Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 20. 3. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 20. 3. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci


Obsazení míst pastoračních pracovníků pro rok 2012

Synodní rada prodlužuje pověření Noemi Batlové jako pastorační pracovnice ve farním sboru (FS) ČCE Olomouc na plný pracovní úvazek na období dvou let od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014. Synodní rada pověřuje Blanku Novou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Jindřichův Hradec na 50%-ní pracovní úvazek na období dvou let od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014.

Farní sbor (FS) ČCE Vsetín-Horní sbor - kandidatura Pavla Čmelíka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Pavla Čmelíka za prvního kazatele FS ČCE Vsetín-Horní sbor na období od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2017 na plný pracovní úvazek.

Kramolišová Emilie - dobrovolná služba ve věznici

Synodní rada pověřuje sestru Emilii Kramolišovou duchovenskou službou ve věznici v Břeclavi, a to na dobu určitou 4 let od 20. 3. 2012 do 19. 3. 2016.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o zařazení mezi kandidáty církevní služby - Jiří Šamšula

Synodní rada souhlasí se zapsáním Jiřího Šamšuly mezi kandidáty služby v církvi.

Zpráva o činnosti na sboru za rok 2011 - Matěj Opočenský

Student Matěj Opočenský, kandidát služby v církvi, vyhověl článku 3, odstavec 6 Řádu pro studenty bohosloví a předkládá synodní radě roční zprávu o své účasti na sborovém životě ve FS Litoměřice. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Správa církve

Systémová úprava funkčních období správních orgánů a shromáždění

Synodní rada přijímá dokument "Funkční období orgánů a shromáždění v ČCE" a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zajistit jeho předání 2. zasedání 33. synodu.

Zprávy z jednání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Poděbradského, Moravskoslezského, Chrudimského, Východomoravského a Libereckého seniorátu.

Jeronymova jednota

Farní sbor (FS) ČCE Krnov – podpora grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Krnově ve výši 900.000,- Kč z rezervy deponované na spořicím účtu UniCredit Bank.

Výchova a vzdělávání

Žádost o jmenování pracovní skupiny Poradního odboru pro děti (POD)

Jan Tkadleček rezignoval na členství v pracovní skupině POD. Za nového člena navrhuje pracovní skupina Petra Wittnera, člena Evangelické církve metodistické, předsedu POD v ECM. Synodní rada jmenuje Petra Wittnera za člena pracovní skupiny Poradního odboru pro děti.

Výchova mládeže

Krátkodobá smlouva SEM ČR a ČCE na rok 2012

Sdružení evangelické mládeže v České republice připravilo po domluvě s oddělením mládeže (M. Medková) a fundraiserem (O. Engelhardt) krátkodobou smlouvu pro rok 2012, která se týká akcí "Kemp mládeže Strmilov" a "Moment Čas a jeho naplnění - Sjezd nejen evangelické mládeže 2012", a to spolupráce organizační, dobrovolnické, materiální a finanční. Synodní rada přijímá návrh krátkodobé smlouvy se SEM ČR pro rok 2012.

Nominace kandidáta pro volbu republikového výboru Sdružení evangelické mládeže v České republice (SEM) pro období 2012-14

Podle Smlouvy o spolupráci mezi SEM ČR a ČCE má synodní rada ČCE nominovat na každé funkční období republikového výboru SEM ČR virilního člena výboru z řad farářů mládeže ČCE. Doposud byla na tomto místě farářka mládeže Marie Medková. Nový výbor bude volen na valné poradě 24. 3. 2012 v Praze-Dejvicích. SEM ČR žádá o nominaci některého faráře mládeže na další funkční období výboru. Synodní rada ČCE nominuje farářku mládeže Marii Medkovou do republikového výboru SEM ČR pro období 2012-2014.

Hospodářské věci - vnitřní

Prodloužení nájemních smluv na byty v Husově domě - rok 2012

Synodní rada bere na vědomí připravené nájemní smlouvy a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) předložit do příštího zasedání návrh kompenzací příslušným zaměstnancům ÚCK.

Ekumenické vztahy

AGDE/GEKE - Seminář pro projektové referenty 5. - 9. 3. 2012 v Berekfürdö

Seminář byl pro nedostatek zájemců zrušen, proto Oliver Engelhardt cestu neuskutečnil.

Setkání zástupců círk. oblasti Bayreuth a Západočeského seniorátu seniorátu v Plzni

Dne 13. 3. 2012 se v Plzni uskutečnilo setkání zástupců bavorské církevní oblasti Bayreuth, vedených biskupkou Dr. Greiner, se zástupci Západočeského seniorátu ČCE v čele s náměstkem seniora R. Matuškou. Setkání se také zúčastnil J. Ruml, G. Frey-Reininghaus a D. Hamrová. Po úvodním rozhovoru o aktuálním dění na obou stranách se hovořilo o konkrétních plánech pro nedostavěnou budovu na sborovém pozemku v Chebu, o centru Diakonie Západ, hodnotilo se působení P. Chamráda a hledaly se nové možnosti spolupráce se střediskem v Bad Alexandersbad. Jednání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře diakonického zařízení Kačaba. Program doplnila prohlídka plzeňské synagogy a návštěva katedrály sv. Bartoloměje, kde celou skupinu pozdravil biskup Mons. František Radkovský.

Synod saské církve Drážďany

Evangelická luterská zemská církev Saska zve zástupce ČCE na jarní zasedání svého 26. synodu, který se bude konat 20. - 23. 4. 2012 v Drážďanech. Tématem je "Ne tak bude mezi vámi" - Mt 20,26: Zůstat pospolu ve víře. Tematický den je na programu v sobotu 21. 4., bude obsahovat dvě přednášky a rozhovory ve skupinách, na závěr s panelovou diskusí. Dále se bude projednávat zpráva ředitele Diakonie, stanovisko k 75 letům barmenských tezí, doplněk k zákonu o farářské službě a další. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na synod saské církve v Drážďanech.

Křesťanská služba

Poradní odbor křesťanské služby (POKS) - otázka další existence a náplně práce poradního odboru

Synodní rada předloží 2. zasedání 33. synodu návrh na vypuštění odst. 3 z čl. 3 Řádu diakonické práce, který synodní radě ukládá zřízení poradního odboru křesťanské služby.

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Miroslava Fůrová

Synodní rada schvaluje vyplacení příspěvku na pohřebné ses. M. Fůrové z Fondu křesťanské služby.

Diakonie ČCE

Stanovování mzdových a dalších pracovněprávních podmínek řediteli Diakonie ČCE

Synodní rada stanovuje smluvní mzdu ředitele Diakonie ČCE na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE v dosavadní výši, a to na dobu do zavedení systematizace mezd ředitele, náměstka a členů správní rady Diakonie ČCE.

Smlouva o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanit. a rozvoj. pomoci

Synodní rada zve k rozhovoru Vojena Syrovátku, Jana Dusa a Simeonu Zikmundovou. Jako jeden z podkladů pro toto jednání si žádá plán rozvoje a financování střediska humanitární a rozvojové pomoci v horizontu příštích 5 let.

Různé

Volba delegáta ČCE na valné shromáždění České biblické společnosti

Synodní rada si ukládá do příštího zasedání 3. 4. najít zástupce ČCE do výboru České biblické společnosti (ČBS) a delegáta na valné shromáždění ČBS.

Projekt "Dědictví reformace"

Synodní rada vzala na vědomí informace týkající se projektu: 1. Smlouvy o zajištění provozu informačního centra s farními sbory, ve kterých je IC umístěno, jsou již uzavřeny. Farní sbory jejich obsah akceptovaly. 2. Poskytovatel dotace odpověděl ohledně povinností po dobu udržitelnosti projektu a sdělil, že dne 22. 3. 2012 má být očekávána plánovaná kontrola z Centra pro regionální rozvoj. Projektový tým poskytne synodní radě ucelenou informaci o zajištění udržitelnosti pracovníky ÚCK a o výsledku kontroly na příštím zasedání synodní rady.

Rekreace v Chotěboři (r. 2012)

Synodní rada souhlasí s přispěním vdovcům a vdovám po kazatelích na rekreaci v Chotěboři organizovanou pražským a chrudimským seniorátem ve výši 135,- Kč/osoba/den.