Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 4. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 3. 4. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Mladé Boleslavi - kandidatura Václava Hurta

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Václava Hurta za faráře FS ČCE v Mladé Boleslavi na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013 na plný pracovní úvazek. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o přijetí mezi zájemce o práci církve - Filip Boháč

Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Filipa Boháče mezi zájemce o práci církve.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Pražského, Brněnského, Ústeckého a Východomoravského seniorátu.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů (SV) ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z vizitací seniorátních výborů ve sborech: Brněnského a Královéhradeckého.

Příprava 2. zasedání 33. synodu

Synodní rada bere na vědomí stav přípravy podkladů pro 2. zasedání 33. synodu. Schvaluje tisk 18/5 - Soustava ordinované služby v církvi a jeho předložení 2. zasedání 33. synodu. Schvaluje tisk 18/6 - Diakonát ve struktuře ČCE a jeho předložení 2. zasedání 33. synodu. Dále ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby spolu s koordinátorem pro supervizi Š. Brodským formulačně upravila tisk 18/8 - Supervize kazatelů v ČCE (zjednodušení textu pro snazší orientaci v něm). Synodní rada oproti původní verzi tisku předloží synodu návrh na zvýšení odvodu celocírkevních repartic za účelem pokrytí nákladů na supervizi o 130 000,- Kč pro oba následující roky (2013 i 2014). Synodní rada schvaluje tisk 18/10 - Postavení a situace malých sborů v církvi a ukládá ÚCK jej ještě formálně upravit. Přijímá materiál připravený platovou komisí jako základ zprávy o plnění usnesení č. 60 (platový řád ČCE) a ukládá E. Zadražilové, aby připravila formulaci návrhu usnesení pro synod. Schvaluje tisk 19 - Rozhovor církve nad novou situací v souvislosti s majetkovým vyrovnáním a jeho předložení 2. zasedání 33. synodu a tisk 23 - Dokument ke sjednocování Evropy jeho předložení 2. zasedání 33. synodu. Synodní rada dále ukládá ÚCK dopracovat v co nejkratší možné době chybějící tisky: č. 8A - Zpráva o hospodaření povšechného sboru, č. 17 - Rozpočet povšechného sboru na r. 2012, repartice, celocírkevní sbírky a odvod do PF v r. 2013, č. 18 - Zpráva o plnění usnesení 1. zasedání 33. synodu - týká se usn. č. 40, 41, 47, 54, 62, 65, č. 18/4 - Organizace a řízení církve, č. 18/7 - Výzva vládě a parlamentu ČR, č. 20 - Obsazení místa studentského faráře ETF UK, č. 21 - Opakovaná volba celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě, č. 22 - Opakovaná volba nemocniční kaplanky.

Jeronýmova jednota

Farní sbor (FS) ČCE Krnov – podpora grantového financování

Synodní rada souhlasí s navýšením půjčky FS ČCE v Krnově o 200.000,- Kč z rezervy deponované na spořícím účtu UniCredit Bank.

Výchova a vzdělávání

Žádost o jmenování pracovní skupiny Poradního odboru pro děti (POD)

Synodní rada odkládá přijetí rezignace Rut Kučerové a zve členy pracovní skupiny POD k rozhovoru do zasedání synodní rady (termín dojedná sekretariát Ústřední církevní kanceláře).

Hospodářské věci - vnitřní

Prodloužení nájemních smluv na byty v Husově domě - rok 2012

Synodní rada souhlasí s uzavření dodatku k nájemní smlouvě s L. Dobšovou do 31.3.2012, M. Fůrovou do 31.3.2012., H. Kurešovou do 31.3.2012, J. Lukešem do 31.3.2012. Synodní rada dále souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Jindřichem Lukešem do 31.12.2012, Lenkou Dobšovou do 31.12.2012, Hanou Kurešovou do 31.12.2012. Synodní rada souhlasí s platností od 1.4.2012 s poskytnutím kompenzace příslušným zaměstnancům ÚCK ve výši 100% s tím, že daň z příjmu si tito zaměstnanci uhradí sami.

Prodloužení nájemní smlouvy - Marie Medková

Synodní rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy Marii Medkové za nezměněných podmínek do 31.3.2012. Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na kazatelský byt s Marií Medkovou dle přiloženého návrhu po doplnění údaje o výměře bytu do této smlouvy.

Personální fond – zápis z jednání správní rady PF ze dne 20.2.2012

Synodní rada konstatuje, že skutečnosti vyplývající z tohoto titulu budou zapracovány do komplexního návrhu pro synod (návrh optimalizace mzdových nákladů kazatelů), jak bylo usneseno v rámci titulu č. 4611.

Ekumenické vztahy

Světového společenství reformovaných církví (WCRC) - setkání evropských církevních představitelů

Synodní rada bere na vědomí zprávu Pavla Rumla: „Jednání bylo značně ovlivněno tématem financování chodu organizace. Návrh zrušit organizaci WCRC sice neprošel, přesto bylo zřejmé, že současná finanční situace je neudržitelná. Obsahem usnesení je hlavně návrh na přestěhování ústředí WCRC ze Ženevy do některého z evropských měst. Kromě finančních otázek účastníci vyslechli přednášku Martina Dutzmanna, biskupa zemské církve v Lippe o práci vojenských kaplanů a problematice postojů církví k vojenským operacím, válkám a k vojenským misím.“ Dále P. Ruml ve své zprávě zmiňuje, že výše členského příspěvku je určována mj. počtem členů v církvi, WCRC však u ČCE vede údaj 150 000, což zbytečně zkresluje finanční možnosti ČCE, to je třeba opravit. Ekumenické oddělení však v uplynulých letech ve své evidenci nenašlo žádnou žádost o aktualizaci údajů.

Synod Evangelické Jednoty bratrské - kontinentální provincie - v Königsfeldu

Synodní rada bere na vědomí omluvu J. Satkeho a deleguje na Synod Evangelické Jednoty bratrské v Königsfeldu 2. - 8. 6. 2012 Daniele Matějku st.

Spolupráce ČCE a HelpTour

Synodní rada bere na vědomí zprávu o proběhnuvších jednáních a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) dojednat s p. Touškem, aby předložil synodní radě zjednodušené znění memoranda o spolupráci ČCE a HelpTour.

Synod saské církve - Drážďany

Synodní rada deleguje na synod saské církve 20. - 23. 4. 2012 v Drážďanech Constanci Šimonovskou.

Žádost o příspěvek pro laické pracovníky ve sborech východní Evropy

Synodní rada schvaluje příspěvek pro laické pracovníky v českých sborech východní Evropy v navrhované výši z daru württemberské církve.

Ekumenický farářský den Selbitz

Synodní rada deleguje Pavla Knorka a Jana Satkeho a pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo další delegátku na Ekumenický farářský den v Selbitz 21. - 22. 5. 2012.

Studijní den Ekumenické rady církví (ERC)

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby zveřejnilo a rozšířilo pozvání na Studijní den ERC 24.4.2012.

Jazykový kurz němčiny Martin-Luther-Bund

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby hledalo kandidáta na kurz němčiny z uchazečů z minulého roku v případě, že Evangelická teologická fakulta (ETF) UK nabídku nevyužije.

7. Leuenberský synod v Praze

Synodní rada souhlasí s nominací těchto delegátů na 7. Leuenberský synod: Jan Roskovec, Filip Susa, Jan Kirschner, Jana Hofmanová, jako náhradníky nominuje Ladislava Beneše a Danielu Hamrovou.

Pastorální konference církevní oblasti Löbau-Zittau v Míšni

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo dva delegáty na Pastorální konferenci církevní oblasti Löbau-Zittau 2. - 6. 7. 2012 v Míšni.

50 let letních táborů ASF v Magdeburgu

Synodní rada deleguje Gerharda Frey-Reininghause na oslavy 50 let letních táborů ASF 27. - 30. 4. 2012 v Magdeburgu.

Gratulace spolkovému prezidentu Joachimu Gauckovi

Synodní rada zasílá gratulační dopis spolkovému prezidentu Joachimu Gauckovi.

Rodinné centrum v Rumburku

Synodní rada bere s radostí na vědomí informaci o vznikajícím projektu rodinného centra pro práci s romskou komunitou v Rumburku a o podpoře, kterou tomuto projektu věnuje HEKS.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Hana Kurešová

Synodní rada souhlasí s příspěvkem ses. Haně Kurešové z Fondu křesťanské služby.

Diakonie ČCE

Smlouva o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanit. a rozvoj. pomoci

Synodní rada odkládá rozhodnutí o smlouvě o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE. Synodní rada se sejde k jednání o této smlouvě 16. 4.

Různé

Volba delegáta ČCE na valné shromáždění České biblické společnosti (ČBS)

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby jednalo s Ester Čaškovou a Martinem Férem o jejich případném delegování jako zástupce ČCE na valné shromáždění ČBS.

Projekty 2012 pro Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové (NFVTŘ)

Synodní rada bere na vědomí schválení projektů Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové na rok 2012 v celkové výši 146.000 Kč. Tato částka se dělí takto: 50.000 Kč pro Ústřední archiv ČCE (projekt „provoz badatelny“), 36.000 Kč na projekt Cesta církve, 30.000 Kč pro odd. výchovy a vzdělávání (projekt „vzdělávání církevních pracovníků a dobrovolníků“), 20.000 Kč na projekt „Česko-francouzský seminář biblické animace“, 10.000 Kč pro ekumenu na projekt „ČCE pro Kubu“.

Projekt "Dědictví reformace"

Synodní rada bere na vědomí, že dne 22. 3. 2012 proběhla v Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) kontrola projektu pracovnicemi Centra pro regionální rozvoj a byla zaměřena na účetní evidenci, evidenci majetku, dále na uložení dokumentace k projektu a na informační centrum, které je umístěno v dolní zasedací místnosti Husova domu. Kontrola neshledala žádných pochybení.

Matěj Opočenský - žádost o zpřístupnění dokumentů v Ústředním archivu ČCE

Synodní rada souhlasí, aby byl M. Opočenskému poskytnut přístup k materiálům synodů ČCE od r. 1990 po současnost, podmínkou je dodržování zásad práce s důvěrnými údaji, po této stránce bude práce konzultována se synodním seniorem.