedání SR ve školách Evangelické akademie (EA)

Synodní rada plánuje během svého funkčního období jedenkrát navštívit každou školu Evangelické akademie. Během těchto návštěv (výjezdních zasedání) se SR setká s pedagogickým sborem, se studenty, vedením školy, příp. spirituály. Synodní rada uložila ÚCK připravit do příštího zasedání harmonogram výjezdních zasedání ve školách EA během roku 2011.

Různé

Křesťanský magazín na ČT2 - přesun ve vysílání

SR bere na vědomí informaci o přesunu vysílacího času Křesťanského magazínu. SR považuje tento přesun za nešťastný a pověřuje proto synodního seniora, aby v této věci jednal s ERC o společném postupu vzhledem k ČT.

Poradní odbor pro otázky životního prostředí (POŽP) - zápis z 16. 10. 2010

SR vzala na vědomí zápis z jednání poradní odbor pro otázky životního prostředí (POŽP) ze dne 16. 10. 2010 a v souvislosti s podnětem POŽP, aby se ČCE stala členem České křesťanské environmentální sítě (ČKES), se obrací na PO o bližší informace, co takové členství v ČKES obnáší.