Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 18. 9. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 18. 9. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Hrouda Vojtěch - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada pověřuje Vojtěcha Hroudu v souladu s platnými zásadami k duchovenské službě v Nemocnici Nové Město na Moravě, a to na dobu od 22. 10. 2012 do 21. 10. 2015, kdy br. Hroudovi končí doba povolání ve FS ČCE Nové Město na Moravě.

Farní sbor (FS) ČCE Česká Lípa - opakovaná volba Tomáše Mencla

Synodní rada potvrzuje volbu Tomáše Mencla za faráře FS ČCE v České Lípě na období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Jimramově - kandidatura Idy Tenglerové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Idy Tenglerové za farářku FS ČCE v Jimramově na období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 na pracovní úvazek 67%.

Horáková Gabriela - pověření duchovenskou službou v armádě

Synodní rada ČCE, na základě rozhovoru uskutečněného dne 18. 9. 2012, pověřuje sestru Gabrielu Horákovou duchovenskou službou v Armádě ČR, a to na dobu čtyř let, tj. od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2016.

FS ČCE v Chrástu u Plzně - opakovaná volba Karla Šimra

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Karla Šimra za faráře FS ČCE v Chrástu u Plzně na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2014 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Černilově - kandidatura Rut Brodské

Synodní rada ČCE podmíněně schvaluje kandidaturu sestry Rut Brodské na místo farářky FS ČCE v Černilově na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2017. Podmínka schválení kandidatury je splněna úpravou povolací listiny tak, aby byla upravena doba povolání kazatelky na 5 let a vypuštěn poslední odstavec na straně 3 povolací listiny. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě Rut Brodské.

Tomášek Petr - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Petra Tomáška i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Kordiovská Jaroslava - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Jaroslavě Kordiovské jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Kloboukách u Brna na 50% úvazek na období dvou let, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o přijetí mezi zájemce o práci církve - Anna Měkutová

Synodní rada souhlasí s přijetím ses. Anny Měkutové mezi zájemce o práci církve.

Správa církve

Zpráva ze zasedání seniorátního výboru (SV) Moravskoslezského seniorátu ze dne 25. 6. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu.

Výchova mládeže

Návrhy koncepce evangelického časopisu pro mládež vydávaného synodní radou ČCE

Synodní rada konstatuje, že došlo k pozitivní změně formy a obsahu časopisu Bratrstvo a souhlasí se způsobem financování Bratrstva do 31. 12. 2013 a ukládá oddělení mládeže nastínit případné cesty dalšího vývoje časopisu po r. 2013. 18.9. proběhlo plánované setkání za účasti šéfredaktorky Bratrstva Šárky Schmarczové a Marie J. Medkové. Synodní rada vyslechla informace o vývoji časopisu a fungování redakční rady a vyslovila jí podporu v její činnosti. Další setkání proběhne na jaře 2013.

M. J. Medková - rezignace na místo zástupce ČCE v komisi mládeže při ERC

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci Marie J. Medkové a jmenuje na místo zástupce ČCE v komisi mládeže při Ekumenické radě církví Šárku Schmarczovou.

M. J. Medková - rezignace na místo virilního člena SEM ČR

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci M. J. Medkové na místo virilního člena SEM ČR. K otázce jmenování nástupce se vrátí v příštím zasedání 2.10.

Ekumenické vztahy

Württemberská církev - nabídka spolupráce ohledně pastorace v nemocnicích

Synodní rada vzala na vědomí, že nemocniční kaplani vyjádřili zájem o uskutečnění semináře s panem Strohalem. Ekumenické oddělení pozve pana Strohala do Prahy a zorganizuje setkání s kaplanem Hroudou, kde by se s ním domluvily všechny podrobnosti akce.

9. valné shromáždění ECEN, Elspeet - Nizozemí, 29. 8. - 2. 9. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Ilony Mužátkové: Konference byla zaměřena na ekologickou spravedlnost, zúčastnilo se jí 98 účastníků z 22 zemí, reprezentujících ortodoxní, katolickou i protestantské církve. V závěrečném dokumentu konference je vyjádřena potřeba „nového exodu“ ze služby nadbytku a plýtvání do nového systému „ekonomiky dostatku“ či „ekonomiky péče“. Církve v poslední době samy iniciují různé prospěšné projekty v chudých zemích i chovají se ekologicky v řadě aspektů, ale stále jde spíše o menšinu křesťanstva. Jakoby k nám naléhavost situace pronikala jen přes určitou clonu vlastní pohodlnosti a usazenosti.

Synod reformované církve v Maďarsku, 15. - 16. 11. 2012, Budapešť

Synodní rada deleguje na synod Reformované církve v Maďarsku do Budapešti na dny 15. - 16. 11. 2012 synodního seniora Joela Rumla.

Den pro Kubu 2013

Synodní rada pověřuje komisi pro Kubu přípravou Dne pro Kubu 2013 v termínu 18. - 21. 3. 2013 a jednáním se sborem v Olomouci, případně některým dalším, o místě konání na jejich půdě.

Mezinárodní ekumenická konference (IEC) 2012 - žádost o podporu

Synodní rada souhlasí s udělením příspěvku na pořádání Mezinárodní ekumenické konference ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu ekumenického oddělení.

Evangelická akademie

Výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc

Dne 5. 9. 2012 bylo oficiálně a obvyklým způsobem vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc. Po dohodě se synodní radou došlo k pozměnění termínu v inzerátu pro zaslání přihlášek uchazečů na pozici ředitele, a to z 30. 9. 2012 na 24. 9. 2012. Synodní rada dne 6. 9. 2012 na základě nominací jmenovala členy výběrové komise pro výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc. Jmenovanými jsou Mgr. Hana Svobodová (předsedkyně komise), Mgr. Daniel Ženatý, Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD., Mgr. Lenka Zedková, Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, MgA. David Mimra a Mgr. Pavel Glogar. Tajemnicí Komise je Mgr. Martina Sklenářová.

Rezignace F. Straka na členství v Radě ŠPO KEA Olomouc

Synodní rada bere na vědomí jednání Rady ŠPO a jmenuje Ing. Košťála do Rady ŠPO KEA Olomouc a ukládá M. Sklenářové zaslat dokumenty o změně do Rejstříku školských právnických osob při MŠMT.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek na stěhování - Michal Vogl

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku na stěhování z Fondu křesťanské služby br. Michalu Voglovi v plné výši.

Různé

Spisový a skartační řád SR a ÚCK ČCE

Synodní rada souhlasí s přijetím Spisového a skartačního plánu SR a ÚCK ČCE jako přílohy č. 1 Spisového a skartačního řádu SR a ÚCK ČCE a s jeho zavedením do praxe, a to od 1. 10. 2012.

Statut humanitární komise

Synodní rada souhlasí s navrženým zněním statutu HK a po jeho projednání s předsedou komise o něm bude s konečnou platností hlasovat.