Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 10. 1. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 10. 1. 2012, které je možné zveřejnit


Sbory a pracovníciSeniorátní výbor (SV) Horáckého seniorátu ČCE - opakovaná volba J. Tkadlečka

Synodní rada potvrzuje volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 na pracovní úvazek 50%.Ondříčková Dagmar - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty sestry Dagmar Ondříčkové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.Brodská Rut - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty sestry Rut Brodské i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti
k ordinované službě farářky v ČCE.Nečas Jiří - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě presbytera

Synodní rada souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě presbytera ČCE bratra Jiřího Nečase.

Správa církve


Téma synodu 2012 - postavení a situace malých sborů

Synodní rada do příštího zasedání 24. 1. sumarizuje materiály a podklady k tématu synodu a poté bude informovat předsednictvo synodu. Synodní rada ukládá ses. L. Valkové a E. Zadražilové projednat téma z pohledu presbyterů do příštího zasedání 24.1.Zápisy z konventů 2011

Synodní rada potvrzuje volbu Aleny Hálové náměstkyní seniorátní kurátorky Ústeckého seniorátu ČCE. Synodní rada potvrzuje volbu první náhradnice seniorátního výboru (SV) Brněnského seniorátu z řad kazatelů Jany Špinarové. Synodní rada potvrzuje volbu náměstka seniorátního kurátora Královéhradeckého seniorátu Vladimíra Pavlíčka a 1. náhradníka SV z řad laiků Václava Skalického.Zpráva o vizitaci seniorátního výboru (SV) Jihočeského seniorátu ve farním sboru (FS) Tábor dne 7. 11. 2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace.Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Východomoravského, Jihočeského, Chrudimského a Ústeckého seniorátu.
Zahraniční sboryP. Brodský - zpráva o činnosti, plán práce pro 2012, žádost o souhlas s opak. volbou

Synodní rada bere na vědomí zprávu o činnosti P. Brodského v minulém období. Synodní rada schvaluje plán práce celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě pro r. 2012. Oslav 110. výročí Veselynivky v srpnu 2012 se za synodní radu předběžně zúčastní L. Valková a D. Ženatý. Synodní rada se v pondělí 20. 2. v 18:00 hodin sejde k rozhovoru s Petrem Brodským, z něhož vyplyne konkrétní podoba návrhu pro synod.Výchova a vzděláváníPersonální změny v poradním odboru pro práci s dětmi (POD)


Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Jiřího Klimeše na členství v PO pro práci s dětmi. Synodní rada souhlasí se jmenováním br. Martina Féra členem PO pro práci s dětmi, a to s platností od 1. 2. 2012.

Výchova mládežeSmlouva mezi ČCE a Sdružení evangelické mládeže o.s. (SEM) v ČR


Synodní rada souhlasí s uzavřením nové smlouvy mezi ČCE a SEM v ČR.Hospodářské věci


Návrh rozpočtu pro rok 2012

Synodní rada bere na vědomí přípravu rozpočtu pro rok 2012 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) nejpozději do synodu vyjasnit a zapracovat do příjmové strany rozpočtu nájemné ze strany Evangelické teologické fakulty (ETF) UK a prostředky od T-Mobile tak, aby rozpočet byl předložen jako vyrovnaný.

Ekumenické vztahyEvropské setkání vedoucích členských církví Luterského světového svazu (LSS) 2012 10. -14. 5. 2012

Synodní rada deleguje na Evropské setkání vedoucích členských církví LSS 2012 10. - 14. 5. 2012 v Ostravě Joele Rumla a Liu Valkovou.


Setkání evangelických synodálů Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) Bad Boll

Synodní rada deleguje Pavla Stolaře na Setkání evangelických synodálů GEKE konané ve dnech 20. - 22. 1. 2012 v Bad Boll.Bad Alexandersbad - uvedení nového ředitele Andrease Benekera

Synodní rada vzala na vědomí zprávu faráře Pavel Kučera z Aše, který se slavnosti zúčastnil.Světového společenství reformovaných církví (WCRC) - setkání evropských církevních představitelů ve Vídni


Synodní rada deleguje Pavla Rumla na setkání evropských církevních představitelů členských církví WCRC 22. - 24. 3. 2012 ve Vídni.AGDE/GEKE - Seminář pro projektové referenty v Berekfürdö

Synodní rada deleguje na seminář pro projektové referenty 5. - 9. 3. 2012 v Berekfürdö Olivera Engelhardta a pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo ještě jednoho delegáta na tuto akci.Zahraniční hosté na synodu 2012

Synodní rada souhlasí s pozváním navržených osob na 2. zasedání 33. synodu.

Evangelická akademieMartin Čech - nabídka spolupráce ČCE a ČBK v oblasti církevního školství

Synodní rada souhlasí s textem prováděcí dohody k rámcové dohodě o spolupráci v oblasti církevního školství.