Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 8. 2. 2011

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Výběr bodů ze 3. pravidelného zasedání synodní rady ze dne 8. 2. 2011

Sbory a pracovníci

Zásady pověřování kazatelů pro duchovenskou službu ve zdravotnických aj. zařízeních

Synodní rada schválila "Zásady pověřování kazatelů a jiných členů ČCE k duchovenské službě v jiných institucích synodní radou ČCE" s následující změnou - novým zněním níže uvedených článků:
čl. 8 zní: "Pověření se uděluje nejvýše na dobu čtyř let. Má-li kazatel vykonávat tuto službu v rámci svého působení v církevním sboru, nesmí toto pověření přesáhnout dobu, na niž byl kazatel ke službě v církevním sboru povolán."
čl. 11 zní: "Pověření může být synodní radou na základě žádosti pověřeného prodlouženo vždy nejvýše o další čtyři roky za dodržení podmínky uvedené v čl. 8 větě druhé. Podmínkou pro prodloužení pověření je řádné předkládání zpráv kazatelem či jiným členem ČCE podle čl. 10."
čl. 13 zní: "Kazatelům a jiným členům ČCE, kteří byli pověřeni službou v jiných institucích na dobu delší než čtyři roky, zaniká toto pověření k 30. červnu 2011. Před tímto termínem mohou tito kazatelé a jiní členové ČCE požádat o prodloužení pověření. K žádosti přiloží svoji zprávu o činnosti v instituci a hodnocení služby vypracované institucí, v níž působí."


FS ČCE v Poděbradech - kandidatura Bohumila Bašteckého

Synodní rada ČCE potvrdila volbu bratra Bohumila Bašteckého za faráře FS ČCE v Poděbradech s platností od 1. 2. 2011 na dobu určitou do 31.1.2012 na pracovní úvazek 50%.

Vlastimil Kovář - rezignace na místo faráře FS ČCE v Pozděchově

1. Synodní rada ČCE vzala na vědomí rezignaci bratra faráře Vlastimila Kováře na místo faráře sboru ve FS ČCE Pozděchov.

Čapek Jan - rezignace na místo faráře FS ČCE v Liberci

Synodní rada ČCE vzala na vědomí rezignaci bratra faráře Jana Čapka na místo faráře sboru ve FS ČCE Liberec ke dni 31.1.2011.

Hrouda Vojtěch - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

SR pozvala bratra Hroudu k rozhovoru a pověřila br. Vojtěcha Hroudu v souladu s platnými zásadami k duchovenské službě v Nemocnici Nové Město na Moravě, a to na dobu od 1. 3. 2011 do 21. 10. 2012, kdy br. Hroudovi končí doba povolání ve FS ČCE Nové Město na Moravě. SR uzavře smlouvu o spolupráci v poskytování duchovní péče s Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.

FS ČCE ve Velenicích - kandidatura P. Rybína

Synodní rada ČCE podmíněně schválila kandidaturu a udělila pokyn k volbě bratra Pavla Rybína na místo faráře FS ČCE ve Velenicích na pracovní úvazek 30% na dobu určitou od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2013 s tím, že Ústřední církevní kancelář (ÚCK) dojedná se sborem změny povolací listiny.

Postup v administrativě docházky pastoračních pracovníků

Synodní rada schválila navržený postup v administrativě docházky pastoračních pracovníků a ukládá ÚCK předat tuto informaci příslušným sborům.

Správa církve


Prostory pro synod 2011

Po osobním jednání s rektorem kostela P. Marie v Emauzích paterem Marianem Klenerem je přislíbena možnost konání synodu Českobratrské církve evangelické v květnu 2011 v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze na Novém městě a to i úvodních bohoslužeb synodu v emauzském kostele. Ve věci možnosti konání závěrečných bohoslužeb v pražském kostele u Klimenta bylo jednáno se ses. Evou Halamovou, farářkou sboru ČCE u Klimenta, která potvrdila možnost konání závěrečných bohoslužeb synodu (22. 5. 2011) v kostele u Klimenta (Klimentská 18, Praha 1).

Zápisy a zprávy

SR vzala na vědomí zápis z konventu Západočeského seniorátu ze dne 6. 11. 2010, zprávu ze zasedání seniorátního výboru Brněnského seniorátu ze dne 3. 1. 2011 a zprávu o vizitaci seniorátního výboru Jihočeského seniorátu ve FS ČCE ve Volyni ze dne 10. 10. 2010.

Zahraniční sbory

Celocírk. kazatel pro české sbory ve vých. Evropě - plán výjezdů na I. pol. 2011

SR odložila delegování svých zástupců na oslavy 15. výročí otevření shromáždění v Bohemce v termínu 18. - 24./25. 10. 2011 na zasedání dne 22. 2. 2011.

Výchova a vzdělávání


Výchova mládeže


Návrhy koncepce evangelického časopisu pro mládež vydávaného synodní radou ČCE

SR považuje za významné vydávat časopis pro mládež, stávající formu však považuje za nadále neúnosnou. SR konstatuje, že ze širokého spektra evangelické mládeže se časopis Bratrstvo orientuje pouze na její úzkou výseč. SR žádá redakční radu Bratrstva a Celocírkevní odbor mládeže (COM), aby časopis formovali i prezentovali tak, aby oslovoval především mladší mládež (12-18 let), nezaměřoval se pouze na úzkou komunitu kolem COMu, ale byl otevřený mladým lidem ve sborech a v seniorátech, studentům evangelických akademií i nově příchozím do církve. V říjnu 2011 SR znovu posoudí orientaci časopisu a rozhodne o jeho další existenci. Do té doby je SR otevřena dalším rozhovorům v této věci.

Financování církve


Hospodářské věci

Zápis z jednání správní rady PF ze dne 10.6.2010

Synodní rada odsouhlasila navrženou strukturu dotazníku pro podporovaná či misijní místa a uložila ÚCK, aby do 22. 2. 2011 provedla jeho závěrečnou redakci. Synodní rada uložila ÚCK zařadit návrh dotazníku mezi návrhy pro 1. zasedání 33. synodu s doprovodným návrhem v tom smyslu, že případnou úpravu dotazníku synod svěřuje synodní radě.

Hospodářské věci – vnitřní


Změna ve složení platové komise

SR jmenovala Jana Dusa členem platové komise.


Ekumenické vztahy


Konference Reformované církve v Maďarsku 18. - 21. 3. 2010/ 28. 4. -1. 5. 2011

Pro konferenci byl nalezen nový termín, a sice 28.4. - 1.5. 2011 v rekreačním středisku MRC Mátraháza. Tématem konference je jak otevřít sbory a církve vstříc našim sousedům a kromě diskusí o sborové práci a česko-maďarských vztazích je obsahem programu osobní setkání farářů z obou církví.
Z ČCE projevili zájem z řad farářů: Luděk Korpa (Klobouky), Tomáš Molnár (Trutnov) a jeho kolega z Církve bratrské, Ondřej Titěra (Miroslav), Helena Junová (Předhradí), Petr Peňáz (Sloupnice), Petr Špirko (Pražský seniorát), Renata Šilarová (Teplá), Bernard Martin (důchodce); z řad laiků rodina Plíškových a Oliver Engelhardt.
SR souhlasí s vysláním zmíněných farářů na konferenci Maďarské reformované církve v Mátraháza 28. 4. - 1. 5. 2011.

Dresden Kirchentag 1. - 5. 6. 2011

SR vzala na vědomí zprávu o přípravách české účasti. Od konce ledna je možno se k účasti přihlašovat. Organizací je pověřena Ekumenická rada církví (ERC). Čeká se větší zájem nejen z Českobratrské církve evangelické (ČCE), ale také od Církve československé husitské (CČSH) a Slezské církve augšpurského vyznání (SCEAV).

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 16. - 25. 5. 2011

SR delegovala na ekumenický studijní kurz v Josefstalu faráře Jiřího Orta.

Bohoslužba k rozloučení s Dr. Pietzem a instalace M. Hercheho ve Zhořelci

Daniel Ženatý podal SR zprávu. Oba představitele pozdravil jménem synodního seniora a synodní kurátorky, i jménem synodní rady a ekumenického oddělení, a předal jim malé upomínkové dárky. Všichni jmenovaní vyjádřili jak svou vděčnost za kontakty s ČCE, tak i přání dalších setkání. Biskup Dröge zmínil s potěšením svou plánovanou návštěvu naší církve v září t.r.


Různé


Projekt "Dědictví reformace" - pokračování titulu č. 3054

SR rozhodne o eventuálním uvolnění prostředků na úhradu nutných výdajů projektu v důsledku zpoždění platby ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na svém příštím zasedání dne 22. 2. 2011.
SR uložila M. Čechovi, aby provedl průběžnou kontrolu plnění úkolů na projektu a podal na příštím zasedání 22.2. SR zprávu.

Poradní odbor pro otázky životního prostředí (POŽP) - zápis z 16. 10. 2010

SR souhlasí s tím, aby se ČCE stala členem České křesťanské environmentální sítě (ČKES) a pověřila ses. Ilonu Mužátkovou zastupováním ČCE v ČKES. SR na sebe bere povinnost hradit ČKES roční členský příspěvek ve výši 500,- Kč.

Předvánoční trhy v Husově domě

SR souhlasí s pořádáním předvánočních trhů v Husově domě, které navrhuje J. Kolafa, a s poskytnutím prostor pro tyto účely.

Zpráva o činnosti fundraiserky v roce 2010, plán aktivit na rok 2011

SR vzala s vděčností na vědomí zprávu o činnosti fundraiserky M. Richterové a uložila ÚCK vyřídit M. Richterové poděkování. SR vzala se souhlasem na vědomí plán aktivit fundraiserky na rok 2011.