Sborová zásilka

Sborová zásilka 1/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické

V Praze dne 27. ledna 2010
Č.j.: ÚCK/150/2010
Sborová zásilka – leden 2010

Milé sestry, milí bratři,
z Ústřední církevní kanceláře Vás srdečně zdravíme a posíláme první zásilku v novém roce.

Obsah zásilky:

Úřední pošta:
• Heslo na r. 2010, úvaha H. Gottwaldové
• Informace z ekonomického oddělení:
– směrnice o cestovních náhradách a sazbách stravného na rok 2010,
– výkaz hospodaření za rok 2009 + rozpočet na rok 2010,
– evidenční dotazník sborů za rok 2009,
– přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2010, přehled variabilních symbolů a čísel účtů pro rok 2010,
– rozdělení sbírky solidarity na rok 2010

Informativní pošta:
• Nabídka místa studentského faráře ETF UK
• Pravidla pro provádění revizí v církevních sborech
• Termíny celocírkevních akcí na r. 2010
• Pozvání k ekumenickým akcím
• Nabídka pobytu pro rodiče s dětmi předškolního věku – Herlíkovice, březen 2010
• Informace fundraiserky – evidence potřeb sborů, grantové možnosti + Informace o programu zateplování veřejných budov
• Pozvání na Evangelizační kurz – Běleč, červenec/srpen 2010

Dále na vědomí – prosím, věnujte pozornost dalším sdělením:
• Upozorňujeme na změnu v Základním dokumentu ČCE – došlo ke změně v oddílu 4, která se týká pověřování k zastupování jménem ČCE. Základní dokument je k dispozici na webových stránkách církve pod tímto odkazem: http://www.srcce.cz/_redakce/img/php1446_918.pdf. V listinné podobě s podpisy statutářů je možno si dokument vyžádat v ÚCK.
• Žádost o tipy na právníky: na základě zadání synodní rady se Ústřední církevní kancelář obrací na seniorátní i farní sbory s žádostí o tipy na právníky, z nichž by mohli být vybíráni kandidáti pro funkce navrhované Řádem pastýřské služby a kázně. Mělo by jít o absolventy magisterského studia práv. Prosíme o zaslání tipů do sekretariátu: sekretariat@srcce.cz. Děkujeme!

• Noví pracovníci v ÚCK:
- od 1.1.2010: Vlastimil Bromek – stavební a investiční referent; bromek@srcce.cz, tel.: 224 999 230
- Jana Dvořáková – referentka spisovny (poloviční prac. úvazek – denně
od 8 do 12 hod.); dvorakova@srcce.cz, tel.: 224 999 261
- od 11.1.2010: Mgr. Eva Benešová – vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání; eva.benesova@srcce.cz, tel.: 224 999 233
- od 1.2.2010: Lenka Dobšová – mzdová a finanční účetní; dobsova@srcce.cz, tel.: 224 999 225
- Ing. Daniela Ženatá – šéfredaktorka Českého bratra; zenata@srcce.cz, tel.: 224 999 236

S přáním všeho dobrého v celém novém roce
jménem všech pracovníků Ústřední církevní kanceláře

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice