Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 7. 2012

Vybrané body ze zasedání synodní rada Českobratrské církve evangelické ze dne 3. 7. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Bárta Marek - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada ČCE souhlasí se změnou termínu tříměsíčního studijního volna a uděluje faráři Marku Bártovi studijní volno od 1. 9. 2012 do 30. 11. 2012. Po tuto dobu obdrží bratr Bárta pouze základní plat bez hodnostního příplatku a ostatních příplatků z Personálního fondu (PF).

Farní sbor (FS) ČCE v Suchdole nad Odrou - kandidatura bratra Vladimíra Píra na místo faráře

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Vladimíra Píra za kazatele FS ČCE v Suchdole nad Odrou na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE Hustopeče a Nikolčice - zvýšení pracovního úvazku K. Rybárikové

Synodní rada revokuje své usnesení ze dne 22. 5. 2012 v bodě 2. a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) ohodnotit vyšší pracovní výkon sestry Kateřiny Rybárikové v období říjen 2011 až duben 2012 formou odměny za vyšší výkon, a to v nejbližším výplatním termínu.

FS ČCE v Kutné Hoře - opakovaná volba Jaroslava Féra

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jaroslava Féra za faráře FS ČCE v Kutné Hoře na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Jaroslava Féra a dohodlo se staršovstvem sboru opravu údaje o tarifní třídě kazatele.

FS ČCE Chleby - opakovaná volba Miroslava Německého

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Miroslava Německého za jáhna FS ČCE v Chlebích na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013 na pracovní úvazek 33%. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Německého.

FS ČCE ve Kdyni na Šumavě - opakovaná volba D. Zapletalové Grollové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Daniely Zapletalové Grollové za farářku FS ČCE ve Kdyni na Šumavě na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Daniely Zapletalové Grollové.

Matějka Karel - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbytera Karla Matějky a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Karlu Matějkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Matějka požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby napsal dopis senioru Pražského seniorátu Romanu Mazurovi a uložil mu následnou péči o vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Kraus Petr - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě presbytera

Synodní rada souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě presbytera v ČCE bratra Petra Krause.

Urbanová Eva - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada podmíněně prodlužuje pověření Evy Urbanové jako seniorátní pastorační pracovnice pro mládež Moravskoslezského seniorátu na 100% úvazek na období dvou let od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Podmínka je splněna doručením prohlášení seniorátního výboru (SV) Moravskoslezského seniorátu o závazku hradit náklady, které vzniknou povšechnému sboru v souvislosti se zaměstnáváním pastorační pracovnice.

Šourková Anna - žádost o prodloužení pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada pověřuje sestru Annu Šourkovou, v souladu se Zásadami pověřování k duchovenské službě v jiných institucích, službou nemocniční kaplanky v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze 2, U Nemocnice 1 na dobu od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2013.

Vikariát

Odměny za pastorační seminář v rámci vikariátu - rok 2012

Synodní rada souhlasí s vyplacením odměn dle návrhu komise pro vikariát.

Správa církve

Příprava synodu v roce 2013

Synodní rada souhlasí s uspořádáním 3. zasedání 33. synodu ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2013 opět v Emauzském klášteře v Praze a pověřuje ÚCK provést závaznou rezervaci prostor pro jednání a stravování.

Usnesení 2. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada vyhlašuje usnesení 2. zasedání 33. synodu a ukládá ÚCK rozeslat je sborům ČCE s průvodním dopisem zdůrazňujícím zásadní změny Církevního zřízení (CZ) a řádů. Synodní senior předloží do 31. 7. návrh rozdělení úkolů plynoucích z usnesení synodu jednotlivým poradním odborům SR, ÚCK, popř. dalším.

Zápisy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada bere na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Brněnského, Chrudimského a Pražského seniorátu.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů (SV) ve farních sborech

Synodní rada bere na vědomí zprávy z vizitací seniorátních výborů: Moravskoslezského a Královéhradeckého seniorátu.

Jeronymova jednota

Podpora grantového financování - FS ČCE Velenice, Moraveč

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE ve Velenicích ve výši 3.760.063,- Kč z rezervy deponované na spořicím účtu. Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Moravči ve výši 493.000,- Kč z rezervy deponované na spořicím účtu.

Zahraniční sbory

Cesta do českých sborů na Ukrajině 4. - 11. 9. 2012

Synodní rada souhlasí s plánovanou cestou na Ukrajinu.

Výchova mládeže

Návrhy koncepce evangelického časopisu pro mládež vydávaného synodní radou

Synodní rada konstatuje, že došlo k pozitivní změně formy a obsahu časopisu Bratrstvo. Synodní rada souhlasí se způsobem financování Bratrstva do 31. 12. 2013 a ukládá oddělení mládeže nastínit případné cesty dalšího vývoje časopisu po roce 2013. Synodní rada zve na 18. 9. pracovní skupinu pro tvorbu koncepce časopisu Bratrstvo a jeho šéfredaktorku k rozhovoru o budoucím vývoji časopisu.

Hospodářské věci - vnitřní

Návrh rozpočtu pro rok 2012

Synodní rada bere na vědomí zprávu o jednání s T-Mobile o využití finančního daru a ukládá ÚCK, aby informovala synodní radu o výsledku jednání.

Ekumenické vztahy

Synod Evangelické Jednoty bratrské - kontinentální provincie - v Königsfeldu 2. - 8. 6. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Daniela Matějky. D. Matějka hodnotí organizaci synodu, který má velkou převahu laiků, chválí vynikající technické zázemí pro jednání, zahajovací bohoslužby bylo možno sledovat on-line na internetu. Jedním z hlavních úkolů synodu bylo jednání o tzv. Leitbild (Jednota bratrská nemá ani ve světovém měřítku nějaký výrazný dokument, který by církev usměrňoval a směroval, pokus o jeho vytvoření vyvolal na synodu velkou, ale zajímavou diskusi a bylo obtížné najít společné stanovisko k řadě návrhů). Dalším důležitým materiálem byla "Zpráva vedení", která mapuje velikou šíři aktivit církve. D. Matějka dostal prostor pro svůj pozdrav, účastníci synodu projevovali velký zájem o situaci JB v České republice, pracuje se na novém zařazení Ochranovského seniorátu.

Valné shromáždění KEK

Synodní rada deleguje jako svého druhého zástupce na VS KEK 3. - 8. 7. 2013 v Budapešti Janu Buzkovou.

Řídicí výbor Ekumenické rady církví (ŘV ERC) 14. 6. 2012

Synodní rada bere na vědomí zprávu o jednání ŘV ERC, který jednal o komunikaci s ČT, byl informován o přípravách na Modlitbu za domov 2012, jednal o příspěvkovém klíči na rok 2013, o problematice hazardu a přemýšlel, jakou formou se mohou církve proti hazardu bránit, jednal o Kauze Pussy Riot - předsednictvo připraví text s protestem, pro nejednotný názor však nebude odeslán jako stanovisko ERC, nýbrž ho podepíšou jen ty církve, které s ním souhlasí. Dále ŘV jednal o záměru výstavby Mariánského sloupu, byl odhlasován záměr koupit stánek na Kirchentag 2013, účastníci vyslechli zprávy z církví a věnovali se i dalším záležitostem.

Jednání poradního odboru (PO) ekumenického 20. 6. 2012

Synodní rada souhlasí s uspořádáním konzultace různých zástupců ČCE v zahraničních organizacích s cílem promyslet priority a ujasnit si zájmy ČCE při vystupování navenek.

Evropská konference pro evangelickou církevní hudbu - Lausanne 27. 9.

Synodní rada deleguje na Evropskou konferenci pro evangelickou církevní hudbu v Lausanne 27. 9. - 10. 10. 2012 L. Moravetze.

Synod EKD a VELKD 1. - 7. 11.2012 Lübeck

Evangelická církev v Německu (EKD) a Spojená evangelická luterská církev v Německu (VELKD) zve zástupce ČCE na své bezprostředně na sebe navazující synody, které se budou konat v Lübecku. Tématem synodu EKD je "Na počátku bylo slovo - Perspektivy pro reformační jubileum 2017". Synodní rada deleguje na synod EKD a VELKD 1.-7.11.2012 v Lübecku L. Beneše.

Dotazník KEK

Synodní rada schvaluje odeslání dotazníku za ČCE pro KEK po zapracování připomínek P. Stolaře a J. Dusa.

Evangelická akademie

Výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc

Synodní rada zpřesňuje své usnesení ze dne 19.6.2012 takto: Synodní rada, na základě jednomyslného doporučení výběrové komise a návrhu Rady ŠPO, jmenuje pana Mgr. Pavla Zatloukala ředitelem Konzervatoře EA Olomouc na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018. Synodní rada zároveň bere na vědomí, že z důvodu zahraničního pobytu p. Zatloukala se nemohl uskutečnit rozhovor v původním plánovaném termínu (3.7.) a zve jej na nejbližší další zasedání, tj. 31.7.

Křesťanská služba

Miloš Vavrečka - rezignace na funkci předsedy POKS

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. faráře Miloše Vavrečky na funkci předsedy PO křesťanské služby a děkuje mu za jeho dosavadní práci na poli křesťanské služby.

Diakonie ČCE

Projekt "Chráněné bydlení Nosislav" - žádost o půjčku z prostředků personálního fondu (PF)

Synodní rada žádá investiční komisi PF, v souladu s usnesením č. 61 4. zasedání 32. synodu, o stanovení úrokové sazby a příp. dalších podmínek pro poskytnutí půjčky na realizaci projektu "Chráněné bydlení Nosislav".

Různé

Volba delegáta ČCE na valné shromáždění ČBS

Synodní rada potvrzuje delegaci Martina Féra za zástupce ČCE na valném shromáždění ČBS na dobu tří let, deleguje Ester Čaškovou jako zástupkyni ČCE do výboru ČBS na dobu tří let. Synodní rada ukládá ÚCK, aby oficiálně sdělila jména zástupců ČCE v orgánech ČBS. Synodní rada děkuje br. Kašperovi za jeho dosavadní práci ve výboru ČBS.

Deponování části fondů ÚA ČCE v Národním archivu

Synodní rada bere na vědomí zprávu Dr. Eva Fialová o deponování archivních fondů z Ústředního archivu ČCE v 1. oddělení Národního archivu v Praze. Na základě předběžných jednání se zástupci 1. oddělení Národního archivu, k nimž došlo v průběhu tohoto roku, byla dne 27. dubna 2012 uzavřena Smlouva o úschově – depozitu archivních fondů. Na základě této smlouvy byly pak v průběhu dubna a května za přímé účasti pracovníků Ústředního církevního archivu deponovány v Národním archivu archivní fondy Deutsche evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien. Celkově se jedná o materiál v rozsahu cca 50 běžných metrů.