Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 4. 10. 2011

Vybrané byody ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 4.10.2011

Sbory a pracovníci

Žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Poradní odbor organizační a právní (POOP) doporučuje navrhnout synodu změny Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů a uvádějí Pravidla celoživotního vzdělávání kazatelů (PCVK) do souladu s Řádem pro kazatele. V ostatních ohledech má POOP za to, že revize není třeba. Synodní rada přijímá doporučení POOP a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby návrh úpravy Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů předložila v patřičné formě 2. zasedání 33. synodu.

Návrh na změnu Jednacího a volebního řádu

Synodní rada přijímá návrh poradního odboru organizačního a právního (POOP) na úpravu Jednacího a volebního řádu a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby jej v patřičné formě předložila 2. zasedání 33. synodu.

Farní sbor (FS) ČCE v Ostravě - kandidatura Ewy M. Jelinek

Synodní rada potvrzuje volbu Ewy Mileny Jelinek za druhou farářku FS ČCE v Ostravě na období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Praha 3 - Žižkov I - kandidatura Pavla Kaluse

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Kaluse za faráře FS ČCE v Praze 3 - Žižkov I na období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Bukovce - kandidatura Dalibora Antalíka

Synodní rada potvrzuje volbu Dalibora Antalíka za faráře FS ČCE v Bukovce na období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016 na pracovní úvazek ve výši 70%.

Farní sbor (FS) ČCE v Chomutově - opakovaná volba Jiřího Bureše

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jiřího Bureše za faráře FS ČCE v Chomutově na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2016. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Dan Petříček - rezignace na místo faráře FS ČCE v Kyjově, pověření službou v armádě

Synodní rada ČCE, na základě rozhovoru uskutečněného dne 29. 9. 2011, pověřuje bratra Dana Petříčka duchovenskou službou v Armádě ČR, a to na dobu čtyř let, tj. od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015.

Zpráva koordinátora supervize - informace o zavádění supervize do praxe v ČCE

Koordinátor pro supervizi Štěpán Brodský předkládá synodní radě informace o zavádění supervize do praxe v ČCE (dokončen tzv. kurz o supervizi, obohacující spolupráce se Slezskou církví augsburského vyznání (SCEAV), plánech (prostor ke skupinové supervizi v rámci farářského kurzu, pro budoucí interní supervizory ČCE jedno či dvě tzv. supervizní odpoledne) a nastínění nejdůležitějších úkolů:

- administrativní vedení projektu a grantu od Luterské světové federace (LWF) (včetně zpráv, zúčtování atd.)

- práce na prezentaci supervize v ČCE (internetové stránky, informační brožura)

- organizování supervizního odpoledne

- organizování závěrečného kolokvia

- kooperace na poskytování supervize s vedením pastoračního semináře vikariátu ČCE

- příprava materiálů pro 2. zasedání 33. synodu (koncepce supervize v ČCE)

Synodní rada bere na vědomí informace koordinátora pro supervizi a sjednání termínu kolokviální zkoušky v říjnu 2012 nechává na dalším jednání se Š. Brodským.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - opakovaná volba J. Tkadlečka

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jana Tkadlečka na místo seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 8 Kobylisích - kandidatura Ondřeje Koláře

Synodní rada ČCE podmíněně schvaluje kandidaturu bratra Ondřeje Koláře na místo druhého faráře FS ČCE v Praze 8 - Kobylisích na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 11. 2021. Podmínka schválení kandidatury je splněna doplněním bodu 3. kazatelského statutu dle návrhu seniorátního výboru Pražského seniorátu ČCE a doložením prohlášení o dohodě kandidáta se zástupci sboru. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě O. Koláře.

Farní sbor (FS) ČCE Nové Město na Moravě - snížení a zvýšení pracovního úvazku M. Slámové

Synodní rada ČCE bere na vědomí snížení pracovního úvazku farářky Markéty Slámové od 23. 10. 2011 do 31. 12. 2011 ze 100% na 50% a zvýšení pracovního úvazku na 80% s účinností od 1. 1. 2012.

Farní sbor (FS) ČCE Daňkovice - zvýšení pracovního úvazku D. Rumlové

Synodní rada ČCE bere na vědomí zvýšení pracovního úvazku farářky Debory Rumlové od 23. 10. 2011 ze 40% na 100%.

Farní sbor (FS) ČCE Praha 4 - Nusle - snížení pracovního úvazku I. Škeříkové

Synodní rada ČCE bere na vědomí snížení pracovního úvazku farářky Ireny Škeříkové od 15. 9. 2011 z 50% na 30%. Zároveň požaduje předložení dodatku povolací listiny, který zohledňuje změnu pracovního úvazku k potvrzení, a oznámení seniorátního výboru Pražského seniorátu o tom, že bere tuto skutečnost na vědomí.

Ochranovský sbor při ČCE v Jablonci nad Nisou - ukončení pracovního poměru pastoračního pracovníka

Synodní rada souhlasí s ukončením pracovního poměru pastoračního pracovníka Petra Kohouta k 31. 12. 2011 a bere na vědomí skutečnost, že pracovní úvazek pastoračního pracovníka ve výši 50% Ochranovský seniorát při ČCE nehodlá dále využít.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o udělení stipendia - Jana Hofmanová

Synodní rada schvaluje udělení stipendia ses. Janě Hofmanové na akademický rok 2011/2012.

Žádost o udělení stipendia - Zdeňka Klára Černá

Synodní rada schvaluje udělení stipendia ses. Zdeňce Kláře Černé na akademický rok 2011/2012.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Pražského, Poličského, Chrudimského, Poděbradského a Libereckého seniorátu.

Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota – podpora grantového financování (Farní sbor ČCE Litoměřice)

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu farního sboru ČCE v Litoměřicích ve výši 300.000,- Kč z rezervy deponované na spořicím účtu ČSOB.

Výchova mládeže

Realizace letních kurzů pro mládež

Synodní rada bere na vědomí vyhodnocení a vyúčtování letního kempu pro mládež "Pod jednou střechou" a souhlasí s převedením 30 000,- Kč na výdaje kempu na účet Sdružení křesťanské mládeže (SEM) v ČR do 15.10.2011.

Hospodářské věci - vnitřní

Správa Církevní mobilní sítě (CMS) - další náklady

Synodní rada souhlasí s uzavřením smlouvy se společností VIZUS na vypracování programu pro správu CMS. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby ve spolupráci s P. Stolařem vypracovala návrh odměny členovi „vyjednávacího týmu“ Martinu Balcarovi.

Stavební věci (JJ)

Středisko Janské Lázně – podání žádosti Jeronýmově jednotě o poskytnutí půjčky na výměnu oken

Synodní rada souhlasí s podáním žádosti Jeronýmově jednotě o poskytnutí půjčky na výměnu oken střediska Sola fide Janské Lázně ve výši 279 026,- Kč s dobou splatnosti 3 roky.

Ekumenické vztahy

Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) - konzultace "Písmo - vyznání - církev"

Jan Roskovec podává zprávu z druhého zasedání redakční skupiny, které se konalo 23. - 25. 9. 2011 ve Štrasburku. Dokument v konečné podobě bude předložen radě GEKE a pak také valnému shromáždění GEKE v září 2012 ve Florencii.

Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) - konzultace o vzdělávání Tutzing 26. - 28. 9. 2011

Peter Morée po svém návratu podává zprávu. Doporučuje, aby se do procesu vznikání společné protestantské koncepce vzdělávání zapojili zástupci z ČCE, kteří pracují ve vzdělávání (oddělení výchovy Ústřední církevní kanceláře nebo Evangelická akademie).

Kulatý stůl 19. - 22. 11. 2011

Zatím jsou pro kulatý stůl navrženy tyto projekty:

- Rekonstrukce kostela (střecha) v Janských Lázních (300.000 Kč),

- Projektová databáze (100.000 Kč),

- Software pro personální/ekonomické oddělení (100.000 Kč),

- Evangelická akademie - SZŠ Brno, Náchod v jednání (200.000 Kč),

- Příprava výročí: web, publikace, mezinárodní spolupráce (300.000 Kč),

- Telefonní ústředna v ÚCK (200.000 Kč),

- (výtah ulice Dr. Zikmunda Wintra).

Diakonie projekt ještě nemá: sdělí do příštího zasedání. Toto je první návrh, který ještě potřebuje dopracování. Další návrhy jsou vítané. Synodní rada souhlasí s předloženými návrhy projektů na Kulatý stůl 2011 a očekává návrhy Diakonie nejpozději do zasedání 18. 10.

Připojení Reformované křesťanské církve na Slovensku k Maďarské reformované církvi

Synodní rada bere na vědomí odpověď představitelů Křesťanské reformované církve na Slovensku a jako termín návštěvy v Komárně volí dny 8. - 9. 11. 2011.

Synod Ev. církve v Rakousku 23. - 26. 10. 2011 v Leibnitz

Synodní rada deleguje na Synod Ev. církve v Rakousku 23. - 26. 10. 2011 v Leibnitz Pavla a Janu Kašparovy.

Synod Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) / Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) 3. - 9. 11. 2011 v Magdeburgu

Synodní rada pověřuje Constance Šimonovskou, aby zastupovala ČCE na synodu EKD/VELKD 3.- 7. 11. 2011 v Magdeburgu.

Synod Evangelické církve Berlín-Brandenburg Slezská Horní Lužice (EKBO) 26. - 29. 10. 2011 v Berlíně

Prezidium synodu Evangelické církve Berlín-Brandenburg Slezská Horní Lužice zve zástupce ČCE na synod, který se bude konat 26. - 29. 10. 2011 v Berlíně s hlavním tématem "Čestný úřad" (Ehrenamt), které je součástí rámcového tématu r. 2011 "Reformace a svoboda". Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře jednalo s Jaroslavem Pecharem, který je připraven ČCE na synodu EKBO zastoupit.

Bad Alexandersbad - uvedení nového ředitele Andrease Benekera 23. 10. 2011

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na uvedení nového ředitele Andrease Benekera 23.10.2011 v Bad Alexandersbad.

Modlitba za domov 2011

Synodní rada vzala na vědomí tiskovou zprávu o akci Modlitba za domov 2011, scénář televizního přenosu a zprávu Jaromíra Strádala ml., který v přípravném výboru zastupuje ČCE. Aktivní účast ČCE je v letošním roce velmi skromná (v podstatě jediným aktivním účastníkem bude letos Joel Ruml).

Instalace biskupa Heinricha Bedford-Strohma v Bavorsku 30. 10. 2011

Synodní rada pověřuje Joele Rumla a příp. Gerharda Frey-Reininghause, aby zastoupil ČCE na instalaci nově zvoleného biskupa bavorské církve v Norimberku dne 30. 10. 2011.

Synod saské církve 11. - 14. 11. 2011 v Drážďanech

Podzimní zasedání Evangelické luterské zemské církve Saska bude mít na programu vedle řady zpráv také jednání o rozpočtu, vyúčtování, uvedení agendy církve pro pašije a Velikonoce, budou předloženy některé církevní zákony a další témata. Na synod je srdečně zván zástupce ČCE. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na synod saské církve 11. - 14. 11. 2011 v Drážďanech.

Synod Slezské církve augsburského vyznání (SCEAV) 14. - 15. 10. 2011 v Českém Těšíně

Synodní rada pověřuje Lubomíra Červenku a Marcina Pilcha, aby se zúčastnili synodu SCEAV 14. - 15. 10. 2011 v Českém Těšíně.

Evangelická akademie

Evangelická akademie (EA) Náchod - duchovní práce bez spirituála

Synodní rada vyhlašuje výběrové řízení na místo spirituála EA Náchod - kazatele povšechného sboru. Synodní rada souhlasí s předloženým textem poptávky. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vypracovat pravidla upravující postavení spirituálů ve školách EA.

Křesťanská služba

Žádost o půjčku z Fondu křesťanské služby (FKS) na pořízení bytového vybavení - Radim Žárský

Synodní rada souhlasí s udělením bezúročné půjčky z FKS na bytové zařízení br. Radimu Žárskému.

Jan Kupka - rezignace na členství v poradním odboru křesťanské služby

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Jana Kupky na členství v poradním odboru křesťanské služby.

Diakonie ČCE

Rádce pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE

Synodní rada ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP), aby připravil Rádce pro volby a potvrzování voleb dozorčích rad středisek Diakonie ČCE, a to do 31. 12. 2011.

Stát a církev

Změna základního dokumentu

Stanovisko poradního odboru organizačně právního (POOP) k dotazu synodní rady: Členové synodní rady nejsou odvolatelní, ale mohou své funkce pozbýt v případech daných církevním zřízením (například v případě pozbytí funkce staršího či ukončení služby kazatele). POOP doporučuje zapracovat tyto informace do základního dokumentu při jeho další revizi. Synodní rada bere na vědomí stanovisko POOP a ukládá mu zapracovat tyto informace do základního dokumentu při jeho další revizi.