Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 19. 7. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 19. 7. 2011

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE Most - opakovaná volba Marian Šusták

Synodní rada potvrzuje volbu Mariana Šustáka za faráře FS ČCE v Mostě na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 na plný pracovní úvazek a ukládá poadnímu odboru organizačně právnímu (POOP), aby připravil návrh úpravy řádů v tom smyslu, aby volba kazatele byla konána jako tajná, nikoliv aklamací.

Aleš Wrana - žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Synodní rada ČCE pověřuje bratra Aleše Wranu vězeňskou duchovenskou službou ve Vazební věznici v Ostravě, a to počínaje 1. 8. 2011 na dobu neurčitou.

Kolář Ondřej - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru faráři Ondřeji Kolářovi dispens od setrvání na místě druhého faráře FS ČCE v Brně II do konce doby jeho povolání, tj. do 31. 8. 2012.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně II - kandidatura Alexandry Hauserové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Alexandry Hauserové na místo druhé farářky FS ČCE v Brně II na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2021. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Ostravě - kandidatura Ewy M. Jelinek

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Ewy Mileny Jelinek na místo druhé farářky FS ČCE v Ostravě na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2021. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Pleskotová Věra - rezignace na místo farářky farního sboru (FS) ČCE v Litomyšli

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci sestry Věry Pleskotové na místo farářky sboru ve FS ČCE Litomyšl ke dni 5. 6. 2011 s tím, že ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady vyřídilo potřebné pracovněprávní náležitosti. Synodní rada vyjadřuje sestře farářce Věře Pleskotové poděkování za její dosavadní službu v ČCE.

Marván Jiří - rezignace na místo faráře farního sboru (FS) ČCE v Černošíně

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci bratra faráře Jiřího Marvána na místo faráře sboru ve FS ČCE Černošín ke dni 31. 8. 2011 s tím, že ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady uzavřelo dohodu o ukončení pracovního poměru k témuž datu. Synodní rada vyjadřuje bratru faráři Jiřímu Marvánovi poděkování za jeho dosavadní službu v ČCE. Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Jiřího Marvána i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Szabó Ladislav - rezignace na místo faráře farního sboru (FS) ČCE Plzeň - záp. sbor

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci bratra Ladislava Szabó na místo faráře sboru ve FS ČCE Plzeň-záp. sbor ke dni 31. 8. 2011 s tím, že ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady vyřídilo potřebné pracovněprávní náležitosti. Synodní rada vyjadřuje bratru faráři Ladislavu Szabó poděkování za jeho dosavadní službu v ČCE.

Keller Jan - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Jana Kellera i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Pellar Ondřej - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Ondřeji Pellarovi dispens od setrvání na místě kazatele farního sboru (FS) ČCE Praha 3 - Žižkov I do konce doby jeho povolání, tj. do 30. 9. 2014. Tím se bratr jáhen Ondřej Pellar stává volitelným v jiném ze sborů ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE v Plzeň - západní sbor - kandidatura Ondřeje Pellara

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra jáhna Ondřeje Pellara za kazatele FS ČCE Plzeň - západní sbor na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Praha 3 - Žižkov I - kandidatura Pavla Kaluse

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Pavla Kaluse za kazatele FS ČCE Praha 3 - Žižkov I na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Bukovce - kandidatura Dalibora Antalíka

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Dalibora Antalíka na místo faráře FS ČCE v Bukovce na pracovní úvazek ve výši 70%, na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Směrnice o čerpání dovolených

Synodní rada schvaluje přiloženou Směrnici o čerpání dovolené zaměstnanci ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE Černilov - oznámení o nezvolení faráře

Synodní rada bere tuto informaci na vědomí.

Žárský Radim - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Radimu Žárskému dispens od setrvání na místě seniorátního faráře Královéhradeckého seniorátu pověřeného prací s dětmi a mládeží do konce doby jeho povolání, tj. do 30. 9. 2011. Tím se bratr Radim Žárský stává volitelným v jiném ze sborů ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE v Semonicích - kandidatura Radima Žárského

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Radima Žárského za faráře FS ČCE v Semonicích na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Benešově - opakovaná volba Tomáše Trusiny

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Tomáše Trusiny za faráře FS ČCE v Benešově na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2016 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě bratra Tomáše Trusiny.

Ruml Joel - žádost o pověření k vězeňské duchovenské službě

Synodní rada ČCE pověřuje bratra Joela Rumla vězeňskou duchovenskou službou ve Vazební věznici Pankrác, a to na dobu určitou čtyř let, tj. od 1.7. 2011 do 30. 6. 2015.

Pokorný Pavel - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada pověřuje br. Pavla Pokorného duchovenskou službou v hospicovém sdružení Cesta domů na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2015.

Farní sbor (FS) ČCE Merklín - informace o situaci ve sboru

Farní sbor ČCE v Merklíně informuje synodní radu prostřednictvím svého administrátora, faráře Jana Satke, o současné situaci ve sboru. Sbor zároveň žádá synodní radu o posouzení, zda pravidelné vedení bohoslužeb br. Tomášem Živným, diakonem luterské církve (Evangelická církev Augsburského vyznání v České republice) a současným studentem 4. ročníku Evangelické teologické fakulty (ETF) UK, je v souladu s řády ČCE. Bratr Tomáš Živný má propůjčeno členství v ČCE. Synodní rada žádá poradní odbor organizačně právní (POOP), aby zkontroloval, zda praxe sboru v Merklíně, kdy br. Tomáš Živný, diakon Evangelické církve a.v. v ČR a student 4. ročníku ETF UK, pravidelně vede bohoslužby, neodporuje církevním řádům.

Pfannová Hana - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada ČCE souhlasí se záměrem využití tříměsíčního studijního volna sestry farářky Hany Pfannové a uděluje jí studijní volno v jarním semestru roku 2012 s tím, že sestra Pfannová dodrží postup dohodnutý s Komisí pro celoživotní vzdělávání kazatelů.

Farní sbor (FS) ČCE Vsetín - Horní sbor - kandidatura Stanislava Mikulíka

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Stanislava Mikulíka na místo jáhna FS ČCE Vsetín - Horní sbor na plný pracovní úvazek, na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Ukončení služby a zachování způsobilosti k ordinované službě – Vladimír Kopecký

Synodní rada souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě br. Vladimíru Kopeckému.

Žádost o vydání pokynu k opakované volbě – Martin Tomešek

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě Martina Tomeška za jáhna v Jablůnce na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

Správa církve

Rozšíření poradního odboru organizačně právního (POOP) o Davida Nečila a Michaelu Valentovou

Synodní rada jmenuje Davida Nečila a Michaelu Valentovou členy POOP, a to s platností od 1. 9. 2011.

Systémová úprava funkčních období správních orgánů a shromáždění

Synodní rada ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP), aby předložil návrh systémové úpravy funkčního období správních orgánů a shromáždění v řádech ČCE.

Setkání se seniory a seniorátními kurátory 2012

Setkání se seniory a seniorátními kurátory se bude konat 30. 3. - 1. 4. 2012 (pátek večer - neděle poledne). Synodní rada žádá seniory, aby si pro tuto neděli zajistili ve svých sborech zástup. Místo konání synodní rada určuje v tomto pořadí: Sola fide, Herlíkovice, Sola gratia.

Zpráva ze vizitace seniorátního výboru (SV) Poděbradského seniorátu ve FS Lysá n/L.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru Poděbradského, Východomoravského a Brněnského seniorátu.

Téma synodu 2012 - Postavení a situace malých sborů

Synodní rada souhlasí s návrhem dopisu a dotazníku seniorátním výborům. Synodní rada pověřuje zpracováním výsledků ankety poradní odbory: teologický, organizační a právní a ekonomický.


Výchova a vzdělávání

Žádost o jmenování pracovní skupiny Poradního odboru pro děti (POD)

Synodní rada odkládá jmenování členů pracovní skupiny a ukládá Pavlu Kašparovi, aby oslovil Spolek evangelických kazatelů (SpEK) a seniorátní výbory s výzvou k doporučení vhodných kandidátů do této pracovní skupiny.


Výchova mládeže


Návrhy koncepce evangelického časopisu pro mládež vydávaného synodní radou ČCE

Synodní rada zve na 20. 9. na 14.15 hod. zástupce pracovní skupiny na přípravu koncepce časopisu pro mládež M. Erdingera, J. Čechovou a celocírkevní farářku mládeže M. Medkovou k rozhovoru.


Vězeňská služba


Žádosti kaplanů o proplacení nákladů

Synodní rada schvaluje proplacení nákladů a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) vyplacením těchto příspěvků z repartic.


Hospodářské věci - vnitřní

Nájemní smlouva manželé Najbrtovi - Wintrova 15, byt č. 17

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Najbrtovými dle předloženého návrhu.

Ekumenické vztahy

150 let Gustav Adolf Werk Rakousko - 14. - 16. 10. 2011 Vídeň

Evangelický spolek Gustava Adolfa v Rakousku zve zástupce ČCE na oslavu 150. výročí svého založení. Na programu je výroční shromáždění, výlet po projektech v Dolním Rakousku, slavnostní akt s přednáškou ministerského rady, slavnostní bohoslužby ve Vídni-Gumpendorf, kde bude kázat Enno Haaks a vysazení stromu v zahradě Gustava Adolfa. Synodní rada deleguje na oslavu 150. výročí GAW v Rakousku 14. - 16. 10. 2011 Jiřího Tomáška.

Reformovaná konzultace - 17. 6. 2011 ve Vídni

Jaroslav Vítek se zúčastnil tzv. reformované konzultace v Rakousku, kterou svolal superintendent h.v. Thomas Hennefeld a která navázala na dřívější dlouhodobější práci skupiny s názvem Donau-Kirchen-Konferenz. Skupina připravovala čtyřdenní konzultaci "450 let Heidelberského katechismu", která se bude konat 7. - 11. 10. 2012 v Maďarsku. Na tuto konzultaci pak bude pozván i zástupce ČCE, J. Vítek doporučuje na případné pozvání reagovat vysláním vhodné osoby, za kterou už však nepovažuje sebe vzhledem k jeho odchodu do důchodu. Podle J. Vítka dochází k poklesu zájmu o naši účast na přípravě, rakouští reformovaní se více soustředí na vztahy s reformovanými církvemi v Maďarsku a na Slovensku. Synodní rada bere na vědomí přípravu konzultace k Heidelberskému katechismu v Maďarsku 2012 a schvaluje proplacení cestného J. Vítka.

Připojení Reformované křesťanské církve na Slovensku k Maďarské reformované církvi

ČCE obdržela dopis od zástupce biskupa Reformované křesťanské církve na Slovensku (RKCS) br. M. Hamariho, ve kterém informuje o současné situaci v církvi, vzniklé z připojení k Maďarské reformované církvi. Spolu s dopisem posílá Otevřený dopis představitelům reformované křesťanské církve na Slovensku a Ústavu maďarské reformované církve. Synodní rada bere dopis br. M. Hamariho, zástupce biskupa RKCS na vědomí a ukládá D. Ženatému, aby do pondělí 25. 7. připravil návrh odpovědi.

Projekty na podporu časopisu Český bratr a na podporu činnosti oddělení výchovy a vzdělávání (OVV) a oddělení pro práci s mládeží (OPM)

V květnu tohoto roku byly podány organizaci HEKS dva projekty žádající dotaci na podporu časopisu Český bratr a na podporu činnosti oddělení výchovy a vzdělávání a oddělení pro práci s mládeží. Žádaná částka v rámci projektu "Český bratr" byla ve výši 35.722,- CHF (tj. cca 643.000,- Kč) a žádaná částka v rámci projektu "Podpora práce s dětmi a mládeží" byla ve výši 61.293,- CHF (tj. cca 1.103.273,- Kč). Dne 14. 7. 2011 nás HEKS informoval, že oba naše projekty byly schváleny v plné výši. Nyní partnerská strana připravuje příslušné smlouvy a po jejich podepsání nám budou peníze poukázány na účet. Peníze budeme moci využít dle rozpočtů projektu. Synodní rada bere zprávu o udělení dotace na podporu činnosti oddělení výchovy, vzdělávání a mládeže a na podporu časopisu Český bratr na vědomí.


Evangelická akademie

Bratrská škola - navýšení kapacity

Synodní rada podporuje žádost Bratrské školy o navýšení maximální povolené kapacity žáků, a to ze 130 na 180 ve škole a z 80 na 100 ve školní družině. Synodní rada schvaluje předložený koncept podpůrného dopisu.


Stát a církev

Změna základního dokumentu

Synodní rada schvaluje změny základního dokumentu ČCE navržené v příloze a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby provedlo evidenci těchto změn u Ministerstva kultury ČR. Synodní rada ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP), aby posoudil, zda věta "Členové synodní rady jsou ze své funkce neodvolatelní" v čl. 4 základního dokumentu je v souladu s církevními řády.