Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE dne 8. 3. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání číslo 5 ze dne 8.3.2011, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

FS ČCE Tábor - žádost o pokyn k opakované volbě O. Soběslavského

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (SR ČCE) potvrdila opakovanou volbu bratra Ondřeje Soběslavského za faráře Farního sboru (FS) ČCE v Táboře s platností od 1.1.2011 na dobu určitou do 31.12.2011 na plný pracovní úvazek.

Jan A. Dus - udělení ordinace

Synodní rada vydala br. Janu A. Dusovi osvědčení k udělení ordinace.

FS ČCE Plzeň-Korandův sbor - opakovaná volba M. Hamariho

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra Miroslava Hamariho za faráře FS ČCE Plzeň-Korandův sbor na dobu určitou od 1.9.2011 do 31.12.2016 na plný pracovní úvazek.

Kovářová Jiřina - žádost o dispens

Synodní rada ČCE udělila sestře farářce Jiřině Kovářové dispens od setrvání na místě farářky FS ČCE Vsetín-Horní sbor do konce doby jejího povolání, tj. do 31.8.2014.

FS ČCE v Pozděchově - kandidatura Jiřiny Kovářové

Synodní rada ČCE udělila pokyn k volbě sestry Jiřiny Kovářové za farářku FS ČCE v Pozděchově na dobu určitou od 1.7.2011 do 30.6.2021 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE Libice nad Cidlinou - opakovaná volba Martina Zikmunda

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra Martina Zikmunda za faráře FS ČCE v Libici nad Cidlinou na dobu určitou od 1.8.2011 do 31.8.2014 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova - opakovaná volba V. Syrovátky

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova na dobu určitou od 1.8.2011 do 31.7.2012 na pracovní úvazek 50%.

FS ČCE v Pečkách - opakovaná volba B. Hájka

Synodní rada ČCE odložila rozhodnutí o žádosti FS ČCE v Pečkách o pokynu k opakované volbě bratra Blahoslava Hájka za faráře sboru do doby vyjasnění dluhu sboru vůči Personálnímu fondu.

Balcar David - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada ČCE odsouhlasila záměr využití tříměsíčního studijního volna br. faráře Davida Balcara (pracovní listy pro konfirmandy, metodická příručka sloužící pro práci s konfirmandy, studium teologických textů a četba knih) a udělila mu studijní volno v době od 1.4. do 30.6.2011.

Weinfurter Jiří - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada ČCE udělila br. faráři Jiřímu Weinfurterovi studijní volno v měsících červen až srpen 2011.

Čmelík Pavel - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada ČCE udělila tříměsíční studijní volno br. jáhnovi Pavlu Čmelíkovi v době od 24.3. do 23.6.2011.

Lukášek Marek - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

SR pozvala br. Marka Lukáška k rozhovoru.

Šourková Anna - žádost o příspěvek na kurz Základy krizové intervence

Synodní rada ČCE schválila kazatelce Anně Šourkové příspěvek na kurz Základy krizové intervence poskytovaný o.s. Remedium Praha ve výši 1 050,- Kč, a to z rozpočtu odd. výchovy a vzdělávání.

Zasílání výplatních pásek e-mailem

V návaznosti na titul 3350 - Elektronické adresy sborů ČCE - jehož usnesení stanovuje po naplnění podmínek povinnost komunikace mezi sbory a ÚCK prostřednictvím e-mailu, navrhuje personální oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) ČCE také rozesílání výplatních pásek formou e-mailu. Nový personální software umožní rozesílání výplatních pásek od dubna 2011 (zúčtování výplaty za měsíc březen 2011) zaměstnancům ČCE e-mailem. Tento krok znamená úsporu jak finanční tak časovou. SR uvítala tento návrh a uložila ÚCK připravit jeho technickou realizaci s ohledem na všechny právní aspekty.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o zapsání na seznam kandidátů církevní služby

Synodní rada schválila přijetí br. Matěje Opočenského a br. Jonáše Plíška do seznamu kandidátů církevní služby.

Správa církve

Zápisy ze zasedání SV

Synodní rada vzala na vědomí zápisy ze schůze Seniorátních výborů: Královéhradeckého, Poděbradského, Západočeského a Libereckého seniorátu.

Hospodářské věci - vnitřní

Schůze správní rady Personálního fondu (PF) - 6.12.2010

SR odsouhlasila návrh Poradního odboru organizačně-právního (POOP) na úpravu Statutu PF ve věci možnosti převodu nevyčerpané části solidárních prostředků do dalších let a uložila ÚCK předložit tento návrh v patřičné formě 1. zasedání 33. synodu.

Ekumenické vztahy

Luterský světový svaz (LSS) - 2. mezinárodní teologický seminář Wittenberg 30.10. - 13.11.2010

SR vzala na vědomí zprávu účastníka semináře Boba Ogoli. Hlavním přednášejícím byl prof. Dieter z ekumenického institutu ve Štrasburku. Jeho přednášky o Lutherovi a Melanchtonovi hodnotil B. Ogola velice vysoko. V diskusích se narazilo na značně různý náhled na problematiku ordinace žen a homosexuality. B. Ogola konstatuje spokojenost, jak je ČCE v těchto otázkách daleko. Kromě pobožností a přednášek byl program obohacen také četnými exkurzemi, které pomohly pro dané téma vytvořit patřičné pozadí. Veškeré náklady na pobyt zástupce ČCE hradil Německý národní komitét Luterského svazu, takže pro ČCE z této akce nevyplynuly žádné výdaje.

Konzultace Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) k tématu Církev a Izrael, 17.-19.6.2011

SR delegovala Mikuláše Vymětala, aby zastoupil ČCE na konzultaci k tématu Církev a Izrael ve dnech 17.-19.6.2011 v Arnoldshainu.

Synod saské církve 8.-11.4.2011 Drážďany

SR pověřila ekumenické oddělení ÚCK ČCE, aby našlo delegáta na synod saské církve, který se koná ve dnech 8.-11.4.2011 v Drážďanech.

Evangelická akademie

Souhlas zřizovatele s partnerstvím Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) v projektu EU s Univerzitou Palackého (UP) Olomouc

Synodní rada odsouhlasila uzavření smlouvy o partnerství mezi KEA Olomouc a UP Olomouc. Smlouva o partnerství bude uzavřena v rámci projektu Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070, individuálního projektu v rámci oblasti podpory 2.4 – Partnerství a sítě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z FKS na rekreaci dětí - Lenka Ridzoňová

Synodní rada schválila vyplacení příspěvku ses. L. Ridzoňové na rekreaci dětí.

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby (FKS) - Jaroslava Zedníková

Synodní rada schválila příspěvek z FKS pro ses. J. Zedníkovou.

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Gabriela Fraňková Malinová

Synodní rada schválila příspěvek při úmrtí v rodině ses. G. Fraňkové Malinové.

Diakonie ČCE

Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE, příprava volby nové dozorčí rady

SR vzala na vědomí zprávu stávajícího předsedy dozorčí rady Diakonie ČCE (DR DČCE) Vojena Syrovátky pojednávající o činnosti DR DČCE za celé její funkční období. Tento rok končí mandát stávajících členů dozorčí rady Diakonie ČCE. 1. zasedání 33. synodu tak na základě Řádu diakonické práce čl. 14 část B odst. 2 bude volit z členů ČCE 8 členů a 4 náhradníky DR DČCE. Synod při volbě členů vychází z návrhu shromáždění Diakonie ČCE. Za členy a náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE však synod může zvolit i osoby, které shromážděním Diakonie ČCE navrženy nebyly. Kandidátka vzešlá z hlasování shromáždění Diakonie konaného dne 14.12.2010 byla předložena synodní radě.

Různé

Možnost získání finančních prostředků z programu IOP - navazující projekt na „Dědictví reformace

SR vzala na vědomí zprávu o zamítnutí žádosti a uložila fundraiserce ÚCK ČCE M. Richterové vyžádat si zprávu hodnotitelů.

Rekreace vdov a důchodců v Chotěboři – příspěvek

Synodní rada schválila udělení příspěvku na rekreaci důchodců a vdov v Chotěboři takto:

1. účastníkům rekreace - důchodcům příspěvek ve výši zůstatku "Fondu nové vdovy", tj. 8.500,- Kč s tím, že účastníci rekreace si finanční prostředky mezi sebe rozpočítají podle skutečného počtu rekreantů a 2. účastníkům rekreace - vdovám příspěvek ve 120,- Kč/vdova/den a příspěvek pokrýt z "Fondu vdovy".