Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 16. 10. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 16. 10. 2012, které je možné zveřejnit

Vyznání a život církve

Bible Kralická s poznámkami 2013, podnět ČBS

Synodní rada vyhlašuje rok 2013 "Rokem bible kralické".

Sbory a pracovníci

Vojtěch Hrouda - koordinace nemocničních kaplanů v období 2013-2015

Synodní rada posoudila práci koordinátora nemocničních kaplanů ČCE br. Vojtěcha Hroudy a pověřuje jej funkcí koordinátora na další období, a to od 1. 4. 2013 do 21. 10. 2015 (tj. do doby, kdy br. Hroudovi končí doba povolání ve sboru v Novém Městě na Moravě).

Seniorátní výbor (SV) Horáckého seniorátu ČCE - žádost o schválení kandidatury M. Erdingera

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Michaela Erdingera na místo seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2015. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Vítek Jaroslav - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Jaroslava Vítka i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Vařílková Marta - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Martě Vařílkové jako pastorační pracovnice ve farním sboru (FS) ČCE Brno II na 50% úvazek na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Brněnský seniorát ČCE - snížení pracovního úvazku Marty Židkové

Synodní rada ČCE bere na vědomí snížení pracovního úvazku sestry farářky Marty Židkové od 15. 10. 2012 z 50% na 33% a ukládá ÚCK zajistit potřebné pracovněprávní náležitosti.

Volba J. Štefana na místo studentského faráře - změna přílohy k povolací listině

Synodní rada schvaluje upravenou přílohu č. 1 k povolací listině bratra Jana Štefana tak, jak ji předkládá ÚCK.

Seniorátní výbor (SV) Horáckého seniorátu ČCE - opakovaná volba J. Tkadlečka

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jana Tkadlečka na místo seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o přijetí mezi zájemce o práci církve - Jan Lavický

Synodní rada souhlasí s přijetím br. Jana Lavického mezi zájemce o práci církve.

Správa církve

Volby na 2. zasedání 33. synodu 2012

Synodní rada schvaluje výši i způsob vyplácení příspěvku na telefon sestře Dagmar Hrubantové po dobu platnosti povolací listiny, a to od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014.

Termíny zasedání synodní rady (SR) v roce 2013

Synodní rada stanovuje termíny svých zasedání na r. 2013 takto: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 16.7., 13.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.

Zpráva o vizitaci SV Pražského seniorátu ve FS v Praze 1 – Nové Město

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru: Pražského, Brněnského, Libereckého, Východomoravského a Poličského seniorátu.

Financování církve

Usnesení 2. zasedání 33. synodu č. 41 - rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti

Synodní rada souhlasí s rozesláním dopisu a sumarizační tabulky všem seniorátním výborům.

Hospodářské věci - vnitřní

Výše odvodu za místo pastoračního pracovníka na rok 2012 a 2013

Synodní rada stanovuje na roky 2012 a 2013 částku příspěvku farního sboru a seniorátu, na úhradu nákladů souvisejících s místem pastoračního pracovníka ve prospěch povšechného sboru, ve výši 26.000,- Kč/rok. Synodní rada podává ke stanovení výše příspěvku upřesňující výklad a určuje, že stanovená částka je pro farní sbory a senioráty fixní, tj. bez ohledu na konkrétní čerpání jednotlivých benefitů (stravenky, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění) ze strany dotčených pastoračních pracovníků. Výše příspěvku bude farnímu sboru a seniorátu krácena pouze z důvodu sníženého pracovního úvazku pastoračního pracovníka, a to poměrně k jeho výši. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) provést úpravu pravidel pro povolávání pastoračních pracovníků ve smyslu rozpravy v zasedání (otázka období, na které je stanovována částky příspěvku za PP, zapracování usnesení č. 2, zapracování ustanovení o tom, že nevyčerpané prostředky jsou kumulovány ve fondu).

Ekumenické vztahy

7. valné shromáždění GEKE 20. - 26. 9. 2012 ve Florencii

Synodní rada pověřuje poradní odbor (PO) ekumenický, aby zvážil další kroky, jak naložit s dokumenty, které schválilo valné shromáždění (VS) GEKE ve Florencii. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby zajistilo překlady těchto dokumentů dle návrhu J. Roskovce. Dokument Vzdělání k ordinované službě předává synodní rada PO teologickému a PO pro vzdělávání kazatelů, aby zvážily jeho relevanci pro podmínky ČCE společně s ETF UK.

Návštěva církevního vedení Reformované církve ve Francii 4. - 7. 10. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ekumenického oddělení ÚCK: Návštěva francouzské delegace se podařila, došlo k setkáním podle plánu a rozhovory byly oboustranně užitečné. V rozhovoru s česko-francouzskou skupinou se mluvilo o spolupráci v příštích letech v oblasti biblické animace, práce s mládeží, spolupráce mezi teologickými fakultami, hovořilo se i o výměně farářů. V rámci přípravy na reformační rok 2017 plánuje Francouzská evangelická církev vytvořit nové krédo a chtějí vyzvat sbory, aby se snažily najít nový způsob, jak vyjádřit víru dnes. Možná by se dalo spolupracovat i v této oblasti.

Synod ECAV 19. - 20. 10. 2012 v Liptovském Mikuláši

Synodní rada souhlasí s vysláním synodního seniora a G. Frey-Reininghause na synod ECAV, který se koná v Liptovském Mikuláši ve dnech 19. - 20. 10. 2012.

Synod EKBO Berlín 14. - 17. 11. 2012

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na tento synod.

Návštěva delegace ze Skotska 31. 1. - 3. 2. 2013

Synodní rada souhlasí s pozváním delegace ze Skotska a zúčastní se rozhovoru s nimi v pátek 1. 2. 2013.

EKiR - uvedení do úřadu nového církevního vedení

V lednu 2013 bude volit synod Evangelické církve v Porýní několik členů nového církevního vedení. 3. 3. 2013 proběhne v kostele sv. Jana v Düsseldorfu inaugurace nového církevního prezidenta a viceprezidenta a možná i dalších členů círk. vedení, zároveň proběhne slavnostní rozloučení se stávajícím vedením (včetně prezidenta Nikolause Schneidera, který před několika lety navštívil s delegací ČCE). Vzhledem k tomu, že se při této příležitosti dá očekávat řada zahraničních hostů, plánuje porýnská církev na dny předcházející bohoslužbě v Düsseldorfu (na 28.2.-2.3.2013) mezinárodní teologickou konferenci, která bude věnována Heidelberskému katechismu a proběhne ve Frankfurtu. Po skončení konference bude organizován společný odjezd vlakem do Düsseldorfu na slavnostní inaugurační bohoslužbu. Synodní rada deleguje na konferenci ve Frankfurtu a na bohoslužby s uvedením do úřadu nového církevního vedení porýnské církve Daniela Ženatého.

Studijní kurzy Pullach

Synodní rada schvaluje vyslání Hany Ducho na studijní kurz v Pullach 21. 1. - 1. 2. 2013.

Smlouva o webhostingu pro stránky e-cirkev.cz u společnosti Archa

Synodní rada schvaluje předloženou smlouvu o webhostingu pro stránky e-cirkev.cz u společnosti Archa.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek na stěhování - Václav Hurt

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku na stěhování odpovídající 1/4 částky fakturované stěhovací firmou a 1/4 nákladů na pohonné hmoty za stěhování vlastním vozem z Fondu křesťanské služby.

Diakonie ČCE

Rádce pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE

Synodní rada žádá poradní odbor organizačně právní (POOP), aby se zabýval Rádcem pro volby, potvrzování a činnost dozorčích rad středisek Diakonie ČCE a přijal případné úpravy či změny.