Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 1. 11. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 1. 11. 2011, které je možné zveřejnit

Vyznání a život církve

Bible Kralická s poznámkami 2013

Synodní rada ukládá statutářům připravit do příští sborové zásilky další dopis sborům k podpoře jejich zájmu o výroční vydání Bible Kralické s poznámkami. Synodní rada objednává pro potřeby povšechného sboru 100 ks výročního vydání Bible Kralické.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE Tábor - překážka příbuzenství při volbě staršovstva

Synodní rada bere na vědomí nesoulad mezi seniorátním výborem (SV) Jihočeského seniorátu ČCE a staršovstvem táborského sboru v pohledu na kandidaturu ses. Anny Kvasničkové do staršovstva; v této věci synodní rada neruší rozhodnutí seniorátního výboru a zamítá odvolání členů staršovstva sboru. Odpověď staršovstvu vyřídí statutáři.

Farní sbor (FS) ČCE v Benešově - opakovaná volba Tomáše Trusiny

Synodní rada potvrzuje volbu Tomáše Trusiny za faráře FS ČCE v Benešově na období od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2016 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Chomutově - opakovaná volba Jiřího Bureše

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu Jiřího Bureše za faráře v Chomutově na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2016 na plný úvazek.

Pražský seniorát ČCE - opakovaná volba Josefa Bartoška

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Josefa Bartoška na místo seniorátního faráře Pražského seniorátu na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Fakulta a bohoslovci

Stipendium - Filip Ženatý

Synodní rada souhlasí s výplatou stipendia br. Filipu Ženatému na rok 2011/2012.

Zpráva z praxe - Zdeňka Klára Černá

Sestra K. Z. Černá, studentka Evangelické teologické fakulty Karlovy Univerzity (ETF UK) zapsaná mezi kandidáty služby v církvi, vykonala předepsanou praxi na sboru u ses. A. Lavické. Praxe proběhla ve dnech 1. 10. - 21. 10. 2011. Zprávy z praxe jak od mentorky, tak od studentky vzala synodní rada na vědomí.

Vikariát

Odměny za přípravu, vedení a lektorskou činnost seminářů v rámci vikariátu

Synodní rada souhlasí s výplatou odměn v navrhované výši.

Správa církve

Fair Trade v Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) a církvi

Synodní rada schvaluje zapojení ÚCK do fairtradového programu na rok 2012.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Chrudimského a Moravskoslezského seniorátu.

Zápisy z vizitací sborů Moravskoslezského seniorátu (MSS)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z vizitací ve farních sborech: Odry, Štramberk, Hranice na Moravě, Krnov a Javorník.

Jeronymova jednota

Jeronymova jednota – podpora grantového financování (FS ČCE Jičín, Merklín)

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu farního sboru ČCE v Jičíně a s vděčností přijímá dosavadní zapojení F. Straky do přípravných prací na projektu FS Jičín a pověřuje jej občasným dohledem nad realizací a financováním tohoto projektu.

Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty 2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty.

Zahraniční sbory

Celocírk. kazatel pro české sbory ve vých. Evropě - plán výjezdů na I. pol.

Synodní rada bere na vědomí zprávu E. Zadražilové, se znepokojením přijímá informaci o stavebním stavu kostela v Bohemce a ukládá Petru Brodskému, aby tuto situaci projednal se zástupci sboru a krajanského spolku.

Výchova mládeže

Statut martinského grémia

Synodní rada jmenuje Jana Orta, Daniele Knotka, Michala Samiece a Pavla Grolla členy martinského grémia na funkční období 1. 11. 2011 - 31. 10. 2013.

Historické studie

Ukládání sborových archivů do státního archivu

Synodní rada souhlasí s rozesláním aktualizovaného dopisu o sborových archivech a jejich uložení sborům ČCE.

Ekumenické vztahy

Dresden Kirchentag 1. - 5. 6. 2011

Synodní rada souhlasí s účastí G. Frey-Reininghause, O. Engelhardta a D. Hamrové na vyhodnocovací schůzce Setkání křesťanů v Míšni 23. - 24. 11. 2011.

Kulatý stůl 19. - 22. 11. 2011

Synodní rada souhlasí se zařazením projektu Diakonie ČCE "Budování a posilování křesťanské identity DČCE" na program jednání Kulatého stolu 2011.

Rüstzeit saských superintendentů 26. - 30. 9. 2011 v Míšni

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Jiřího Tenglera, který celkově hodnotí pobyt jako velmi pracovní, některá organizačně technická témata byla pro něj poněkud nesrozumitelná, přesto byl program pro něj jako celek inspirující. J. Tengler doporučuje účast na příštích konventech dalším zájemcům z ČCE - zejména zástupcům seniorátních výborů, kteří by tam mohli načerpat podněty pro svou činnost.

Den reformace - slavnostní recepce ve Vídni

Synodní rada dodatečně souhlasí s vysláním Olgy Smetanové ze Znojma na Den reformace ve Vídni 28. 10. 2011.

Komitét členských církví Světového luterského svazu v České republice

Synodní rada deleguje do komise pro přípravu setkání církevních představitelů luterských církví v Evropě Lubomíra Červenku, Ewu Jelinek, Janu Rumlovou a Štěpána Janču. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby koordinovalo přípravu setkání a spolu se statutárními zástupci připravili společné dopisy představitelů obou církví pro politické zástupce na úrovni města i republiky.

Seminář k tématu Písmo-vyznání-církev Štrasburk 15.-22.10.2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Jana Keřkovského, který se semináře ve Štrasburku zúčastnil.

Evangelická akademie

Konzervatoř Evangelické akademie (KEA) - žádost o navýšení počtu žáků

Synodní rada podporuje žádost KEA Olomouc o navýšení kapacity žáků v jednotlivých oborech dle přiložené žádosti.