Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29. 11. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 29. 11. 2011

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Táboře - opakovaná volba O. Soběslavský

Synodní rada neuděluje pokyn k opakované volbě bratra Ondřeje Soběslavského za faráře sboru v Táboře na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 na plný pracovní úvazek.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva z praxe studenta - Matěj Opočenský

Bratr Matěj Opočenský, student Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF UK) zapsaný mezi kandidáty služby v církvi, vykonal předepsanou praxi na sboru u br. Marka Lukáška ve FS Český Brod. Praxe proběhla ve dnech 17. 10. - 6. 11. 2011.

Vikariát

Žádost sboru v Miroslavi o příspěvek na vikáře

Synodní rada schvaluje vyplacení příspěvku na vikáře v maximální výši 25.000,- Kč.

Správa církve

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru (SV) Pražského seniorátu ve farním sboru (FS) Praha 4 – Jižní Město

Synodní rada vzala zprávu z vizitace seniorátního výboru na vědomí.

Zprávy ze zasedání SV

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Královéhradeckého, Poděbradského a Chrudimského seniorátu-

Zápis z jednání konventu Horáckého seniorátu ze dne 12.11.2011

Synodní rada vzala na vědomí zápis z jednání konventu Horáckého seniorátu.

Obsazení pozice náměstka pro personalistiku a vzdělávání – Martina Sklenářová

Synodní rada jmenuje Mgr. Martinu Sklenářovou do funkce náměstkyně vedoucí tajemnice pro personalistiku a vzdělávání s nástupem k 1. 1. 2012 a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) přípravou pracovní smlouvy a všech náležitostí. Synodní rada souhlasí s pronájmem bytu č. 12 v domě Z. Wintra M. Sklenářové. Synodní rada souhlasí s rekonstrukcí bytu č. 12 v domě Z. Wintra ve výši max. 350 000,- Kč vč. DPH a pověřuje provozní oddělení zahájením rekonstrukce.

Výchova a vzdělávání

Rut Brodská - rezignace na členství v poradním odboru synodní rady pro práci s dětmi (POD)

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Rut Brodské na členství v poradním odboru pro práci s dětmi k datu 17. 11. 2011.

Hymnologie

Změny ve složení komise pro přípravu nového Evangelického zpěvníku

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Jiřího Pejly a br. Jana Keřkovského na členství v komisi pro přípravu nového Evangelického zpěvníku. Synodní rada jmenuje ses. Danielu Švandovou a ses. Romanu Špačkovou členkami komise pro přípravu nového Evangelického zpěvníku, a to s platností od 1. 12. 2011.

Ekumenické vztahy

Kulatý stůl 19. - 22. 11. 2011

Synodní rada bere s vděčností na vědomí výsledky jednání Kulatého stolu a děkuje ekumenickému oddělení za jeho přípravu a organizaci.

Synod Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) / Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) 3. - 9. 11. 2011 v Magdeburgu

Synodní rada bere na vědomí zprávu Constance Šimonovské ze synodu.

Dokument Poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM) ke sjednocování Evropy

Synodní rada s vděčností přijímá dokument "Stanovisko ČCE ke sjednocování Evropy" připravený POSM a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) přeložit jej do němčiny a angličtiny, zveřejnit jej na webu E-církev.cz a zaslat do sborů k aktivnímu promýšlení. Synodní rada předloží tento dokument 2. zasedání 33. synodu, aby se jím zabýval a přijal jej jako své prohlášení.

Řídící výbor (ŘV) Ekumenické rady církví (ERC) v ČR 19. 10. 2011

Synodní rada vzala na vědomí, že Řídicí výbor ERC na svém jednání dne 19. 10. 2011 schválil pověření Dr. Pavla Stránského na místo zmocněnce Posttraumatické intervenční péče Policie ČR, odsouhlasil obnovení spolupráce s nadací Divoké husy, jednal s arcibiskupem Dukou mj. o situaci v severních Čechách, o majetkovém narovnání a o Novoroční ekumenické slavnosti. Dále ŘV pověřil Luďka Šípa z Bratrské jednoty baptistů (BJB), aby se stal zástupcem ERC v církevní komisi jednající se správou letiště ohledně zprovoznění letištní kaple.

Evangelická akademie

Setkání žáků, studentů a zaměstnanců Evangelické akademie (EA)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o setkání žáků, studentů a zaměstnanců Evangelické akademie.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Eva Benešová

Synodní rada souhlasí s výplatou příspěvku z Fondu křesťanské služby ses. Evě Benešové v plné výši.