Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 24. 1. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 24. 1. 2012, které je možné zveřejnit

Vyznání a život církve

Bible Kralická s poznámkami 2013, podnět ČBS

Synodní rada bere na vědomí informaci o stavu příprav vydání Kralické bible s poznámkami a ukládá poradnímu odboru (PO) pro práci s dětmi, celocírkevnímu odboru mládeže a PO evangelizačnímu a misijnímu zpracovat jubilejní misijní tématiku tak, aby se stala jádrem života církve. Jde o témata pro kursy a pobyty, případně též materiály a podněty pro jednotlivé skupiny ve sborech církve, vhodné knižní tituly pro děti i dospělé, apod.

Sbory a pracovníci

Drdová Monika - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbyterky Moniky Drdové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Monice Drdové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Drdová požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis seniorovi Chrudimského seniorátu Miloši Hübnerovi, a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Ruml Ondřej - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada ČCE posoudila projekt br. Ondřeje Rumla a uděluje mu studijní volno v době od 15. 3. do 15. 6. 2012. Po tuto dobu obdrží bratr farář Ondřej Ruml pouze základní plat bez hodnostního příplatku a ostatních příplatků z personálního fondu (PF).

Ochranovský seniorát (OS) při ČCE Potštejn - návrh na pověření pastorační pracovnice H. Vacovské

Synodní rada odkládá rozhodnutí o žádosti OS v Potštejně do příštího zasedání a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) jednat o této věci se seniorem ochranovského seniorátu.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva o účasti a sborovém životě v roce 2011 - Jana Hofmanová

Jana Hofmanová, kandidátka služby v církvi, vyhověla článku 3, odstavec 6 Řádu pro studenty bohosloví a předkládá synodní radě roční zprávu o své účasti na sborovém životě ve farním sboru v Nymburce. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Zpráva o činnosti na sboru - Ludmila Míchalová Mikšíková

Ludmila Míchalová Mikšíková, kandidátka služby v církvi, vyhověla článku 3, odstavec 6 Řádu pro studenty bohosloví a předkládá synodní radě roční zprávu o své účasti na sborovém životě ve farním sboru v Hustopečích a Nikolčicích. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Zpráva z praxe - Jan Hrudka

Bratr Jan Hrudka, student ETF UK zapsaný mezi kandidáty služby v církvi, vykonal předepsanou praxi na sboru u br. Romana Mazura. Praxe proběhla ve dnech 7. - 27.11.2011. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Správa církve

Sčítání lidu - 2011

Synodní rada bere na vědomí informace týkající se reflexe výsledků sčítání lidu 2011 v rámci církve i ekumény a ukládá statutárním zástupcům církve poděkovat br. Ryšavému za jeho podněty, jejich eventuální další rozvíjení bude aktuální po konzultaci se sociology.

Téma synodu 2012 - postavení a situace malých sborů

Synodní rada uspořádá došlé materiály a předá je do 14 dnů předsednictvu synodu.

Usnesení 1. mimořádného zasedání 33. synodu

J. Ruml a P. Kašpar do 20. 2. rozpracují body usnesení č. 2 mimořádného zasedání 33. synodu jako podklad pro diskusi v rámci synodní rady

Zřízení správní komise ve farním sboru (FS) ČCE v Ústí nad Labem

Synodní rada bere na vědomí informaci seniorátního výboru (SV) Ústeckého seniorátu ČCE o jmenování správní komise ve FS ČCE v Ústí nad Labem na období od 1. 2. 2012 do 30. 9. 2012 ve složení Tomáš Pavelka - předseda, Aleš Dobrovolný - místopředseda, Marie Molnárová, Mahulena Čejková, Marián Šusták a Jaromír Křivohlavý.

Zápis z konventu Východomoravského seniorátu ze dne 12.11.2011

Synodní rada vzala zápis z konventu Východomoravského seniorátu na vědomí.

Zpráva ze zasedání seniorátního výboru (SV) Brněnského seniorátu ze dne 2. 1. 2012

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Východomoravského seniorátu ve FS Ratiboř ze dne 4. 12. 2011

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Hospodářské věci - vnitřní

Personální fond – zápis z jednání správní rady PF - prosinec 2011

Synodní rada bere na vědomí reakci FS ČCE v Broumově na rozhodnutí o neudělení příspěvku z fondu solidarity na r. 2012 i odpověď správní rady PF broumovskému sboru v této věci.

Nájemní smlouva - Wintrova 15, byt 25

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 25 ve Wintrově ul. 15 dle předloženého návrhu.

Ekumenické vztahy

Valné shromáždění Ekumenické rady církví (ERC) 30. 11. 2011

Valné shromáždění (VS) vyslechlo výroční zprávy, zvolilo předsednictvo v dosavadním složení, rozhodlo oživit komisi k příspěvkovému klíči na základě nových výsledků sčítání lidu 2010, rozhodlo o termínu 9. VS 28.11.2012, rozhodlo o tématech studijních dnů v r. 2012, rozhodlo zavést nové označení pro pozici vedoucí tajemník/vedoucí tajemnice ERC v ČR - “generální sekretář/generální sekretářka”, schválilo hospodaření ERC za rok 2010 se ziskem 139 233,69 Kč, rozpočet ERC na rok 2012 s plánovanou ztrátou dle návrhu a příspěvkový klíč pro r. 2012. Pro ČCE to znamená příspěvek ve výši 163 781 Kč. Pověřilo Řídící výbor vypracováním zprávy o pronásledování křesťanů v Evropě i ve světě a jednáním s kompetentními orgány státu, aby na tyto problémy v rámci EU upozorňovaly a pracovaly k jejich nápravě. Doporučilo ustavit komisi pro evangelizaci a misii, dále pracovat v komisi pro ekumenismus na jednání ohledně konsenzu, iniciovat vznik a práci komise pro oslavy výročí 1150. Cyrilometodějské výročí, rozeslat Želivské teze do církví - na příštím Valném shromáždění se k nim delegáti vyjádří, jednat s p. ministrem kultury J. Besserem ve věci vyjasnění pravidel, která se týkají provádění kontrol v církvích.

Synod Church of Scotland 19. - 25. 5. 2012

Synodní rada deleguje na Synod Church of Scotland 19. - 25. 5. 2012 Štěpána Janču.

Výroční shromáždění GAW Baden 23. - 24. 1. 2012 Bad Herrenalb

Synodní rada souhlasí s cestou L. Moravetze na výroční shromáždění GAW Baden do Bad Herrenalb.

Jakub Ort - církevní stipendium EKHN v Marburgu

Synodní rada doporučuje Jakuba Orta na církevní stipendium EKHN v Marburgu v akademickém roce 2012-13.

Anna Měkutová - církevní stipendium ve Vídni

Synodní rada doporučuje Annu Měkutovou na církevní stipendium ve Vídni v akademickém roce 2012-13.

Ekumenická konference STIOC 20. - 23. 9. 2012 v Praze

Synodní rada bere na vědomí záměr organizace STIOC uspořádat konferenci v Praze a akceptuje pracovní skupinu, která má organizaci konference na starosti. Synodní rada souhlasí s tím, že ekumenické oddělení poskytne praktickou podporu podle svých možností a pokud bude třeba.

Různé

Projekty 2012 pro Nadační fond Věry Třebické Řivnáčové (NFVTŘ)

Synodní rada souhlasí s předložením uvedených projektů pro NFVTŘ 2012 a souhlasí s doporučením projektu J. Ottera pro NFVTŘ.