Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 25. 1. 2011

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Výběr bodů ze zasedání synodní rady ze dne 25.1.2011

Vyznání a život církve

Kurzy Alfa 2013

Synodní rada bere na vědomí připravovanou akci Rady kurzů Alfa pro rok 2013 "Zveme Česko na večeři" a ukládá statutárním zástupcům církve poslat informační dopis do sborů a odpovědět organizátorům. Součástí dopisu bude i dotaz kazatelům na zkušenost s kurzy Alfa, materiály a výsledky.

Sbory a pracovníci

Farní sbor ČCE v Krouně - kandidatura Marka Váni

Synodní rada potvrzuje volbu Marka Váni za druhého faráře FS ČCE v Krouně na období od 1.2.2011 do 31.1.2013 a ukládá FS ČCE v Krouně, aby dopracoval kazatelský statut do podoby, která je definována Řádem pro kazatele čl. 13 odst. 1.

Farní sbor ČCE v Jihlavě - opakovaná volba J. Keřkovského

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jana Keřkovského za faráře FS ČCE v Jihlavě na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor ČCE ve Znojmě - opakovaná volba J. Špinarové
Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě sestry Jany Špinarové za farářku FS ČCE ve Znojmě na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Jan Mamula - příprava sborníku

Synodní rada si váží iniciativy Jana Mamuly a Iva Mareše a žádá je o předložení podrobnější osnovy „sborníku ČCE…", do té doby SR odkládá rozhodnutí ve věci sborníku (otázka financování prozatím zůstává stranou).

Faní sbor ČCE v Jindřichově Hradci - opakovaná volba D. Balcara

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Davida Balcara za faráře FS ČCE v Jindřichově Hradci na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1.9.2011 do 31.8.2021. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva o působení ve sboru - Ondřej Zikmund

Synodní rada bere na vědomí zprávu O. Zikmunda o působení ve sboru.


Zpráva o působení na sboru - Michael Pfann

Synodní rada bere na vědomí zprávu M. Pfanna o působení na sboru.

Zápis do seznamu kandidátů služby v církvi - Milan Balahura

Synodní rada schvaluje zápis Milana Balahury do seznamu kandidátů služby v církvi.


Žádost o zapsání mezi kandidáty církevní služby - Jan Hrudka

Synodní rada souhlasí se zápisem Jana Hrudky do seznamu kandidátů služby v církvi.


Ludmila Míchalová Mikšíková - zpráva o činnosti na sboru

Synodní rada bere na vědomí zprávu L. Míchalové Mikšíkové o činnosti na sboru.

Správa církve

Zápis z konventu Moravskoslezského seniorátu ze dne 23.10.2010

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu.

Zápis z konventu Ochranovského seniorátu ze dne 13.11.2010

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu.


Zápis z konventu Ústeckého seniorátu ze dne 13.11.2010

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu a potvrzuje volbu seniora Ústeckého seniorátu ČCE br. Jana Kupky.


Zápis z konventu Východomoravského seniorátu ze dne 13.11.2010

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu.


Zápis z konventu Brněnského seniorátu ze dne 20.11.2010

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu.


Zápis z konventu Poličského seniorátu ze dne 27.11.2010

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu.


Zpráva z vizitace SV BS ve FS ČCE v Rovečném dne 7.11.2010

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace.

Zprávy ze zasedání SV

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Brněnského, Východomoravského, Pražského a Poličského seniorátu.


Zahraniční sbory

Zpráva o činnosti celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě za měsíce září až prosinec 2010

Synodní rada vzala na vědomí zprávu celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě Petra Brodského za období září-prosinec 2010.


Celocírkevní kazatel pro české sbory ve východní Evropě - plán výjezdů na I. pol. 2011

Synodní rada vyslovila souhlas s předloženým plánem výjezdů P. Brodského na I. pololetí r. 2011 s tím, že rozpočtované zdroje na dané období činí 60.000,- Kč, resp. 120.000,- Kč na rok. Synodní rada odložila delegování svých zástupců na oslavy 15. výročí otevření shromáždění v Bohemce v termínu 18.-24./25.10. 2011 na příští zasedání 8. 2. 2011.

Sbírka na letní pobyt dětí z evangelických sborů na Ukrajině

Synodní rada vyhlašuje dobrovolnou celocírkevní sbírku na krytí nákladů spojených s účastí dětí z Bohemky a Veselynivky na letním církevním táboře v Čechách a ukládá L. Valkové, aby připravila dopis s vyhlášením této sbírky (doba trvání sbírky do 31. 3. 2011).


Ekumenické vztahy

Valné shromáždění Lutherského světového svazu ve Stuttgartu 20.-27.7.2010

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby zajistilo mediální zveřejnění českého překladu prohlášení valného shromáždění Lutherského světového svazu.


Setkání vedoucích reformovaných církví v Evropě 3. - 5. 3. 2011 v Praze

Synodní rada deleguje Joela Rumla a Gerharda Frey-Reininghause na Setkání vedoucích reformovaných církví v Evropě, které se uskuteční ve dnech 3. - 5. 3. 2011 v Praze.


Poradní odbor ekumenický synodní rady ČCE 3. 11. 2010

Ladislav Beneš zpracoval výstupy poradních odborů pro otázky teologie, ekumeny a společenské a mezinárodní (POT, POE, POSM) a Leuenberského synodu a připravil odpověď pro Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE). Synodní rada souhlasí s tím, aby text L. Beneše byl odeslán GEKE jakožto stanovisko ČCE k dokumentu o sociální spravedlnosti a ukládá ÚCK požádat GEKE o doplnění příslušných dokumentů dle bodu 3 d).


Synod Church of Scotland 21. - 27. 5. 2011 v Edinburku

Ekumenické oddělení nenašlo vhodného delegáta na synod Church of Scotland, a proto synodní rada souhlasí s tím, aby ekumenické oddělení vyřídilo omluvu ČCE z účasti na synodu Church of Scotland, který se bude konat v květnu t.r. v Edinburku.


Téma synodu ČCE v roce 2011

Synodní rada projedná s předsednictvem synodu možnost věnovat úvodní jednání 1. zasedání 33. synodu tématu "Zkušenost práce s Romy a role církve jako prostředníka mezi Romy a společností".


Luterská liturgická konference v Heilsbronnu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na Luterskou liturgickou konferenci v Heilsbronnu. Jako možného delegáta rada navrhuje Davida Sedláčka.


Fastenopfer 2011

Synodní rada doporučuje pro Fastenopfer 2011 projekt Slunečnice v Horní Krupé.


Evangelická akademie

Výjezdní zasedání synodní rady ve školách Evangelické akademie (EA)

Synodní rada odkládá rozhodnutí o výjezdních zasedáních do škol EA a ukládá ÚCK do příštího zasedání 8. 2. vyčíslit náklady na minulé výjezdy SR do škol EA. Synodní rada sdělí v zasedání 22. 2. 2011, kdo z jejích členů plánuje navštívit akce škol EA a ÚEA v tomto roce, a které akce to budou.


Různé

Spisový a skartační řád synodní rady a Ústřední církevní kanceláře ČCE

Synodní rada schvaluje předloženou změnu Spisového a skartačního řádu SR a ÚCK ČCE.


Změna ve správní radě NF Třebické Řivnáčové

SR navrhuje správní radě NF Třebické Řivnáčové na místo čtvrtého člena správní rady br. Tomáše Růžičku.

Křesťanský magazín na ČT2 - přesun ve vysílání

Podle sdělení předsedy mediální komise Ekumenické rady církví P. Vaďury se již v této věci vedou příslušná jednání.


EU-Diář 2011, podnět St. Kaczmarczyka

SR na základě zveřejněné omluvy tvůrců Diáře považuje neuvedení křesťanských svátků v Diáři 2011 pro studenty středních škol v členských zemích Evropské Unie (EU) za hrubou administrativní chybu. Nehodlá však jít cestou dalších úvah, co za ní stojí. Považuje ji, stejně jako skutečnost, že 135 tis. českých studentů z toho může vyvozovat zavádějící závěry, za významný podnět pro každého člena a pracovníka církve. Tento nedostatek, dokreslující - nikoliv poprvé - jistou míru lhostejnosti a sekularizace, lze vyvážit především soustředěním na zvěstování evangelia a zdůrazňování přínosu následování Ježíše Krista pro život člověka.

_______________________________________