Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 9. 5. 2012

Vybrané body ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 9. 5. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - opakovaná volba Blahoslava Matějky

Synodní rada potvrzuje volbu Blahoslava Matějky za faráře FS ČCE v Libštátě na období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Českých Budějovicích - opakovaná volba D. Freitingera

Synodní rada potvrzuje volbu Daniela Freitingera za druhého faráře FS ČCE v Českých Budějovicích na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Kovánci - kandidatura Josefa Kejře

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Josefa Kejře za jáhna FS ČCE v Kovánci na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014 na pracovní úvazek 33%.

Farní sbor (FS) ČCE v Brandýse nad Orlicí - kandidatura Hynka Schustera

Synodní rada na základě rozhovoru se zástupci seniorátního výboru chrudimského seniorátu (senior M. Hübner, konsenior J. Plecháček a úřadující seniorátní kurátor J. Horák) navrhuje staršovstvu Farního sboru ČCE v Brandýse nad Orlicí jednat s br. jáhnem Hynkem Schusterem o změně doby jeho povolání na sboru na 2-3 roky.

Ehmig Dušan - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě presbytera

Synodní rada souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě presbytera v ČCE bratra Dušana Ehmiga.

Pír Vladimír - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru faráři Vladimíru Pírovi dispens od setrvání na místě faráře FS ČCE Praha 10 - Uhříněves do konce doby jeho povolání, tj. do 14. 10. 2012.

Žádost o zřízení místa pastorační pracovnice - Jana Kašparová, Farní sbor (FS) Brno-Židenice

Synodní rada zřizuje místo pastorační pracovnice ve FS ČCE v Brně - Židenicích a na toto místo povolává na 50% pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 sestru Janu Kašparovou. Vzhledem k tomu, že příspěvek povšechného sboru na odvod do Personálního fondu (PF), jak umožňují řády v případě obsazení druhého kazatelského místa ve sboru náměstka synodního seniora, je vázán výslovně na kazatelské místo, nebude povšechný sbor přispívat FS ČCE v Brně - Židenicích na povinný odvod do PF za pastorační pracovnici.

Správa církve

Volby na 2. zasedání 33. synodu 2012

Průběh přípravy voleb:

A) Poslanci ústředního shromáždění JJ - jednotlivé senioráty, s výjimkou západočeského, sdělily jména svých kandidátů (ZPČS byl

opakovaně žádán, aby tak učinil co nejdříve).

B) Ústřední představenstvo JJ (mám zprávu, že stávající členové ÚP (4) jsou ochotni kandidovat i na další funkční období).

Otázkou je obsazení funkcí náhradníků (4).

C) Revizoři hospodaření povšechného sboru - stávající revizoři (4) potvrdili ochotu kandidovat na další období, stávající náhradnice

ses. Voldřichová a Nováková podaly rezignace a kandidovat dále nechtějí. Zbývá kontaktovat ses. Kalhousovou.

Ze seniorátů nemáme žádný návrh na revizory/náhradníky.

D) Delegáti Leuenberského synodu - ekumenické oddělení navrhlo z řad kazatelů: Jana Roskovce, Filipa Susu a náhradníka Ladislava

Beneše; z řad laiků: Jana Kirschnera, Janu Hofmanovou a náhradnici Danielu Hamrovou.

Příprava 2. zasedání 33. synodu

Synodní rada schvaluje tisky:

č. 18 - Zpráva SR o plnění usnesení 1. zasedání 33. synodu s úpravou návrhu usnesení v závěru zprávy o plnění usnesení č. 65, návrh zní takto: "Synod bere na vědomí zprávu o stavu Farního sboru ČCE v Chebu." a č. 25 - Změny Statutu PF.

Synodní rada doplňuje tisk č. 4 - poradci synodu z řad členů církve (JVŘ čl. 22 písm. B) o Štěpána Brodského - koordinátora pro supervizi kazatelů v ČCE.

Synodní rada předloží synodu tisk 18/11 - Platový řád ČCE s tímto návrhem usnesení: "Synod bere na vědomí uvedené zdůvodnění, proč v současné době není možné předložit synodu návrh jednotného platového řádu všech zaměstnanců povšechného sboru ČCE a tím splnit usnesení 1. zasedání 33. synodu č. 60. Synod netrvá v současnosti na doslovném splnění tohoto usnesení. Synodní rada bude iniciovat vytvoření nového návrhu platového řádu, až bude zřejmé, jak bude probíhat majetkové narovnání mezi státem a církvemi a způsob financování ČCE."

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru: Ochranovského a Jihočeského seniorátu.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů (SV) ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace seniorátního výboru: Východomoravského seniorátu ve FS Kyjov, Moravskoslezského seniorátu ve FS Frýdek-Místek, Brněnského seniorátu ve FS Klobouky u Brna a Královéhradeckého seniorátu ve FS Letohrad.

Jeronýmova jednota

Farní sbor (FS) ČCE Klášter nad Dědinou, farní sbor ČCE Horní Krupá – podpora grantového

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Klášteře nad Dědinou ve výši 1 554 750,- Kč z rezervy deponované na spořicím účtu UniCredit Bank. Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Horní Krupé ve výši 412 300,- Kč z rezervy deponované na spořicím účtu UniCredit Bank.

Hymnologie

Zpráva o 19. sbormistrovském kurzu s P. Gorazdem Františkem Krušinou

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o sbormistrovském kurzu, který se konal od 9. do 11. 3.2012 v Sola gratia, v Bystřici pod Hostýnem: Počet uchazečů: 63, včetně studentů SCHEA, kteří měli kruz povinný (bylo jim hrazeno ubytování). Logo: Máloco totiž dokáže povznést duši člověka tak, jako hudba. A gregoriánský chorál je hudbou z nejpůsobivějších. (David Eben). Témata: Gregoriánský chorál – vzácné ekumenické dědictví, evangelické písně s gregoriánským nápěvem, latinské vícehlasé zpěvy. Nedělním kázáním a výkladem biblického slova při pobožnostech posloužil farář Lubomír Kabíček. Někteří studenti SCHEA dostali příležitost samostatně nacvičovat skladby.

Hospodářské věci - vnitřní

Poskytování jídelních kuponů zaměstnancům Ústřední církevní kanceláře (ÚCK)

Synodní rada souhlasí se změnou dodavatele jídelních kuponů poskytovaných zaměstnancům ÚCK z firmy TICKET Restaurant na firmu LE CHEGUE DEJENUER s.r.o.

Ekumenické vztahy

Evropské setkání vedoucích členských církví Luterského světového svazu (LSS) 2012 10. - 14. 5. 2012

V souvislosti s přípravami na Evropské setkání církevních představitelů LSS v Ostravě vznikl prezentační materiál, který na 13 snímcích představuje ČCE. Dokument je nyní téměř hotov v češtině a angličtině, připravuje se i německá verze. Hlavním koordinátorem projektu byl Ivo Mareš, jednotlivými texty přispěli další autoři.

Seminář pro farářské dvojice 25. - 29. 6. 2012

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo manžele, kteří se zúčastní semináře pro farářské dvojice v Bentheimu.

III. Evangelické církevní dny ECAV v Lučenci

Synodní senior dostal pozvání na III. Evangelické církevní dny Evangelické církve a.v. na Slovensku, které se budou konat 29. 6. - 1. 7. 2012 v Lučenci. Protože se sám nemůže zúčastnit, byl požádán, aby pověřil jiného delegáta za ČCE. Synodní rada deleguje Pavla a Marii Stolařovy, aby zastoupili ČCE na III. ECD ECAV v Lučenci.

Databáze odborníků Ekumenické rady církví (ERC) pro kontakt s médii

Komise ERC pro sdělovací prostředky připravila databázi odborníků z členských církví ERC, kam by měly jednotlivé církve zanášet odborníky z oblasti ekonomiky, politologie, práva, školství, etiky, historie, zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny, religionistiky, sociologie a psychologie. Tyto osoby by pak mohly být kontaktovány přímo médii, pokud by bylo třeba stanovisko k tématům v oblasti. Databáze je k dispozici na webu www.ekumenickarada.cz/odbornici. Synodní rada vítá vytvoření databáze odborníků ERC a bude ji aktivně podporovat. Věc se vrátí do zasedání SR v průběhu června t.r.

Valné shromáždění Konference evropských církví (KEK) v Budapešti

Synodní rada deleguje na valné shromáždění KEK 3. - 8. 7. 2013 v Budapešti Daniele Ženatého a pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo další delegátku.

Valné shromáždění Světové rady církví (SRC) v Busanu/Korea

Synodní rada deleguje J. Rumla na valné shromáždění SRC 30. 10. - 8. 11. 2013 v Busanu/Korea a pověřuje ekumenické oddělení, aby zkoumalo možnosti a jednalo o účasti dalších dvou zástupců z ČCE na VS SRC a na oficiální návštěvu Presbyterian Church v Koreji.

Evangelická akademie

Jmenování M. Sklenářové členkou Rady školské právnické osoby (ŠPO) ve všech školách EA

Synodní rada jmenuje Martinu Sklenářovou členkou Rady ŠPO ve všech školách EA.

Výběrové řízení na pozici ředitele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) Olomouc

Synodní rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na pozici ředitele KEA Olomouc a s postupem při výběrovém řízení dle zadávací dokumentace. Synodní rada pověřuje M. Sklenářovou oslovením a sestavením výběrové komise. Synodní rada dále souhlasí s tím, aby členem výběrové komise byl předseda školské rady KEA Mgr. Pavel Glogar a souhlasí s návrhem, aby členy výběrové komise byl za synodní radu Pavel Kašpar.

Křesťanská služba

M. Molnárová - žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku ses. Marii Molnárové z Fondu křesťanské služby.