Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 2. 10. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 2. 10. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Opatovicích - kandidatura Marka Feigla

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Marka Feigla za kazatele FS ČCE v Opatovicích na období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017 na plný pracovní úvazek.

Macková Blanka - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Blance Mackové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE v Jasenné na 25% pracovní úvazek a FS ČCE v Liptále na 25% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Rybáriková Kateřina - žádost o uznání teologického vzdělání

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zajistit na Evangelické teologické fakultě UK v Praze odborný posudek o srovnatelnosti magisterského studia teologie sestry Rybárikové.

FS ČCE Vanovice - snížení pracovního úvazku L. Freitingerové

Synodní rada ČCE bere na vědomí snížení pracovního úvazku sestry Lenky Freitingerové v období od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2013 ze 100% na 33%. Synodní rada ukládá ÚCK vykonat v této věci potřebné pracovněprávní kroky. Synodní rada ukládá poradnímu odboru (PO) teologickému, aby vypracoval stanovisko k politickému a veřejnému angažmá farářů a k úloze politické diakonie dnes. Synodní rada následně ukládá PO organizačně právnímu (POOP), aby vypracoval návrh pro 3. zasedání 33. synodu, který by neumožňoval kazatelům v činné službě přijmout politickou funkci.

Tichá Dana - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Daně Tiché jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Sázavě na 25% úvazek na období dalšího 1 kalendářního roku, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

FS ČCE v Ostrově - opakovaná volba Františka Pavlise

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Františka Pavlise za faráře FS ČCE v Ostrově na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 na pracovní úvazek 33% a ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Kabatnik Daniel - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě presbytera v ČCE bratra Daniela Kabatnika.

Správa církve

Zápisy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Chrudimského a Poděbradského seniorátu.

Zpráva o vizitaci SV Chrudimského seniorátu ve FS Bučina ze dne 10. 5. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci.

Jeronymova jednota

FS ČCE Krnov – podpora grantového financování

Synodní rada souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Krnově do 20. 12. 2012.

FS ČCE Klášter nad Dědinou, FS ČCE Horní Krupá – podpora grantového

Synodní rada souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Klášteře nad Dědinou do 30. 4. 2013.

Zpráva o jednání Ústředního shromáždění Jeronymovy jednoty (JJ), 14. - 16. 9. 2012

Synodní rada ukládá POOP, aby do konce roku 2012 vypracoval návrh pro synod ve smyslu žádosti ústředního shromáždění JJ, tj. návrh, který by členství v orgánech JJ nepodmiňoval členstvím ve staršovstvu.

Výchova mládeže

M. J. Medková - rezignace na místo virilního člena SEM ČR

Synodní rada jmenuje seniorátního faráře pro mládež pražského seniorátu Mikuláše Vymětala virilním členem republikového výboru SEM ČR a ukládá oddělení mládeže, aby zahájilo jednání se SEM ČR o možné změně stanov, která by umožnila synodní radě jmenovat jednoho člena republikového výboru SEM ČR (na místo virilního člena - faráře mládeže).

Hospodářské věci - vnější

Pomoc z Fondu sociální a charitativní pomoci

Synodní rada vzala na vědomí o rozdělení finanční pomoci z Fondu sociální a charitativní pomoci. Celkem bylo odesláno:

6. 9. 2012 celkem 165 042 Kč na pomoc postiženým zemětřesením v Itálii (k částce 150 000 Kč byl přidán výnos obou sbírek při úvodních a závěrečných bohoslužbách 2. zasedání 33. synodu),

14. 9. 2012 bylo odesláno 17 120 Kč na pomoc obětem zemětřesení na Haiti,

26. 9. 2012 bylo odesláno 395 974 Kč na pomoc po zemětřesení a tsunami. Tato pomoc byla zaslána přímo organizaci Japan Lutheran Emergency Relief, protože sbírka, kterou organizoval Diakonisches Werk der EKD byla už uzavřena.

Ekumenické vztahy

Studijní kurzy pro faráře v Pullach 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Ondřeje Macka: Tématem bylo: Vášeň pro lidi - aktuální perspektivy z teorie a praxe pastorační péče. Účastníci se seznámili s kognitivní a behaviorální terapií v pastorační péči, pozornost byla věnována systemické pastorační péči a O. Macka zaujal hlavně koncept "energetické" pastorační péče M. Josuttise. O. Macek hodnotí svůj pobyt jako jednoznačně přínosný po více stránkách. Na pobyt čerpal krátkodobé studijní volno, veškeré náklady uhradila Spojená evangelická luterská církev.

Den reformace - Rakouská evangelická církev - 30. 10. 2012

Synodní rada deleguje na Den reformace 30. 10. 2012 do Vídně Ondřeje Macka.

LWF - síť spolupracovníků k výročí reformace

Synodní rada jmenuje Gerharda Frey-Reininghause a Evu Benešovou jako své zástupce do sítě spolupracovníků LWF při příležitosti oslav výročí reformace 2017.

Příprava nového církevního zpěvníku - studijní cesta do Švýcarska

Synodní rada bere s vděčností na vědomí informace L. Moravetze o výsledcích jednání ve Švýcarsku.

Návštěva gen. tajemníka KEK Dr. Guy Liagre 3. 10. 2012

Ve středu 3. 10. 2012 nás navštíví nový generální tajemník KEK Dr. Guy Liagre ČR, aby se setkal se zástupci členských církví KEK v ČR. Během rozhovoru se zástupci SR a ÚCK se chce dozvědět něco o ČCE a diskutovat perspektivy pro valné shromáždění KEK v Budapešti příští rok. Setkání se zúčastní delegáti na valné shromáždění (VS) D. Ženatý a P. Buzková, synodní senior a synodní kurátorka, Jan Dus jako stálý delegát ČCE v komisi Church and society a zástupci ÚCK.

Evangelická akademie

Výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc

Synodní rada bere na vědomí, že 2. kolo výběrového řízení proběhne 12. 10. 2012 v prostorách krajského úřadu v Olomouci.

Diakonie ČCE

Smlouva o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanit. a rozvoj. pomoci

Synodní rada zvolila tajnou volbou za členy dozorčí rady SHRP: Janu Šarounovou, Boba Helekia Ogolu, Tomáše Matušku, Terezu Mičkovou, Lenku Ridzoňovou a Evu Zadražilovou. Synodní rada dále zvolila v tajné volbě 2 náhradníky dozorčí rady SHRP v tomto pořadí: 1. Jana Pavlisová, 2. Jan Balcar. Synodní rada schvaluje ujednání o hmotné pomoci mezi ČCE - povšechným sborem a střediskem humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE.

Různé

Statut humanitární komise

Synodní rada schvaluje statut humanitární komise v předloženém znění.