Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 4. 9. 2012

Vybrané body ze zasedání synodní rada Českobratrské církve evangelické ze dne 4. 9. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE Hustopeče a Nikolčice - opakovaná volba Kateřiny Rybárikové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Kateřiny Rybárikové za jáhenku FS ČCE v Hustopečích a v Nikolčicích, na období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 na pracovní úvazek 0,35 v každém z jmenovaných sborů.

FS ČCE ve Kdyni na Šumavě - opakovaná volba D. Zapletalové Grollové

Synodní rada potvrzuje volbu Daniely Zapletalové Grollové za farářku FS ČCE ve Kdyni na Šumavě na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Šenově u Ostravy - kandidatura Štěpána Marosze

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Štěpána Marosze za jáhna FS ČCE v Šenově u Ostravy na období od 5. 8. 2012 do 4. 8. 2015 na pracovní úvazek 50%.

FS ČCE Sněžné na Moravě - kandidatura Michaela Erdingera

Synodní rada potvrzuje volbu Michaela Erdingera za faráře FS ČCE ve Sněžném na Moravě na období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Branda Michal - žádost o pověření pro vězeňskou duchovenskou službu

Synodní rada pověřuje bratra Michala Brandu duchovenskou službou ve věznici v Pardubicích, a to na dobu určitou 4 let od 4. 9. 2012 do 3. 9. 2016.

FS ČCE Praha Radotín - snížení pracovního úvazku Petra Špirka

Synodní rada odkládá rozhodnutí v této věci a ukládá seniorátnímu výboru (SV) Pražského seniorátu ČCE, aby jednal se sborem v Praze 5 - Radotíně o všestranně přijatelném řešení, které bude v souladu s církevními řády.

Květonová Iva - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření sestře Ivě Květonové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Nosislav na 25% úvazek na období dvou let od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Horáková Gabriela - pověření duchovenskou službou v armádě

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) pozvat sestru Gabrielu Horákovou k rozhovoru na zasedání 18. 9. 2012.

Nekvinda Oldřich - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky presbytera Oldřicha Nekvindy a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Oldřichu Nekvindovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Nekvinda požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá ÚCK, aby požádala seniora Královéhradeckého seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul br. Nekvindu do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Jaroslav Vítek - rezignace na členství v poradním odboru (PO) liturgickém

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. faráře Jaroslava Vítka na členství v poradním odboru liturgickém ke dni 1. 9. 2012.

Správa církve

Zpráva ze zasedání seniorátního výboru Jihočeského seniorátu ze dne 18. 6. 2012

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Jeronýmova jednota

Podpora grantového financování - žádost FS ČCE ve Mšeně u Mělníka

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE ve Mšeně u Mělníka ve výši 251.132,- Kč z rezervy deponované na spořicím účtu.

Zahraniční sbory

Plán výjezdů P. Brodského na září - prosinec 2012

Synodní rada souhlasí s předloženým plánem výjezdů P. Brodského na období září až prosinec 2012.

Hymnologie

Zpráva o letních varhanních kurzech 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávy L. Moravetze z letních kurzů v termínech: střední generace (14. - 17. 7. 2012) a mládež (18. - 21. 7. 2012), které se konaly v Sola gratia – Bystřice pod Hostýnem, Kostel sv. Bartoloměje v Napajedlech, sv. Hostýn. Počet uchazečů: 10 (mládež) + 14 (střední generace) + 2 lektoři - Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz. Témata: 1. slavnostní preludia & interludia & smavá postludia, 2. nové písně & nové formy improvizace na známé písně, 3. varhaník = vedoucí bohoslužebného zpěvu.

Ekumenické vztahy

Návštěva moderátora Presbyterian Church (PC) na Kubě Daniele Izquireda 27. - 30. 8. 2012

Synodní rada vzala na vědomí, že návštěva proběhla v přátelské atmosféře, program byl vydařený, Daniel Izquiredo hovořil se zástupci synodní rady a Ústřední cícrkevní kanceláře a členy komise pro Kubu, navštívil Diakonii, setkal se s náměstkem ministra zahraničí Jiřím Schneiderem a prohlédl si Prahu. Daniel Izquiredo požádal o příspěvek ČCE na novou tiskárnu pro jeho církev na Kubě.

Konference k 80. narozeninám Martina Stöhra 15.-16.9.2012 - udělení medaile

Při příležitosti osmdesátých narozenin Martina Stöhra pořádá Evangelická akademie v Arnoldshainu a Evangelická městská akademie ve Frankfurtu nad Mohanem dvoudenní konferenci v Domě Martina Niemöllera v Arnoldshainu. Na tuto konferenci jsou zváni dva zástupci ČCE (za církev a za Evangelickou teologickou fakultu). Martin Stöhr podporoval od 60. let práci Evangelické bohoslovecké fakulty, informoval akademickou a církevní veřejnost v Německu o ČCE a situaci křesťanů v ČSSR, podílel se na vytvoření podmínek pro studium českých studentů v rámci programu Studium v Izraeli, byl také jedním z hlavních referentů při oslavách 20. výročí pádu totalitních režimů v Evropě. Synodní rada deleguje na konferenci k 80. narozeninám Martina Stöhra Gerharda Frey-Reininghause a Martina Prudkého a souhlasí s udělením medaile vděčnosti ČCE pro Martina Stöhra za jeho dlouholetou sounáležitost s ČCE a pověřuje Gerharda Frey-Reininghause předáním medaile při konferenci v Arnoldshainu.

Projekt GAWiS "Hranice tolerance" 2013

Synodní rada podporuje projekt GAWiS "Hranice tolerance" 2013 a pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby jednalo se sbory ČCE v česko-saském pohraničí o jejich případné účasti v projektu.

Synod reformované církve v Maďarsku, 15. - 16. 11. 2012, Budapešť

Synodní rada bere na vědomí pozvání Reformované církve v Maďarsku a o delegaci rozhodne na příštím zasedání.

Studijní kurzy v Chateau de Bossey

Organizace HEKS upozorňuje na nabídku Ekumenického institutu v Chateau de Bossey, kde jsou krátkodobé i dlouhodobější studijní příležitosti pro faráře i laiky z celého světa, a které je HEKS ochoten finančně podporovat. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby zveřejnilo možnost studijních kurzů v Chateau de Bossey ve sborech.

Křesťanská služba

Poradní odbor křesťanské služby (POKS) - otázka další existence a náplně práce odboru

Synodní rada ruší poradní odbor křesťanské služby s účinností od 1. 9. 2012.

Diakonie ČCE

Smlouva o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanit. a rozvoj. pomoci

Synodní rada jmenuje za členy dozorčí rady Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE Janu Šarounovou, Boba Helekia Ogolu, Tomáše Matušku, Terezu Mičkovou, Lenku Ridzoňovou a Evu Zadražilovou. Synodní rada dále jmenuje náhradníky dozorčí rady SHRP DČCE v tomto pořadí: Jana Pavlisová, Jan Balcar.

Stát a církev

Placená inzerce v souvislosti s majetkovým narovnáním

Součástí prezentace církví a náboženských společností a jejich služby ve společnosti se stala placená inzerce v deníku MF Dnes ve dnech 4. - 6. září 2012. Náklady byly rozděleny mezi příslušné subjekty, tj. ČBK, ERC a FŽO. Předsednictvo ERC doporučilo, aby byly osloveny členské církve a požádány o mimořádný příspěvek. Bylo doporučeno, aby větší církve přispěly částkou 25 tis. Kč a menší 10 tis. Kč. Synodní rada uvolňuje na náklady spojené s uveřejněním inzerátu v MF Dnes částku 25.000,- Kč.

Různé

Výběr písní z Evangelického zpěvníku - zásoby ve sboru v Semonicích

Br. f. Radim Žárský se jménem sboru v Semonicích obrací na synodní radu ve věci zásoby "chorálníku" Výběr písní z Evangelického zpěvníku. Těchto publikací (modrá kniha formátu A4, rok vydání 1980 v Německu) zůstalo v semonickém sboru, jakožto pozůstatek někdejší části církevního archivu deponovaného v bývalé evangelické škole, odhadem 180 balíků (jeden balík váží cca 15 kg, tj. celkem 2 700 kg). Synodní rada pověřuje ÚCK, aby: poděkovala FS v Semonicích za dosavadní úschovu balíků s Výběrem písní z EZ, dotázala se sborů, zda mají a o kolik výtisků zájem a výtisky jim zaslala, převezla 10 balíků do ÚCK, a nabízela Výběr písní z EZ zdarma při jednáních synodu a dalších církevních akcích, požádala FS v Semonicích, aby zbylé balíky odvezl do sběru či recyklačního dvora, uhradila FS v Semonicích náklady, pokud vzniknou.