Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 16. 8. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 16. 8. 2011

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova - opakovaná volba V. Syrovátky

Synodní rada potvrzuje volbu Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova na období od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2012 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně II - volba M. Horáka

Synodní rada potvrzuje volbu Martina Horáka za prvního faráře FS ČCE v Brně II na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Křížlicích - kandidatura Jiřího Weinfurtera

Synodní rada potvrzuje volbu Jiřího Weinfurtera za faráře FS ČCE v Křížlicích na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze-Radotíně - kandidatura O. Mrázkové a P. Špirka

Synodní rada podmíněně potvrzuje volbu bratra Petra Špirka za faráře FS ČCE v Praze 5 - Radotíně na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022 na plný pracovní úvazek. Toto potvrzení nabývá účinnosti po ověření Protokolu o volbě kazatele seniorátního výboru (SV) Pražského seniorátu ČCE a opravě chybně stanovené doby povolání kazatele.

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - kandidatura Blahoslava Matějky

Synodní rada potvrzuje volbu Blahoslava Matějky za faráře FS ČCE v Libštátě na období od 1. 9. 2011 do 30. 4. 2012 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE Odry - kandidatura Radka Hanáka

Synodní rada potvrzuje volbu Radka Hanáka za jáhna FS ČCE v Odrách na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Pržně - kandidatura Zdeňka Píšťka

Synodní rada potvrzuje volbu Zdeňka Píšťka za faráře FS ČCE v Pržně na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Jilemnici - kandidatura Jakuba Hály

Synodní rada potvrzuje volbu Jakuba Hály za faráře FS ČCE v Jilemnici na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Chleby - opakovaná volba Miroslava Německého

Synodní rada potvrzuje volbu Miroslava Německého za jáhna FS ČCE v Chlebích na období od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2012 na pracovní úvazek 33%.

Farní sbor (FS) ČCE v Plzeň - Západní sbor - kandidatura Ondřeje Pellara

Synodní rada potvrzuje volbu Ondřeje Pellara za jáhna FS ČCE v Plzni - západní sbor na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Semonicích - kandidatura Radima Žárského

Synodní rada potvrzuje volbu Radima Žárského za faráře FS ČCE v Semonicích na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Bedřich Marek - dobrovolná služba ve věznici

Synodní rada zve ing. Bedřicha Marka k rozhovoru na 6. 9. 2011 na 14.15 hod.

Farní sbor (FS) ČCE Ostrov - opakovaná volba Františka Pavlise

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Františka Pavlise za faráře FS ČCE v Ostrově na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 na pracovní úvazek 33%. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Horáková Gabriela - rezignace na místo farářky farního sboru (FS) ČCE v Křížlicích

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci sestry Gabriely Horákové na místo farářky sboru ve FS ČCE Křížlice ke dni 31. 8. 2011 a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady vyřídilo potřebné pracovněprávní náležitosti.

Rybín Pavel - rezignace na místo faráře farního sboru (FS) ČCE ve Velenicích

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci bratra Pavla Rybína na místo faráře sboru ve FS ČCE Velenice ke dni 31. 7. 2011 a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady vyřídilo potřebné pracovněprávní náležitosti. Synodní rada ukládá seniorátnímu výboru Poděbradského seniorátu, aby podal synodní radě zprávu o situaci ve sboru ve Velenicích a zve Pavla Rybína a statutáře seniorátního výboru Poděbradského seniorátu k rozhovoru na 20. 9. na 16.00 hod.

Dušan Ehmig – žádost o posouzení možnosti přijetí do jáhenské praxe

Synodní rada bere na vědomí žádost br. Dušana Ehmiga a neshledává žádné okolnosti, které by br. Ehmigovi bránily podat standardním způsobem přihlášku do jáhenské praxe. O postupu podávání přihlášek do jáhenské praxe vyrozumí br. Ehmiga Ústřední církevní kancelář (ÚCK).

Fakulta a bohoslovci

Zpráva z praxe studenta - František Plecháček

Bratr František Plecháček, student Evangelické teologické fakulty (ETF) UK zapsaný mezi kandidáty služby v církvi, vykonal předepsanou praxi na sboru u br. Jiřího Marvána v Černošíně. Praxe proběhla ve dnech 26. 6. - 17. 7. 2011. Zprávy z praxe jak od mentora, tak od studenta byly předloženy.

Jeronýmova jednota

Jeronymova jednota – podpora grantového financování (Farní sbor (FS) ČCE Jičín, Merklín)

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Merklíně ve výši 287.689,- Kč z prostředků finanční rezervy deponované na spořicím účtu ČSOB. Synodní rada odkládá rozhodnutí o poskytnutí půjčky FS ČCE v Jičíně a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby provedla zjišťování o podrobnostech projektu v místě (vč. zkontaktování administrátora sboru T. Molnára) a seniorátního výboru Královéhradeckého seniorátu, aby se zabýval situací kolem realizace projektu FS ČCE v Jičíně a do 15. 9. 2011 podal synodní radě zprávu.

Výchova mládeže

Realizace letních kurzů pro mládež

V souladu se záměrem vyjádřeným v zasedání synodní rady 14. 12. 2010 předkládá o.s. SEM v ČR zprávu o své činnosti za poslední půlrok a výroční zprávu za r. 2010.

Hospodářské věci - vnitřní

Protestní dopis br. J. Lásky proti Personálnímu fondu

Od kurátora farního sboru (FS) ČCE v Novém Městě pod Smrkem br. Lásky přišel protestní dopis proti Personálnímu fondu. Synodní rada žádá správní radu Personálního fondu o vypracování konceptu odpovědi br. Láskovi.

Rekreační střediska

Zápis ze schůze herlíkovického kuratoria ze dne 20.6.2011

V Herlíkovicích stoupá zájem o pořádání svateb v kostelíku. Služba dosud není oficiálně zpoplatněna, dosavadní praxe byla taková, že polovina případného daru (v průměru kolem 3 000 Kč) přišla sboru ve Vrchlabí, druhá polovina na středisko kostel v Herlíkovicích. Peníze slouží i na přípravu a úklid kostela. Synodní rada souhlasí s dosavadní praxí rozdělení darů při příležitosti konání svateb v kostelíku v Herlíkovicích.

Ekumenické vztahy

Dresden Kirchentag 1. - 5. 6. 2011

Oliver Engelhardt podává závěrečnou zprávu a vyúčtování. Z České republiky se Kirchentagu zúčastnilo přibližně 200 účastníků. V rámci Setkání křesťanů, které bylo součástí Kirchentagu, proběhlo několik diskusí, pořadů a vystoupení s českou účastí. Kromě reprezentace na stánku Ekumenické rady církví (ERC) měl svůj samostatný stánek také projekt Dědictví reformace. Díky darům saské a hlavně porýnské církve skončilo vyúčtování malým ziskem.

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 16. - 25. 5. 2011

Jiří Ort podává zprávu a synodní rada ji vzala na vědomí. Téma „Co je člověk?“ bylo uchopeno s německou důkladností. Základem byly přednáškové bloky a na ně vždy navazovaly pracovní skupiny nad biblickými texty, které se týkaly tématu: „Obraz člověka v tradici církevních otců“ - o pohledu na člověka v historickém průřezu počínajíc církevními otci, dále: „Svobodná vůle – svoboda a determinismus“ z pohledu filozofie a z pohledu neurologie. Poslední přednáška dr. Eike Kohlera byla pro J. Orta nejzásadnější. Velice poutavě představoval skupiny v německé společnosti, které se snažíme oslovit evangeliem. Tento úhel pohledu byl pro sborovou práci J. Orta velmi obohacující. Kromě přednášek se účastníci podíleli na pobožnostech, byli na výletě, navštívili vězení v Mnichově, aktivně se zúčastnili bohoslužeb. J. Ort hodnotí svou účast jako dobrou zkušenost.

Konference o M. Lutherovi ve Wittenbergu 29. 10. - 12. 11. 2011

Ekumenické oddělení jednalo se zástupcem Národního komitétu luterských církví v Německu a ředitelem Luterova centra ve Wittenbergu Hansem Kaschem a s farářkou Lenkou Rizdoňovou o finančním vyřešení účasti na konferenci ve Wittenbergu. Celkové náklady na ubytování, stravu, materiály a výlety jsou 950 Euro, přičemž L. Ridzoňová souhlasí s tím, že si zaplatí sama cestu a přispěje 100 Eury na svůj pobyt. Z rozpočtu ekumenického oddělení bude uhrazen příspěvek 150 Euro a zbytek nákladů by uhradil pořadatel (německý komitét). Lenka Ridzoňová zároveň v hotovosti předá 500 Euro na výsadbu Lutherova stromu, které se také aktivně 31. 10. 2011 (v době konání konference) zúčastní. Synodní rada souhlasí s rozdělením nákladů za účast L. Ridzoňové na konferenci ve Wittenbergu podle navržené domluvy, pro ČCE znamená příspěvek ve výši 150 Euro.

3. Mezinárodní Bugenhagenovo sympozium 22. - 24. 9. 2011

Ekumenickému oddělení se nepodařilo najít delegáta na 3. Mezinárodní Bugenhagenovo sympozium, proto zaslalo do Braunschweigu omluvu.

Divadelní rozhovor Karlsruhe 4. 7. 2011

Bl. Hájek podává zprávu, kterou synodní rada vzala na vědomí. Úvodními řečníky byli dramaturgyně, režisér a Bl. Hájek. Ve svém příspěvku poukázal na epištolu Římanům 8 – velké umění nemůže nebýt tragické. Diskusi bylo přítomno asi 30 lidí, kteří se zapojili do následného rozhovoru. Bl. Hájek se domnívá, že akce splnila svůj velmi dobrý účel.

Připojení Reformované křesťanské církve na Slovensku k Maďarské reformované církvi

Synodní rada na svém mimořádném jednání dne 25. 7. 2011 vyjádřila poděkování Danielu Ženatému za vypracování stanoviska k situaci v zemích, kde žijí reformovaní Maďaři a pověřila ekumenické oddělení rozesláním tohoto stanoviska synodní rady příslušným institucím. Synodní rada souhlasí s navrženým postupem a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zorganizovat osobní setkání s představiteli Reformované křesťanské církve (RKC) na Slovensku vč. přípravy dopisu – písemného stanoviska ČCE.

Synod Ev. církve v Rakousku 23. - 26. 10. 2011 v Leibnitz

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na synod Ev. církve v Rakousku, který se koná ve dnech 23. - 26. 10. 2011 v Leibnitz.

Rüstzeit saských superintendentů 26. - 30. 9. 2011 v Míšni

Synodní rada deleguje na Rüstzeit saských superintendentů 26. - 30. 9. 2011 v Míšni Jiřího Tenglera.

Setkání evangelických synodálů Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) - 20. - 22. 1. 2012 v Bad Boll

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby ve spolupráci s předsednictvem synodu našlo dva delegáty na Setkání evangelických synodálů GEKE konané ve dnech 20. - 22. 1. 2012 v Bad Boll.

Synod Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) / Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) 3. - 9. 11. 2011 v Magdeburgu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na synod EKD/VELKD na dobu 3. - 7. 11. 2011.

Prohlášení pravoslavné církve k tzv. "ekumenické bohoslužbě" v rámci Prague Pride

Pravoslavná církev v českých zemích v e-mailu z 11. 8. 2011 adresovaném církvím sdruženým v Ekumenické radě církví (ERC) vyjadřuje znepokojení nad tím, že v rámci festivalu Prague Pride se v neděli 14. 8. uskuteční „ekumenická bohoslužba“ v kostele farního sboru (FS) ČCE v Praze 8 - Kobylisích. Pravoslavná církev protestuje proti této "dezinformaci", neboť dle jejího pohledu se nejedná o ekumenickou bohoslužbu, poněvadž nebyla projednána a schválena příslušnými orgány ERC. Kromě toho pravoslavná církev považuje homosexualitu za stav duše i těla, který je v rozporu s dílem Božího stvoření. K protestu pravoslavných se přidala také Apoštolská církev a SCEAV. Ekumenické oddělní předává synodní radě tuto informaci s otázkou, zda se SR bude k tomuto "problému" veřejně vyjadřovat. Synodní rada vítá text Miloše Rejchrta reagující na protest pravoslavné církve a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby si od autora vyžádala svolení ke zveřejnění tohoto článku na webu e-cirkev.cz.

Různé

Závěry z mimořádného jednání SR dne 25.7.2011

Dne 25. 7. 2011 se konalo mimořádné jednání synodní rady. SR se zabývala těmito otázkami:

- pomoc pro východní Afriku postiženou suchem a hladomorem,

- koncepcí ÚCK na r. 2012 (organizační strukturou),

- odpovědí na otevřený dopis zástupců Reformované křesťanské církve na Slovensku - výstup viz titul č. 4244,

- reakcí na události v Norsku.

1. Synodní rada dne 25. 7. 2011 pověřila P. Stolaře a F. Straku k návrhu pomoci pro východní Afriku zasaženou katastrofálním suchem a hladomorem v rozsahu 100 - 200 tis. Kč z fondu sociální a charitativní pomoci. Upřesnění: Z fondu sociální a charitativní pomoci byla uvolněna částka ve výši 150 000,- Kč. Sbory byly o odeslání této peněžité pomoci prostřednictvím HEKSu informovány dopisem ze dne 29.7. s výzvou k její podpoře.

2. Synodní rada dne 25. 7. 2011 schválila předloženou organizační strukturu s platností od 1. 10. 2011.

3. Synodní rada dne 25.7.2011 vyjádřila poděkování Joelu Rumlovi za přípravu stanoviska k událostem v Norsku a uložila Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) rozeslat jej příslušným institucím.

4. Synodní rada dne 25. 7. 2011 pověřila P. Stolaře zastupováním synodní kurátorky L. Valkové v plném rozsahu po dobu její nepřítomnosti v úřadě, tj. od 1. 8. do 31. 8. 2011.