Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 12. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 13. 12. 2011


Sbory a pracovníci


Farní sbor (FS) ČCE v Hlinsku v Čechách - kandidatura Naděje Čejkové

Synodní rada potvrzuje volbu Naděje Čejkové za první farářku FS ČCE v Hlinsku v Čechách na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2022 na pracovní úvazek 0,9.Pražský seniorát ČCE - opakovaná volba Josefa Bartoška

Synodní rada potvrzuje volbu Josefa Bartoška za seniorátního faráře Pražského seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 na pracovní úvazek 50%.Šimek Michal - rezignace na povolání kazatele ve farním sboru (FS) ČCE Kovánec

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Michala Šimka na místo kazatele sboru ČCE v Kovánci a ukládá personálnímu oddělení, aby učinilo veškeré potřebné pracovněprávní kroky.Bárta Marek - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada ČCE souhlasí se záměrem využití tříměsíčního studijního volna bratra faráře Marka Bárty a uděluje mu studijní volno od poloviny října 2012 do poloviny ledna 2013. Po tuto dobu obdrží bratr farář Bárta pouze základní plat bez hodnostního příplatku a ostatních příplatků z Personálního fondu ČCE.Hájek Blahoslav - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra faráře Blahoslava Hájka i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE. Synodní rada vyjadřuje bratru faráři Blahoslavu Hájkovi poděkování za jeho dosavadní službu v ČCE.Zjištění odborných a jazykových dovedností kazatelů/-ek

Synodní rada souhlasí s předloženým plánem a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit tabulku pro příslušná zjištění s následným rozesláním jednotlivým seniorátním výborům (SV). Tato otázka bude diskutována také na společném setkání synodní rady se seniory a seniorátními kurátory v Janských Lázních 30. 3. - 1. 4. 2012.Jiří Klimeš - žádost o krátkodobé studijní volno


Synodní rada uděluje Jiřímu Klimešovi krátkodobé studijní volno na období 2. 1. – 16. 1. 2012.
Fakulta a bohoslovciŽádost o zapsání mezi zájemce o práci církve - Kamil Vystavěl

Synodní rada souhlasí s přijetím br. Kamila Vystavěla, studenta 2. ročníku Evangelické teologické fakulty (ETF) UK, mezi zájemce o práci církve.

Žádost o zapsání mezi kandidáty církevní služby - Benjamin Kučera


Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Benjamina Kučery mezi kandidáty církevní služby.Žádost o zapsání mezi kandidáty církevní služby - Jakub Ort


Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Jakuba Orta mezi kandidáty církevní služby.Správa církve


Téma synodu 2012 - postavení a situace malých sborů

O dalším postupu v této věci vstoupí SR v jednání s předsednictvem synodu ihned v lednu 2012.Zpráva ze zasedání seniorátního výboru (SV) Brněnského seniorátu

Synodní rada vzala zprávu ze zasedání seniorátního výboru na vědomí.Mimořádný konvent Východomoravského seniorátu (VMS)

Synodní rada bere na vědomí zápis z mimořádného konventu VMS a po prostudování smlouvy o pronájmu střediska Sola gratia se k tomuto tématu vrátí z hlediska darů poskytnutých na vybudování střediska ze zahraničí.Zápisy z konventů 2011

Synodní rada potvrzuje volbu náměstka seniorátního kurátora Moravskoslezského seniorátu ČCE Jiřího Marka, potvrzuje volbu seniora Ochranovského seniorátu při ČCE Ondřeje Halamy, seniorátní kurátorky Jany Uhlířové, náměstkyně seniora Evy Šormové, 1. náhradníka SV z řad kazatelů Jiřího Polmy, 2. náhradnice SV z řad kazatelů Dagmar Oupické, náměstka seniorátní kurátorky Vojtěcha Marka, 1. náhradnice SV z řad laiků Blanky Palové a 2. náhradníka SV z řad laiků Pavla Bokoteje. Synodní rada dále potvrzuje volbu 1. náhradnice SV Pražského seniorátu ČCE z řad laiků Sylvy Daníčkové a 2. náhradníka SV z řad kazatelů Pavla Kaluse, potvrzuje volbu seniora Libereckého seniorátu ČCE Filipa Šimonovského, náměstka seniora Filipa Susy a náhradníka z řad kazatelů Tomáše Mencla.Usnesení 1. mimořádného zasedání 33. synodu

Synodní rada vyhlašuje usnesení 1. mimořádného zasedání 33. synodu a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zveřejnit je na webu e-cirkev.cz a zaslat sborům s nejbližší sborovou zásilkou.
Jeronymova jednota


Jeronýmova jednota – podpora grantového financování (FS ČCE Jičín, Merklín)

Synodní rada souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti půjčky na profinancování projektu farního sboru ČCE v Merklíně u Přeštic do 31. 7. 2012.Výchova mládežeNávrhy koncepce evangelického časopisu pro mládež vydávaného synodní radou ČCE

Synodní rada bere na vědomí průběh výběrového řízení a jmenuje na místo šéfredaktorky časopisu Bratrstvo Šárku Schmarczovou s nástupem od 1. 1. 2012 na pracovní úvazek 50%.


Nově navržení kandidáti do COM a nově zvolení zástupci mládeže na synod

Synodní rada jmenuje Milana Balahuru předsedou a Daniele Matějku mladšího místopředsedou Celocírkevního odboru mládeže.Hospodářské věci - vnitřní


Správa Církevní mobilní sítě (CMS) - další náklady


Synodní rada souhlasí se spuštěním rezervačního systému CMS na portále cms.e-cirkev.cz a to s platností od 15. 12. 2011. V této souvislosti pověřuje Martina Fryščoka a Martina Balcara, aby v nejbližším termínu rozeslali průvodní informaci stávajícím členům, administrátorům CMS a organizačním jednotkám ČCE informaci o spuštění systému včetně manuálů, jak registraci provádět.Žádost Farního sboru (FS) Brno-Židenice o poskytnutí příspěvku na bydlení

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku FS Brno-Židenice na úhradu nákladů spojených s bydlením ve výši 21 600,- Kč.Personální fond (PF) – zápis z jednání správní rady PF - prosinec 2011


Synodní rada souhlasí s návrhem správní rady Personálního fondu na rozdělení solidárních prostředků v roce 2012 dle přiloženého přehledu. Synodní rada souhlasí s doporučením správní rady Personálního fondu a neschvaluje žádost FS ČCE v Heřmanově Městci o podporu ze solidárních prostředků. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) dojednat na 10. 1. 2012 společnou schůzku investiční komise a správní rady PF.Ekumenické vztahy


Konference o M. Lutherovi ve Wittenbergu 29. 10. - 12. 11. 2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Lenky Ridzoňové. Tématem semináře, jehož cílem je seznámení farářů s Lutherovou teologií, byl křest, vyznání vin a večeře Páně. Četly se texty, účastníci poslouchali přednášky a společně diskutovali. Navštívili také další místa spojená s Lutherem (Eisenach, Wartburg, Torgau). Na výročí reformace L. Ridzoňová zasadila českobratrský strom v Lutherově zahradě.


275. výročí přistěhování českých uprchlíků do Pruska v r. 2012

Synodní rada deleguje na výročí přistěhování českých uprchlíků do Pruska v 25. - 26. 3. 2012 J. Rumla, L. Valkovou, P. Stolaře a G. Frey-Reininghause.


Synod saské církve 11. - 14. 11. 2011 v Drážďanech

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Martiny Šerákové. V ní shrnuje pět důležitých tématických okruhů, které na synodu zaznamenala a k nimž přidává i svou vlastní reflexi: Výročí reformace - aktuální přínos pro dnešek; křest - stále více nepokřtěných dětí, které se ztrácejí z církve; návštěva papeže v Německu – ekumenické zklamání; manželství - stoupající počet dětí nesezdaných párů - další zavádějící fáze lidského hledání; homosexualita - stále více farářů hlásících se k této orientaci - bude to otázka i v ČCE? V kuloárech se setkala se zvláštním přístupem k názvu naší církve a klade si otázku, zda je současný název z dlouhodobého hlediska udržitelný.


Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR

Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby zveřejnila Želivské teze a její výstupy pro praxi církví na webu a v dalších církevních médiích a aby s nimi seznámila sbory prostřednictvím sborové zásilky.


Den reformace - slavnostní recepce ve Vídni

Synodní rada vzala na vědomí zprávu O. Smetanové. Proběhla diskuse, přednáška, byla propůjčena cena diakonie, byla prezentována sbírka Brot für die Welt.Studijní kurzy pro faráře v Pullach 2012

Synodní rada deleguje na studijní kurzy v Pullach faráře P. Kučeru (12.2.–18.2.2012) a faráře O. Macka (10.9.–21.9.2012).Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) - Global Youth

Synodní rada pověřuje oddělení mládeže, aby ve spolupráci s ekumenickým oddělením našlo vhodné delegáty, případně jejich náhradníky, na Global Youth Village EKHN.Zahraniční návštěvy v r. 2012

Synodní rada bere se souhlasem na vědomí návrh na pozvání oficiálních zahraničních delegací v roce 2012: Zemská biskupka Ilse Junkermann z Evangelische Kirche in Mitteldeutschland v termínu 10. - 13. 6. 2012 - nová biskupka by ráda potvrdila dlouholeté vztahy a přijela na úvodní návštěvu, je ve funkci od srpna 2009. Církevní prezident Falcké církve Christian Schad s církevním vedením v termínu 24. - 27. 6. 2012 - úvodní návštěva, pan Schad je ve funkci od prosince 2008. Biskup Ulricha Fischera z Bádenska a nového církevního prezidenta Francouzské reformované církve Laurenta Schlumbergera a církevního prezidenta Junga z Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).Synod Church of Scotland

Tématem synodu je „Investování do míru se zaměřením na práci v Asii“. Skotská církev může delegátu poskytnout ubytování se snídaní, cestovní náklady jsou v režii ČCE. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby hledalo delegáta na synod skotské církve 19. - 25. 5. 2012.Ekumenický studijní kurz v Josefstalu


Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 7. - 16. 5. 2012.

Evangelická akademie


Martin Čech - nabídka spolupráce ČCE a ČBK v oblasti církevního školství

Synodní rada bere na vědomí první verzi prováděcí dohody k rámcové dohodě o spolupráci v oblasti církevního školství a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) do příštího zasedání 10. 1. 2012 vyjasnit sporné body (příspěvek ČCE na mzdové náklady vedoucího Sekce církevního školství ČBK).

Křesťanská služba


Žádost o půjčku z Fondu křesťanské služby pro zaměstnance Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) na kupón MHD


Synodní rada souhlasí s udělením půjčky zaměstnancům ÚCK na zakoupení kupónu MHD pro rok 2012.Poradní odbor křesťanské služby (POKS) - otázka další existence a náplně práce odboru

Synodní rada ukládá E. Zadražilové připravit podnět pro poradní odbor organizační a právní (POOP) ve věci zjištění případných úprav řádů plynoucích z eventuálního zrušení POKS.

Diakonie ČCE


Změny v humanitární komisi


Synodní rada bere na vědomí rezignaci ses. Evy Grollové na členství v humanitární komisi a vyjadřuje poděkování za dosavadní činnost. Synodní rada jmenuje Jana Dusa členem humanitární komise s platností od 1. 1. 2012.
Stát a církevZměna základního dokumentu

Synodní rada souhlasí s navrženými změnami základního dokumentu ČCE a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby zahájila proces registrace těchto změn u Ministerstva kultury ČR.

RůznéProjekt "Dědictví reformace"

Synodní rada bere na vědomí zprávu koordinátorky projektu. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vypracovat a uzavřít smlouvy o zajištění provozu informačního centra pro farní sbory, ve kterých je umístěno informační centrum. Synodní rada ukládá ÚCK zjistit podmínky, za kterých by byl možný dotisku knižní publikace "Po stopách památek reformace v ČR".Poradní odbor pro otázky životního prostředí (POŽP)


Synodní rada bere na vědomí zprávu o činnosti POŽP.