Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 31. 7. 2012

Vybrané body ze zasedání synodní rada Českobratrské církve evangelické ze dne 31. 7. 2012, které je možné zveřejnit

Vyznání a život církve

Bible Kralická s poznámkami 2013, podnět ČBS

Synodní rada souhlasí s hrubým nárysem možností dvou církevních shromáždění při příležitosti jubilea Bible kralické a považuje za důležité učinit téma Bible kralické tématem pro rok 2013. Synodní rada považuje za významné pozvat do Kralic zástupce ECAV, SCEAV, politickou reprezentaci a osobnosti veřejného života. Synodní rada souhlasí se složením přípravné komise a ukládá statutářům ČCE seznámit ji se závěrem usnesení.

Obnova mariánského sloupu, Staroměstské náměstí

Stanovisko synodní rady ČCE k obnově mariánského sloupu nenašlo všeobecnou podporu ze strany církví ERC, proto bylo zveřejněno jako stanovisko synodní rady. Bylo mj. zasláno primátorovi hlavního města Prahy dr. Svobodovi. Synodní rada bere odpověď primátora dr. Svobody na vědomí.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Jilemnici - kandidatura Jakuba Hály

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jakuba Hály za kazatele FS ČCE v Jilemnici na období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2017 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Brandýse nad Orlicí - kandidatura Hynka Schustera

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Hynka Schustera za jáhna FS ČCE v Brandýse nad Orlicí na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 na pracovní úvazek 50%.

FS ČCE v Chocni - kandidatura Hany Schusterové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Hany Schusterové za farářku FS ČCE v Chocni na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE Černošín - kandidatura Jiřího Marvána

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Jiřího Marvána za kazatele FS ČCE v Černošíně na období od 1. 7. 2012 do 31. 5. 2013 na pracovní úvazek 33%.

FS ČCE v Novém Městě na Moravě - opakovaná volba V. Hroudy

Synodní rada potvrzuje volbu Vojtěcha Hroudy za třetího faráře FS ČCE v Novém Městě na Moravě na období od 22. 10. 2012 do 1. 10. 2015 na pracovní úvazek 0,2.

FS ČCE v Pardubicích - kandidatura Františka Plecháčka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Františka Plecháčka za druhého kazatele FS ČCE v Pardubicích na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Litomyšli - kandidatura Václava Hurta

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Václava Hurta za kazatele FS ČCE v Litomyšli na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Šenově u Ostravy - kandidatura Štěpána Marosze

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu br. Štěpána Marosze za jáhna FS ČCE v Šenově u Ostravy na dobu určitou od 5. 8. 2012 do 4. 8. 2015 na pracovní úvazek 50 %. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě. Synodní rada ČCE současně ukládá ÚCK pozvat k rozhovoru administrátora a kurátora sboru spolu s br. Maroszem na příští zasedání.

FS ČCE Sněžné na Moravě - kandidatura Michaela Erdingera

Synodní rada ČCE podmíněně schvaluje kandidaturu bratra Michaela Erdingera na místo faráře FS ČCE ve Sněžném na Moravě na pracovní úvazek ve výši 50% na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 za podmínky, že sbor do data volby uhradí dluh vůči personálnímu fondu z roku 2007 ve výši 15.535,-- Kč.

FS ČCE v Olešnici - kandidatura Tomáše Jirků

Synodní rada ČCE ukládá personálnímu oddělení vyřešit ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 7. 2012. Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Tomáše Jirků za faráře FS ČCE v Olešnici na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 na pracovní úvazek 50%. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě.

FS ČCE v Opatovicích - kandidatura Marka Feigla

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Marka Feigla na místo faráře FS ČCE v Opatovicích na plný pracovní úvazek, na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Vítek Jaroslav - rezignace na místo faráře FS ČCE v Brně II

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci bratra faráře Jaroslava Vítka na místo faráře sboru ve FS ČCE Brno II ke dni 31. 8. 2012 a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady uzavřelo dohodu o ukončení pracovního poměru k témuž datu. Synodní rada vyjadřuje bratru faráři Jaroslavu Vítkovi poděkování za jeho dosavadní službu v ČCE.

Špačková Romana - rezignace na místo druhé farářky FS ČCE v Brně Židenicích

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci sestry Romany Špačkové na místo druhé farářky ve FS ČCE Brno Židenice ke dni 31. 8. 2012 a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady uzavřelo dohodu o ukončení pracovního poměru k témuž datu. Synodní rada vyjadřuje sestře farářce Romaně Špačkové poděkování za její dosavadní službu v ČCE.

Frühbauer Drahomír - rezignace na místo faráře FS ČCE Strmilov

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci bratra Drahomíra Frühbauera na místo faráře sboru ve FS ČCE Strmilov ke dni 30. 9. 2012 a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady uzavřelo dohodu o ukončení pracovního poměru k témuž datu.

Frühbauer Drahomír - pověření duchovenskou službou v armádě

Synodní rada ukládá ÚCK pozvat br. Drahomíra Frühbauera k rozhovoru na zasedání 21. 8. 2012.

Branda Michal - žádost o pověření pro vězeňskou duchovenskou službu

Synodní rada ukládá ÚCK pozvat br. Michala Brandu k rozhovoru na zasedání 21. 8. 2012.

Melicharová Marie - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada podmíněně prodlužuje pověření Marie Melicharové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Brno I na 50% úvazek na období dvou let od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2014. Podmínka je splněna doručením prohlášení FS ČCE Brno I o závazku hradit náklady, které vzniknou povšechnému sboru v souvislosti se zaměstnáváním pastorační pracovnice.

Dvořáková Martina - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Martiny Dvořákové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Nové Město na Moravě na 75% úvazek na období dvou let od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

FS ČCE Praha 8-Libeň - žádost o zřízení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada pověřuje bratra Milana Balahuru jako pastoračního pracovníka ve FS ČCE Praha 8 - Libeň na 50% pracovní úvazek.

Přechodné ustanovení Ke změně CZ § 12 odst. 9 usnesené 2. zasedáním 33.

Synodní rada se usnáší na tomto přechodném ustanovení ke změně Církevního zřízení, § 12 odst. 9, usnesené 2. zasedáním 33. synodu: Uplyne-li doba určitá, na niž byl kazatel povolán ke službě ve sboru, nejpozději 31. 12. 2012 a nedojde-li k tomuto datu k opakované volbě nebo není-li kazatel v opakované volbě zvolen, zaniká povolání kazatele ke službě v příslušném sboru nejpozději k 31. 12. 2012. Synodní rada ukládá ÚCK seznámit s tímto přechodným ustanovením sbory.

Správa církve

Usnesení 2. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada ČCE schvaluje dokument obsahující jednotlivá usnesení 2. zasedání 33. synodu, ze kterých vyplývají další úkoly, s návrhy na zadání těchto úkolů konkrétním zpracovatelům (ÚCK, SR, PO či komise). Vše je zatím pro přehlednost předkládáno v jednom dokumentu, pro další práci s usneseními budou jednotlivá usnesení, která si to vyžádají, zpracována do samostatných titulů.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů (SV) ve farních sborech

Synodní rada bere na vědomí zprávy o vizitaci seniorátního výboru Moravskoslezského a Horáckého seniorátu.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada bere na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Poličského, Horáckého, Královéhradeckého, Libereckého, Poděbradského, Horáckého, Brněnského a Chrudimského seniorátu.

Hospodářské věci - vnitřní

Žádost o pronájem bytu č. 11, Wintrova 15

Paní Martina Sklenářová se obrací na ÚCK se žádostí o pronájem bytu č. 11 ve Wintrově ulici 15. S ohledem na to, že na rekonstrukci bytu již byla ČCE poskytnuta půjčka z LWF, rozhodla se synodní rada nabídku ses. Sklenářové nevyužít.

Převody seniorských telefonů - kompenzace seniorům

Synodní rada souhlasí s vyplacením kompenzací seniorům, jejichž telefonní čísla byla převedena do zaměstnaneckého programu CMS, dle předloženého návrhu.

Ekumenické vztahy

Návštěva církevního vedení Reformované církve ve Francii

G. Frey-Reininghaus pozval nového prezidenta Francouzské reformované církve Laurenta Schlumbergera na oficiální návštěvu ČCE. Francouzská strana potvrdila termín návštěvy 4. - 7. 10. 2012. V delegaci bude ještě laický člen rady Francouzské eformované církve, člen rady Luterské církve, s níž právě probíhá slučování, a tajemník pro ekumenu Didier Crouzet. Synodní rada vzala termín i program návštěvy na vědomí.

III. ECD ECAV v Lučenci

Synodní rada delegovala Pavla a Marii Stolařovy, aby zastoupili ČCE na III. Evangelických církevních dnech Evangelické církve a.v. na Slovensku v Lučenci 29. 6. - 1. 7. 2012. Zvláštní pozvání na III. ECD obdrželo také ekumenické oddělení pro jednoho svého zástupce, takže spolu s manželi Stolařovými se této události zúčastnil za ČCE také Oliver Engelhardt. Hlavním tématem těchto dní byli slovenští evangelíci žijící v zahraničí. Akce se zúčastnilo celkem 2 000 lidí, zahraniční hosté přijeli z Durynska, Rakouska, ČCE, SCEAV, Maďarska a ze slovenských zahraničních sborů. Jedná se o „menší Kirchentag“ se množstvím programů, pořadů bohoslužeb, se zvláštním programem pro mládež a pro děti. Delegáti ČCE mluvili s biskupy Klátikem a Krivdou, ředitelem církevního odboru MK SR Jánem Juranem a zástupcem saské církve pro mládež Alfredem Debusem. Přenesení podobně velké akce do kontextu ČCE se delegátům ČCE jeví jako nereálné, řada členů ČCE by to zřejmě považovala za zbytečné a nedůležité a akce by se nejspíš nezúčastnili. Přesto platí, že evangelické církevní dny pomáhají vytvořit povědomí o větším celku církve a tímto posilňují jednotlivé věřící i farní sbory. Delegáti přivezli některé materiály, které jsou k dispozici v ekumenickém oddělení. Synodní rada ČCE bere zprávu z Lučence na vědomí.

Valné shromáždění SRC v Busanu/Korea

Synodní rada deleguje J. Rumla na VS SRC 30. 10. - 8. 11. 2013 v Busanu/Korea a dva další zástupce: Milana Balahuru a Alexandru Hauserovou.

Kirchentag 1. - 5. 5. 2013 v Hamburku - propagace rekreačních středisek

Synodní rada schvaluje záměr bezplatné prezentace našich církevních středisek na Kirchentagu v Hamburku a pověřuje ekumenické oddělení, aby pokračovalo v jednání se saskou a slovenskou stranou.

Sjednocující synod Francouzské protestantské církve - Lyon

Reformovaná a luterská církev ve Francii se v příštím roce spojí pod názvem Spojená protestantská církev ve Francii. K tomu dojde při slavnostním synodu, který se bude konat 11. května 2013 v Lyonu. Na něj je zván synodní senior Joel Ruml. Synodní rada deleguje Joele Rumla na sjednocující synod Francouzské protestantské církve v Lyonu.

Rüstzeit saských superintendentů 24. - 28. 9. 2012 v Míšni

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na Rüstzeit saských superintendentů v Míšni.

Návštěva moderátora PC na Kubě Daniele Izquireda

Synodní rada zve moderátora Presbyterní církve (PC) na Kubě Daniele Izquireda k návštěvě Prahy v termínu 27. - 30. 8. 2012.

Farní sbor (FS) Praha - Dejvice - vydání DVD o P. Pitterovi

Sbor ČCE v Praze – Dejvicích přišel s návrhem projektu vydání filmu režiséra Tomáše Škrdlanta „Milujte své nepřátele“ na DVD, které chce mimo jiné věnovat všem našim sborům jako svědectví o životě a působení Přemysla Pittera. Vydání DVD ve třech jazykových mutacích umožní rozšíření Pitterovy myšlenky i tam, kde je jeho jméno a dílo dosud méně známé a bude i dobrým dárkovým artiklem pro návštěvy ČCE. Pro financování tohoto projektu dejvický sbor oslovil Česko-německý fond budoucnosti, nutná je však určitá finanční spoluúčast. Synodní rada vítá a podporuje záměr vydat DVD o P. Pitterovi a souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 6.000 Kč za ČCE z rozpočtu ekumenického oddělení.

40. výročí Leuenberské konkordie

Synodní rada souhlasí s konáním slavnostních bohoslužeb 16. 6. 2013 v Červeném kostele v Brně a pověřuje ekumenické oddělení, aby pokračovalo v jednáních ohledně oslav 40. výročí Leuenberské konkordie.

Oslavy 555. výročí Jednoty bratrské v Kunvaldu

Oslav v Kunvaldu 28. 9. 2012 se zúčastní ses. Lia Valková a br. Pavel Kašpar, kázáním poslouží br. Pavel Kašpar.

Kirchentag 2013, 1. - 5. 5. 2013 Hamburk

Synodní rada vzala na vědomí zápis porady přípravného týmu ERC pro Kirchentag v Hamburku příští rok. Z něj vyplývá, že ERC chystá opět stánek, tentokrát s tématem Jan Hus, na stánku bude i prezentace Setkání křesťanů ve Wroclawi. ERC podá žádost k ČNFB. Na MK ČR však musí žádat některá členská církev, proto pomoc v této záležitosti přislíbila ČCE. Administraci přihlášek bude i tentokrát vyřizovat ERC.

Evangelická akademie

Výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc

Synodní rada schvaluje provedení interního finančního auditu v Konzervatoři Evangelické akademie (KEA) Olomouc. Synodní rada schvaluje spolupodílení se na financování auditu z rozpočtu Ústředí EA, a to po vzájemné dohodě s ředitelkou ÚEA.

Diakonie ČCE

Projekt "Chráněné bydlení Nosislav" - žádost o půjčku z prostředků personálního fondu

Synodní rada souhlasí s profinancováním projektu „Chráněné bydlení Nosislav“ z dočasně volných finančních prostředků Personálního fondu za podmínek stanovených investiční komisí PF avšak s úrokovou sazbou 3 %.

Setkání (nejen) diakonů 2012 - žádost o finanční podporu

Synodní rada schvaluje příspěvek na setkání diakonů, pracovníků Diakonie, pastoračních pracovníků a sborových sester, které se uskuteční v říjnu 2012, ve výši 10.000,- Kč.

Veřejná sbírka SHRD Diakonie ČCE pro Sahel

Ředitel střediska humanitární a rozvojové pomoci DČCE Jan Dus informuje synodní radu o zahájení oznamovacího řízení k veřejné sbírce pro Sahel, kde hrozí humanitární katastrofa. Synodní rada ČCE bere informaci na vědomí.

Stát a církev

Změna základního dokumentu po 2. zasedání 33. synodu

Synodní rada schvaluje změny základního dokumentu ČCE uvedené v příloze k tomuto titulu a ukládá ÚCK zajistit registraci nového znění ZD u MK ČR.

 

 

Různé

Projekt "Dědictví reformace“

ÚCK uzavřela smlouvu o poskytnutí služeb s J. Halukovou. V této smlouvě se ses. Haluková zavazuje k vypracování ročního hlášení o udržitelnosti projektu, k účasti při ohlášených kontrolách prováděných orgány veřejné správy a ke spolupráci na přípravě podkladů pro tuto kontrolu a k propagaci projektu na veřejnosti. Akce, na kterých bude projekt propagovat, budou předem schváleny garantem projektu za synodní radu ses. L. Valkovou. Dále se ve smlouvě zavazuje k získání finančních zdrojů k pokrytí nákladů na odměny za práce související s projektem. Synodní rada ČCE bere tyto skutečnosti na vědomí.