Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 30. 10. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady ČCE ze dne 30. 10. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Ruml Pavel - žádost o pověření k duchovenské službě v armádě

Synodní rada kladně vnímá duchovenskou službu br. f. Pavla Rumla v ÚVN a podporuje ji. Synodní rada pověřuje mjr. Mgr. Pavla Rumla duchovenskou službou v Armádě ČR pro další období, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Mencl Tomáš - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada kladně vnímá duchovenskou službu bratra faráře Tomáše Mencla v nemocnici a podporuje ji. Synodní rada pověřuje bratra faráře Tomáše Mencla duchovenskou službou v Nemocnici Česká Lípa, a.s. pro další období, tj. od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2014.

Farní sbor (FS) ČCE v Krouně - opakovaná volba Marka Váni

Synodní rada potvrzuje volbu Marka Váni za druhého faráře FS ČCE v Krouně na období od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2018 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Chrástu u Plzně - opakovaná volba Karla Šimra

Synodní rada potvrzuje volbu Karla Šimra za faráře FS ČCE v Chrástu u Plzně na období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2014 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Černilově - kandidatura Rut Brodské

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Rut Brodské za farářku FS ČCE v Černilově na období od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2017 na pracovní úvazek 50%.

Zaměstnanecký poměr kazatelek na MD a RD a zaměst. poměr kazatelů na dobu neurčitou

V současné době je praxe pro kazatelky odcházející na mateřskou dovolenou poměrně složitá. Z hlediska výplat sociálních dávek je pro ně výhodnější být v zaměstnaneckém poměru. Doba jejich povolání ve sboru běží i ve chvíli, kdy jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Pokud během jejich mateřské či rodičovské dovolené tato doba uplyne, je třeba zorganizovat opakovanou volbu. To je pochopitelné ve chvíli, kdy počítají s tím, že budou v práci na témže sboru pokračovat i po návratu z mateřské či rodičovské dovolené. Pokud však již nechtějí být opakovaně voleny v témže sboru, ale současně chtějí po skončení mateřské či rodičovské dovolené pokračovat ve službě v nějakém jiném sboru, dostávají se do složité situace. Vzhledem k tomu, že se zaměstnanecký poměr k ČCE, v němž si přejí setrvat, váže na službu v nějakém sboru, nechávaly se tyto kazatelky opakovaně volit ve sboru i přesto, že věděly, že v něm pracovat nebudou. Tato praxe byla podpořena i tím, že s kazateli byla dosud uzavírána smlouva na dobu určitou, která se vázala na dobu jejich povolání ve sboru. Uzavírat smlouvu na dobu určitou je v rozporu s církevním zřízením, a to zvláště po změně provedené na letošním synodu.

Církevní zřízení počítá s tímto postupem:

a) Zaměstnanecký poměr kazatele vzniká zvolením na prvním sboru (bez ohledu na jakoukoli smlouvu) a zaniká ve chvíli, kdy kazatel rezignuje nebo dostane výpověď.

b) Konkrétní náplň služby kazatele a místo jejího výkonu stanoví povolací listina.

c) Výpověď může kazateli dát synodní rada jen z důvodů vyjmenovaných v § 12 odst. 10. Jedním z těchto důvodů je zánik jeho povolání na sboru.

1. Synodní rada se zavazuje, že nebude dávat výpověď z důvodu uvedeného v § 12 odst. 10 písm. d) církevního zřízení kazatelkám a kazatelům na mateřské nebo rodičovské dovolené.

2. Synodní rada ukládá ÚCK seznámit s tímto rozhodnutím kazatele spolu s vysvětlením, jak v případě odchodu na mateřskou či rodičovskou

dovolenou postupovat ohledně další volby na sboru.

3. Synodní rada schvaluje vzor smlouvy o zaměstnaneckém poměru kazatelů.

4. Synodní rada ukládá ÚCK rozeslat kazatelům nové smlouvy o zaměstnaneckém poměru na dobu neurčitou, a to nejpozději do 31. 5. 2013.

5. Synodní rada ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP) připravit návrh doplňující řády o ustanovení řešící ukončení pracovního poměru kazatelek/kazatelů na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Seniorátní výbor (SV) Brněnského seniorátu ČCE - žádost o schválení kandidatury K. Rybárikové

Synodní rada podmíněně schvaluje kandidaturu sestry Kateřiny Rybárikové na místo seniorátní jáhenky Brněnského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 30% na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě. Podmínka bude splněna předložením prohlášení o tom, že se zástupci SV Brněnského seniorátu a kandidátka dohodli na znění předkládaných dokumentů.

Seniorátní výbor (SV) Pražského seniorátu ČCE - žádost o schválení kandidatury R. Čunderlíkové

Synodní rada schvaluje kandidaturu sestry Romany Čunderlíkové na místo seniorátní farářky Pražského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 66% na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Praha 10 - Uhříněves - kandidatura Jiřího Orta

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k volbě bratra Jiřího Orta za faráře FS ČCE Praha 10 - Uhříněves na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2023 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě. Podmínka pokynu k volbě je splněna tím, že bratr Ort získá před konáním volby od synodní rady dispens od překážky volitelnosti - viz čl. 4, bod 11 ŘK. Další podmínkou je, že nájemní smlouva mezi sborem a kazatelem bude, má-li být byt poskytován bezplatně, změněna na smlouvu o užívání kazatelského bytu.

Farní sbor (FS) ČCE Děčín - kandidatura Tomáše Matějovského

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Tomáše Matějovského za faráře FS ČCE Děčín na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Děčíně - opakovaná volba Petra Čapka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Petra Čapka za faráře FS ČCE v Děčíně na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 8. 2013 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Moravské Třebové - opakovaná volba Aloise Němce

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Aloise Němce za faráře FS ČCE v Moravské Třebové na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 na plný pracovní úvazek.

Bartošek Josef - rezignace na místo seniorátního faráře pražského seniorátu

Synodní rada ČCE bere na vědomí rezignaci bratra faráře Josefa Bartoška na místo seniorátního faráře pražského seniorátu ke dni 30. 11. 2012 a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady uzavřelo dohodu o ukončení pracovního poměru k témuž datu. Synodní rada vyjadřuje bratru faráři Josefu Bartoškovi poděkování za jeho dosavadní službu v ČCE.

Tyralíková Věra - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestře Věře Tyralíkové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE ve Valašském Meziříčí na 25% pracovní úvazek na období dvou let, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Mikulíková Lenka - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestře Lence Mikulíkové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Vsetín - Horní sbor na 50%-ní pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Golonková Jana - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestře Janě Golonkové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Přeštice na 50%-ní pracovní úvazek na období dvou let, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Erdingerová Eliška - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestře Elišce Erdingerové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE v Praze 8 - Kobylisích na 75%-ní pracovní úvazek na období dvou let, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Fakulta a bohoslovci

Petra Náhlovská - žádost o zapsání mezi kandidáty služby v církvi

Synodní rada souhlasí se zapsání ses. Petry Náhlovské mezi kandidáty služby v církvi.

Lukáš Vyoral - žádost o zapsání mezi kandidáty služby v církvi

Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Lukáše Vyorala mezi kandidáty služby v církvi.

Vikariát

Zpráva z praxe - Maroš Klačko

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra Maroše Klačka, zájemce o vikariát, který vykonal třítýdenní praxi na sboru v Poličce u br. Jiřího Tenglera. Praxe proběhla 13. 9. - 3. 10. 2012.

Správa církve

Zápisy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru: Ústeckého, Poličského a Chrudimského seniorátu.

Výchova mládeže

M. J. Medková - rezignace na místo virilního člena SEM ČR

Synodní rada ČCE ukládá oddělení mládeže jednat se SEM ČR o doplnění stávající rámcové smlouvy o dodatek, který rozšíří okruh možných virilních členů republikového výboru SEM ČR.

Hledání celocírkevního faráře mládeže

Synodní rada bere na vědomí postup hledání nového celocírkevního faráře mládeže.

Hospodářské věci - vnitřní

Výše odvodu za místo pastoračního pracovníka na rok 2012 a 2013

Synodní rada schvaluje změnu Zásad pro povolávání pastoračních pracovníků ve znění variantního návrhu a ukládá ÚCK seznámit s novým zněním sbory.

Ekumenické vztahy

450 let Heidelberského katechismu - konference v Berekfürdö 7. - 11. 10. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Jiřího Tenglera, který podává po svém návratu zprávu. Na programu konference byly pobožnosti, přednášky, práce ve skupinách, výlet do Debrecinu. Ve své zprávě nabízí několik námětů, jak v příštím roce připomenout 450. výročí Heidelberského katechismu. Jedním z nich je revize českého překladu Heidelberského katechismu, který je v zastaralém jazyce. Upozorňuje také na text GEKE o euthanasii a doporučuje ho ke zveřejnění v českém prostředí.

Rüstzeit saských superintendentů 24. - 28. 9. 2012 v Míšni

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Michala Kitty, který referuje o rozmanitých diskusích během setkání.

Synod EKBO Berlín

Synodní rada deleguje na synod EKBO v Berlíně 14. - 17. 11. 2012 Ladislava Moravetze.

Podzimní zasedání 26. synodu saské církve v Drážďanech

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegáta na podzimní zasedání 26. synodu saské církve v Drážďanech konané ve dnech 16. - 19. 11. 2012.

Komitét luterských církví v ČR 18. 10. 2012

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby dále jednalo o společných přípravách některých křesťanských výročí v příštích letech se SCEAV. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby jednalo o možnosti společného setkání synodní rady ČCE a církevní rady SCEAV v termínu březen/duben 2013.

1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu - Branč 5. 7. 2013

Synodní rada souhlasí s navrženým plánem oslav 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a se spoluprací s ECAV na Slovensku, SCEAV a RKC na Slovensku 5. 7. 2013 na Branči.

Oprava městského kostela sv. Marie v Lutherstadt Wittenberg

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 1 000 EUR pro GAW na opravu městského kostela sv. Marie v Lutherstadt Wittenberg z rozpočtu ekumenického oddělení.

9. valné shromáždění ERC v ČR

Synodní rada deleguje na valné shromáždění ERC 28. 11. 2012 J. Rumla, L. Valkovou a G. Frey-Reininghause, za náhradníky jmenuje D. Ženatého, P. Stolaře a D. Hamrovou.

Evangelická akademie

Výběrové řízení na pozici ředitele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) Olomouc

Synodní rada ČCE přijímá návrh výběrové komise ze dne 12. 10. 2012 a doporučení Rady ŠPO KEA Olomouc ze dne 23. 10. 2012, souhlasí s doporučeným kandidátem na první pozici a jmenuje ředitelem školské právnické osoby KEA Olomouc Mgr. Pavla Zatloukala, a to na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 7. 2018.

Různé

Propagace - plán práce propagační komise pro rok 2013

Synodní rada schvaluje plán práce propagační komise pro rok 2013.

Projekt "Vánoční krabice od bot" - podnět M. Vymětala

Synodní rada vyjadřuje podporu projektu M. Vymětala "Vánoční krabice od bot" a aktivně se zapojí v roce 2013, neboť pro letošek je zorganizování akce z časových důvodů v širším měřítku nereálné. O možnostech synodní rady na realizaci tohoto projektu bude synodní rada jednat s M. Vymětalem.