Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 18. 10. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 18. 10. 2011, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Kateřina Rybáriková – žádost o pokyn k volbě

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Kateřiny Rybárikové za jáhenku farního sboru (FS) ČCE v Hustopečích a v Nikolčicích, na období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012, na pracovní úvazek 0,3 v každém z jmenovaných sborů.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 8 Kobylisích - kandidatura Ondřeje Koláře

Synodní rada vzala na vědomí Zápis z jednání s kandidátem na 2. faráře ve FS ČCE v Praze 8 – Kobylisích. Tímto byla splněna jedna ze stanovených podmínek pro schválení této kandidatury.

Farní sbor (FS) ČCE v Kyjově - kandidatura E. Petříčkové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Eriky Petříčkové na místo farářky FS ČCE v Kyjově na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2013. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Hlinsku v Čechách - kandidatura Naděje Čejkové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Naděje Čejkové na místo první farářky FS ČCE v Hlinsku v Čechách na pracovní úvazek 0,9 na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2022. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě. Synodní rada ČCE bere na vědomí Dodatek k povolací listině bratra Miroslava Čejky, kterým se určuje jeho pracovní úvazek na 0,1 na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 20. 8. 2014. Synodní rada bere na vědomí využití 6-ti měsíční ochranné lhůty sestry farářky Naděje Čejkové a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby připravilo potřebné pracovně právní dokumenty.

Obsazení míst pastoračních pracovníků pro rok 2012

Synodní rada pověřuje Lenku Mikulíkovou jako pastorační pracovnici ve farním sboru (FS) ČCE Vsetín-horní sbor na 50%-ní pracovní úvazek na období jednoho roku od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Synodní rada prodlužuje pověření Dany Tiché jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Sázava na 25%-ní pracovní úvazek na období jednoho roku od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Synodní rada prodlužuje pověření Blanky Mackové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Jasenná a Liptál na 25%-ní pracovní úvazek v každém z vyjmenovaných sborů na období jednoho roku od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Brněnského a Východomoravského seniorátu.

Výchova a vzdělávání

Žádost o jmenování pracovní skupiny Poradního odboru pro práci s dětmi (POD)

Synodní rada jmenuje členy pracovní skupiny POD Ladislava Beneše (ETF-teolog), Evu Šormovou (POD-teoložka), Petru Šlapánkovou (POD-pedagožka), Ivanu Procházkovou (ECM-teoložka), Rut Kučerovou (farářka FS Lozice) a Jana Tkadlečka (seniorátní farář horáckého seniorátu).

Hospodářské věci - vnitřní

Šimůnková Daniela - žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby ve spolupráci s JUDr. Tomáškem důsledně jednala s pí Šimůnkovou o vymáhání dlužného a běžného nájemného. Synodní rada prozatím odkládá řešení dalšího nájemního vztahu s pí Šimůnkovou k bytu č. 21. Synodní rada doporučuje využít volné byty v ulici dr. Z. Wintra 15 ke krátkodobému pronájmu studentům.

Historické studie

Ukládání sborových archivů do státního archivu

Synodní rada žádá Ústřední církevní kancelář (ÚCK) (dr. Fialovou), aby připravila doporučení pro sbory, jak postupovat při předávání sborových archivů státním (okresním) archivům.

Ekumenické vztahy

7. valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) 20. - 26. 9. 2012 ve Florencii

Synodní rada deleguje jako stevardku na 7. valné shromáždění GEKE 20. - 26. 9. 2012 ve Florencii Janu Hofmanovou.

Kulatý stůl 19. - 22.11. 2011

Synodní rada souhlasí s rozšířením nabídky projektů pro jednání Kulatého stolu 2011.

Synod saské církve 11. - 14. 11. 2011 v Drážďanech

Synodní rada deleguje Martinu Šerákovou na podzimní zasedání synodu saské církve 11. - 14. 11. 2011 v Drážďanech.

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR 30. 11. 2011

Synodní rada deleguje na Valné shromáždění ERC 30. 11. 2011 J. Rumla, L. Valkovou a G. Frey-Reininghause, za náhradníky jmenuje D. Ženatého, P. Stolaře a D. Hamrovou.

Evropská konference žen Luterské světové federace (LWF) v Krakově 6. - 8.12. 2011

Synodní rada deleguje na Evropskou konferenci žen LWF v Krakově Zuzanu Maroszovou.

600. výročí koncilu v Kostnici a smrti M. J. Husa 2015

Synodní rada souhlasí s konáním konzultace k 600. výročí koncilu v Kostnici a smrti M. J. Husa 2015 dne 19. 11. 2011 v Ústřední církevní kanceláři (ÚCK).

Medaile vděčnosti Hermannu Schaeferovi

Dlouholetý generální tajemník reformovaného svazu a předseda organizace Partnerhilfe farář. Dr. h.c. Hermann Schaefer končí v této funkci a přijede se rozloučit 15. 11. 2011 do Českobratrské církve evangelické. Za jeho dlouholetou službu, přátelství a sounáležitost s ČCE synodní rada schvaluje udělení Medaile vděčnosti Hermannu Schaeferovi.