Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 19. 4. 2011

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Vybrané body ze zasedání číslo 8 ze dne 19.4.2011, které je možné zveřejnit


Sbory a pracovníci


Zásady pověřování kazatelů pro duchovenskou službu ve zdravotnických a jiných zařízeních

Synodní rada schválila Zásady pověřování k duchovenské službě v jiných institucích v předloženém znění a očekává, že kazatelé pověření k duchovenské službě v jiných institucích se budou účastnit pastorálních konferencí. V této souvislosti uložila Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) formulovat toto očekávání ve smlouvách uzavíraných s příslušnými institucemi.


Farní sbor ČCE ve Znojmě - opakovaná volba J. Špinarové

Synodní rada potvrdila volbu sestry Jany Špinarové za farářku farního sboru (FS) ČCE ve Znojmě s platností od 1.1.2012 na dobu určitou do 31.12.2021 na plný pracovní úvazek.


Farní sbor ČCE Boskovice - opakovaná volba Marka Zikmunda

Synodní rada potvrdila volbu Marka Zikmunda za faráře FS ČCE v Boskovicích s platností od 1.8.2011 na dobu určitou do 31.7.2021 na plný pracovní úvazek.


Farní sbor ČCE v Pozděchově - kandidatura Jiřiny Kovářové

Synodní rada potvrdila volbu sestry Jiřiny Kovářové za farářku FS ČCE v Pozděchově s platností od 1.7.2011 na dobu určitou do 30.6.2021 na plný pracovní úvazek.


Baštecký Bohumil - rezignace na místo faráře Farního sboru ČCE v Poděbradech

Synodní rada vzala na vědomí rezignaci bratra faráře Bohumila Bašteckého na místo faráře sboru ČCE v Poděbrady ke dni 31.8.2011 s tím, že ukládá personálnímu oddělení ÚCK aby jménem synodní rady uzavřelo dohodu o ukončení pracovního poměru k témuž datu.


Fér Martin - žádost o dispens

Synodní rada udělila faráři Martinu Férovi dispens od setrvání na místě faráře farního sboru ČCE v Růžďce do konce doby jeho povolání, tj. do 30.9.2011. Tím se bratr farář Martin Fér stává volitelným v jiném ze sborů ČCE.


Farní sbor ČCE v Poděbradech - kandidatura Martina Féra

Synodní rada podmíněně uděluje pokyn k volbě bratra Martina Féra za faráře FS ČCE v Poděbradech na dobu určitou od 1.9.2011 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek s tím, že ze strany sboru dojde k přehodnocení bodu IV. ve Smlouvě o užívání kazatelského bytu, která tvoří přílohu č. 1 povolací listiny. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.


Beneš Josef Daniel - rezignace na místo faráře Farního sboru ČCE v Praze 1 - Staré Město

Synodní rada vzala na vědomí rezignaci faráře Josefa Daniela Beneše na místo druhého faráře sboru ve FS ČCE Praha 1 - Staré Město ke dni 18.6.2011 s tím, že ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem SR uzavřelo dohodu o ukončení pracovního poměru k témuž datu. Synodní rada vyjádřila faráři Josefu Danielu Benešovi poděkování za jeho dosavadní službu v ČCE a vyjádří se k podnětům uváděným v jeho rezignaci.


Ruml Pavel - žádost o pověření k duchovenské službě v armádě

Synodní rada pověřila Pavla Rumla duchovenskou službou v Armádě ČR (AČR), a to na dobu určitou do konce doby trvání jeho služebního poměru, tj. do 31.12.2012 s tím, že br. Ruml je povinen dodatečně předložit doporučení staršovstva sboru, jehož je členem, a příslušného Seniorátního výboru. Podmínkou pro příp. prodloužení tohoto pověření bude předložení hodnotící zprávy ze strany Duchovní služby AČR. Kromě ní bratr Ruml i Duchovní služba AČR předloží jednou ročně průběžné zprávy. Synodní rada rovněž pozvala na 14.6.2011 na 17 hod. ke společnému setkání všechny kazatele pověřené službou v jiných institucích.Hurta Josef - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada posoudila doplněný studijní projekt br. Josefa Hurty: překlad knihy německého autora Klause Douglasse "Die neue Reformation". Překlad vybraných kapitol bude sloužit pro jeho další pracovní aktivity a programy - a uděluje mu studijní volno v době od 1.5. do 31.7.2011. Po tuto dobu obdrží bratr farář Josef Hurta pouze základní plat bez hodnostního příplatku a ostatních příplatků z Personálního fondu. Synodní rada uložila ÚCK, aby do příštího zasedání připravila návrh úpravy Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů ve věci udělování studijního volna (odst. 2 čl. D), který bude předložen 1. zasedání 33. synodu jako návrh z rozpravy.


Pfann Miroslav – žádost o krátkodobé studijní volno

Synodní rada vykládá Řád pro kazatele ve věci udělování krátkodobého studijního volna seniorům a udělila tímto Miroslavu Pfannovi krátkodobé studijní volno ve smyslu ŘK čl. 2 odst. 8 na dny 25.-30.4.2011, ve kterých se br. Pfann zúčastní biblického semináře v Knesebecku.Fakulta a bohoslovciŽádost o zapsání do Seznamu kandidátů služby v církvi - Alena Hanzová

Synodní rada odsouhlasila zapsání ses. Aleny Hanzové do Seznamu kandidátů služby v církvi.Správa církveZprávy pro 1. zasedání 33. synodu

Synodní rada vzala na vědomí zprávy pro 1. zasedání 33. synodu ČCE za: synodní radu, poradní odbory a komise SR (dosud chybí zpráva PO liturgického), správní radu Personálního fondu, Diakonii ČCE, Evangelickou akademii (doplněno o vyjádření školských rad SOŠ a VOŠ EA Praha) a Nadační fond pro podporu církevního, školství, Jeronýmovu jednotu, nakladatelství a knihkupectví Kalich.


Směrnice o cestovních náhradách, směrnice o vydávání vnitřních předpisů

Synodní rada schválila směrnici o pracovních cestách a poskytování cestovních náhrad s účinností od rozeslání ve sborové zásilce a rovněž schválila směrnici o vydávání vnitřních předpisů ÚCK, a to s okamžitou účinností.


Zprávy ze zasedání Seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zápisy ze schůze: Libereckého a Brněnského seniorátního výboru.


Zpráva z vizitace ve farním sboru ČCE v Hošťálkové ze dne 20.2.2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace ve farním sboru v Hošťálkové.Výchova mládežeNávrhy koncepce evangelického časopisu pro mládež vydávaného synodní radou ČCE

Synodní rada vzala na vědomí dokument zaslaný Celocírkevním odborem pro mládež (COM) a pověřila P. Kašpara a J. Dusa jednáním s COM a zástupci redakční rady Bratrstva.


Rezignace D. Šorma na členství v celocírkevním odboru mládeže

Synodní rada odložila rozhodnutí o rezignaci D. Šorma na členství v Celocírkevním odboru pro mládež a zve jej k rozhovoru.


Nově navržení kandidáti do COM

Synodní rada jmenovala do celocírkevního odboru mládeže navržené kandidáty, kteří byli zvoleni celocírkevní poradou zástupců mládeže ze seniorátů: za laiky: Alžběta Hanychová, Pavlína Šíblová, Milan Balahura, Jakub Martinů, Štěpán Groll. Za kazatele: Hana Chroustová, Jaroslav Pechar, Daniel Matějka ml., Leonardo Teca. Jejich náhradníky jsou: Rebeka Hančilová, Jakub Ort, Jonatan Hudec, Petr Chlápek. Funkční období nového COM začíná 1.11.2011.Ekumenické vztahyZahraniční hosté na synodu 2011

Synodní rada vzala na vědomí předložený seznam zahraničních hostů synodu a vyslovila souhlas s jejich programem během synodu. Statutáři se setkají s hosty ve čtvrtek 19.5. od 11 hod. vč. společného oběda, ostatní členové synodní rady oznámí svou účast na programu ekumenickému oddělení.Evangelická akademieDuchovní život a rozvoj škol Evangelické akademie (EA)

Synodní rada považuje koncepci zřizovatele v oblasti duchovní práce za důležitou. Zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat touto koncepcí. Synodní rada ukládá řediteli Ústředí EA oslovit s prosbou o účast na zmíněné práci navržené osoby. Synodní rada projedná v příštím zasedání zadání pro pracovní skupinu. Synodní rada uložila P. Kašparovi, aby do 14.6.2011 připravil a synodní radě předložil výchozí text "obecného duchovního zadání", který bude podkladem pro pracovní skupinu.


Křesťanská službaŽádost o příspěvek na stěhování - Jiří Tengler

Synodní rada odsouhlasila vyplacení příspěvku na stěhování br. Jiřímu Tenglerovi.