Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 6. 3. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady ČCE ze dne 6. 3. 2012, které je možné zveřejnit

Vyznání a život církve

Bible Kralická s poznámkami 2013, podnět ČBS

Synodní rada bere na vědomí podnět oslav výročí Bible Kralické v Kralicích nad Oslavou a ukládá statutárním zástupcům církve, aby jednali se starostou obce o možnosti společné přípravy programu.

Sbory a pracovníci

Vogl Michal - žádost o dispens

Synodní rada ČCE dodatečně uděluje bratru faráři Michalu Voglovi dispens od setrvání na místě faráře farního sboru (FS) ČCE ve Sněžném na Moravě do konce doby jeho povolání, tj. do 31. 1. 2020. Tím se bratr farář Michal Vogl stává volitelným v jiném ze sborů ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE v Třebechovicích pod Orebem - opakovaná volba F. Čapka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Filipa Čapka za faráře FS ČCE v Třebechovicích pod Orebem na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Sokolově - opakovaná volba P. Knorka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Pavla Knorka za jáhna FS ČCE v Sokolově na dobu určitou od 19. 3. 2012 do 18. 3. 2022 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Českých Budějovicích - opakovaná volba D. Freitingera

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Daniela Freitingera za druhého faráře FS ČCE v Českých Budějovicích na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 na plný pracovní úvazek.

Skalický Václav - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbytera Václava Skalického a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Václavu Skalickému osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Skalický požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Královéhradeckého seniorátu Michalu Kittovi, a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Pavlíček Vladimír - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbytera Vladimíra Pavlíčka a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Vladimíru Pavlíčkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Pavlíček požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Královéhradeckého seniorátu Michalu Kittovi, a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Kramolišová Emilie - dobrovolná služba ve věznici

Synodní rada zve sestru Emilii Kramolišovou k rozhovoru v rámci zasedání synodní rady (termín dojedná sekretariát).

Farní sbor (FS) ČCE v Kovánci - kandidatura Josefa Kejře

Synodní rada ČCE přijímá žádost bratra Josefa Kejře o zachování způsobilosti k ordinované službě v ČCE, kterou podal v roce 2006 po odchodu z aktivní kazatelské služby, a se zachováním způsobilosti vyslovuje souhlas. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vyžádat si dodatečně k této žádosti doporučení seniorátního výboru (SV) Poděbradského seniorátu ČCE. Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Josefa Kejře na místo jáhna FS ČCE v Kovánci na pracovní úvazek 30% na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě.

Fakulta a bohoslovci

Zprávy o působení ve sboru v roce 2011 - O. Zikmund, M. Pfann, J. Plíšek, Z. K. Černá

Studenti Ondřej Zikmund, Michael Pfann a Jonáš Plíšek a studentka Zdeňka Klára Černá, kandidáti služby v církvi, vyhověli článku 3, odstavec 6 Řádu pro studenty bohosloví a předkládají synodní radě roční zprávu o své účasti na sborovém životě ve svých mateřských farních sborech. Synodní rada vzala zprávy na vědomí.

Žádost o stipendium - Benjamin Kučera

Synodní rada uděluje br. Benjaminu Kučerovi stipendium v maximální výši na akademický rok 2011/2012 a bere na vědomí zprávu o činnosti na sboru za rok 2011.

Vikariát

Žádost o částečný úvazek vikariátu - Dušan Kučera

Synodní rada konstatuje, že vnitřní pravidla ČCE neumožňují vykonávat jáhenskou praxi na nižší než 100% pracovní úvazek. Synodní rada se přesvědčila o hlubokém zájmu br. Kučery duchovensky sloužit v ČCE. Synodní rada proto s odvoláním na Zásady pro postup při vydávání osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele v ČCE pro kazatele z jiných církví ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby br. Kučeru seznámila s možností získat osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v ČCE cestou absolvování šestiměsíční praxe na některém ze sborů ČCE s tím, že po dobu trvání této praxe by byl zaměstnán jako pastorační pracovník, a to na min. 50% pracovní úvazek.

Správa církve

Setkání se seniory a seniorátními kurátory 2012

Synodní rada schvaluje program setkání, jak byl upřesněn během jednání synodní rady.

Nové směrnice - pracovní řád, čerpání dovolené, zahraniční pracovní cesty

Synodní rada schvaluje pracovní řád Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), směrnici o čerpání dovolené a pravidla pro vysílání zaměstnanců a členů ČCE na zahraniční cesty, vše s účinností od 1. 4. 2012.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Královéhradeckého a Ústeckého seniorátu.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů (SV) ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávy o vizitaci seniorátního výboru (SV) Pražského seniorátu ve farním sboru v Praze 10 - Strašnicích a ve farním sboru ve Škvorci.

Výchova a vzdělávání

Personální změny v poradním odboru synodní rady pro práci s dětmi (POD)

Synodní rada jmenuje ses. Lenku Ridzoňovou členkou poradního odboru pro práci s dětmi, a to od 1. 4. 2012.

Hospodářské věci - vnitřní

Personální fond (PF) – zápis z jednání správní rady PF ze dne 20. 2. 2012

Synodní rada žádá poradní odbor synodní rady organizačně-právní (POOP), aby určil, komu přísluší kompetence rozhodnout o výši příspěvku zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění zaměstnanců-kazatelů a o zrušení finanční náhrady v případě, že kazatel neodebírá jídelní kupóny. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) požádat zástupce Spolku evangelických kazatelů (SpEK) v platové komisi, aby projednal postoj nového vedení SpEK k otázce návrhu zrušení finanční náhrady za neodebírané jídelní kupony. Synodní rada souhlasí s variantním návrhem správní rady PF na odvod do PF pro r. 2013, jak je předložen. Synodní rada schvaluje návrhy změn Statutu PF a ukládá ÚCK, aby zajistila jejich předložení v patřičné formě 2. zasedání 33. synodu.

Poskytování jídelních kuponů zaměstnancům Ústřední církevní kanceláře (ÚCK)

Synodní rada odkládá rozhodnutí ve věci poskytování jídelních kuponů zaměstnancům ÚCK.

Ekumenické vztahy

Synod Evangelické Jednoty bratrské - kontinentální provincie - v Königsfeldu

Synodní rada deleguje na Synod Evangelické Jednoty bratrské v Königsfeldu 2. - 8. 6. 2012 Jana Satkeho, případně pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo jiného delegáta.

Luterská liturgická konference (LLKB) Heilsbronn 27. - 29. 7. 2012

Synodní rada deleguje na LLKB do Heilsbronnu Ladislava Moravetze.

Prodloužení působení Petra Chamráda

Synodní rada dostala na vědomí informaci, kterou zaslala regionální biskupka Dr. Dorothea Greiner Západočeskému seniorátu. Ve svém dopise sděluje, že církevní oblast Bayreuth je pro další tři roky připravena finančně podpořit působení faráře Petra Chamráda v oblasti příhraniční spolupráce (zejména v oblasti duchovenské péče o německé a české lázeňské hosty).

Ekumenický velikonoční průvod 2012

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby jednalo se seniorem Mazurem o event. zapojení ČCE do uvedené velikonoční akce.

Setkání se zástupci Křesťanské reformované církve (KRC) na Slovensku

Synodní rada navrhuje na termín setkání se zástupci KRC na Slovensku 22. - 23. 10. 2012.

Spolupráce ČCE a HelpTour

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby předložilo memorandum o spolupráci ČCE a HelpTour.

Diakonie ČCE

Smlouva o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanit. a rozvoj. pomoci

Synodní rada odkládá rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE a zve k rozhovoru D. Šourka, J. Dusa a V. Syrovátku. Termín bude upřesněn poté, co synodní rada obdrží náležité podklady, tj. statut humanitární komise a plán rozvoje a financování střediska humanitární a rozvojové pomoci. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) projít a event. uzpůsobit předloženou smlouvu o spolupráci. Synodní rada ukládá L. Valkové navštívit středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE a zjistit tamní situaci.