Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 21. 2. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady ČCE ze dne 21. 2. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Ochranovský seniorát při ČCE Potštejn - návrh na pověření pastorační pracovnice H. Vacovské

Synodní rada neschvaluje žádost Ochranovského sboru v Potštejně o povolání ses. Hany Vacovské na místo pastorační pracovnice sboru na 0,5 úvazku.

Farní sbor (FS) ČCE v Uherském Hradišti - kandidatura Michala Vogla

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Michala Vogla za faráře FS ČCE v Uherském Hradišti na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Vsetín-Horní sbor - kandidatura Pavla Čmelíka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Pavla Čmelíka za faráře FS ČCE Vsetín - Horní sbor na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2017 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - opakovaná volba Blahoslava Matějky

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Blahoslava Matějky na místo faráře FS ČCE v Libštátě na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Litoměřice - žádost o opakovanou volbu Z. Bárty

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Zdeňka Bárty za faráře FS ČCE v Litoměřicích na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně - Židenicích - opakovaná volba P. Kašpara

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Pavla Kašpara za faráře FS ČCE v Brně - Židenicích na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Suchdole nad Odrou - kandidatura bratra Vladimíra Píra na místo faráře

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Vladimíra Píra za faráře FS ČCE v Suchdole nad Odrou na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017.

Vikariát

Odměny za přípravu, vedení a lektorskou činnost na seminářích

Synodní rada souhlasí s vyplacením odměn vedoucím a lektorům homileticko-liturgického a mentorského semináře dle rozpisu.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Libereckého, Moravskoslezského, Chrudimského Východomoravského a Brněnského seniorátu. V souvislosti s rezignací Evy Skálové na funkci seniorátní kurátorky chrudimského seniorátu synodní rada ukládá statutářům napsat E. Skálové dopis.

Jeronýmova jednota

Projekty pro Projektkatalog GAW 2013

Synodní rada doporučuje projekty farních sborů ČCE v Jilemnici, Poděbradech a Ratiboři na zařazení do Projektkatalogu GAW 2013.

Zahraniční sbory

P. Brodský - zpráva o činnosti, plán práce pro 2012, žádost o souhlas s opak. volbou

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit pro 2. zasedání 33. synodu dokument k opakované volbě Petra Brodského na období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015 na 50% pracovní úvazek. Synodní rada připraví dopis do sborů s informací o současném vztahu ČCE s českými sbory ve východní Evropě a výzvou kazatelům ke krátkodobé i dlouhodobější výpomoci v této oblasti.

Výchova mládeže

Statut martinského grémia

Synodní rada schvaluje upravený Statut fondu sbírek z večerních bohoslužeb u Martina ve zdi, jak je předložen a jmenuje administrátorem dle čl. 1 odst. 2 Statutu martinského grémia Mikuláše Vymětala.

Ekumenické vztahy

Evropské setkání vedoucích členských církví Luterského světového svazu (LSS) 2012 10. - 14. 5. 2012

Dne 9. 2. 2012 proběhlo v Ostravě jednání zástupců Komitétu a společné přípravné komise pro Evropské setkání představitelů členských církví LSS. Rozhovor byl velmi konstruktivní a přípravy probíhají v produktivním duchu.

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 7. - 16. 5. 2012

Synodní rada deleguje na Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 7. - 16. 5. 2012 Marii Molnárovou.

Synod Evangelické Jednoty bratrské - kontinentální provincie - v Königsfeldu

Synodní rada odkládá jmenování delegáta na Synod Evangelické Jednoty bratrské v Königsfeldu a pověřuje ekumenické oddělení, aby o věci jednalo se seniorem Ochranovského seniorátu při ČCE a podalo na příštím zasedání zprávu.

Karen Moritz - žádost na Presbyterian Church (PC) USA o prodloužení jejího působení v ČCE o další tři roky

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby požádalo PC USA o prodloužení působení Karen Moritz v ČCE o další tři roky, tedy od 1. 7. 2013 do 30. 3. 2016.

Zápis z Řídícího výboru (ŘV) Ekumenické rady církví (ERC) 9. 2. 2012

Synodní rada bere na vědomí zápis z ŘV ERC ze dne 9. 2. 2012 a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby našla delegáty do komise pro evangelizaci a misii a do komise pro oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, a aby vyžádala zprávy od stávajících delegátů a vyhodnotila jejich práci v ostatních komisích ERC.

Zápis ze schůze ekumenického poradního odboru synodní rady (POE) z 8. 2. 2012

V souvislosti se 40. výročím Leuenberské konkordie synodní rada souhlasí: s uspořádáním společného semináře ETF a HTF k tématu, přípravou slavnostní bohoslužby v Olomouci, otištěním Leuenberské konkordie v budoucím NKD, se záměrem vydat některé texty v češtině formou sborníku a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby předložila konkrétní návrhy do konce března 2012.

Komitét luterských církví v ČR 9. 2. 2012

Synodní rada potvrzuje dosavadní delegáty ČCE v Komitétu (Daniel Ženatý, Jana Rumlová a Gerhard Frey-Reininghaus) na další období.

Návštěva církevního vedení Francouzské reformované církve 4. - 7. 10. 2012

G. Frey-Reininghaus pozval nového prezidenta Francouzské reformované církve Laurenta Schlumbergera na oficiální návštěvu ČCE. Francouzská strana potvrdila termín návštěvy 4. - 7. 10. 2012. V delegaci bude ještě laický člen rady Francouzské reformované církve, člen rady Luterské církve, s níž právě probíhá slučování, a tajemník pro ekumenu Didier Crouzet.

Diakonie ČCE

Rádce pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE

Synodní rada schvaluje dokument "Rádce pro volby a potvrzování voleb dozorčích rad středisek Diakonie ČCE" a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) rozeslat jej sborům.

Stát a církev

Změna základního dokumentu

Synodní rada schvaluje změnu základního dokumentu tak, jak je navržena a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) odeslat základní dokument k registraci na MK ČR.

Různé

Projekt "Dědictví reformace"

Synodní rada vzala na vědomí, že Ústřední církevní kancelář (ÚCK) prostřednictvím koordinátorky projektu J. Halukové oslovila Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s prosbou jasně definovat povinnosti příjemce dotace během doby udržitelnosti. Dopis byl odeslán dne 7. 2. 2012, tzn., že odpověď bude k dispozici nejpozději 7. 3. 2012. Z tohoto důvodu ÚCK bude moci předložit synodní radě souhrn povinností nejdříve na zasedání 6. 3. 2012 nebo na dalším. Projektový tým dále informuje synodní radu, že ses. Haluková se v rámci udržitelnosti projektu zúčastnila dvou veletrhů (12.-14.1.2012 – Regiontour v Brně zaměřený na církevní turistiku a 9. 2. 2012 mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORD na pražském Výstavišti), kde prezentovala náš projekt.

Dioráma Broučci - žádost o odprodej

Synodní rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce diorámatu Svatba broučků s městysem Jimramov, a to na dobu neurčitou s půlroční

výpovědní lhůtou. Synodní rada souhlasí se zapůjčením diorámatu Svatba broučků Západočeskému muzeu v Plzni dle přiložené žádosti.

Deponování části fondů Ústředního archivu (ÚA) ČCE v Národním archivu

Dne 16. 2. proběhlo jednání se zástupci 1. oddělení Národního archivu (dr. Pazderová, Mgr. Křečková) o rámcovém plánu deponování části fondů ÚA ČCE v Národním archivu v r. 2012. Bylo dojednáno, že v prvé fázi tohoto procesu, který bude probíhat i v následujících letech, budou v r. 2012 deponovány archivní fondy bývalé Deutsche evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien (DEKiBMS) o celkovém rozsahu 50 běžných metrů z celkového přislíbeného množství cca 300 bm v budoucnu deponovaného archivního materiálu, který je zatím uložen v Ústředním archivu ČCE.