Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 5. 6. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 5.6.2012, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Obnova mariánského sloupu, Staroměstské náměstí

Synodní rada přijímá upravenou pracovní verzi stanoviska k obnově mariánského sloupu a souhlasí s tím, aby synodní senior seznámil s tímto stanoviskem církve ERC a přizval je k eventuálnímu. připojení se k této iniciativě.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Uherském Hradišti - kandidatura Michala Vogla

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Michala Vogla za kazatele FS ČCE Uherské Hradiště na období od 1.9.2012 do 31.8.2022 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova - opakovaná volba Vojena Syrovátky

Synodní rada potvrzuje volbu Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova na období od 1.8.2012 do 31.7.2013 na pracovní úvazek 50%.

FS ČCE v Brandýse nad Orlicí - kandidatura Hynka Schustera

Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK prodloužit pracovní poměr br. Hynku Schusterovi formou dohody o změně pracovní smlouvy tak, že jeho služba ve FS ČCE Semtěš bude končit dnem 31. 8. 2012. Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Hynka Schustera na místo jáhna FS ČCE v Brandýse nad Orlicí na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě.

FS ČCE v Pardubicích - kandidatura Františka Plecháčka

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Františka Plecháčka na místo druhého faráře FS ČCE v Pardubicích na plný pracovní úvazek, na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Hofmanová Miloslava - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty sestry Miloslavy Hofmanové i nadále podle potřeby sloužit v církvi a souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE. Synodní rada ČCE ukládá personálnímu oddělení ukončit se sestrou Miloslavou Hofmanovou pracovní poměr dohodou ke dni 6. 6. 2012.

Hurt Václav - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru faráři Václavu Hurtovi dispens od setrvání na místě faráře FS ČCE v Mladé Boleslavi do konce doby jeho povolání, tj. do 31.5.2013.

FS ČCE v Litomyšli - kandidatura Václava Hurta

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k volbě bratra Václava Hurta za faráře FS ČCE v Litomyšli na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek. Podmínka pro udělení pokynu k volbě je splněna doplněním povolací listiny o údaje týkající se doby povolání a velikosti pracovního úvazku. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě. Synodní rada předloží synodu návrh z rozpravy, aby synod uložil synodní radě vytvořit závaznou podobu povolací listiny.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva z praxí bohoslovců

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z praxí těchto studentek: Alžběta Hanychova, studentka 5. ročníku Evangelické teologické fakulty (ETF UK), zapsaná mezi kandidáty služby v církvi, vykonala předepsanou praxi na sboru u br. Daniela Matouše. Praxe proběhla ve dnech 2.-23.4.2012. Martina Lukešová, studentka ETF UK, zapsaná mezi kandidáty služby v církvi, vykonala předepsanou praxi na sboru u br. Jiřího Tenglera. Praxe proběhla ve dnech 24. 3. - 14. 4. 2012 ve sboru v Poličce.

Vikariát

Rozmístění uchazečů o vikariát a jáhenskou praxi v roce 2012 / 2013

Synodní rada souhlasí s přijetím a rozmístěním uchazečů o vikariát a jáhenskou praxi, jak je navrhla Komise pro vikariát, resp. Komise pro jáhenskou praxi. Komise pro jáhenskou praxi navrhuje rozmístění uchazečů o vikariát a o jáhenskou praxi takto:

uchazeči o vikariát:

Filip Ženatý - mentor Štěpán Hájek, Brno - Husovice (má v Brně bydlení)

Otto Miklík - mentor Ondřej Titěra, Miroslav (bydlení zajištěno v Miroslavi)

Matěj Opočenský - mentor Tomáš Trusina, Benešov (má bydlení v Praze)

Ondřej Zikmund - mentor Pavel Pokorný, Praha - Strašnice (má bydlení v Praze)

Jana Hofmanová - mentorka Anna Lavická, Chrudim (zajištěno bydlení v Chrudimi)

Martina Lukešová - mentorka Hana Pfannová, Mělník (bydlení zajištěno v samostatném pokoji na faře)

uchazeč o jáhenskou praxi

Dušan Ehmig - mentorka Daniela Brodská, Kladno (má bydlení v Praze)

Správa církve

Fair Trade v Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) a církvi

Synodní rada souhlasí s pokračováním nákupů fair trade výrobků.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výbru: Ústeckého, Poděbradského a Východomoravského seniorátu.

Jeronýmova jednota

Podpora grantového financování - FS ČCE v Přerově

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS Přerově z rezervy deponované na spořícím účtu.

Výchova a vzdělávání

Poradní odbor pro práci s laiky - rezignace I. Ackermanové

Synodní rada bere na vědomí rezignaci sesry Ilony Ackermanové na členství v poradním odboru pro práci s laiky a děkuje sestře Ackermanové za dosavadní práci v poradním odboru.

Hospodářské věci - vnější

Pomoc z Fondu sociální a charitativní pomoci

Synodní rada rozhoduje o poskytnutí následujících příspěvků z Fondu sociální a charitativní pomoci:

- Haiti: 17.120,- Kč

- Japonsko: 395.974,- Kč prostřednictvím Diakonisches Werk EKD

- Itálie: 150.000,- Kč prostřednictvím Federace evangelických církví v Itálii

a ukládá ÚCK provést příslušné převody.

Synodní rada souhlasí s tím, aby sbírka při úvodních a závěrečných bohoslužbách 2. zasedání 33. synodu byla určena na pomoc postiženým zemětřesením v Itálii.

Ekumenické vztahy

Evropské setkání vedoucích členských církví Luterského světového svazu (LSS) 2012 10.-14.5.2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o průbehu setkání: Setkání v Ostravě proběhlo hladce a bez organizačních problémů, hotel Harmony byl výborným zázemím pro tuto konferenci. Zúčastnilo se jí 80 delegátů. Na programu byla diskuze o regionálních otázkách, jeden den byl věnován diakonii, hovořilo se o strategii LWF na příštích 5 let, v pátek večer se konala slavnostní bohoslužba, v neděli delegáti navštívili místní sbory. Byl připraven závěrečný dokument.

Synod Church of Scotland 19. - 25. 5. 2012

Synodní rada ukládá ekumenickému oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) popsat současný stav styků s konkrétními zahraničními církvemi a osob, prostřednictvím kterých se tak děje.

Zahraniční hosté na synodu 2012

Letošního synodu se zúčastní celkem 16 německy mluvících hostů z celkem 12 církví a organizací. Jejich seznam a program bere synodní rada na vědomí. Synodní rada a další představitelé ČCE byli pozváni na společný rozhovor a oběd ve čtvrtek 7. června v 11.30 hod.

Lutherisch Liturgische Konferenz in Bayern (LLKB) Heilsbronn 27. - 29. 7. 2012

Protože Ladislav Moravetz se omlouvá z účasti na LLKB v Heilsbronnu, synodní rada místo něj deleguje sestru Janu Mosteckou.

Spolupráce ČCE a HelpTour

Synodní rada schvaluje memorandum o spolupráci mezi ČCE a agenturou HelpTour a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby učinilo kroky k jeho naplnění.

Ekumenický farářský den Selbitz 21. - 22. 5. 2012

Ekumenické oddělení již nenašlo dalšího delegáta, takže se farářského dne zúčastnil jen Pavel Knorek a Jan Satke, který podává zprávu z toho setkání. Synodní rada vzala zprávu na vědomí: Charakter setkání připomínal svou podobou exercicie. Byl zde čas spolupráce i čas o samotě, čas mluvení i čas (doporučeného) mlčení, čas práce i čas pro výlet, vlastní přemýšlení. Osobně bylo pro J. Satkeho toto setkání velkým přínosem. Nejen možností změny prostředí, ale především duchovním ziskem. Setkání splnilo svůj účel – mohl vydechnout a s novým nadechnutím nabrat sil i odvahy k další práci. J. Satke velmi děkuje za tuto příležitost.

AMD Bibelwochenkonferenz Bad Urach

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby hledalo delegáta na AMD Bibelwochenkonferenz 3. - 6. 9. 2012 v Bad Urach.

Bibelwoche pro laické členy Společenství evangelických církví v Evropě

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby hledalo delegáty na Bibelwoche pro laické členy Společenství evangelických církví v Evropě 1. - 5. 11. 2012. Synodní rada souhlasí se spoluprací G. Frey-Reininghause v týmu této akce.

Kongres AMD pro teology a teoložky v Dortmundu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta/tku na Kongres AMD pro teology a teoložky 24. - 27. 9. 2012 v Bad Urach.

Návštěva delegace Evangelické církve ve středním Německu (EKM)

Synodní rada souhlasí s programem delegace EKM a rozhovoru s návštěvou v pondělí 11. 6. 2012 se zúčastní Joel Ruml a Lia Valková.