Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17. 4. 2012

Vybrané body ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 17. 4.2012, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Sázavě - opakovaná volba P. Galluse

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Galluse za faráře FS ČCE v Sázavě na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Štramberku - opakovaná volba F. Hrušky

Synodní rada potvrzuje volbu Františka Hrušky za faráře FS ČCE ve Štramberku na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Litoměřice - žádost o opakovanou volbu Z. Bárty

Synodní rada potvrzuje volbu Zdeňka Bárty za faráře FS ČCE v Litoměřicích na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně - Židenicích - opakovaná volba P. Kašpara

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Kašpara za faráře FS ČCE v Brně-Židenicích na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek.

Nabídka rekreací na rok 2012

Synodní rada revokuje své usnesení z 3. 4. a vysílá na rekreaci v Johnsbachu 25. 7. - 7. 8. br. Pavla Juna. Synodní rada souhlasí s přidělením rekreace br. Janu Kupkovi (Johnsbach 25. 7. - 7. 8.) a br. Lubomíru Červenkovi (Révfülöp 26. 8. - 2. 9.).

Farní sbor (FS) ČCE Česká Lípa - opakovaná volba Tomáše Mencla

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Tomáše Mencla za faráře FS ČCE v České Lípě na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9.2 022 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova - opakovaná volba Vojena Syrovátky

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013 na pracovní úvazek 50% a ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Rejchrt Miloš - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Miloše Rejchrta i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE v Brandýse nad Orlicí - kandidatura Hynka Schustera

Synodní rada odkládá rozhodnutí ve věci kandidatury br. Hynka Schustera na místo jáhna ve FS ČCE v Brandýse nad Orlicí. Synodní rada zve k rozhovoru zástupce seniorátního výboru (SV) Chrudimského seniorátu (seniora a konseniora, laické členy dle jejich možností) na 9. 5. na 15:00 hodin.

Farní sbor (FS) ČCE v Chocni - kandidatura Hany Schusterové

Synodní rada ČCE podmíněně schvaluje kandidaturu sestry Hany Schusterové na místo farářky FS ČCE v Chocni na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2019. Podmínka schválení kandidatury je splněna doložením (úřední cestou) prohlášení o tom, jak bude řešeno období od 1. 5. 2012 do 31. 8. 2012. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě Hany Schusterové.

Vzdělávání nemocničních kaplanů ČCE

Synodní rada uděluje záštitu semináři kaplanů a kaplanek ČCE (s otevřenou účastí i pro kaplany z jiných církví), konanému ve dnech 16. - 17. 4. 2012 a ukládá statutárním zástupcům podepsat účastníkům jménem církve příslušné Potvrzení o účasti na semináři.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva o činnosti na sboru za rok 2011 - Jakub Ort

Synodní rada vzala na vědomí roční zprávu o účasti na sborovém životě ve FS Vršovice studenta Evangelické teologické fakulty (ETF) Karlovy univerzity Jakuba Orta, kandidáta služby v církvi. Tím J. Ort vyhověl článku 3, odstavec 6 Řádu pro studenty bohosloví.

Správa církve

Příprava 2. zasedání 33. synodu

Synodní rada bere na vědomí tisky synodu:

- 07 - Zpráva CPR
- 8A - Zpráva o hospodaření povšechného sboru v roce 2011
- 8B - Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru
- 8C - Zpráva správní rady PF o hospodaření s Personálním fondem v roce 2011
- 11 - Zpráva NF pro podporu církevního školství
- 12 - Zpráva Jeronýmovy jednoty
- 13 - Zpráva nakladatelství a knihkupectví Kalich
- 14 - Zpráva SEM
- 15 - Zprávy o životě sborů s podporovaným místem

Synodní rada schvaluje tisky:

16 - Návrhy konventů a SR.
17 - Rozpočet povšechného sboru, celocírkevní sbírky, odvody do PF, co se týká celocírkevních repartic, SR předloží synodu návrh dle varianty b) (valorizace loňské výše CCR o 2,9% a následné navýšení o 130 000,- Kč /náklady na supervizi/).
18/8 - Supervize kazatelů ČCE v předložené podobě. SR revokuje své usnesení ze dne 3.4. a synodu předloží návrh
na zvýšení celocírkevních repartic o podíl ČCE na supervizi ve výši 130 000,- Kč pro r. 2013 a 145 000,- Kč pro r. 2014.
18/12 - Ochrana nezcizitelných nemovitostí.

Synodní rada souhlasí se změnami vyznačenými v tisku 18/13 - Rekreační střediska (RS) povšechného sboru a ukládá P. Stolařovi zpracovat vyjádření kuratoria RS Chotěboř. (Kuratorium střediska Herlíkovice nemá k materiálu připomínek.)

Synodní rada schvaluje tisk 22 - Opakovaná volba nemocniční kaplanky D. Hrubantové

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) dokončit bezodkladně zbývající tisky. (Synodní rada je připravena jednat o těchto tiscích ve zkrácené proceduře - per rollam.)

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru: Pražského, Jihočeského, Poděbradského, Chrudimského, Brněnského a Libereckého seniorátu.

Hospodářské věci - vnitřní

Nájemní smlouva Faltusovi - Wintrova 15, byt 19

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 19 ve Wintrově ulici 15.

Nájemní smlouva - Ina Skoupá - Husův dům, byt 2B

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2B v Husově domě.

Blanka Horáková - žádost o výměnu bytu - Wintrova 15

Synodní rada nesouhlasí s povolením výměny bytu č. 10 ve Wintrově ul. 15 paní Horákové prostřednictvím realitní kanceláře. Synodní rada doporučuje ukončení nájemní smlouvy s paní Horákovou s ohledem na možnost nalezení vhodnějšího bytu.

Ekumenické vztahy

Rodinné centrum v Rumburku

Synodní rada souhlasí a doporučuje projekt rodinného centra v Rumburku pro finanční podporu GAW.

GAW Fest bádenské církve 22. - 24. 6. 2012 v Ortenau

Každoročně jsou zástupci ČCE zváni na slavnost GAW bádenské církve, která se koná v jedné z jejích církevní oblastí. Letos se slavnost bude konat v regionu Lahr, v církevní oblasti Ortenau. Na programu je pódiová diskuze k tématu "Sociální spravedlnost v Evropě na příkladu evropských sirotků a problému nucené prostituce", dále diskuzní pořady s příspěvky z partnerských církví, slavnostní bohoslužba s vysláním dobrovolníků do ekumenické služby, v neděli bohoslužba s kázáním hostů. Tou dobou bude na kontaktním studiu v Heidelbergu Hana Pfannová. Synodní rada deleguje na Landesfest GAW v Bádensku Hanu Pfannovou.

450 let Heidelberského katechismu - konference v Berekfürdö

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na konzultaci reformovaných církví v Berekfürdö 7.-11.10.2012.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Petr Brodský

Synodní rada souhlasí s udělením příspěvku z fondu křesťanské služby br. Petru Brodskému.

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Monika Voženílková

Synodní rada souhlasí s příspěvkem ses. Monice Voženílkové z Fondu křesťanské služby.

Diakonie ČCE

Smlouva o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanitní a rozvojové pomoci

Synodní rada souhlasí s předloženou smlouvou o spolupráci mezi ČCE - povšechným sborem a Střediskem humanitární a rozvojové pomoci (SHRP) Diakonie ČCE, upravuje pouze čl. 5 smlouvy takto (změna poslední věty):

Článek 5

ČCE - povšechný sbor bude ve Středisku zajišťovat pastorační péči dle potřeb Střediska a možností povšechného sboru ČCE.

ČCE - povšechný sbor bude podporovat a vyzývat své členy, aby se dle svých možností a obdarování zapojovali do činnosti Střediska.

ČCE - povšechný sbor bude na pracovníky Střediska, osoby, kterým bude Středisko pomáhat, jakož i na členy dozorčí rady

Střediska pamatovat při svých modlitbách.

Forma hmotné pomoci ČCE - povšechného sboru Středisku je upravena zvláštním ujednáním.

Syndní rada ukládá L. Valkové připravit návrh ujednání o hmotné pomoci ČCE - povšechného sboru SHRP. Synodní rada ukládá L. Valkové, aby zjistila zájem navržených kandidátů přijmout členství v dozorčí radě SHRP. Synodní rada bere na vědomí předložený návrh statutu humanitární komise a k jednání o něm se vrátí až poté, co jej projde a zkontroluje O. Navrátilová. Synodní rada ukládá E. Zadražilové, aby o tomto rozhodnutí vyrozuměla předsedu humanitární komise Vojena Syrovátku.

Různé

Poradní odbor Synodní rady pro aktuální společenskou situaci (POAS) - změna ve složení

Synodní rada přijímá rezignaci Daniela Ženatého na členství v POAS a jmenuje Pavla Kašpara členem POAS.