Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 14. 6. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání číslo 12 ze dne 14. 6. 2011, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci


Farní sbor (FS) ČCE ve Velimi - kandidatura Lukáše Ondry

Synodní rada potvrdila volbu Lukáše Ondry za faráře FS ČCE ve Velimi na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE Telecí - opakovaná volba Lukáše Pešouta

Synodní rada potvrdila volbu Lukáše Pešouta za faráře FS ČCE v Telecím na období od 1. 4. 2011 do 31. 8. 2013 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Chotiněvsi - opakovaná volba M. Šerákové-Vlkové

Synodní rada nepotvrdila volbu Martiny-Šerákové Vlkové za farářku FS ČCE v Chotiněvsi na období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2021 na plný pracovní úvazek a uložila sboru zopakovat volbu v jiném termínu tak, aby proběhla v souladu s Jednacím a volebním řádem církve.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně II - volba M. Horáka

Synodní rada ČCE udělila pokyn k volbě bratra Martina Horáka za prvního faráře FS ČCE Brno II na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek. Současně synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Tábor - překážka příbuzenství při volbě staršovstva

Synodní rada vykládá Řád o správě církve čl. 11, odst. 5 a čl. 22, odst. 3 v tomto smyslu: Dispens je zapotřebí i pro náhradníky staršovstva před každou volbou. Synodní rada proto uložila seniorátnímu výboru Jihočeského seniorátu, aby uložil FS Tábor vykonat nové volby náhradníků staršovstva s určením jejich pořadí.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze-Radotíně - kandidatura O. Mrázkové a P. Špirka

Synodní rada ČCE udělila pokyn k volbě ze dvou kandidátů, sestry Olgy Mrázkové a bratra Petra Špirka, za faráře FS ČCE v Praze 5 - Radotíně, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022 na plný pracovní úvazek. Současně synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě ze 2 kandidátů.

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - kandidatura Blahoslava Matějky

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu bratra Blahoslava Matějky na místo faráře FS ČCE v Libštátě na pracovní úvazek 50%, na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 30. 4. 2012. Současně synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Odry - kandidatura Radka Hanáka

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu bratra Radka Hanáka na místo jáhna FS ČCE Odry na pracovní úvazek 50%, na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016. Současně synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Pržně - kandidatura Zdeňka Píštěka

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu bratra Zdeňka Píštěka na místo faráře FS ČCE v Pržně na plný pracovní úvazek, na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016. Současně synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Čejka Miroslav - žádost o pověření pro vězeňskou duchovenskou službu

Synodní rada pověřila faráře M. Čejku k výkonu vězeňské duchovenské služby do 20. 8. 2014.

Kalusová Vendula - žádost o pověření pro vězeňskou duchovenskou službu

Synodní rada pověřila farářku Vendulu Kalusovou k výkonu vězeňské duchovenské služby do 30. 5. 2016.

Antalík Dalibor - žádost o výklad čl. 6, odst. 5 Řádu pro kazatele

Synodní rada ČCE bere na vědomí existenci plnočasového zaměstnání bratra Dalibora Antalíka, jako docenta v Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Synodní rada ČCE nehodnotí existenci výše uvedeného plnočasového zaměstnání jako překážku pro přijetí služby faráře na sboru na pracovní úvazek 70% .


Fakulta a bohoslovci


Manuál pro studenty bohosloví - zájemce o práci církve/kandidáty služby v církvi

Synodní rada přijala manuál a přihlášku pro zájemce o práci církve a pro kandidáty služby v církvi, program praxe a osnovu zprávy z praxe. Synodní rada uložila ÚCK, aby tyto dokumenty po dohodnutých úpravách užívala.

Zpráva z praxe - Jakub Malý

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z praxe br. Jakuba Malého.


Vikariát


Rozmístění vikářů / vikářek k mentorům /mentorkám pro rok 2011 / 2012

Komise pro vikariát poprosila synodní radu o revizi umístění vikáře Marka Feigla. Br. M. Feiglovi z rodinných důvodů nevyhovoval jako místo vikariátu Zlín, proto Komise pro vikariát hledala přijatelnější řešení a navrhuje umístění br. M. Feigla k mentorovi P. Klineckému do sboru Praha - Strašnice. Synodní rada tento návrh schválila.

Odměna za vedení doškolovacího homiletického semináře

Synodní rada schválila vyplacení odměny br. Kabíčkovi za vedení doškolovacího homiletického semináře.

Hodnocení vikářů a vikářek a jáhnů a jáhenek

Dne 13. 6. 2010 proběhly před Komisí pro hodnocení absolventů vikariátu (za předsednictví Dalibora Turečka) závěrečné pohovory s absolventy vikariátu v ročníku 2010/2011. Tato komise následně doporučila synodní radě, aby jednotlivým absolventům bylo uděleno osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře/farářky ČCE. Tato komise následně doporučila synodní radě, aby jednotlivým absolventům bylo uděleno osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna/jáhenky ČCE. Synodní rada s tímto doporučením souhlasila a uložila ÚCK vystavit absolventům Osvědčení o způsobilosti.


Správa církve


Zprávy z vizitací farních sborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z vizitace seniorátního výbor Východomoravského seniorátu ve farním sboru ČCE Zádveřice.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátních výborů Pražského, Poličského a Moravskoslezského seniorátu.Výchova a vzdělávání


Žádost br. Jiřího Klimeše o doporučení k postgraduálnímu studiu na CMTF

Br. Jiří Klimeš prosí synodní radu o vydání doporučení k postgraduálnímu studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě. K žádosti přikládá svůj badatelský záměr a uvádí, že vedoucím projektu bude prof. Ambros. Synodní rada souhlasí s vydáním doporučení br. Jiřímu Klimešovi.


Výchova mládeže


Statut martinského grémia

Synodní rada přijala statut martinského grémia po zanesení změn vzešlých z rozpravy a ukončila funkční období stávajícího martinského grémia k 31. 8. 2011. Synodní rada žádá stávající martinské grémium, aby do 15. 10. 2011 předložilo návrh kandidátů pro funkční období 1. 12. 2011 - 31. 10. 2013.


Ekumenické vztahy


Konference Reformované církve v Maďarsku 18. - 21. 3. 2010 / 28. 4. - 1. 5. 2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Olivera Engelhardta o setkání farářů z ČCE a Maďarské reformované církve a pověřila ekumenické oddělení ÚCK, aby zjistilo možnosti pokračování a financování takového setkání na půdě ČCE.

Návštěva Rev. Dr. Andrew Prasada ze Spojené reformované církve ve Velké Británii

Synodní rada vzala na vědomí termín návštěvy moderátora Thames North Synodu Dr. Andrew Prasada ze Spojené reformované církve ve Velké Británii ve dnech 22. - 27. 6. 2011 a rovněž vzala na vědomí program návštěvy.

Synod saské církve 8. - 11. 4. 2011 Drážďany

Monika Žárská podala zprávu o synodu: „Synod se konal 8. - 11. 4. 2011 v prostorách kostela Dreikönigskirche a jeho téma znělo „Sprachfähig im Glauben“. Mluvilo se o tom, jak mluvit o Bohu a o víře a že to lidé neumějí přesvědčivě nebo neumějí vůbec. Profesor Wilfried Härle z Heidelbergu se ve své přednášce „Sprachfähig im Glauben – Überlegungen aus theologischer Perspektive“ věnoval tomu, že mnozí si odvykli mluvit o Bohu. Není „řeč o Bohu“ něco jako vymírající dialekt? Evelyn Fingerová z hamburského týdeníku Die Zeit se tématu věnovala z perspektivy novináře. Zastává se požadavku jasnější a odvážnější řeči křesťanů, postrádá větší kritičnost a odvahu k intervenci, „Křesťané a církev by se neměli bát být moralisté“.“ Monika Žárská vyřídila pozdravy saských partnerů a poděkovala za příležitost účastnit se synodu. Synodní rada vzala zprávu ses. Žárské na vědomí.

Rekreace v Německu - nabídka saského farářského spolku

Synodní rada schválila na rekreaci od Saského farářského spolku v Johnsbachu ses. M. Molnárovou.

Návštěva Francisco Marrera z Kuby 5. - 8. 6. 2011

Ve dnech 5. - 8. 6. 2011 navštívil ČCE Rev. Francisco Marrero z Kuby. Rev. Francisco Marrero je generálním tajemníkem Presbyterní reformované církve, zároveň profesorem Starého zákona a děkanem Teologického semináře v Matanzasu. Jeho přáním bylo navštívit Prahu. Toto přání zprostředkoval Berliner Missionswerk. Synodní rada ho tedy pozvala do Prahy, kde strávil dva a půl dne. Program byl pestrý a host odjel velice spokojen. Rozhovory byly přátelské. Proběhl intenzivní rozhovor s komisí pro Kubu, kde host povídal o Kubě a o životě církvi na Kubě. Mluvilo se i o politice kubánského státu vůči Čechům. Mluvilo se o diskuzi na minulém valném shromáždění WCRC (World Communion of reformed Churches), kde byla kubánská delegace zaskočená iniciativou ČCE zmínit v rezoluci o lidských právech Kubu. Rev. Marrero velice zdůraznil, že „neodmítají postoj ČCE, ale chtějí dialog s ČCE“. Na bohatém programu byly i návštěvy Evangelické teologické fakulty a Diakonie ČCE. Rev. Marrero navštívil i ministerstvo zahraničních věcí, kde se setkal s generálním sekretářem ministerstva Ing. J. Plíškem. J. Plíšek mluvil o tom, jak zažil totalitu a jak bylo po revoluci důležité, aby se lidé z církve orientovali v politice. Návštěva Francisca Marrera v Praze byla velice intenzivní akcí. Synodní rada vzala zprávu o průběhu návštěvy Fr. Marrera z Kuby na vědomí.

Mezinárodní konference o práci pro a s Romy 22. - 25. 6. 2011 v Budapešti

Konference byla zrušena, ekumenické oddělení ÚCK proto upustilo od hledání delegáta. Synodní rada vzala tuto skutečnost na vědomí.

Církevní den Lužických Srbů 2. - 3. 7. 2011 v Schleife-Slepo

Synodní rada delegovala na Církevní den Lužických Srbů ve Schleife manžele Moniku a Viktora Žárských.

Cyrilometodějská pouť na Velehrad 5. 7. 2011

Synodní rada delegovala na slavnost na Velehradě předsedu synodu J. Grubera.Evangelická akademie


Duchovní život a rozvoj škol Evangelické akademie

Ukázalo se, že je třeba celková koncepce duchovní práce ve školách Evangelické akademie (EA). Synodní rada považuje koncepci zřizovatele v oblasti duchovní práce za důležitou. Zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat touto koncepcí. Synodní rada uložila P. Kašparovi, aby do 14. 6. 2011 připravil a synodní radě předložil výchozí text "obecného duchovního zadání", který bude podkladem pro pracovní skupinu. Br. P. Kašpar předložil synodní radě "Obecná duchovní zadání EA", které bude sloužit jako podklad pro pracovní skupinu. Synodní rada vzala dokument na vědomí.

Střednědobá strategie zřizovatele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA)

Synodní rada odložila rozhodnutí o Střednědobé strategii zřizovatele KEA na příští zasedání.


Křesťanská služba


Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Simona Kudláčková

Synodní rada schválila vyplacení příspěvku z Fondu křesťanské sužby ses. Simoně Kudláčkové.


Různé


Zpráva z valného shromáždění České biblické společnosti, 28. 4. 2011

Dne 18. 4. 2011 se konalo valné shromáždění České biblické společnosti. Z pověření synodní rady se ho zúčastnil Jaroslav Fér, který následně podal synodní radě zprávu. Synodní rada vzala tuto zprávu na vědomí.