Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 22. 2. 2011

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Vybrané body zápisu ze zasedání číslo 4 ze dne 22. 2. 2011, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci


Martin Horák - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

SR vzala na vědomí zprávu faráře Martina Horáka o využití studijního volna čerpaného v době od 1. 9. 2010 do 30. 11. 2010, v němž pracoval na dizertační práci s tématem "Kázání na žalmy" na katedře praktické teologie ETF UK.


Povolávání kazatelů z jiných církví

Synodní rada schválila Pravidla pro postup při vydávání osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele pro kazatele z jiných církví.


FS ČCE v Litoměřicích - kandidatura Zdeňka Bárty

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu bratra Zdeňka Bárty na místo faráře FS ČCE v Litoměřicích na pracovní úvazek 50%, na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012.


FS ČCE Boskovice - volba Marka Zikmunda

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě Marka Zikmunda za faráře FS ČCE v Boskovicích na dobu určitou od 1.8.2011 do 31.7.2021 na plný pracovní úvazek.


FS ČCE Soběhrdy - volba Petra Tureckého

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra Petra Tureckého za faráře FS ČCE v Soběhrdech na dobu určitou od 1.9.2011 do 31.8.2016 na plný pracovní úvazek.


FS ČCE v Praze 1 - Nové Město - volba E. Halamové

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě sestry Evy Halamové za farářku FS ČCE v Praze 1 - Nové Město na dobu určitou od 1.11.2011 do 31.8.2014 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby v případě nestandardních dohod mezi sborem a kazatelem o spoluúčasti kazatele na nákladech spojených s užíváním bytu připojovalo k pokynu o volbě konstatování této skutečnosti, tedy že dohoda mezi sborem a kazatelem vybočuje z praxe v ČCE obvyklé.

Synodní rada uložila poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP), aby do 30. 11. 2011 posoudil rozpor mezi ustanovením Řádu pro kazatele (ŘK) a Řádu hospodaření v církvi (ŘHC) ve věci spoluúčasti kazatele na nákladech spojených s užíváním bytu a zvážil, zda je úpravu vhodné sjednocovat.


FS ČCE Praha 4-Modřany - volba Zvonimíra Šorma

Synodní rada ČCE podmíněně uděluje pokyn k opakované volbě bratra Zvonimíra Šorma za faráře FS ČCE v Praze 4-Modřanech na dobu určitou od 1.6.2011 do 31.5.2021 na plný pracovní.


FS ČCE Hořovice - zvýšení pracovního úvazku D. Dušková Havlíčková

Synodní rada ČCE vzala na vědomí zvýšení pracovního úvazku sestry farářky Drahomíry Duškové Havlíčkové z 50% na 67% v rámci její služby ve FS ČCE Hořovice s účinností od 1. 2. 2011.


Ondrová Magdalena - žádost o dispens

Synodní rada ČCE udělila sestře farářce Magdaleně Ondrové dispens od setrvání na místě farářky FS ČCE v Chocni do konce doby jejího povolání, tj. do 30. 9. 2015. Tím se sestra farářka Magdalena Ondrová stává volitelnou v jiném ze sborů ČCE.


FS ČCE v Kolíně - kandidatura Magdaleny Ondrové

Synodní rada ČCE podmíněně uděluje pokyn k volbě sestry Magdaleny Ondrové za farářku FS ČCE v Kolíně na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.



Fakulta a bohoslovci


Zpráva z praxe - Michael Erdinger

SR vzala na vědomí zprávu z praxe bratra Michaela Erdingera, zájemce o vikariát, který vykonal dvoutýdenní praxi na sboru v Jihlavě u br. Jana Keřkovského.


Zprávy o činnosti v roce 2010

SR vzala na vědomí roční zprávy o účasti na sborovém životě Zdeňky Kláry Černé, Zory Novákové a Filipa Ženatého.



Vikariát


Odměny za mentorský a homileticko-liturgický seminář

Synodní rada schválila vyplacení odměn za přípravu, vedení a lektorskou činnost na mentorském a homileticko-liturgickém semináři a uložila náměstkovi pro personalistiku a vzdělávání zpracovat zásady udělování odměn členům poradních odborů a komisí SR.



Správa církve


Zápis ze schůze SV Moravskoslezského seniorátu 8.1.2011

SR vzala na vědomí zápis ze schůze seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu.



Zahraniční sbory


SR vzala na vědomí plán výjezdů celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě (I. pol. roku 2011) a delegovala na oslavy 15. výročí otevření shromáždění v Bohemce v termínu 18.-24./25.10.2011 sestry Liu Valkovou a Evu Zadražilovou.



Výchova mládeže


Návrhy koncepce evangelického časopisu pro mládež vydávaného synodní radou ČCE

Synodní rada jmenovala pracovní skupinu ve složení Michael Erdinger - předseda, Petr Chlápek, Magdalena Trusinová, Hana Běťáková, Lenka Juřenová a Rut Junová a uložila této skupině, aby do 28. 9. 2011 předložila variantní možnosti koncepce časopisu pro mládež ČCE.



Hospodářské věci


Personální fond - dotazník pro podporovaná či misijní místa

Synodní rada odsouhlasila podobou hospodářské části dotazníku pro podporovaná či misijní místa.



Hospodářské věci - vnitřní


Změna ve složení platové komise

Synodní rada jmenovala Tomáše Vítka předsedou platové komise.


Věra Smržová - žádost o snížení nájemného.

Synodní rada odsouhlasila poskytnutí slevy na nájemném paní Věře Smržové pro rok 2011.




Ekumenické vztahy


Loučení s Andreasem Hessem 21. - 23. 1. 2011

SR vzala na vědomí zprávu Gerharda Frey-Reininghause, který navštívil sídlo Federace švýcarských evangelických církví (SEK) v Bernu, zúčastnil se večeře s novým prezidentem SEK Gottfriedem Locherem, setkal se s nástupcem A. Hesse M. Herrenem, zúčastnil se Dne východní Evropy pod heslem "Solidarita", v jehož rámci referoval o naší spolupráci s HEKS, zúčastnil se rozloučení s A. Hessem v Rüdlingen i v Schaffhausenu.


Seminář GEKE o eutanázii 7. - 9. 2. 2011 v Tutzingu/SRN

SR vzala na vědomí zprávu Kateřiny Roskovcové ze semináře o eutanázii.


10. zasedání Komitétu luterských církví v ČR 3. 2. 2011

SR vzala na vědomí zprávu o zasedání Komitétu, který zasedal ve čtvrtek 3. 2. 2011 na faře v Olomouci. Hlavním bodem jednání byl rozhovor s biskupem Klátikem z ECAV na Slovensku.
Dalším tématem byla dekáda reformace, kdy by se některé události mohli slavit společně – ČCE, SCEAV, ECAV i např. s polskou luterskou církví.


Konference o M. Lutherovi ve Wittenbergu 29.10.-12.11. 2011

SR pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegátku na Konferenci o M. Lutherovi ve Wittenbergu 29.10.-12.11.2011.


Setkání zástupců partnerských sborů Saské luterské církve

Gerhard Frey-Reininghaus se na pozvání referenta pro ekumenu saské církve F. Oehmeho zúčastnil schůzky zástupců sborů, které mají partnerství se sbory (evangelickými či husitskými) v ČR. Došlo k velmi užitečnému sdílení zkušeností a předání informací v oblasti partnerství sborů obou církví, jednalo se i o Kirchentagu v Drážďanech.