Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 21. 8. 2012

Vybrané body ze zasedání synodní rada Českobratrské církve evangelické ze dne 21. 8. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Chodově u K. Varů - opakovaná volba R. Matušky

Synodní rada potvrzuje volbu Radka Matušky za faráře FS ČCE v Chodově u Karlových Varů na období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Daňkovicích - opakovaná volba Debory Rumlové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Debory Rumlové za farářku FS ČCE v Daňkovicích na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2022 na pracovní úvazek 50%.

FS ČCE Chleby - opakovaná volba Miroslava Německého

Synodní rada ČCE potvrzuje volbu bratra Miroslava Německého za jáhna FS ČCE v Chlebích na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013 na pracovní úvazek 33%.

FS ČCE v Olešnici - kandidatura Tomáše Jirků

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Tomáše Jirků za kazatele FS ČCE v Olešnici na období od 1. 9. 2012 do 31. 08. 2013 na 50% pracovní úvazek.

Frühbauer Drahomír - pověření duchovenskou službou v armádě

Synodní rada ČCE, na základě rozhovoru uskutečněného dne 21. 8. 2012, pověřuje bratra Drahomíra Frühbauera duchovenskou službou v Armádě ČR, a to na dobu čtyř let, tj. od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016.

Financování církve

Usnesení 2. zasedání 33. synodu č. 41 - rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti církve

P. Stolař předkládá návrh dopisu sborům s informací o usnesení č. 41 vzešlého z 2. zasedání 33. synodu a finanční dotazník. Synodní rada přijímá předložený materiál jako základ dopisu sborům a do příštího zasedání 4. 9. jej dopracuje do konečné podoby.

Ekumenické vztahy

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 7. - 16. 5. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Marie Molnárové, v níž, mimo jiné, uvádí: Každý den se pracovalo s tématem modlitby v jiném kontextu, účastníci tak zažili ekumenický den, evangelický den, katolický den, ortodoxní den, den ztišení, neděle Rogate a den Milieu.

LLKB Heilsbronn 27. - 29. 7. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Jany Mostecké z pobytu. Konference se zúčastnilo 64 delegátů převážně z Německa, 7 ze zahraničí. Vzhledem k tématu "Hudba jako Boží dar" mohla Jana Mostecká využít svých zkušeností ze skupiny Nsango Malamu, v níž působí, neboť jeden z workshopů vedly čtyři ženy z Konga. Hudba nás obohacuje, vzdělává, sjednocuje a má větší sílu než samotné mluvené slovo - to byl poznatek z přednášek a workshopů, součástí byly také liturgické bohoslužby, modlitby a nešpory. Jana Mostecká je velmi vděčná za tuto příležitost.

AMD Bibelwochenkonferenz 3. - 6. 9. 2012 Bad Urach

Ekumenické oddělení nenašlo žádného delegáta, a proto byla do Německa letos zaslána omluva.

Rüstzeit saských superintendentů v Míšni

Synodní rada deleguje na Rüstzeit saských superintendentů 24. - 28. 9. 2012 v Míšni Michala Kittu.

Württemberská církev - nabídka spolupráce ohledně pastorace v nemocnicích

Synodní rada pověřuje ÚCK jednat o nabídce spolupráce s Ev. zemskou církví ve Württembersku.

9. valné shromáždění ECEN, Elspeet - Nizozemí

Synodní rada deleguje na 9. valné shromáždění ECEN v Elspeet ve dnech 29. 8. - 2. 9. 2012 ses. Ilonu Mužátkovou.

Evangelická akademie

Výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc

Synodní rada bere na vědomí zprávu o stávající situaci v Konzervatoři Evangelické akademie (KEA) po nástupu Pavla Zatloukala do funkce ředitele. Synodní rada souhlasí s písemnou podporou KEA Olomouc a jejího nového ředitele, dopis bude adresován Radě Olomouckého kraje.