Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 11. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 13. 11. 2012, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Roudnici nad Labem

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Kurta Bartoše za faráře FS ČCE v Roudnici nad Labem na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek. . Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Ort Jiří - žádost o dispens

Synodní rada ČCE udělila dne 6. 11. 2012 bratru faráři Jiřímu Ortovi dispens od setrvání na místě faráře FS ČCE v Praze 10 – Vršovicích do konce doby jeho povolání, tj. do 30. 11. 2013.

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - opakovaná volba Blahoslava Matějky

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Blahoslava Matějky na místo faráře FS ČCE v Libštátě na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Queisnerová Pavla - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Pavle Queisnerové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Pardubice na 75% pracovní úvazek na období dvou let, t.j. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Fakulta a bohoslovci

Zora Nováková - oznámení o změně předpokládané délky studia

Zora Nováková podává synodní radě závěrečnou zprávu o studijním pobytu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v AR 2011/2012. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Poděbradského, Královéhradeckého a Východomoravského seniorátu.

Zrušení kazatelské stanice Studená

Synodní rada vzala na vědomí zprávu seniora Jihočeského seniorátu br. Davida Balcara v níž dává v souladu s ŘSC čl. 20 odst. 6 synodní radě na vědomí, že po předchozím souhlasu seniorátního výboru Jihočeského seniorátu, byla rozhodnutím staršovstva FS ČCE ve Strmilově dne 4. 11. 2012 zrušena kazatelská stanice ve Studené.

Ekumenické vztahy

7. Leuenberský synod 23. - 24. 11. 2012 v Praze

Synodní rada má pro Leuenberský synod tyto podněty: Pozvání k bohoslužbám k 40. výročí Leuenberské konkordie (Brno, 16. 6. 2013 - kázání biskup Bünker) a vydání důležitých textů Leuenberského společenství.

Podzimní zasedání 26. synodu saské církve v Drážďanech 16. - 19. 11. 2012

Ekumenické oddělení oslovilo několik vhodných delegátů, ale všichni se z časových důvodů omluvili. Protože termín je již blízko, zaslalo ekumenické oddělení Ústřední kanceláře do Drážďan omluvu.

Seminář "Zvěstování v 21. století" v Jauernick/Horní Lužice

Na podnět polských luteránů plánuje generální superintendent Martin Herche ze Zhořelce setkání farářů tří zemí (Německa, Polska a Česka) s tématem "Zvěstování v 21. století". K tématu chce pozvat také nějaké řečníky ze zmíněných zemí. Synodní rada souhlasí se záměrem uspořádat seminář "Zvěstování v 21. století" - 13. - 15. 10. 2013 v Jauernick/Horní Lužice a pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby jednalo s generálním superintendentem M. Herchem o české účasti na tomto semináři a hledalo vhodné účastníky.

Řídící výbor Ekumenické rady církví v ČR

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o jednání Řídícího výboru ERC, který na své poradě dne 17. 10. 2012 jednal o programu SRC EDAN (ohledně většího zapojení lidí s postižením do života sborů) a vyzval církve, aby předložily své případné materiály k tomuto tématu sekretariátu ERC. Řídící výbor se pozastavil nad jednáním ČT ve věci zákazu vysílání bloku předtáček s prezidentskými kandidáty a rozhodl vznést námitku na gen. ředitelství ČT. Řídící výbor jednal s Pavlem Pokorným o současné situaci nemocničních kaplanů - východiskem by mohlo být sestavení seznamu duchovních a dohoda o vzájemném uznání. Řídící výbor dále diskutoval o problematice ochrany osobních údajů v církevních matrikách, o plnění úkolů z Valného shromáždění ERC, o zprávě o pronásledování křesťanů, zhlédl prezentaci činnosti Domu Bible a vyslechl zprávy z církví.

Evangelická akademie

Setkání pracovníků škol Evangelické akademie v Bělči - listopad 2012

Ve dnech 2. - 3. 11.2012 proběhlo pravidelné pracovní setkání pracovníků škol Evangelické akademie v Bělči n. Orlicí. Martina Sklenářová podala synodní radě zprávu: „Setkání se účastnili zástupci ze všech škol. Sdílely se hlavně radosti. Přesto nejpalčivější oblastí, která naše školy tíží, je absence spirituálů ve třech našich školách. Ředitelé škol se obracejí prostřednictvím ústředí EA na synodní radu o pomoc ve věci oslovení vhodných duchovních pro práci s mládeží ve škole. Bratrská škol – CZŠ sama na doporučení br. f. M. Erdingera oslovila br. f. Ondřeje Koláře, se kterým teď domlouvá podmínky spolupráce. Neobsazeny spirituálem nebo školním farářem zůstávají KEA Olomouc a EA Praha. EA Praha by ráda našla společně se spirituálem školy i nový partnerský sbor v Praze, ve kterém by se mohly uskutečnit už vánoční bohoslužby. Zájemci o pozici spirituála by mohli do svého povolání synodem pracovat na základě pověření synodní rady a též finanční stránka věci by mohla být řešena obdobně jako u bratra faráře M. Bárty, který působí v EA Náchod. Na setkání jsme se všichni domluvili, že chceme odeslat za školy EA se sborovou zásilkou děkovný dopis farním sborům ČCE, ve kterém vyjádříme poděkování za finanční podporu školám EA formou sbírky na EA (koná se ob rok) a správní radě Nadačního fondu pro podporu církevního školství, která prostředky spravuje. Synodní rada vzala zprávu na vědomí. Synodní rada si uvědomuje naléhavost potřeby oslovit faráře ČCE pro práci spirituála (školního faráře).

Diakonie ČCE

Projekt "Chráněné bydlení Nosislav" - žádost o půjčku z prostředků Personálního fondu

Synodní radě byla předložena zástavní smlouvu k domu a souvisejícím pozemkům v Hrnčířské ulici v Brně, kterým má Brněnský seniorát jistit pohledávku povšechného sboru vůči středisku Diakonie ČCE v Brně. Smlouva byla připravena společně O. Navrátilovou a J. Soběslavským. Synodní rada souhlasí s návrhem zástavní smlouvy a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) odeslat tento návrh seniorátnímu výboru Brněnského seniorátu.