Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 7. 2. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady ČCE ze dne 7. 2. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Sázavě - opakovaná volba P. Galluse

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Petra Galluse za faráře FS ČCE v Sázavě na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Štramberku - opakovaná volba F. Hrušky

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Františka Hrušky za faráře FS ČCE ve Štramberku na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

Popelářová Renata - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbyterky Renaty Popelářové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Renatě Popelářové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Popelářová požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Královéhradeckého seniorátu Michalu Kittovi, a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Raisová-Smolíková Bohumila - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbyterky Bohumily Raisové-Smolíkové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Bohumile Raisové-Smolíkové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Raisová-Smolíková požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Královéhradeckého seniorátu Michalu Kittovi, a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Běťák Oldřich - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbytera Oldřicha Běťáka a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Oldřichu Běťákovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Běťák požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Královéhradeckého seniorátu Michalu Kittovi, a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva o účasti na životě FS ČCE - Jan Hrudka

Synodní rada vzala na vědomí, že br. Jan Hrudka, kandidát služby v církvi, vyhověl článku 3, odstavec 6 Řádu pro studenty bohosloví a předkládá synodní radě roční zprávu o své účasti na sborovém životě ve farním sboru v Semonicích.

Žádost o stipendium - Jan Hrudka

Bratr Jan Hrudka, zapsaný v seznamu kandidátů služby v církvi, prosí o udělení stipendia v maximální výši na akademický rok 2011/2012. Dle Zásad pro udělování stipendií, odst. 5 může být stipendium přiděleno po dobu dvou let během magisterského studia. Synodní rada uděluje br. Janu Hrudkovi stipendium v plné výši.

Zpráva o činnosti na sboru v roce 2011 - Filip Ženatý

Synodní rada vzala na vědomí, že br. Filip Ženatý, kandidát služby v církvi, vyhověl článku 3, odstavec 6 Řádu pro studenty bohosloví a předkládá synodní radě roční zprávu o své účasti na sborovém životě ve farním sboru v Pardubicích.

Žádost o zapsání mezi kandidáty služby v církvi - Alžběta Hanychová

Synodní rada souhlasí se zapsáním Alžběty Hanychové mezi kandidáty služby v církvi.

Vikariát

Žádost o částečný úvazek vikariátu - Dušan Kučera

Br. Dušan Kučera podal přihlášku do vikariátu na rok 2012/2013, spolu s přihláškou však žádá o výjimku z pravidel vikariátu a rád by nastoupil pouze na poloviční úvazek. Synodní rada zve Dušana Kučeru k rozhovoru během zasedání dne 21. 2.

Správa církve

Volby na 2. zasedání 33. synodu 2012

Synodní rada zvolila jako své poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty E. Zadražilovou a P. Stolaře. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) dotázat se stávajících revizorů hospodaření povšechného sboru a jejich náhradníků, zda by přijali kandidaturu na další funkční období. Synodní rada ukládá ÚCK oslovit seniory s výzvou k podávání návrhů na kandidáty na revizory.

Synodní rada dále pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo vhodné delegáty na příští zasedání Leuenberského synodu. Synodní rada ukládá ÚCK, aby zjistila příp. zájem Dagmar Hrubantové o pokračování na místě nemocniční kaplany HOLDD a související otázky (doba povolání, výše úvazku /nyní 50%/). V případě kladného vyjádření D. Hrubantové synodní rada předloží 2. zasedání 33. synodu návrh na její opakovanou volbu.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Pražského, Ústeckého a Poděbradského seniorátu.

Zpráva z konventu Západočeského seniorátu

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z konventu Západočeského seniorátu ze dne 5.11.2011.

Zrušení kazatelské stanice Litovel

Synodní rada vzala na vědomí, že seniorátní výbor Moravskoslezského seniorátu na své řádné schůzi 9. 1. 2012 projednal žádost olomouckého staršovstva na zrušení kazatelské stanice v Litovli. Po seznámení se s důvody, podle CZ §19.7, vyslovil s jejím zrušením souhlas.

Jeronymova jednota

Dotace MK ČR na opravy a údržbu církevního majetku na r. 2012

Synodní rada souhlasí s rozdělením dotace na OCM na r. 2012 z prostředků MK ČR dle návrhu Ústředního představenstva JJ, tedy:

FS Chodov u Karl. Varů: 200.000,- Kč na výmalbu kostela a opravu varhan

FS Vrchlabí: 250.000,- Kč na statické zajištění stropní konstrukce fary

FS Prostějov: 200.000,- Kč na opravu a nátěr oken

FS Jilemnice: 100.000,- Kč na statické zajištění stropní konstrukce fary

Středisko Luhačovice: 147.000,- Kč na výměnu střešní krytiny

Výchova a vzdělávání

Pobyt dětí a mládeže z krajanských sborů na Ukrajině na letních akcích

Synodní rada vyhlašuje dobrovolnou sbírku na podporu účasti dětí z krajanských sborů na Ukrajině na letních akcích v ČR.

Ekumenické vztahy

Setkání křesťanů ve Wroclawi 3. - 5. 7. 2014

Synodní rada deleguje na přípravu Setkání křesťanů ve Wroclawi Gerharda Frey-Reininghause, Danielu Hamrovou a Olivera Engelhardta.

EAKE - 49. výroční zasedání v Rüdlingen/CH 19. - 22. 4. 2012

Synodní rada deleguje Mikuláše Vymětala, aby zastupoval ČCE na 49. výročním zasedání EAKE v Rüdlingen/CH ve dnech 19. - 22. 4. 2012.

Konference KEK o bioetice 25. - 27. 4. 2012 v Bruselu

Synodní rada pověřuje Alexandru Hauserovou účastí na konferenci KEK o bioetice ve dnech 25. - 27. 4. 2012 v Bruselu.

Konvent seniorů v Burg Bodenstein 7. - 10. 5. 2012

Synodní rada deleguje na konvent seniorů v Burg Bodenstein 7. - 10. 5. 2012 Petra Firbase, náhradníkem je Petr Pivoňka.

Evangelická akademie

Hudební setkání žáků, studentů a přátel Konzervatoře Evangelické akademie (EA) Olomouc, EA Praha a BŠ

Školy EA zvou synodní radu na hudební slavnost, kterou organizují výše zmíněné školy ve spolupráci s FS Kobylisy. Akce se bude konat dne 20. 2. 2012. Začátek akce je v 9:30 hod. v kostele U Jákobova žebříku. Za ÚCK se zúčastní M. Sklenářová. Organizátory by potěšila účast zástupců synodní rady. Členové synodní rady se zúčastní hudební slavnosti dle svých časových možností.

Různé

Projekt "Dědictví reformace"

J. Haluková podává synodní radě závěrečnou zprávu k ukončení realizační fáze projektu "Dědictví reformace". Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby zajistila vypracování souhrnu povinností ČCE jako příjemce dotace po dobu udržitelnosti projektu "Dědictví reformace" a předložila ho synodní radě na příštím zasedání 21. 2. Seznam povinností má být konzultován s poskytovatelem dotace.

Dioráma Broučci - žádost o odprodej

Starosta Jimramova, kde je umístěno dioráma Broučci od Jiřího Trnky - vlastnictví ČCE, se obrací na synodní radu s žádostí o odprodej. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) pokusit se zjistit informace o historii a vzniku vlastnického práva ČCE k diorámatu Broučci. Synodní rada ukládá ÚCK dotázat se p. starosty Jimramova, zda by souhlasil s dlouhodobým pronájmem diorámatu za symbolickou cenu.