Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 5. 4. 2011

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Vybrané body ze zápisu ze zasedání číslo 7 ze dne 5.4.2011, které je možné zveřejnit

Vyznání a život církve

Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015

Proběhlo první setkání tzv. ekumenické husovské komise pro Husovo jubileum v roce 2015, kam na základě prvního určení byli pozváni zástupci různých institucí: České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR, církví, teologických fakult, historiků aj. Synodní rada vzala na vědomí zápis z tohoto setkání. Výsledkem bylo mj. rozhodnutí o ustavení komise, která by byla pod hlavičkou České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a teologických fakult. Synodní rada delegovala bratra Dušana Coufala, který v současné době bádá o Husovi na Masarykově univerzitě v Brně.

Sbory a pracovníci

Pastorační pracovníci - pravidla povolávání

Synodní rada schválila Zásady pověřování pastoračních pracovníků v předloženém znění. Základní změna je v tom, že nadále nebudou systematizovaná místa pastoračních pracovníků vytvářena ve sborech, nýbrž budou existovat při povšechném sboru. Dojde tak k významnému snížení nároků na administrativu (především na straně sborů, ale také Ústřední církevní kanceláře).

Opakované volby farářů ve farních sborech

Synodní rada potvrdila opakovanou volbu Jana Keřkovského za faráře FS ČCE v Jihlavě na období od 1.9.2011 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek a opakovanou volbu Davida Balcara za faráře FS ČCE v Jindřichově Hradci na období od 1.9.2011 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Velenicích - kandidatura P. Rybína

Synodní rada potvrdila volbu Pavla Rybína za faráře FS ČCE ve Velenicích na období od 1.4.2011 do 31.3.2013 na pracovní úvazek 30%.

Farní sbor (FS) ČCE v Pečkách - opakovaná volba B. Hájka

Bratr Blahoslav Hájek informoval synodní radu ČCE prostřednictvím seniorátního výboru Poděbradského seniorátu o tom, že hodlá využít ustanovení čl. 5, bodu 4. Řádu pro kazatele (ŘK), a to s ohledem na skutečnost, že nedošlo k jeho opakované volbě ve FS ČCE v Pečkách. Bez řádné volby tak zanikne jeho povolání ke službě dnem 31.10.2011. Po tuto dobu bude prodloužen pracovní poměr bratra Hájka na základě dohody o změně pracovní smlouvy.

Lukášek Marek - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada pověřila Marka Lukáška ke kaplanské službě v nemocnici v Českém Brodě s platností od 5.4.2011 do 31.3.2015. Synodní rada rovněž pověřila Marka Lukáška, aby zastupoval ČCE v komisi Ekumenické rady církví v ČR pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních.

Kadlecová Jana - žádost o pověření pro vězeňskou duchovenskou službu

Synodní rada pověřila Janu Kadlecovou duchovenskou službou ve věznici v Drahonicích s platností od 5.4.2011 do 31.12.2014.

Personální politika - reakce na Deklaraci o shodě

Deklarace o shodě uzavřená s Ministerstvem kultury ČR stanovila maximální státní příspěvek na základní platy a hodnostní příplatky kazatelů ČCE. Na tuto situaci je třeba reagovat návrhem pro synod. 7. února a 21. března se ke společným schůzím sešly platová komise a správní rada Personálního fondu. V návaznosti na Deklaraci o shodě předkládá synodní rada 1. zasedání 33. synodu variantní návrh další personální politiky ČCE (dvě varianty) předložený platovou komisí a správní radou Personálního fondu.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze seniorátních výborů: Pražského, Královéhradeckého, Jihočeského a Východomoravského seniorátu.

Hospodářské věci - vnitřní

Schůze správní rady Personálního fondu (PF) ČCE - 6.12.2010

Synodní rada dne 11. 1. 2011 požádala správní radu Personálního fondu (PF), aby navrhla taková pravidla čerpání pomoci ze solidárních prostředků, která by omezila patrnou tendenci některých sborů církve poměrně snadno dosáhnout solidárními prostředky PF financování např. stavebních akcí sboru, aniž by bylo hledáno jiné – zodpovědnější řešení. Závěr jednání správní rady PF je následující:

- stávající pravidla pro poskytování podpory ze solidárních prostředků jsou dostatečně přísná,

- posoudit stav finanční tísně sboru jako nečekaný je obtížné, za zvážení stojí, zda by nebylo vhodnější tuto nouzi označit jako krátkodobou,

- stavební práce (neplánované i plánované) mohou být zdrojem finančních potíží, přestože sbor zodpovědně hledá i jiné zdroje pro jejich financování. Synodní rada vzala stanovisko správní rady PF na vědomí.

Pronájem bytu č. 26 ve Wintrově 15 - manželé Kafkovi

Synodní rada odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy s manželi Kafkovými dle předloženého návrhu.

Ekumenické vztahy

6. Leuenberský synod 5. - 6. 11. 2010

Synodní rada vzala na vědomí a schválila zprávu o Leuenberském synodu pro 1. zasedání 33. synodu (po předběžné dohodě s předsedou synodu bude mít formu samostatného synodního tisku).

Gustav Adolf Werk (GAW) - Fest Künzelsau, 1.-3.7.2011

Synodní rada delegovala Daniele a Danielu Ženatých na výroční slavnost GAW ve Württembergu.

Synod Valdenské církve 21. - 26. 8. 2011 v Torre Pellice

Valdenská církve zve jednoho zástupce ČCE na synod Valdenské a Metodistické církve, který se koná ve dnech 21.-26.8.2011 v Torre Pellice. Zahraniční hosté jsou zváni k setkání před zahájením synodu na úterý 23.8. Je pro ně připraven speciální program včetně výletu do valdenských údolí. Synodní rada delegovala P. Stolaře, aby zastupoval ČCE na synodu Valdenské církve.

7. valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) 20. - 26. 9. 2012 ve Florencii

Valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě bude mít motto "Svobodni pro budoucnost - Evangelické církve v Evropě". Tomuto tématu budou věnovány dva půldny v celkovém programu, také s ohledem na 500. výročí reformace v Evropě. Kromě toho se toto shromáždění bude věnovat výsledkům diskuze kolem čtyř textů, k nimž mají členské církve zaujmout stanoviska (Písmo-vyznání-církev; Úřad-ordinace-episkopé; Zasaďte se o spravedlnost a Teologické vzdělávání). Budou také stanovena pracovní témata pro další období. Za Českobratrskou církev evangelickou se očekává jeden delegát, kterého je třeba jmenovat do 31.8.2011. Počítá se také s pobytem stewardů - studentů teologie. Vzhledem k tomu, že Jan Roskovec se účastní práce v několika pracovních skupinách GEKE a je v předsednictvu českého leuenberského synodu, delegovala synodní rada Jana Roskovce, který předběžně vyjádřil ochotu se valného shromáždění zúčastnit.

Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) Konzultace o vzdělávání Tutzing 26. - 28. 9. 2011

Valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) v Budapešti v r. 2006 dalo impuls ke zpracování tématu "Protestantismus a vzdělávání". Připravuje se celá kniha na příští valné shromáždění. Dále se připravuje konzultace o tom, v jakém smyslu není evangelium jen vzdělávacím materiálem, nýbrž je i pověřením a klade nárok na vzdělání. Na tuto konzultaci s názvem "Vzdělání mezi kvalifikací a orientací - evangelické perspektivy v evropském vzdělávacím prostoru" zve GEKE také zástupce svých členských církví. Synodní rada pověřila Petera Morée, aby se zúčastnil konzultace GEKE o vzdělávání v Tutzingu, vzhledem k jeho angažmá při přípravě zmíněné knihy.

Návštěva biskupa Dröge z Evangelické církve Berlín Brandenburg Slezská Horní Lužice (EKBO) 15. - 17. 9. 2011

V návaznosti na usnesení v rámci titulu č. 3558 zaslalo ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) ČCE jménem vedení církve pozvání k návštěvě biskupovi Markusi Dröge z Evangelické církve Berlín Brandenburg Slezská Horní Lužice. Tato návštěva se uskuteční 15.-17.9.2011 a v delegaci budou vedle pana biskupa také ředitel Berliner Missionswerk, farář pro ekumenu Wolfgang Iskraut, členka církevního vedení EKBO Petra Schreiber a sekretářka Berliner Missionswerk Sabine Klingert. Synodní rada vzala na vědomí termín návštěvy delegace církve Berlín Brandenburg Slezská Horní Lužice 15.-17.9.2011 a pověřila ekumenické oddělení ÚCK přípravou programu.

Setkání zástupců ČCE a regionální oblasti bavorské církve Bayreuth v Selbitz

Na pozvání regionální biskupky Dr. Dorothey Greiner se setkali synodní senior, zástupci ekumenického oddělení ÚCK ČCE, zástupci západočeského seniorátu a sboru Cheb se zástupci církevní oblasti Bayreuth v budově komunity Christusbruderschaft v Selbitz. Témata jednání byla spolupráce Cheb-Marktredwitz, projekt stavby v Chebu, zpráva o Kruhu přátel česko-německého porozumění, zpráva Petra Chamráda o jeho projektovém místě a další. Nejdelší jednání se týkalo projektu přístavby v Chebu, kde byla konstatována spokojenost se zrušením sdružení Fiducia o.s., z likvidace nevyplynuly žádné závazky vůči žádné straně. Dále se jednalo o suterénu - bavorská strana odmítla myšlenku prodeje či komerčního pronájmu podzemního podlaží, nic však nebrání dalším jednáním s městem o zřízení klubu důchodců v tomto prostoru. Synodní rada vzala na vědomí vývoj situace v Chebu a s potěšením konstatovala, že věc pokročila. Synodní rada žádá Diakonii ČCE, aby v návaznosti na projekt ČNFB prozkoumala terén v Chebu a připravila návrh oblastí práce v Chebu a pověřila ekumenické oddělení ÚCK, aby jednalo s církevním úřadem v Mnichově o spolupráci jejich finanční kontroly.

Gustav Adolf Werk (GAW) Landesfest Baden 15. - 17. 7. 2011 v Ettlingen v círk. oblasti Alb-Pfinz

Tajemnice GAW Baden Andrea Schweizer předala pozvání pro zástupce ČCE na zemskou slavnost v Ettlingen. Přípravný výbor slavnosti vyslovil přání, aby byl pozván farář Samuel Hejzlar s rodinou, pozvání přímo od nich dostal i Miroslav Frydrych, který se svou účastí počítá. Synodní rada tedy delegovala na GAW Landesfest Baden 15.-17. 7. 2011 v Ettlingen Samuele Hejzlara.

Medaile vděčnosti Hebe Kohlbrugge

Nakladatelství EMAN vydalo v těchto dnech český překlad knihy memoárů Hebe Kohbrugge z Holandska. Nakladatelství spolu s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy (ETF UK) začalo připravovat slavnostní prezentaci na 20.5. 2011, tedy v době konání synodu ČCE. Tato souhra okolností přispěla k myšlence využít osobní přítomnosti této 97leté dlouholeté přítelkyně ČCE a pozvat ji na synod, kde by mohla být představena a mohla přednést krátký proslov. Při této příležitosti by bylo velmi vhodné předat paní Kohlbrugge Medaili vděčnosti ČCE. Synodní rada přivítala iniciativu Martina Prudkého ke slavnostní poctě pro Hebe Kohlbrugge a pověřila synodního seniora, aby projednal s předsednictvem synodu možnost předání Medaile vděčnosti v rámci 1. zasedání 33. synodu a možnost promluvy paní Kohbrugge na synodu.

Evangelická akademie

Zprávy pro 1. zasedání 33. synodu

Synodní rada vzala na vědomí tradiční zprávu o školách Evangelické akademie (EA) pro synod, kterou připravil ředitel Ústředí Evangelické akademie, Martin Čech. Zpráva obsahuje pohled školské rady na fungování EA a podrobnější informace o jednotlivých školách.

Křesťanská služba

Poradní odbor křesťanské služby - jmenování Petra Chlápka členem POKS

Synodní rada jmenovala Petra Chlápka členem poradního odboru křesťanské služby, a to s platností od 1.5.2011.

Různé

Zpráva o činnosti humanitární komise

Humanitární komise ČCE předložila synodní radě zprávu o své činnosti za rok 2010. Zprávu, která obsahuje přehledy nákladů a rozpočet na rok 2011, vzala synodní rada na vědomí.

Zápis ze schůze poradního odboru pro otázky životního prostředí (POŽP) z 26. 3. 2011

Synodní rada vzala na vědomí zápis z poslední schůze POŽP z 26.3.2011. POŽP v něm mimo jiné zmiňuje, že vítá schválení vstupu ČCE do ČKES, jak o něm rozhodla SR 8.2.2011.