Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 27. 11. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání číslo synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 27. 11. 2012, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Zpráva koordinátora supervize - informace o zavádění supervize do praxe v ČCE

Synodní rada bere na vědomí zprávu o supervizi vycházející ze supervizního programu ČCE pro léta 2013-2014 a průběh a výstupy z konference k supervizi. Synodní rada odkládá rozhodnutí o obsazení funkce koordinátora pro supervizi do příštího zasedání 11. 12. Dále synodní rada ukládá připravit jmenovací dekrety pro interní supervizory ČCE a zve Štěpána Brodského a členy kolegia supervize k rozhovoru na 11. 12.

Farní sbor (FS) ČCE v Ostrově - opakovaná volba Františka Pavlise

Synodní rada potvrzuje volbu Františka Pavlise za faráře FS ČCE v Ostrově na období od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 na pracovní úvazek 33%.

Seniorátní výbor (SV) Horáckého seniorátu ČCE - žádost o schválení kandidatury M. Erdingera

Synodní rada potvrzuje volbu Michaela Erdingera za seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na období od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Seniorátní výbor (SV) Horáckého seniorátu ČCE - opakovaná volba J. Tkadlečka

Synodní rada potvrzuje volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 na pracovní úvazek 50%.

Seniorátní výbor (SV) Pražského seniorátu ČCE - žádost o schválení kandidatury R. Čunderlíkové

Synodní rada potvrzuje volbu Romany Čunderlíkové za seniorátní farářku Pražského seniorátu ČCE na období od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013 na pracovní úvazek 66%.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 3 - Jarově - opakovaná volba Elen Plzákové

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě sestry Elen Plzákové za farářku FS ČCE v Praze 3 - Jarově na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna tím, že sbor před datem konání volby kazatelky předloží nájemní smlouvu a další dohody a ujednání náležící k původní povolací listině. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Elen Plzákové.

Farní sbor (FS) ČCE Přelouč - kandidatura Miloše Hübnera

Synodní rada ČCE podmíněně uděluje pokyn k volbě bratra Miloše Hübnera za faráře FS ČCE Přelouč na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 na poloviční pracovní úvazek. Podmínka je splněna doložením splátkového kalendáře na dluh u Personálního fondu, a to do příštího zasedání 11. 12. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jejím jménem vydalo pokyn k volbě br. Miloše Hübnera. Synodní rada ČCE bere na vědomí rozhodnutí FS ČCE v Trnávce o snížení pracovního úvazku faráře Miloše Hübnera z plného na poloviční od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby zajistilo potřebné pracovněprávní kroky.

Farní sbor (FS) ČCE v Aši - opakovaná volba Pavla Kučery

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Pavla Kučery za faráře FS ČCE v Aši na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna doručením podepsaného zápisu o jednání staršovstva sboru s bratrem Kučerou a doplněním Ujednání o užívání bytu pro kazatele o ujednání "Sbor přenechává byt do užívání kazateli bezplatně". Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Pavla Kučery.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva z praxe - Michael Pfann

Synodní rada vzala na vědomí, že bratr Michael Pfann, student ETF UK zapsaný mezi kandidáty služby v církvi, vykonal předepsanou praxi na sboru u br. Petra Kulíka. Praxe proběhla ve dnech 20. 10. - 14. 11. 2012 ve sboru v Přerově.

Žádost o zapsání mezi kandidáty služby v církvi - Anna Halamová

Synodní rada souhlasí se zapsáním ses. A. Halamové mezi kandidáty služby v církvi.

Jednání s veřejností

Veřejná prezentace církve, mediální činnost SR

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vytvořit na www.e-cirkev.cz blog synodní rady. Způsob přispívání do blogu a redakce příspěvků bude předmětem další debaty v rámci SR.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Poličského a Poděbradského seniorátu.

Zápis z konventu Jihočeského seniorátu

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu ze dne 3. 11. 2012 Jihočeského seniorátu.

Jeronýmova jednota

Podpora grantového financování – Farní sbor (FS) ČCE Velenice, Moraveč

Synodní rada souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti půjčky na profinancování projektu Farního sboru ČCE v Moravči do 13. 7. 2013.

Podpora grantového financování - žádost farního sboru (FS) ČCE ve Mšeně u Mělníka

Synodní rada souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti půjčky na profinancování projektu Farního sboru ČCE ve Mšeně do 31. 7. 2013.

Zpráva o jednání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, 14.-16.9.2012

Synodní rada na svém zasedání 2. 10. 2012 uložila svému organizačně právnímu poradnímu odboru ( POOP), aby do konce roku 2012 vypracoval návrh pro synod ve smyslu žádosti ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, tj. návrh, který by členství v orgánech Jeronymovy jednoty nepodmiňoval členstvím ve staršovstvu. POOP se zamýšlel nad zadaným úkolem a došel k závěru, že podobně jako v případě plnění usnesení posledního zasedání synodu č. 26 (volba poslanců shromáždění JJ), je také příprava tohoto úkolu komplikována skutečností, že v současné chvíli je v běhu řízení o změně církevního zřízení. V souvislosti s navrženými změnami zřízení budou synodu podle usnesení č. 24 předloženy i změny Řádu o správě církve a Statutu Jeronýmovy jednoty, které se týkají také ustanovení, jež upravují volbu poslanců do seniorátních a ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty. Vzhledem k tomu, že není jasné, zda synod navržené úpravy schválí a které znění ŘSC a SJJ bude platit, není také zřejmé, které znění vzít jako základ pro požadované. POOP má za to, že požadovaná změna není natolik urgentní, aby ji muselo nezbytně projednat nejbližší zasedání synodu. Proto stejně jako v případě změn požadovaných usnesením č. 26 POOP navrhuje synodní radě, aby přípravu požadovaných změn odložila na dobu po 3. zasedání, a aby v tomto smyslu změnila zadání úkolu pro POOP. Synodní rada souhlasí s návrhem POOP odložit z praktických důvodů plnění usnesení synodní rady z 2. 10. 2012 a ukládá POOP, aby se k úkolu vrátil po 3. zasedání 33. synodu.

Výchova mládeže

Souhrnná zpráva o akcích mládeže 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), které předkládá přehled akcí mládeže. Jedná se o akce, které proběhly v roce 2012. Zpráva obsahuje rovněž souhrn finančního výsledku jednotlivých akcí. Díky darům, finanční podpoře různých subjektů a fondu pro práci s mládeží nemusí být schodky akcí mládeže hrazeny z celocírkevních repartic (stejně jako minulý rok).

Ekumenické vztahy

Kirchentag 2013, 1. - 5. 5. 2013 Hamburk

Organizace Německý evangelický Kirchentag zve synodního seniora Joela Rumla a druhou osobu jako čestné hosty. Synodní rada deleguje na německý evangelický Kirchentag do Hamburku synodního seniora Joela Rumla a Liu Valkovou.

Synod reformované církve v Maďarsku, 15. - 16. 11. 2012, Budapešť

Br. Joel Ruml podává zprávu o účasti na synodu Reformované církve v Maďarsku. Přípravu a průběh synodu hodnotí velice pozitivně a navrhuje připravit seminář spolu s Reformovanou církví v Maďarsku a Spojenou církví v Nizozemí k tématu „sekularizace“. Synodní rada bere předloženou zprávu na vědomí a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jednalo o možnostech česko-maďarsko-holandského semináře.

Den reformace - Rakouská evangelická církev - 30. 10. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu, v níž br. Ondřej Macek referuje o účasti na oslavě Dne reformace ve Vídni. Vedle faktu, že mu chyběl výklad Písma, modlitba a požehnání, hodnotí celou akci velice pozitivně. Jeho závěry: „Samotná akce se mi svým pojetím velmi líbila (až na tu modlitbu) a myslím, že by bylo užitečné někdy takto skromně, inteligentně a ekumenicky slavit Den reformace i u nás. Velmi vhodný mi přišel rámec kombinující slavnostní přednášku, krátké moderované diskuse, hudbu, medaile a společenství s vínem a chlebem. Dlouhodobě považuji za velký ekumenický impuls spolupráci výše uvedených tří církví.“

Studijní kurzy Pullach

Jaromír Strádal žádá o souhlas se svou účastí na kurzu VELKD v Pullachu ve dnech 21. 1. - 1. 2. 2013, tématem kurzu je „Naděje přes smrt“. Synodní rada souhlasí s účastí br. Jaromíra Strádala na kurzu VELKD ve dnech 21. 1. - 1. 2. 2013 a br. Pavla Kučery ve dnech 25. 2. - 2. 3. 2013.

1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu - Branč 5. 7. 2013

Generální biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik zkonkretizoval návrh setkání na Branči 5. 7. 2013 a poslal oficiální pozvání. Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby oslovila přilehlé senioráty ČCE (moravskoslezský, východomoravský a brněnský) a odbory mládeže v těchto seniorátech, a vyzvala je k aktivní účasti na tvorbě programu.

Synod luterské církve v Maďarsku

Předsedové synodu luterské církve v Maďarsku zvou zástupce ČCE na ustavující zasedání synodu, který se bude konat 30. 11. – 1. 12. 2012 v Budapešti. Synodní rada děkuje luterské církvi v Maďarsku za pozvání na jednání jejich synodu, z účasti se však omlouvá.

Konsultace KEK o lidských právech, Brusel

KEK spolu s EKD zve na konsultaci o lidských právech. Ta proběhne ve dnech 21. - 22. 2. 2013 v Bruselu. Synodní rada deleguje Dana Bartoně na konzultaci KEK 21. - 22. 2. 2013 a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) jednat s KEK o finanční podpoře jeho účasti.

Návštěva ústředí Luterské církve v Rakousku, Vídeň

Ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2012 synodní senior, synodní kurátorka a 16 pracovníků a pracovnic Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) navštíví církevní kancelář Luterské církve ve Vídni v Rakousku. Součástí programu je seznámení se s prací Luterské církve v Rakousku a setkání s biskupem Bünkerem a pracovníky vídeňského církevního ústředí.

Křesťanská služba

Půjčka z Fondu křesťanské služby - roční kupon MHD (open card)

Synodní rada souhlasí s půjčkou z Fondu křesťanské služby v celkové výši 57.000,- Kč na pořízení ročního kuponu MHD pracovníkům Ústřední církevní kanceláře (ÚCK).

Diakonie ČCE

Smlouva o spolupráci mezi povšechným sborem a střediskem humanit. a rozvoj pomoci

Při volbě dozorčí rady Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE došlo k chybě. Synodní rada v rozporu se statutem střediska, který stanovuje počet členů DRS na 5, zvolila 6 členů a 2 náhradníky. Jediným řešením, vzhledem k neplatnosti původní volby, je její opakování, tj. tajná volba 5 členů a 2 náhradníků DR SHRP. Synodní rada zvolila tajnou volbou členy dozorčí rady SHRP: Jana Šarounová, Bob Helekia Ogola, Tomáš Matuška, Tereza Mičková, Eva Zadražilová. Synodní rada dále zvolila v tajné volbě 2 náhradníky dozorčí rady SHRP v tomto pořadí: Jana Pavlisová, Jan Balcar.

Péče o uprchlíky

Žádost o souhlas s pořádáním sbírky na pomoc uprchlíkům ze Sýrie

Synodní rada uvolňuje z Fondu sociální a charitativní pomoci pro zahraničí částku 150 000,- Kč na projekt humanitární pomoci uprchlíkům ze Sýrie prostřednictvím Střediska HRP Diakonie ČCE. Synodní rada zároveň vyhlašuje do sborů ČCE dobrovolnou sbírku na stejný účel s termínem uzavření do 15. ledna 2013. Výnos této sbírky bude poukázán rovněž prostřednictvím SHRP.

Různé

Ondřej Halama - rezignace na členství v POEM

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Ondřeje Halamy na členství v poradním odboru evangelizačním a misijním (POEM) a vyjadřuje mu poděkování za jeho dosavadní působení v POEM. Vzhledem k počtu členů POEM nebude synodní rada po odchodu O. Halamy složení poradního odboru doplňovat.