Sborová zásilka

Sborová zásilka 9/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
V Praze dne 16. listopadu 2009
Č.j.: SEK/1585/2009

Věc: Sborová zásilka – listopad 2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím

Milé sestry, milí bratři,
přijměte pěkné pozdravení a listopadovou zásilku z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:
– Dotazníkové šetření ohledně duchovenské služby v nemocnicích

Informativní pošta:
– Pozvání na zimní rodinný pobyt v Herlíkovicích
– Pozvání na kurz pro starší mládež a střední generaci v Janských Lázních
– Informace fundraiserky – grantové možnosti
– Informace z Ústředního shromáždění JJ
– Nabídka nástěnného kalendáře na r. 2010 + objednávkový list
– Připomínka oslav 90. výročí Evangelické teologické fakulty UK
– Výzva Komise pro otázky životního prostředí k akci „Bellringing 350“

Další informace:
– První zasedání nově zvolené synodní rady bude až 1. 12. 2009
(přesun z původně plánovaného termínu 24.11.).
– Výroční zprávu ČCE za r. 2008 najdete na www.srcce.cz ve složce „Kdo jsme“.
– Nabízíme nástěnný kalendář na r. 2010, cena 89,- Kč:
viz leták v příloze. Dále je přiložen objednávkový list, který prosím zašlete zpět do ÚCK do 5.12.2009.
– Plánované změny v personálním obsazení ÚCK: během prosince t.r. proběhnou nová výběrová řízení:
- na referenta personálního oddělení (br. P. Akrman odešel ve zkušební době)
- na šéfredaktora Českého bratra (br. Tomáš Pavelka převzal tuto funkci dočasně)
- na referenta stavebního a investičního oddělení (viz informace fundraiserky).

S přáním pokojných dní Vás srdečně zdraví

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice