Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 19. 6. 2012

Vybrané body ze zasedání synodní rada Českobratrské církve evangelické ze dne 19. 6. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Jilemnici - kandidatura Jakuba Hály

Synodní rada ČCE schvaluje novou kandidaturu bratra Jakuba Hály na místo faráře FS ČCE v Jilemnici na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2017. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě. Předchozí volba tímto pozbývá platnosti.

Zpráva koordinátora supervize - informace o zavádění supervize do praxe v ČCE

Synodní rada souhlasí s konáním supervizní konference ČCE, s termínem konání zkoušek v prostorách Husova domu v Jungmannově 9 a deleguje Liu Valkovou, příp. J. Rumla, k účasti při zkouškách dne 24. 10. 2012 a souvisejících prezentacích (dle domluvy).

Farní sbor (FS) ČCE v Mladé Boleslavi - kandidatura Václava Hurta

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Václava Hurta za kazatele FS ČCE v Mladé Boleslavi na období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Litomyšli - kandidatura Václava Hurta

Synodní rada revokuje usnesení č. 2 ze zasedání z 5. 6. 2012 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připomenout sborům existenci manuálů nabízejících pomoc při povolávání kazatelů a při dalších administrativních úkonech.

Farní sbor (FS) ČCE Hustopeče a Nikolčice - opakovaná volba Kateřiny Rybárikové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Kateřiny Rybárikové za jáhenku FS ČCE Hustopeče a FS ČCE Nikolčice na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 na pracovní úvazek 35% + 35% v každém ze sborů, tj. celkem 70%. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Daňkovicích - opakovaná volba Debory Rumlové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Debory Rumlové za farářku FS ČCE v Daňkovicích na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na pracovní úvazek 50%. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Rumlové.

Farní sbor (FS) ČCE Merklín u Přeštic - žádost o zřízení místa pastorační pracovnice

Synodní rada pověřuje sestru Darinu Hybskou Majdúchovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Merklín u Přeštic na 50% pracovní úvazek na období dvou let od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014.

Vikariát

Hodnocení vikářů a vikářky roč. 2011/2012

Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů vikariátu, uděluje osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře/farářky ČCE Michaelu Erdingerovi, Marku Feigelovi, Jaroslavě Michnové, Františku Plecháčkovi a Petru Tomáškovi. Synodní rada bere vážně doporučení komise v případě br. Marka Feigela a ukládá statutářům, aby v intencích jejího doporučení vyrozuměli seniora a konseniora seniorátu, do kterého br. Feigel nastoupí do služby.

Zahraniční sbory

Zpráva P. Brodského o činnosti v 1. polovině roku 2012

Synodní rada doporučuje udělení daru z Jeronymovy jednoty ve výši 30 000,- Kč na opravu tří oken v modlitebně v Peregu Mare a ukládá statutářům reagovat na dopis Branimira Bučanoviče.

Ekumenické vztahy

Konvent seniorů v Burg Bodenstein 7. - 10. 5. 2012

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby jednalo se zástupcem Evangelické církve v Německu (EKD) pro reformační dekádu M. Wegnerem ohledně možné spolupráce při výročí reformace 2017. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby urychleně svolalo setkání komise pro výročí.

450 let Heidelberského katechismu - konference v Berekfürdö

Synodní rada deleguje na konferenci k Heidelberskému katechismu v Berekfürdö 7. - 11. 10. 2012 Jiřího Tenglera.

Návštěva H.-W. Pietze v Praze

Synodní rada souhlasí s tím, aby ekumenické oddělení pozvalo bratra Pietze s manželkou do Prahy na setkání se zástupci synodní rady a Ústřední církevní kanceláře a s bratrem J. Z. Dusem ve dnech 12. až 14. července 2012. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby tuto návštěvu zorganizovalo.

Zpráva z komise Církev a společnost - Konference evropských církví (KEK)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu J. Dusa o činnosti komise Církev a společnost, v jejímž výkonném výboru působí jako místopředseda.

Evangelická akademie

Výběrové řízení na pozici ředitele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) Olomouc

Synodní rada, na základě jednomyslného doporučení výběrové komise, jmenuje pana Mgr. Pavla Zatloukala ředitelem Konzervatoře EA Olomouc a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit potřebné dokumenty. Synodní rada je připravena spolupodílet se na uvedení ředitele do úřadu. Synodní rada zve Pavla Zatloukala k rozhovoru na 3.7.

Jmenování ředitelky Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) Olomouc

Řešení současné situace v KEA Olomouc žádá učinit takové kroky, aby se zmírnila nejistota pedagogů a předešlo se možnému poklesu studentů, což by obojí ohrozilo budoucí existenci školy. Takové kroky žádá i nátlak skupiny pedagogů a ovlivněné skupiny studentů žádajících změnu zřizovatele, a proto nelze čekat s nástupem nového ředitele až do doby plánovaného nástupu, tj. k 1. 8. 2012. Synodní rada k 11. 6. 2012 jmenuje do funkce ředitelky KEA v Olomouci JUDr. Simeonu Zikmundovou, a to na dobu určitou od 11. 6. 2012 do 31. 7. 2012.

Rezignace F. Straka na členství v Radě školské právnické osoby Konzervatoře Evangelické akademie (ŠPO KEA) Olomouc

Synodní rada bere na vědomí rezignaci F. Straky, a tím i změnu v Rejstříku Rady ŠPO. Synodní rada ukládá Martině Sklenářové, aby navrhla do konce srpna 2012 nového člena Rady ŠPO na místo F. Straky.

Zpráva z valné hromady České biblické společnosti (ČBS) z 12.4.2012

Dne 12.4.2012 se konala valná hromada ČBS. Delegátem za ČCE byl zvolen br. f. Martin Fér, který se jednání valné hromady zúčastnil a podává o tom synodní radě zprávu. V ní br. Fér konstatuje, že na programu byly běžné provozní záležitosti, informace o činnosti ČBS a schvalování jejího rozpočtu. Nezdá se mu, že by se jednalo o něčem výjimečném, co by bylo potřeba zmínit. Dle jeho názoru je fungování ČBS dobré, nápadité, vydávané tituly jsou zajímavé. Na závěr své zprávy M. Fér dodává: "Snad jen pro inspiraci - ve vydavatelské nabídce společnosti je několik titulů, které lze vydávat formou tzv. "kustomizace" - tedy že k standardnímu titulu (např. bible) je vytvořen vlastní obal, nebo doplněno několik stránek s vlastním textem zadavatele (např. informace o vzniku bible, nebo o církvi). Některé církve to využívají (např. adventisté) a v případě CD s textem bible a vlastním potiskem jde prý o korunové položky. Takové CD je pak možno ve sborech používat i jako něco, co se dá návštěvníkům dát do ruky. Myslím, že stojí za zvážení, jestli něco takového nevyužít buď obecně pro sbory nebo u příležitosti významnějších akcí či slavností (Sjezd mládeže? Výročí Bible kralické? Noc kostelů?). V případě knížek se jedná asi o významnější položky, ale je tam několik velice úspěšných titulů, kde by to také stálo za zvážení (např. knížečka s výběrem biblických textů pro různé situace od Jara Křivohlavého "Slova potěšení a povzbuzení")." Synodní rada vzala zprávu M. Féra na vědomí.