Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 6. 9. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání číslo 16 ze dne 6. 9. 2011


Vyznání a život církveBible Kralická s poznámkami 2013, podnět České biblické společnosti (ČBS)

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit ve spolupráci se statutáry informaci pro senioráty a sbory a bez odkladu je seznámit s projektem vydání Bible Kralické s poznámkami při příležitosti výročí vydání Bible Kralické v roce 2013, aby do konce září bylo zřejmé, jak velký zájem jednotlivci, sbory a církev mají. Aby se projekt mohl uskutečnit je potřeba zajistit nejméně 3000 abonentů. Synodní rada při příštím zasedání stanoví, o jaký počet Biblí s poznámkami kralických by měla zájem pro vlastní potřebu (především jako jistou zálohu pro studenty teologie, případně jako dárkovou publikaci).


Sbory a pracovníciFarní sbor (FS) ČCE v Břeclavi - kandidatura Jana Zámečníka


Synodní rada potvrzuje volbu Jana Zámečníka za faráře FS ČCE v Břeclavi na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016 na plný pracovní úvazek.


Žádost o vydání pokynu k opakované volbě – Martin Tomešek

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu Martina Tomeška za jáhna farního sboru ČCE v Jablůnce na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.


Bedřich Marek - dobrovolná služba ve věznici

Synodní rada ČCE pověřuje bratra Bedřicha Marka jako dobrovolníka duchovenskou službou ve věznici v Opavě, a to od 6. 9. 2011 na dobu neurčitou.


Szabó Ladislav - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Ladislava Szabó i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.


Farní sbor (FS) ČCE Vsetín-horní sbor – obsazení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada souhlasí s obsazením místa pastorační pracovnice FS ČCE ve Vsetíně-horním sboru sestrou Lenkou Mikulíkovou na dobu dokončení projektu "Fusion", tj. na období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 na úvazek 50%.


Debora Rumlová – rezignace na místo farářky v Novém Městě na Moravě

Sestra Debora Rumlová, kazatelka farního sboru (FS) ČCE v Novém Městě na Moravě, podává rezignaci na místo farářky ve jmenovaném sboru ke dni 22. 10. 2011. K tomuto dni jí končí doba povolání v tomto sboru. Ke dni 23. 10. 2011 se vrací do služby po mateřské dovolené sestra farářka Markéta Slámová. Synodní rada chápe rezignaci sestry Debory Rumlové na místo farářky FS ČCE v Novém Městě na Moravě jako oznámení o nevyužití ochranné doby určené Řádem pro kazatele, čl. 5. SR ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady vyřídilo potřebné pracovněprávní záležitosti.Fakulta a bohoslovciZora Nováková - oznámení o změně předpokládané délky studia

Sestra Zora Nováková v souladu s Řádem pro studenty bohosloví čl. 3, odst. 7 informuje synodní radu o změně předpokládané délky studia z důvodu přijetí na roční teologické studium na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Synodní rada vzala tuto informaci na vědomí.Správa církveJan Dus - rezignace na členství v poradních orgánech a nabídka další činnosti

Synodní rada na základě rozhovoru s Josefem Benešem očekává jeho návrh na doplnění koncepční skupiny a v jeho rámci rozhodne i o nabídce Jana Dusa.


Zápis ze schůze seniorátního výboru (SV) Moravskoslezského seniorátu ze dne 20. 6. 2011

Synodní rada vzala zápis ze schůze seniorátního výboru na vědomí.


Zpráva z návštěvy seniorátního výboru Královéhradeckého seniorátu ve farním sboru (FS) ČCE v Černilově z 3. 7. 2011

Synodní rada bere zprávu na vědomí.


Jeronýmova jednotaJeronymova jednota – podpora grantového financování (Farní sbor ČCE Jičín, Merklín)

Synodní rada bere na vědomí zprávu o zjištěných okolnostech týkajících se výběrového řízení farního sboru Jičín na dodavatele stavebních prací.Zahraniční sboryP. Brodský - plán výjezdů na II. pol. 2011


Petr Brodský předkládá plán výjezdů do českých sborů v zahraničí na druhé pololetí. Synodní rada schvaluje plán výjezdů P. Brodského na II. pol. r. 2011.Výchova a vzděláváníStatuty poradních odborů pro práci s dětmi (POD), vzdělávání laiků (POL) a práci s lidmi s postižením (POPLP)

Synodní rada schvaluje statuty poradního odboru pro práci s lidmi s postižením, poradního odboru pro vzdělávání laiků a poradního odboru pro práci s dětmi.Výchova mládežeStatut Celocírkevního odboru mládeže

Oddělení mládeže předkládá statut Celocírkevního odboru mládeže, který ve spolupráci s odborem a oddělením mládeže připravili Jan Dus a Olga Navrátilová. Synodní rada schvaluje statut Celocírkevního odboru mládeže.HymnologieZpráva o varhanních letních kurzech v pochodovém rytmu

Synodní rada vzala na vědomí zprávy o těchto kurzech:

Termíny: střední generace (7.-10.7. 2011) a mládež (11.-14.7.2011)
Místo konání: Sola gratia - Bystřice pod Hostýnem, evangelický kostel na Rusavě a Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
Počet uchazečů: 10 (mládež) + 12 (střední generace) + 2 lektoři (Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz)
Témata:
- slavnostní pochody,
- protestantské chorály, osvícenské a probuzenecké písně,
- doprovody vybraných písní z chorálníků,
- duchovní zpěvy na „lidovou notu“ pro čas sváteční i všední a nové liturgické zpěvy.
Výdaje kurzů ve výši 7.479,- Kč budou hrazeny z daru Spolku evangelických církevních hudebníků VEM / Německo (viz fond pro církevní
hudbu POCH).


Zprava o postupových zkoušek semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA)

Komisionální postupové zkoušky studentů Semináře církevní hudby proběhly 4. 6. 2011 řádně a bez problémů. Všichni studenti mohou pokračovat ve studiu a postupují do 2. ročníku, který bude zakončen další komisionální zkouškou. Během zkoušek komise zaznamenala, že pěvecké projevy většiny budoucích kantorů nebyly nejlepší. Dospěla proto k názoru, že do 2. ročníku SCHEA je více než nutné zařadit individuální výuku zpěvu, zaměřenou na hlasovou výchovu a kultivaci pěveckého projevu. Jedná se o jednu hodinu měsíčně pro každého studenta. Do lektorského sboru SCHEA tak přibili významní odborníci v oblasti zpěvu: Mgr. Taťána Roskovcová, MgA. Marek Olbrzymek, MgA. Petra Špačková Lintymerová a Eliška Münsterová.Hospodářské věci - vnitřníProtestní dopis br. J. Lásky proti Personálnímu fondu

Synodní rada schvaluje odpověď správní rady Personálního fondu a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) odeslat ji s průvodním dopisem statutářů br. kurátoru Láskovi. Synodní rada dále ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připojit dopis br. Lásky a odpověď správní rady Personálního fondu a synodní rady k nejbližší sborové zásilce.Ekumenické vztahy275. výročí přistěhování českých uprchlíků do Pruska v roce 2012

Farář Evangelického reformovaného betlémského sboru v Berlíně Bernd Krebs zasílá pozvání na několik akcí, týkajících se 275. výročí přistěhování českých protestantských uprchlíků do Pruska. 25. 3. 2012 se bude konat bohoslužba v modlitebně Evang. Brüdergemeine, a místní sbor by byl velmi potěšen, kdyby při této příležitosti mohl kázat Joel Ruml. Zároveň je synodní senior zván na recepci na radnici a na vernisáž výstavy 26. 3. 2012. 16. 6. 2012 proběhne pódiová diskuse o situaci církví v Česku před a po roce 1989. Na ni jsou zváni experti a reprezentanti českých církví. 17. 6. 2012 se bude konat ekumenická bohoslužba v Berlíně-Neukölln. Českobratrská církev evangelická má jmenovat účinkující na pódium i účastníky bohoslužeb. Syndní rada pověřuje Joele Rumla, aby se zúčastnil 25. 3. 2012 bohoslužby v modlitebně Evang. Brüdergemeine i na další akce a Daniele Ženatého, aby se zúčastnil 16. 6. 2012 pódiové diskuse a ostatních akcí konaných v Berlíně při příležitosti 275. výročí přistěhování českých uprchlíků do Pruska. Synodní rada také ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) jednat s hostiteli o možnosti početnější účasti (další zástupci synodní rady, pardubický sbor).


Komunita Sant Egidio - mezinárodní setkání 11. - 13. 9. 2011 v Mnichově


Joel Ruml byl osobně pozván, aby se zúčastnil mezinárodního setkání komunity Sant Egidio v Mnichově s titulem "Být vázáni žít spolu" – náboženství a kultury v dialogu. Při této příležitosti vystoupí s referátem na téma "Naděje a strach v životě mužů a žen (Obraz chudých v našem kontextu)". Na programu je také vzpomínková slavnost k výročí 11. září 2001. Svou účast na akci potvrdila řada reprezentantů z oblasti politiky, náboženství i kultury. Synodní rada souhlasí s účastí Joele Rumla na mezinárodním setkání za mír komunity Sant Egidio ve dnech 11. - 13. 9. 2011 v Mnichově.


Synod polské luterské církve ve Varšavě 14. - 16. 10. 2011


Od července t.r. Polsko předsedá Evropské unii (EU). Této skutečnosti chce využít polská luterská církev také v rámci svého synodu a chce spolu se zahraničními hosty diskutovat o evropských otázkách. Uvedení do diskuse bylo svěřeno Rüdigeru Nollovi s tématem "Církev a Evropa". Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo zástupce ČCE na synod polské luterské církve ve Varšavě 14. - 16. 10. 2011.


Zápis z mimořádného řídícího výboru Ekumenické rady církví (ŘV ERC) 22. 8. 2011


Mimořádný řídicí výbor ERC se věnoval majetkovému narovnání státu a církví. Synodní rada v průběhu následujícího týdne projedná text dopisu do sborů informující o průběhu, výsledcích a dopadech jednání církví se státem o majetkovém narovnání. Tento dopis pak Ústřední církevní kancelář (ÚCK) vypraví v rámci sborové zásilky.Křesťanská službaMagdalena Ondrová - žádost o příspěvek z fondu křesťanské služby (FKS)

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vyplatit ses. Magdaleně Ondrové příspěvku na stěhování z Fondu křesťanské služby.


Martin Fér - žádost o příspěvek z fondu křesťanské služby (FKS)

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vyplatit br. Martinu Férovi příspěvku na stěhování z Fondu křesťanské služby.Diakonie ČCEJmenování nového člena správní rady Diakonie ČCE


Dozorčí rada Diakonie ČCE v souladu s ustanovením ŘDP čl. 14, písm. C, odst. 2 navrhuje synodní radě jmenovat do funkce člena správní rady Diakonie ČCE p. Tomáše Nejedla. Tento návrh byl projednán s ředitelem Diakonie ČCE. Synodní rada jmenuje Tomáše Nejedla členem správní rady Diakonie ČCE s platností od 20. září 2011.RůznéZpráva o činnosti fundraiserky v roce 2010, plán aktivit na rok 2011

Fundraiserka M. Richterová která k 31. 8. 2011 odešla na mateřskou dovolenou, rozdělila svou agendu mezi O. Engelhardta, V. Bromka a příslušná oddělení, kterých se týkají jednotlivé grantové události. Synodní rada vzala přehled předávací dokumentace na vědomí.