Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 20. 9. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání Synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 20. 9. 2011

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Chotiněvsi - opakovaná volba M. Šerákové-Vlkové

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu Martiny Šerákové-Vlkové za farářku v Chotiněvsi na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně II - kandidatura Alexandry Hauserové

Synodní rada potvrzuje volbu Alexandry Hauserové za druhou farářku FS ČCE v Brně II, na období od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Vsetín - Horní sbor - kandidatura Stanislava Mikulíka

Synodní rada potvrzuje volbu Stanislava Mikulíka za jáhna FS ČCE ve Vsetíně - Horní sbor na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013 na plný pracovní úvazek.

Kateřina Rybáriková – žádost o pokyn k volbě

Synodní rada ČCE uděluje podmínečně pokyn k volbě sestry Kateřiny Rybárikové za kazatelku FS ČCE v Hustopečích a FS ČCE v Nikolčicích na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 na pracovní úvazek 30% na každém s výše uvedených sborů. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě. Synodní rada očekává, že všechny listinné náležitosti budou řádně osvědčeny, což bude doloženo personálním odd. na příštím zasedání.

Farní sbor (FS) ČCE v Chomutově - opakovaná volba Jiřího Bureše

Synodní rada pozastavuje projednávání pokynu k opakované volbě Jiřího Bureše na místo faráře FS ČCE v Chomutově a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) projednat s farním sborem a seniorátem náležitosti týkající se bydlení kazatele.

Dan Petříček - rezignace na místo faráře Farního sboru (FS) ČCE v Kyjově, pověření službou v armádě

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci bratra Dana Petříčka na místo faráře FS ČCE v Kyjově k 30. 9. 2011. Zároveň ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady vyřídilo potřebné pracovněprávní záležitosti. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) pozvat br. D. Petříčka k rozhovoru na zasedání 4. 10. 2011.

Medaile vděčnosti - Marta Kačerová

Synodní rada ČCE navrhuje udělit medaili vděčnosti sestře Martě Kačerové za celoživotní laskavou a obětavou práci pro církev. Medaile bude Martě Kačerové předána u příležitosti 90 narozenin. Synodní rada tento návrh odsouhlasila a udělila medaili vděčnosti sestře Martě Kačerové spolu s poukazem na pobyt v Jánských Lázních s dopravou.

Fakulta a bohoslovci

Pravidla pro poskytnutí stipendia studentům Evangelické teologické fakulty (ETF)

V loňském roce byly přijaty Zásady pro udělování stipendií studentům bohosloví zapsaným do seznamu kandidátů služby v církvi, ve kterých bylo stipendium pro akademický rok 2010/2011 stanoveno ve výši 10.000,- Kč. Během tohoto akademického roku bylo stipendium vyplaceno dvěma studentům. V letošním akademickém roce se nepředpokládá významný nárůst žadatelů. Zdrojem pro výplatu stipendií je Fond pro bohoslovce a vikariát. Zůstatek na fondu je cca 30.000,- Kč. Do termínu celocírkevní sbírky, která je zdrojem příjmů fondu, se ještě bude konat úvodní a právně-administrativně-správní seminář pro nové vikáře a seminář mentorů. Je jisté, že fond bude ke konci roku přechodně přečerpán. Synodní rada stanovuje výši stipendia pro akademický rok 2011/2012 na 10.000,- Kč.

Žádost o stipendium - Ondřej Zikmund

Bratr Ondřej Zikmund, zapsaný v seznamu kandidátů služby v církvi, prosí o udělení stipendia v maximální výši 10.000,- Kč na akademický rok 2011/2012. V minulém akademickém roce 2010/2011 již bylo br. O. Zikmundovi stipendium poskytnuto. Dle Zásad pro udělování stipendií, odst. 5 může být stipendium přiděleno po dobu dvou let během magisterského studia. Žádost o stipendium je úplná a br. O. Zikmund splňuje všechny podmínky vyplývající ze zásad synodní rady pro udělování stipendií. Synodní rada schvaluje br. O. Zikmundovi stipendium pro akademický rok 2011/2012 ve výši 10.000,- Kč.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada bere na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výboru Horáckého a Brněnského seniorátu.

Jeronýmova jednota

Jeronymova jednota – podpora grantového financování (Farní sbor ČCE Jičín, Merklín)

Synodní rada rozhodla jít cestou zjednodušeného výběrového řízení.

Výchova mládeže

Návrhy koncepce evangelického časopisu pro mládež vydávaného synodní radou

Synodní rada bere s vděčností na vědomí výsledek práce pracovní skupiny pro koncepci časopisu Bratrstvo a ukládá příslušnému oddělení marketingově zpracovat distribuci a propagaci časopisu. Synodní rada souhlasí s dalším vydáváním časopisu Bratrstvo a počítá s úvazkem pro šéfredaktora. Synodní rada deleguje na br. P. Kašpara řízení vnitřního rozhovoru týkající se dalšího vydávání Bratrstva s termínem do 4. 10. 2011. Synodní rada předpokládá, že v rámci Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) bude docházet k těsnější spolupráci s našimi tištěnými a webovými medii.

Hospodářské věci - vnitřní

Valorizace nájemného - Wintrova - rok 2012

Synodní rada schvaluje zachování nájemného v bytech s regulovaným nájemným v současné výši a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) individuálně projednat nájemní smlouvy se započítáním inflační doložky.

Správa Církevní mobilní sítě (CMS) - další náklady

Synodní rada odkládá rozhodnutí o programu pro správu CMS a zve na příští zasedání ke konzultaci br. M. Balcara a br. M. Fryščoka.

Ekumenické vztahy

Synod Valdenské církve 21. - 26. 8. 2011 v Torre Pellice

Pavel Stolař podává synodní radě zprávu ze synodu Valdenské církve. Synod je složen ze 180 delegátů (všichni faráři církve + stejný počet laiků), koná se pravidelně na konci léta v místě sídla církve v Torre Pellice. Synod jednal o vzdělávání a péči o faráře, zejména začínající, provedl reflexi ročních zkušeností s žehnáním homosexuálním párům, věnoval se problematice soužití se spolubratry z jiného kulturního prostředí - valdenská církev přijímá do svých sborů množství uprchlíků z Afriky, v některých sborech je již většina členů afrického původu. Valdenská církev nedostává a nikdy nedostávala od státu žádné příspěvky, má to ve svých zásadách. Vede velmi podrobnou statistiku o církvi, z níž bude možno vyvodit doporučující poznatky i pro cestu k samofinancování ČCE. Církev poskytuje rozsáhlou charitativní pomoc - ve sboru Turín se např. starají o uprchlíky či financují vysokoškolské studium asi pěti studentům. Náklady na cestu si P. Stolař hradil sám, náklady na pobyt v Torre Pellice hradila hostitelská církev. Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Církevní den Lužických Srbů 2. - 3. 7. 2011 v Schleife-Slepo

Monika Žárská podává synodní radě zprávu. Součástí programu byla i návštěva sousední vesnice Rowno s výkladem o starém hřbitově. V rámci nedělních bohoslužeb vyřídila M. Žárská pozdravy, které byly velmi srdečně přijaty a má je opětovat. Po jejich návratu dostali zprávu, že dva lužičtí faráři konvertovali k Římsko-katolické církvi, což bude pravděpodobně mít zásadní vliv na další vývoj v této církvi (není dost farářů, kteří ovládají lužickou srbštinu). Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Komunita Sant Egidio - mezinárodní setkání 11. - 13. 9. 2011 v Mnichově

Joel Ruml podává synodní radě zprávu, která obsahuje v příloze 2 dokument Výzva k míru (i v češtině) a v příloze 3 referát Joela Rumla s tématem Chudoba v našem kontextu, který v rámci mezinárodního setkání v Mnichově J. Ruml přednesl. Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu (EKECH) Štrasburk 22. - 25. 9. 2011

Od 22. - 25. 9. 2011 proběhlo zasedání Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu ve Štrasburku, jehož se zúčastnili za ČCE manželé Moravetzovi. Při této příležitosti referovali o Semináři pro církevní hudbu, a zároveň se dozvěděli nové poznatky zahraničních kolegů, kteří vedou semináře a kurzy s podobným zaměřením. Na konferenci proběhla také volba nového předsednictva. Cestu vykonali služebním autem, pobyt, stravu a konferenční poplatky hradila EKECH ze svého fondu solidarity.

Řídící výbor Ekumenické rady církví (ERC) 8. 9. 2011

Řídící výbor ERC tentokrát zasedal v Tuchoměřicích a jednal o majetkovém narovnání se státem, o situaci v severních Čechách, o letištní kapli na Ruzyni, souhlasil s oživením portálu www.cirkevnimajetek.cz, jednal o pronájmu bytu ve 2. p budovy ERC, neudělil záštitu projektu "Fair Trade církve, sbory, farnosti", doporučil spolupráci v rámci Týdne modliteb pro vězeňství s Vězeňskou duchovní péči a vyslechl zprávy z komisí a církví. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Konference Církev a pravicový extremismus ve Wittenbergu 11. - 12. 11. 2011

Konference s podtitulem „Měnit celek, nejen kousek - cesta ke křesťanskému jednání pro demokracii proti nenávistným postojům ve východním a západním Německu". Hlavní referát přednese prezes Nikolaus Schneider, dále jsou očekávány příspěvky řady odborníků z Německa, Česka i EU. Cílem je setkání evangelických pracovníků z praxe a odborníků z nevládních organizací a předání nápadů pro práci na místě či výměna zkušeností. Organizátoři pozvali z ČCE faráře Mikuláše Vymětala a Gerharda Frey-Reininghause. Syndní rada deleguje jako zástupce ČCE na konferenci ve Wittenbergu Mikuláše Vymětala a Gerharda Frey-Reininghause.

Zasedání centrálního výboru Konference evangelických církví

V týdnu od 22. 9. 2011 do 25. 9. 2011 se bude konat v Praze zasedání centrálního výboru Konference evangelických církví. Večer 22. 9. 2011 je vyhrazen setkání se zástupci církví v ČR. Za ČCE se setkání zúčastní: br. Joel Ruml, ses. L. Valková a br. G. Reininghaus. Synodní rada souhlasí s delegováním zástupců ČCE - br. J. Rumla, ses. L. Valkové a br. R. Reininghause a souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč.

Křesťanská služba

Žádost o přípěvek na stěhování - Jan Zámečník

Synodní rada schvaluje vyplacení příspěvku na stěhování br. J. Zámečníkovi.

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Martin Čech

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku na lékařské ošetření.

Různé

Fungování archivu od 1. 11. 2011

V souvislosti s přijatou novou organizační strukturou se hledá nejlepší řešení možnosti fungování archivu za daných omezení. Vedoucí archivu Eva Fialová předloží svoje vyjádření a osobně bude přítomna při projednávání této věci. Synodní rada se obrací na Ústřední církevní kancelář (ÚCK) se žádostí prošetřit možnosti zachování činnosti badatelny v omezeném režimu a podat zprávu na příštím zasedání. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) do 4. 10. 2011 připravit podmínky zpoplatnění služeb archivu.