Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 31. 5. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání číslo 11 ze dne 31. 5. 2011, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci


Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libice nad Cidlinou - opakovaná volba Martina Zikmunda

Synodní rada potvrdila volbu Martina Zikmunda za faráře FS ČCE v Libici nad Cidlinou na období od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2014 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Heršpicích - opakovaná volba J. Řezníčkové

Synodní rada potvrdila volbu Jarmily Řezníčkové za farářku FS ČCE v Heršpicích na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Most - opakovaná volba Marian Šusták

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra Mariana Šustáka za faráře FS ČCE v Mostě na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Černilov - opakovaná volba Radima Žárského

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra Radima Žárského za faráře FS ČCE v Černilově na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014 na poloviční pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Nabídka rekreace v Maďarsku pro rok 2011

Evangelická luterská církev v Maďarsku pro letošní rok dodatečně nabídla rekreaci v Révfülöp. Synodní rada schválila rozdělení rekreací v Révfülöp pro rok 2011 takto: 1.-7. července - Aleš Wrana; 17.-24. července - Jiří Palán; 14.-21. srpna - Oliver Engelhardt.

Weinfurter Jiří - žádost o dispens

Synodní rada ČCE udělila bratru faráři Jiřímu Weinfurterovi dispens od setrvání na místě nemocničního kaplana - kazatele povšechného sboru do konce doby jeho povolání, tj. do 31. 8. 2012. Tím se bratr farář Jiří Weinfurter stává volitelným v jiném ze sborů ČCE.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Křížlicích - kandidatura Jiřího Weinfurtera

Synodní rada ČCE udělila pokyn k volbě bratra Jiřího Weinfurtera za faráře FS ČCE v Křížlicích na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Borová u Poličky - opakovaná volba Miloš Lapáček

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra Miloše Lapáčka za jáhna FS ČCE v Borové u Poličky na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014 na pracovní úvazek 50%. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze-Radotíně - kandidatura O. Mrázkové a P. Špirka

Synodní rada ČCE odložila rozhodnutí o žádosti FS ČCE v Praze 5 - Radotíně o udělení pokynu k volbě kazatele a vrací ji seniorátnímu výboru Pražského seniorátu k vyjasnění se sborem ve věci ujednání mezi kazatelem a sborem o hrazení nákladů na energie spotřebované v domě.

Satke Jan - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Bratr Satke by čas studijního volna rád využil ke studiu a zpracování historie a činnosti FS ČCE v Přešticích, i kritické reflexi dějin sboru a přestupového hnutí, ze kterého sbor vychází. Rád by vytvořil publikaci, která by zpřístupňovala sboru i společnosti historické danosti vzniku sboru, jeho cestu dějinami až po současnost. Publikace by měla mít sumář v angličtině a němčině. Synodní rada ČCE posoudila studijní projekt br. Jana Satkeho a udělila mu studijní volno v době od 1. 7. do 30. 9. 2011.

Dus Jan - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Jana Dusa i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Tenglerová Ida - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty sestry Idy Tenglerové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE. Synodní rada rovněž vyjádřila sestře farářce Idě Tenglerové poděkování za její dosavadní službu v ČCE.

Mamula Jan - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Jana Mamuly i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Šimek Michal - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Bratr Michal Šimek, farář sborů ČCE v Kovánci a ve Mšeně, žádá synodní radu prostřednictvím SV Poděbradského seniorátu ČCE o pověření pro duchovenskou službu v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. K žádosti je připojeno souhlasné vyjádření staršovstev sborů v Kovánci a ve Mšeně. Bratr Šimek po dohodě s ekumenickém společenstvím duchovních v Mladé Boleslavy a s vedením Klaudiánovy nemocnice také působí jako koordinátor duchovní péče pro Klaudiánovu nemocnici. Synodní rada pozvala br. Michala Šimka k rozhovoru na 28. 6. 2011.

Mencl Tomáš - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Bratr Tomáš Mencl, farář FS ČCE v České Lípě, žádá synodní radu prostřednictvím SV Libereckého seniorátu ČCE o pověření pro duchovenskou službu v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě. V této nemocnici je zároveň zaměstnán na základě Smlouvy o poskytování duchovní péče od 1. 10. 2010 na dobu neurčitou na úvazek 10 hodin měsíčně. Synodní rada pozvala Tomáše Mencla k rozhovoru na 28. 6. 2011.

Blažek Daniel - žádost o pověření ke vězeňské duchovenské službě

Bratr Daniel Blažek, kaplan Vězeňské služby, žádá synodní radu o udělení pověření ke vězeňské duchovenské službě od 1. 7. 2011. Bratr Blažek v současné době vykonává kaplanskou službu ve Věznici Břeclav a ve Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Synodní rada ČCE pověřila bratra Daniela Blažka vězeňskou duchovenskou službou, a to na dobu určitou čtyř let. Synodní rada rovněž pozvala br. Blažka k rozhovoru na 18. 10. 2011.Správa církve


Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Poděbradského, Chrudimského, Libereckého a Brněnského seniorátu.

Zpráva z vizitace ve farním sboru ČCE v Náchodě-Šonově dne 29. 4. 2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace ve farním sboru ČCE v Náchodě-Šonově.


Hospodářské věci - vnitřní


Automobilový fond - revize směrnice

Synodní rada schválila revidovanou směrnici automobilového fondu s účinností od 1. 6. 2011 a stanovuje pevnou sazbu úroku pro půjčky z automobilového fondu pro rok 2011 a 2012 ve výši 1%.

Pronájem bytu č. 27, Wintrova 15 - manželé Nerpasovi

Synodní rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 ve Wintrově ul. 15 v Praze manželům Nerpasovým dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.Ekumenické vztahy


Evropské setkání vedoucích členských církví Luterského světového svazu (LSS) 2012

Pro Evropské setkání vedoucích členských církví LSS v r. 2012 bylo nakonec vybráno město Ostrava. K tomuto rozhodnutí přispěl mj. fakt, že v tomto městě mají obě členky Komitétu svůj sbor. Z podnětu LSS vzniká mezinárodní přípravný výbor, jehož první setkání by mělo být 26. - 28. 9. 2011 v Ostravě. Synodní rada delegovala do přípravného výboru Evropského setkání vedoucích členských církví LSS v r. 2012 v Ostravě Gerharda Frey-Reininghause a Ewu Jelinek.

HEKS workshop pro strategii projektů v příštích letech 5. - 7. 10. 2011

Synodní rada vzala na vědomí materiál k workshopu zaslaný HEKS a s dalším postupem vyčká po rozhovoru Gerharda Frey-Reininghause s Matthiasem Herrenem během Kirchentagu v Drážďanech.

Církevní den Lužických Srbů 2. - 3. 7. 2011 v Schleife-Slepo

Synodní rada pověřila ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na Církevní den Lužických Srbů ve Schleife.

Synod Presbyterian Church v Koreji 19. - 23. 9. 2011

Synodní rada se omluvila z účasti na synodu Presbyterian Church v Koreji a pověřila ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby komunikovalo s Presbyterian Church v Koreji a možném modelu návštěv do budoucna. Synodní rada předá pozdrav ČCE synodu Presbyterian Church v Koreji br. Jong-Sil Leemu, aby jej oficiálně tlumočil zasedání synodu.

Filmový festival Karlovy Vary - seminář a recepce mezinárodní poroty

Synodní rada vzala na vědomí záměr uspořádat seminář o Spiritualitě a filmu v rámci 46. MFF v Karlových Varech a souhlasí s úhradou příspěvku 2 500,- Kč na recepci ekumenické filmové poroty z rozpočtu ekumenického oddělení Ústřední církevní kanceláře a s úhradou příspěvku 1 300,- Kč na tlumočení panelové diskuze na semináři z rozpočtu synodní rady. Semináře se zúčastní synodní senior Joel Ruml.

Pozvání na synod Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV) na Slovensku

Českobratrská církev evangelická obdržela pozvání na zasedání synodu ECAV na Slovensku, které se koná ve dnech 24. - 25. 6. 2011 v Trenčianských Teplicích. Slavnostní zahajovací bohoslužby se konají v pátek 24. 6. v 9.30 hod. Delegát za ČCE je žádán o přednesení krátkého pozdravu synodu. Synodní rada delegovala k účasti na synodu ECAV na Slovensku v Trenčianských Teplicích br. Daniele Ženatého.