Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 5. 2011

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Vybrané body ze zasedání číslo 9 ze dne 3. 5. 2011, které je možné zveřejnit

Vyznání a život církve

Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015

Synodní rada vzala na vědomí zápis ze schůzky ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015 a delegovala Dušana Coufala do této komise.

Sbory a pracovníci

Pastorační pracovníci - pravidla povolávání

Synodní rada schválila Zásady pověřování pastoračních pracovníků v předloženém znění. Základní změna je v tom, že nadále nebudou systematizovaná místa pastoračních pracovníků vytvářena ve sborech, nýbrž budou existovat při povšechném sboru. Dojde tak k významnému snížení nároků na administrativu (především na straně sborů, ale také Ústřední církevní kanceláře (ÚCK)).

Farní sbor (FS) ČCE v Jihlavě - opakovaná volba J. Keřkovského

Synodní rada potvrdila volbu Jana Keřkovského za faráře FS ČCE v Jihlavě na období od 1.9.2011 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor ČCE v Jindřichově Hradci - opakovaná volba D. Balcara

Synodní rada potvrdila volbu Davida Balcara za faráře FS ČCE v Jindřichově Hradci na období od 1.9.2011 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Velenicích - kandidatura P. Rybína

Synodní rada potvrdila volbu Pavla Rybína za faráře FS ČCE ve Velenicích na období od 1.4.2011 do 31.3.2013 na pracovní úvazek 30%.

Farní sbor (FS) ČCE v Pečkách - opakovaná volba B. Hájka

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra Blahoslava Hájka, který informuje synodní radu ČCE prostřednictvím Seniorátního výboru Poděbradského seniorátu o tom, že hodlá využít ustanovení čl. 5, bodu 4. Řádu pro kazatele, a to s ohledem na skutečnost, že nedošlo k jeho opakované volbě ve FS ČCE v Pečkách. Bez řádné volby tak zanikne jeho povolání ke službě dnem 31.10.2011. Po tuto dobu bude prodloužen pracovní poměr bratra Hájka na základě dohody o změně pracovní smlouvy.

Lukášek Marek - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada pověřila Marka Lukáška ke kaplanské službě v nemocnici v Českém Brodě s platností od 5.4.2011 do 31.3.2015. Synodní rada rovněž pověřila Marka Lukáška, aby zastupoval ČCE v komisi Ekumenické rady církví (ERC) pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních.

Kadlecová Jana - žádost o pověření pro vězeňskou duchovenskou službu

Synodní rada pověřila sestru Janu Kadlecovou duchovenskou službou ve věznici v Drahonicích s platností od 5.4.2011 do 31.12.2014.

Personální politika - reakce na Deklaraci o shodě

V návaznosti na Deklaraci o shodě, která byla uzavřena s Ministerstvem kultury ČR a stanovila maximální státní příspěvek na základní platy a hodnostní příplatky kazatelů ČCE, předkládá synodní rada 1. zasedání 33. synodu variantní návrh další personální politiky ČCE předložený platovou komisí a správní radou Personálního fondu.

Správa církve

Zprávy ze zasedání Seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Pražského, Královéhradeckého, Jihočeského a Východomoravského seniorátu.

Hospodářské věci - vnitřní

Schůze správní rady Personálního fondu (PF)

Synodní rada požádala správní radu PF, aby navrhla taková pravidla čerpání pomoci ze solidárních prostředků, která by omezila patrnou tendenci některých sborů církve poměrně snadno dosáhnout solidárními prostředky PF financování např. stavebních akcí sboru, aniž by bylo hledáno jiné – zodpovědnější řešení. Závěr jednání správní rady PF je následující:

- stávající pravidla pro poskytování podpory ze solidárních prostředků jsou dostatečně přísná,

- posoudit stav finanční tísně sboru jako nečekaný je obtížné, za zvážení stojí, zda by nebylo vhodnější tuto nouzi označit jako krátkodobou,

- stavební práce (neplánované i plánované) mohou být zdrojem finančních potíží, přestože sbor zodpovědně hledá i jiné zdroje pro jejich financování.

Synodní rada vzala stanovisko správní rady PF na vědomí.

Pronájem bytu č. 26 ve Wintrově 15

Synodní rada odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu.

Ekumenické vztahy

6. Leuenberský synod 5.-6.11.2010

Synodní rada schválila předloženou zprávu o Leuenberském synodu pro 1. zasedání 33. synodu.

GAW - Fest Künzelsau, 1.-3.7.2011

Synodní rada delegovala Daniele a Danielu Ženatých na výroční slavnost Gustav Adolf Werk ve Württembergu.

Synod Valdenské církve 21.-26.8.2011 v Torre Pellice

Synodní rada delegovala P. Stolaře, aby zastupoval ČCE na synodu Valdenské církve, který se koná ve dnech 21.-26.8.2011 v Torre Pellice.

7. valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) 20. - 26. 9. 2012 ve Florencii

Valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě bude mít motto "Svobodni pro budoucnost - Evangelické církve v Evropě". Tomuto tématu budou věnovány dva půldny v celkovém programu, také s ohledem na 500. výročí reformace v Evropě. Kromě toho se toto shromáždění bude věnovat výsledkům diskuze kolem čtyř textů, k nimž mají členské církve zaujmout stanoviska (Písmo-vyznání-církev; Úřad-ordinace-episkopé; Zasaďte se o spravedlnost a Teologické vzdělávání). Budou také stanovena pracovní témata pro další období. Vzhledem k tomu, že Jan Roskovec se účastní práce v několika pracovních skupinách GEKE a je v předsednictvu českého leuenberského synodu, delegovala ho synodní rada jako delegáta za ČCE.

Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) - Konzultace o vzdělávání Tutzing 26.-28.9.2011

Valné shromáždění GEKE v Budapešti v r. 2006 dalo impuls ke zpracování tématu "Protestantismus a vzdělávání". Připravuje se celá kniha na příští valné shromáždění. Dále se připravuje konzultace o tom, v jakém smyslu není evangelium jen vzdělávacím materiálem, nýbrž je i pověřením a klade nárok na vzdělání. Na tuto konzultaci s názvem "Vzdělání mezi kvalifikací a orientací - evangelické perspektivy v evropském vzdělávacím prostoru" zve GEKE také zástupce svých členských církví. Synodní rada delegovala Petera Moréeho, který se angažuje při přípravě zmíněné knihy.

Návštěva biskupa Dröge z EKBO 15.-17.9.2011

Synodní rada vzala na vědomí termín návštěvy delegace církve Berlín Brandenburg Slezská Horní Lužice 15.-17.9.2011 a pověřila ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby pro tuto návštěvu připravilo program.

Setkání zástupců ČCE a regionální oblasti bavorské církve Bayreuth v Selbitz

Synodní rada vzala na vědomí vývoj situace v Chebu a s potěšením konstatuje, že věc pokročila. Synodní rada žádá Diakonii ČCE, aby v návaznosti na projekt Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) prozkoumala terén v Chebu a připravila návrh oblastí práce v Chebu. Synodní rada také pověřila ekumenické oddělení, aby jednalo s církevním úřadem v Mnichově o spolupráci jejich finanční kontroly s likvidátorem Nozarem.

GAW Landesfest Baden 15.-17. 7. 2011 v Ettlingen v církevní oblasti Alb-Pfinz

Synodní rada delegovala na Gustav Adolf Werk (GAW) Landesfest Baden 15.-17.7.2011 v Ettlingen Samuele Hejzlara.

Medaile vděčnosti pro Hebe Kohlbrugge

Nakladatelství EMAN vydalo v těchto dnech český překlad knihy memoárů Hebe Kohbrugge z Holandska. Nakladatelství spolu s Evangelickou teologickou fakultou (ETF) Univerzity Karlovy (UK) začalo připravovat slavnostní prezentaci na 20.5.2011, tedy v době konání synodu ČCE. Tato souhra okolností přispěla k myšlence využít osobní přítomnosti této 97leté dlouholeté přítelkyně ČCE, pozvat ji na synod, kde by mohla být představena a mohla přednést krátký proslov. Synodní rada uvítala iniciativu Martina Prudkého z ETF UK ke slavnostní poctě pro Hebe Kohlbrugge a pověřila synodního seniora, aby projednal s předsednictvem synodu možnost předání Medaile vděčnosti v rámci 1. zasedání 33. synodu a možnost její promluvy na synodu. Synodní rada vzala na vědomí i konání prezentace nové knihy memoárů H. Kohlbrugge v pátek 20.5.2011 odpoledne na ETF UK.

Evangelická akademie

Zprávy pro 1. zasedání 33. synodu

Synodní rada vzala na vědomí tradiční zprávu o školách Evangelické akademie pro synod. Zpráva obsahuje pohled školské rady a podrobnější informace o školách. Tato práva bude součástí tisku "Zpráva EA" společně se zprávou Nadačního fondu na podporu církevního školství.

Křesťanská služba

Poradní odbor křesťanské služby - jmenování Petra Chlápka členem POKS

Synodní rada jmenovala br. Petra Chlápka členem poradního odboru křesťanské služby, a to s platností od 1.5.2011.

Různé

Zpráva o činnosti humanitární komise

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Humanitární komise ČCE o činnosti za rok 2010.

Zápis ze schůze poradního odboru Synodní rady pro otázky životního prostředí (POŽP)

Synodní rada vzala na vědomí zápis z poslední schůze POŽP z 26.3.2011. Poradní odbor v něm mimo jiné zmiňuje, že vítá schválení vstupu ČCE do ČKES, jak o něm rozhodla synodní rada 8.2.2011.