Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE dne 28. 6. 2011

Vybrané body ze zápis ze zasedání číslo 13 ze dne 28. 6. 2011, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Zásady pověřování kazatelů pro duchovenskou službu ve zdravotnických aj.

Synodní rada uložila Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) provést revizi Zásad pověřování k duchovenské službě v jiných institucích a zakotvit do nich u pověření, která jsou vydávána na dobu delší než 4 roky, možnost vyhodnocení vždy po 4 letech.

Čapek Filip - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra Filipa Čapka, který čerpal tříměsíční studijní volno v rámci Rozvojového projektu Karlovy univerzity/Hebrejská univerzita Jeruzalém-Izrael 2011. Bratr Čapek uvedl, že poskytnuté studijní volno splnilo jeho očekávání a věří, že řadu ze získaných poznatků bude moci přiměřenými formami předávat při své práci na sboru i v církvi.

Farní sbor (FS) ČCE v Poděbradech - kandidatura Martina Féra

Synodní rada potvrdila volbu Martina Féra za faráře FS ČCE v Poděbradech na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Mariánských Lázních - opakovaná volba D. Matouše

Synodní rada potvrdila volbu Daniela Matouše za faráře FS ČCE v Mariánských Lázních na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Šimek Michal - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada pověřila faráře Michala Šimka k duchovenské službě v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi na dobu čtyř let, od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015.

Mencl Tomáš - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada pověřila br. Tomáše Mencla duchovenskou službou v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2012.

Obsazení místa pastoračního pracovníka od 1. 9. 2011

Synodní rada zřídila dvanáct plných úvazků pastoračních pracovníků. S platností od 1. 9. 2011 dochází k uvolnění jednoho z těchto úvazků (ve výši 1,00). O obsazení tohoto místa projevily zájem dva sbory - FS ČCE ve Volyni a FS ČCE v Jičíně. Synodní rada pověřila Evu Tkadlečkovou jako pastorační pracovnici ve sboru ve Volyni na 50% úvazek na období dvou let od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013. Synodní rada zároveň prodloužila pověření Jany Zedníčkové jako pastorační pracovnice ve sboru v Jičíně na 50% úvazek na období dvou let od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013.

Zpracování ročního vyúčtování záloh na daň z příjmu

Ve smyslu Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů §7 - §10 synodní rada stanovuje, že roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění provádí mzdové oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) zaměstnancům na základě čestného prohlášení, že jim nevzniká žádný jiný příjem podléhající dani z příjmu, podaného do 14. února.

Farní sbor (FS) ČCE v Břeclavi - kandidatura Jana Zámečníka

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu bratra Jana Zámečníka na místo faráře FS ČCE v Břeclavi na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016. Podmínka schválení kandidatury je splněna upravením předložených listin dle návrhu seniorátního výboru Brněnského seniorátu ČCE. Současně synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Jilemnici - kandidatura Jakuba Hály

Synodní rada ČCE schválila kandidaturu bratra Jakuba Hály na místo faráře FS ČCE v Jilemnici na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017. Současně synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Chleby - opakovaná volba Miroslava Německého

Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra Miroslava Německého za jáhna FS ČCE v Chlebích na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2012 na pracovní úvazek 33%. Synodní rada uložila personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Německého.

Roman Lukáš - žádost o pověření k duchovenské službě v armádě

Synodní rada ČCE pověřila bratra Romana Lukáše duchovenskou službou v Armádě ČR, a to na dobu určitou do konce doby trvání jeho služebního poměru, tj. do 31. 12. 2013.

Jan Blažek - žádost o pověření k duchovenské službě v armádě

Synodní rada ČCE pověřila bratra Jana Blažka duchovenskou službou v Armádě ČR, a to na dobu čtyř let, tj. od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015.

Šimr Karel - žádost o pověření k duchovenské službě v Policii ČR

Synodní rada ČCE pověřila bratra Karla Šimra duchovenskou službou v Policii ČR, a to na dobu jeho povolání k FS ČCE Chrást u Plzně, tj. od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2012.

Daniel Ženatý - žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Synodní rada ČCE pověřila bratra Daniela Ženatého vězeňskou duchovenskou službou ve věznici Pardubice, a to na dobu určitou čtyř let, tj. od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015.

Jana Rumlová - žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Synodní rada pověřila sestru Janu Rumlovou vězeňskou duchovenskou službou ve Vazební věznici Olomouc na dobu čtyř let, tj. od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015.

Aleš Wrana - žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Bratr Aleš Wrana, první farář farního sboru ČCE v Ostravě, žádá synodní radu o prodloužení pověření k vězeňské duchovenské službě ve Vazební věznici v Ostravě. Synodní rada pozvala bratra Aleše Wranu k rozhovoru.

Daniel Pfann - žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Synodní rada ČCE pověřila bratra Daniela Pfanna vězeňskou duchovenskou službou ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, a to na dobu neurčitou.

Růžena Vrajová – žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Synodní rada pověřila sestru Růženu Vrajovou vězeňskou duchovenskou službou ve Vazební věznici Olomouc na dobu čtyř let, tj. od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015.

Bohdan Pivoňka - žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Synodní rada ČCE podmíněně pověřila bratra Bohdana Pivoňku vězeňskou duchovenskou službou, a to na dobu čtyř let, tj. od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015. Pověření nabude účinnosti po doložení zprávy bratrem Pivoňkou o své činnosti v instituci, v níž působí a po doložení hodnocení jeho služby vypracované touto institucí.

Pavel Kočnar - žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Synodní rada ČCE pověřila bratra Pavla Kočnara vězeňskou duchovenskou službou ve Věznici Vinařice, a to na dobu neurčitou.

Marta Zemánková - žádost o pověření k duchovenské službě

Synodní rada pověřila sestru Martu Zemánkovou duchovenskou službou v Domově Sue-Ryder, o.p.s. na dobu čtyř let, tj. od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015.

Jiří Zedníček - žádost o pověření k duchovenské službě v armádě

Synodní rada ČCE pověřila bratra Jiřího Zedníčka duchovenskou službou v Armádě ČR, a to na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2013.

Vikariát

Změny v Komisi pro vikariát

Synodní rada ukončila službu manželů Horákových v Komisi pro vikariát vzhledem k jejich dlouhodobějšímu pobytu v zahraničí a jmenovala do Komise pro vikariát br. Jiřího Tenglera a ses. Magdalenu Trgalovou s platností od 1. 10. 2011.

Správa církve

Usnesení 1. zasedání 33. synodu

Předsednictvo synodu předložilo synodní radě soubor usnesení 1. zasedání 33. synodu, synodní rada usnesení vyhlašuje. Synodní rada tedy vyhlásila usnesení 1. zasedání 33. synodu a uložila ÚCK rozeslat je sborovou zásilkou. Synodní rada předloží do 19. 7. návrh rozdělení úkolů plynoucích z usnesení synodu jednotlivým poradním odborům synodní rady, Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), popř. dalším. Synodní rada také uložila statutárním zástupcům ČCE připravit dopis do sborové zásilky ve smyslu usnesení 1. zasedání 33. synodu č. 32.

Zpráva o vizitaci a zasedání seniorátního výboru Libereckého seniorátu ve farním sboru (FS) v Křížlicích

Synodní rada vzala zprávy z vizitace a zasedání seniorátního výboru Libereckého seniorátu na vědomí.

Zahraniční sbory

Zpráva P. Brodského o činnosti v 1. pol. 2011

P. Brodský podal zprávu o své činnosti v 1. polovině roku 2011. Synodní rada vzala na vědomí pololetní zprávu o výjezdech celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě a doporučila udělení daru z Jeronýmovy jednoty ve výši 30.000,- Kč sboru v Zelově.

Ekumenické vztahy

HEKS workshop pro strategii projektů v příštích letech 5. - 7. 10. 2011

Synodní rada pověřila ekumenické oddělení ÚCK, aby jednalo s J. Šiklovou, popřípadě s dalšími referenty, o účasti na workshopu. Synodní rada souhlasí s tím, aby byli dále pozvaní zástupci synodní rady, Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), synodu, Jeronýmovy jednoty, Diakonie ČCE, Evangelické teologické fakulty UK, sborů ČCE a projektů, a z pracovních oblastí, které budou těžištěm - zástupci církevních středisek, spolupracovníci v oblasti církevního vzdělávání a volného času.

AMD Bibelwochenkonferenz Hildesheim

AMD (pracovní společenství Misijní služby Evangelické církve v Německu) pořádá každoročně Bibelwochenkonferenz. Jedná se vždy o velmi náročnou teologickou práci zaměřenou na určitý biblický úsek. Na programu jsou exegetické přednášky i práce ve skupinách. Letošním tématem jsou Josefovy příběhy. Konference se bude konat 26. - 29. 9. 2011 v Hildesheimu. Synodní rada pověřila ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na AMD Bibelwochenkonferenz v Hildesheimu.

Divadelní rozhovor Karlsruhe 4. 7. 2011

Vedoucí Evangelického vzdělávání dospělých bádenské církve Joachim Faber pozval zástupce ČCE k "Divadelnímu rozhovoru o Bohu a světu", který se koná vždy čtyřikrát ročně a věnuje se teologickým otázkám a tématům ve vybraných inscenacích. Jde o rozhovor teologů a teatrologů s publikem. Tentokrát se pořadatelé obrátili na Českobratrskou církev evangelickou, neboť se jedná o operu L. Janáčka "Káťa Kabanová". Ekumenické oddělení pátralo mezi hudebně vzdělanými teology ČCE a podařilo se mu pro tento úkol získat Blahoslava Hájka. Cesta se uskuteční ve dnech 2. - 5. 7. 2011. Synodní rada odsouhlasila vyslání Blahoslava Hájka na Divadelní rozhovor do Karlsruhe.

Slavnostní akce v památníku Flossenbürg

Nadace Bavorských památníků a Památník ve Flossenbürgu zvou srdečně na zahájení výstavy fotografií "In uns der Ort" a ke slavnostnímu pamětnímu aktu na závěr setkání bývalých vězňů koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Na vernisáži výstavy, která se koná 15. 7. 2011, promluví velvyslanec USA Philip D. Murphy, Dr. Jack Terry, mluvčí bývalých vězňů a český spisovatel Pavel Kohout. Pamětní akt proběhne v neděli 17. 7. 2011 a promluví na něm zástupci památníku a bývalí vězňové, budou položeny věnce na Náměstí národů. Synodní rada pověřila ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo zástupce ČCE, který by se zúčastnil slavnostní akce v památníku Flossenbürg.

Kulatý stůl

Termín příštího kulatého stolu partnerských církví ČCE je 19. - 22. 11. 2011. Také letos ekumenické oddělení ÚCK zve zástupce partnerských církví (Evangelická reformovaná církev v Německu, Evangelická církev Falc, Evangelická zemská církev Bádensko, Evangelická církev Hesensko-Nasavsko, Evangelická církev v Porýní, GAW, HEKS). Za ČCE by se měli účastnit zástupci synodní rady, Ústřední církevní kanceláře, Jeronýmovy jednoty a Diakonie ČCE. Synodní rada pověřila ÚCK přípravou kulatého stolu. Návrhy je třeba předložit nejpozději do 4. 10. 2011.

Evangelická akademie

Střednědobá strategie zřizovatele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA)

Dne 22. 6. proběhlo jednání s vedením KEA o strategii. Jednání bylo dobré a věcné. Zúčastnil se ho i spirituál J. Klimeš. Synodní rada schválila předloženou Střednědobou strategii zřizovatele pro KEA z tohoto jednání.