Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 22. 5. 2012

Vybrané body ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 22. 5. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Třebechovicích pod Orebem - opakovaná volba F. Čapka

Synodní rada potvrzuje volbu Filipa Čapka za faráře FS ČCE v Třebechovicích pod Orebem na období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Černošín - kandidatura Jiřího Marvána

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Jiřího Marvána na místo kazatele FS ČCE v Černošíně na 33% pracovní úvazek na dobu určitou od data konání volby do 31. 5. 2013. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Jimramově - kandidatura Idy Tenglerové

Synodní rada ČCE podmíněně schvaluje kandidaturu sestry Idy Tenglerové na místo farářky FS ČCE v Jimramově na pracovní úvazek 67% na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Podmínka schválení kandidatury je splněna úpravou povolací listiny tak, aby odpovídala navrhovanému rozsahu pracovního úvazku 67%. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě Idy Tenglerové.

Farní sbor (FS) ČCE v Krouně - opakovaná volba Marka Váni

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Marka Váni za druhého faráře FS ČCE v Krouně na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2018 na plný pracovní úvazek.

Zelinka Miroslav - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbytera Miroslava Zelinky a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Miroslavu Zelinkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Zelinka požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Poděbradského seniorátu Miroslavu Pfannovi a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Hrubeš Martin - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbytera Martina Hrubeše a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Martinu Hrubešovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Hrubeš požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Pražského seniorátu Romanu Mazurovi a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Férová Dagmar - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbyterky Dagmar Férové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Dagmar Férové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Férová požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Poděbradského seniorátu Miroslavu Pfannovi, a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Farní sbor (FS) ČCE Hustopeče a Nikolčice - zvýšení pracovního úvazku K. Rybárikové

Synodní rada ČCE bere na vědomí zvýšení pracovního úvazku jáhenky Kateřiny Rybárikové od 1. 5. 2012 ze 30% na 33% ve FS ČCE Hustopeče a Nikolčice, tj. celkem na 66% pracovního úvazku. Synodní rada doporučuje oběma sborům řešit kompenzaci finanční ztráty sestry jáhenky formou nejblíže vyplácené odměny z Personálního fondu, kterou navrhuje senior v termínu do 31. 5. 2012.

Farní sbor (FS) ČCE v Chodově u K. Varů - opakovaná volba R. Matušky

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Radka Matušky za faráře FS ČCE v Chodově u Karlových Varů na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017 na plný pracovní úvazek pod podmínkou vypracování splátkového kalendáře na dluh sboru vůči Personálnímu fondu.

Farní sbor (FS) ČCE v Novém Městě na Moravě - opakovaná volba V. Hroudy

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Vojtěcha Hroudy za třetího faráře FS ČCE v Novém Městě na Moravě na dobu určitou od 22. 10. 2012 do 21. 10. 2015 na pracovní úvazek 0,2.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o stipendium - Michael Pfann

Synodní rada souhlasí s udělením stipendia br. Michaelu Pfannovi na akademický rok 2011/2012.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Pražského, Poděbradského, Moravskoslezského a Chrudimského seniorátu.

Zápisy z vizitací seniorátních výborů (SV) ve farních sborech (FS)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy o vizitaci seniorátních výborů: Horáckého seniorátu ve FS Horní Krupá, Poděbradského seniorátu ve FS Libice nad Cidlinou a Poděbradského seniorátu ve FS Český Brod.

Výchova mládeže

Realizace letních kurzů pro mládež

Synodní rada ČCE bere na vědomí zprávu SEM ČR.

Hospodářské věci - vnitřní

Divadlo Kalich - žádost o snížení nájmu v letních měsících

Synodní rada souhlasí pro rok 2012 se slevou z nájemného divadla Kalich ve výši jednoho měsíčního nájmu.

Ekumenické vztahy

Synod saské církve 20. - 23. 4. 2012 Drážďany

Constance Šimonovská podala synodní radě po svém návratu zprávu. Synodu se zúčastnila v prvních dvou dnech jednání. Hlavním a určujícím tématem obou těchto dnů bylo převzetí služebního řádu pro faráře EKD a rozhodnutí o Doplňujícím řádu (Ergänzungsgesetz) pro saskou církev, kterým by mělo dojít ke sjednocení předpisů v rámci celé EKD. Sporným bodem je však §39 nového řádu, který umožňuje farářům a farářkám, kteří žijí s partnerem stejného pohlaví v registrovaném partnerství, bydlet společně na faře. Tato skutečnost v Sasku vzbudila řadu různých reakcí, takže se tématu věnoval i synod. Nakonec bylo odsouhlaseno prohlášení, které se snaží o zprostředkování mezi oběma názorovými proudy. Kromě jednání synodu měla C. Šimonovská příležitost zúčastnit se rozhovorů s partnery v Sasku a navázat kontakty v dalších oblastech, za což je vděčná. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Synod Presbyterian Church (PC) v Koreji - 17. - 21. 9. 2012

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby do PC v Koreji zaslalo omluvu, že se letos ČCE jejich synodu nemůže zúčastnit.

Noc kostelů 1. 6. 2012

Letošní Noci kostelů se v ČR zúčastní více než 1200 sborů a farností z katolické církve a členských církví ERC. Z ČCE je na webových stránkách www.nockostelu.cz přihlášeno 107 kostelů. Sbory ČCE byly několikrát vyzvány k zapojení do této akce ve sborové zásilce. Přestože není přímá vazba ze sborů, na řadě míst je spolupráce v místní ekumeně výborná. Daniela Hamrová z ekumenického oddělení ÚCK se aktivně účastní spolupráce v ekumenickém přípravném týmu pražské arcidiecéze.

MFF Karlovy Vary - ekumenická porota

Synodní rada schvaluje příspěvek na recepci ekumenické poroty na MFF v Karlových Varech ve výši 3.000,- Kč a deleguje na recepci ekumenické poroty na MFF v Karlových Varech dne 2. 7. 2012 Pavla Kašpara s manželkou a Evu Zadražilovou.

Evangelická akademie

Výběrové řízení na pozici ředitele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) Olomouc

Synodní rada jmenuje výběrovou komisi na pozici ředitele KEA Olomouc ve složení: Hana Svobodová - předsedkyně komise, Pavel Kašpar, Lydie Pospíšilová, Pavlína Mazačová, Pavel Glogar, Pavel Strašák a Martina Sklenářová.