Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE dne 22. 3. 2011

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

vybrané body ze zápisu ze zasedání ze dne 22. 3. 2011, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Zásady pověřování kazatelů pro duchovenskou službu ve zdravotnických aj. zařízeních

Synodní rada ČCE schválila "Zásady pověřování k duchovenské službě v jiných institucích".

FS ČCE ve Velimi - kandidatura Lukáše Ondry

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu Lukáše Ondry na místo faráře FS ČCE ve Velimi na pracovní úvazek 50%, na dobu určitou od 1.9.2011 do 31.8.2021.

FS ČCE Telecí - opakovaná volba Lukáše Pešouta

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě Lukáše Pešouta za faráře FS ČCE v Telecím na dobu určitou od 1.4.2011 do 31.8.2013 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Chotiněvsi - opakovaná volba M. Šerákové-Vlkové

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě Martiny Šerákové-Vlkové za farářku FS ČCE v Chotiněvsi na dobu určitou od 1.10.2011 do 30.9.2021 na plný pracovní úvazek.

Kadlecová Jana - žádost o pověření pro vězeňskou duchovenskou službu

Synodní rada ČCE zve Janu Kadlecovou k rozhovoru.

Čapek Jan - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Jana Čapka i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Fakulta a bohoslovci

Zprávy z praxí

Synodní rada ČCE vzala na vědomí zprávu z praxe studentů Evangelické teologické fakulty UK: Benjamina Kučery a Jany Hofmanové.

Správa církve

Statut PO pro církevní hudbu

Synodní rada schválila statut poradního odboru synodní rady pro církevní hudbu.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada ČCE vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Pražského, Západočeského, Horáckého, Poličského, Východomoravského, Brněnského a Poděbradského seniorátu.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada ČCE vzala na vědomí zprávy z vizitací ve sborech: Strmilov, Semonice, Hradec Králové a Vrchlabí.

Jeronýmova jednota

Výsledky jednání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty

Jeronýmova jednota podala synodní radě ČCE informaci o změně, resp. navýšení částky podpory z Projektkatalogu Gustav Adolf Werk (GAW) 2012 pro sbor ČCE ve Stříteži nad Bečvou. Toto navýšení Synodní rada odsouhlasila.

Hospodářské věci - vnitřní

Věra Smržová - žádost o snížení nájemného

Synodní rada ČCE odsouhlasila dohodu o ukončení nájmu bytu č. 17 ve Wintrově ulici 15 paní Věrou Smržovou k 31.3.2011.

Ekumenické vztahy

Na každý den 2013 - Leuenberské společenství

Synodní rada ČCE delegovala Pavla Filipiho a Ladislava Beneše do přípravného skupiny společného biblického čtení Na každý den (NKD) pro r. 2014 v rámci českých církví leuenberské konkordie. Skupina měla první pracovní schůzku 25.2., přítomní vyslovili velkou podporu tomuto projektu a rozhodli se udělat pokus o přesun termínu leuenberského čtení přece jen na r. 2013, tedy na výročí Leuenberské konkordie. Pavel Filipi jednal s Janem Trusinou, který již na NKD ČCE 2013 pracuje, ohledně možnosti jeho příručku o rok odložit, případně částečně použít pro Leuenberské čtení na každý den. Jan Trusina je této možnosti otevřen. Zápis z jednání komise i dopis J. Trusiny vzala synodní rada ČCE na vědomí.

Zemský synod Evangelické církve v Porýní 9.-12.1.2011 v Bad Neuenahr

Synodní rada ČCE vzala na vědomí zprávu Jana Plecháčka. Ve zprávě bylo zvýrazněno několik bodů: církve ve společnosti, dlouhodobý horizont plánování - EKiR má zpracovaný výhled pro situaci církve na 20 let, už nyní se připravuje na nedostatek farářů, který se očekává za 10 let, reformy v porýnské církvi.

Konference o M. Lutherovi ve Wittenbergu 29.10.-12.11.2011

Synodní rada ČCE delegovala Lenku Ridzoňovou na konferenci o M. Lutherovi ve Wittenbergu pořádanou ve dnech 29.10.-12.11.2011.

Synod saské církve 8.-11.4.2011 Drážďany

Synodní rada delegovala Moniku Žárskou jako zástupkyni ČCE na synodu saské církve, který se bude konat ve dnech 8.-11.4.2011 v Drážďanech.

Rekreace v Německu - nabídka saského farářského spolku

Synodní rada schválila rozdělení rekreací pro faráře na r. 2011.

Gustav Adolf Werk (GAW) - Fest Künzelsau, 1.-3.7.2011

Synodní rada delegovala G. Frey-Reininghause na výroční slavnost GAW Württemberg, která se bude konat ve dnech 1.-3.7.2011 v Künzelsau a pověřila ekumenické oddělení, aby hledalo další delegáty.

Zpráva o práci v Church and Society Commission

Synodní rada ČCE vzala na vědomí zprávu člena Church and Society Commission (Komise pro církev a společnost) při Konferenci evropských církví J. Dusa.

Různé

Zemětřesení a tsunami v Japonsku

Synodní rada v reakci na přírodní katastrofu, která v nedávných dnech postihla Japonsko, vyjádřila solidaritu s trpícími a doporučila sborům vyhlásit dobrovolnou sbírku na zmírnění následků zemětřesení a tsunami. Výtěžek bude odeslán prostřednictvím Diakonického díla Evangelické církve v Německu – pomoc při katastrofách (Diakonisches Werk der EKD – Katastrophenhilfe). Text prohlášení byl dne 17. 3. 2011 zaslán všem sborům ČCE, střediskům Diakonie ČCE a školám EA a uveřejněn na webu ČCE.