Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 11. 12. 2012

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 11. 12. 2012, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Zpráva koordinátora supervize - informace o zavádění supervize do praxe j

Synodní rada schvaluje návrh jmenovacího dekretu interních supervizorů a jmenuje Davida Balcara, Marka Bártu, Drahomíru Duškovou Havlíčkovou, Daniele Hellera, Gabrielu Horákovou, Pavla Kaluse, Rubena Kužela, Jana Mamulu, Lýdii Mamulovou, Tomáše Matějovského, Pavla Rumla, Ivana Ryšavého, Martinu Šerákovou Vlkovou, Filipa Šimonovského, Magdalénu Trgalovou a Jiřího Weinfurtera interními supervizory dle supervizního programu ČCE, a to na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Synodní rada bere na vědomí ukončení činnosti Štěpána Brodského ve funkci koordinátora supervize a děkuje mu za jeho dosavadní působení v této funkci. Synodní rada očekává od skupiny supervizorů návrh dalšího postupu tak, aby v zasedání 19. 2. mohla rozhodnout o obsazení místa koordinátora supervize s účinností od 1. 3. 2013. Synodní rada pověřuje Štěpána Brodského administrací projektu supervize, a to nejpozději do 28. 2. 2013.

Farní sbor (FS) ČCE v Kutné Hoře - opakovaná volba Jaroslava Féra

Synodní rada potvrzuje volbu Jaroslava Féra za faráře FS ČCE v Kutné Hoře na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 na plný pracovní úvazek.

Hermany Karel - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Karla Hermanyho a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Karlu Hermanymu osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby požádala seniora Horáckého seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul br. Hermanyho do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu. Synodní senior pověřuje Pavla Kašpara vykonáním ordinace br. Hermanyho.

Mužátková Ilona- zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Ilony Mužátkové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Iloně Mužátkové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Mužátková požádat o stanovení termínuordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby požádala seniora Horáckého seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Mužátkovou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Farní sbor (FS) ČCE Javorník nad Veličkou - kandidatura Petra Kulíka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Petra Kulíka za faráře FS ČCE Javorník nad Veličkou na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Rumburku - opakovaná volba C. Šimonovské

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Constance Šimonovské za druhou farářku FS ČCE v Rumburku na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2023 na pracovní úvazek 50%. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Constance Šimonovské.

Ochranovský sbor (OS) při ČCE v Rovensku pod Troskami - opakovaná volba Hany Jaluškové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Hany Jaluškové za farářku OS při ČCE v Rovensku pod Troskami na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Hany Jaluškové.

Farní sbor (FS) ČCE v Kladně - opakovaná volba Daniely Brodské

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Daniely Brodské za farářku FS ČCE v Kladně na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Daniely Brodské.

Stejskal Vlastislav - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru faráři Vlastislavu Stejskalovi dispens od setrvání na místě faráře FS ČCE ve Šternberku do konce doby jeho povolání, tj. do 30. 9. 2013.

Smyčková Zuzana - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Zuzaně Smyčkové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Český Těšín na 100% pracovní úvazek na období dvou let, t.j. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Farní sbor (FS) ČCE Přeštice - změna na místě pastoračního pracovníka

Synodní rada pověřuje Petru Mišterovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Přeštice na 50% pracovní úvazek na období dvou let od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva z praxe - Alexandra Prčíková

Synodní rada vzala na vědomí, že sestra Alexandra Prčíková, studentka ETF UK zapsaná mezi kandidáty služby v církvi, vykonala předepsanou praxi na sboru u br. Petra Pivoňky. Praxe proběhla ve dnech 22. 10. - 12. 11. 2012 na sboru ve Zlíně.

Zpráva z praxe - Kamil Vystavěl

Synodní rada vzala na vědomí, že Bratr Kamil Vystavěl, student ETF UK zapsaný mezi zájemce o práci církve, vykonal předepsanou praxi na sboru u br. Filipa Šimonovského. Praxe proběhla ve dnech 2. - 16. 11. 2012 ve sboru v Rumburku.

Správa církve

Zrušení kazatelské stanice v Lipníku nad Bečvou

Seniorátní výbor Moravskoslezského seniorátu ČCE dává synodní radě v souladu s ŘSC čl. 20 odst. 6 na vědomí svůj souhlas s rozhodnutím staršovstva Farního sboru ČCE v Hranicích o zrušení kazatelské stanice sboru v Lipníku nad Bečvou ze dne 12. 6. 2012.

Zápisy z jednání konventů - podzim 2012

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu Poděbradského, Ústeckého, Královéhradeckého, Horáckého a Libereckého seniorátu. Synodní rada potvrzuje volbu náměstka seniora Poděbradského seniorátu ČCE br. f. Martina Zikmunda a 1. náhradnice seniorátního výboru (SV) z řad kazatelů ses. f. Heleny Junové, dále potvrzuje volbu náměstka seniora Ústeckého seniorátu ČCE br. f. Jiřího Bureše, potvrzuje volbu 1. náhradníka SV Královéhradeckého seniorátu ČCE z řad kazatelů br. f. Tomáše Molnára a potvrzuje volbu 1. náhradníka SV Horáckého seniorátu ČCE z řad laiků br. Václava Peňáze a 2. náhradníka z řad kazatelů br. f. Petra Galluse.

Hospodářské věci - vnitřní

Poradní odbor (PO) ekonomický - jmenování Marie Levé

Synodní rada jmenuje Ing. Marii Levou členkou poradního odboru ekonomického.

Ekumenické vztahy

Pavel Roubík - církevní stipendium do Marburgu

Synodní rada bere na vědomí zprávu Pavla Roubíka. Pavel Roubík podává zprávu ze zahraničního studia na Phillips-Universität Marburg od 2. 9. 2011 do 2. 9. 2012. Ve své zprávě píše hlavně o přednáškách, které během studia navštěvoval, kromě toho po zimním semestru absolvoval měsíční praxi ve sboru v Giessen. P. Roubík se domnívá, že na studenty v Německu je kladen vyšší nárok přinejmenším v tom, že v průběhu semestru musejí číst teologické texty mnohem více, než je tomu na ETF. Marburští studenti jsou v průměru aktivnější a projevují o věc větší zájem. Profesoři bývají na každou přednášku či seminář vždy precizně připraveni. Pavel Roubík své zahraniční studium považuje za velmi přínosné.

Setkání křesťanů ve Wroclawi 3. - 5. 7. 2014

Ve dnech 17. - 18. 1. 2013 se koná ve Wroclawi další přípravná schůzka, na které již vzniknou konkrétní úkoly pro jednotlivé etapy příprav. Synodní rada deleguje na přípravnou schůzku ve Wroclawi Gerharda Frey-Reininghause a Danielu Hamrovou.

Jednání poradního odboru (PO) ekumenického 20. 6. 2012 - Konzultace o ekum. organizacích a církvích

Synodní rada bere zápis z konzultace na vědomí a předpokládá, že jmenované osoby budou aktivní v popsaných oblastech. Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby seznam aktivních osob průběžně doplňovala a pravidelně aktualizovala.

Návštěva delegace ze Skotska 31. 1. - 4. 2 .2013

Rozhovor s delegací se uskuteční v pátek 1. 2. 2013 v 9:00 hod. v Ústřední církevní kanceláři (ÚCK). Rozhovoru se zúčastní: synodní senior, synodní kurátorka a P. Stolař.

GEKE - regionální skupina Jihovýchodní Evropa 2013-2018

Synodní rada jmenuje jako delegáty ČCE do regionální skupiny GEKE - Jihovýchodní Evropa Jindřicha Halamu a Filipa Susu. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zprostředkovat výstupy z jednání o tématu vzdělávání poradnímu odboru a komisi pro vzdělávání kazatelů.

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegáta/tku na Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 3. - 12. 6. 2012.

Setkání evropských představitelů WCRC v Aténách

V termínu 7. - 9. 3. 2013 se koná v Aténách setkání evropských zástupců členských církví Světového společenství reformovaných církví. Dlouhodobějším delegátem ČCE v tomto grémiu (a v souladu s výsledky konzultace POE, která jednotlivým oblastem přiřadila kompetentní zástupce) je Pavel Ruml. Synodní rada deleguje na setkání evropských představitelů WCRC v Aténách Pavla Rumla.

„Den rozhodnutí“ v kostele sv. Mikuláše v Lipsku 9. 10. 2013

Evangelický luterský sbor sv. Mikuláše (Nikolaikirche) v Lipsku pořádá každoročně 9. října připomínku tzv. "Dne rozhodnutí", za který považuje 9. říjen 1989 - po tomto datu se rozběhl řetězec pokojných demonstrací, jehož následkem byl pád berlínské zdi. Jedná se o akci, jejíž vyvrcholením je bohoslužba za mír. Na znamení sounáležitosti s událostmi v celé Evropě, byli v posledních dvou letech zváni ke kázání a přednášce zástupci zemí, v nichž v těchto souvislostech také došlo k politickému převratu. Pro roce 2013 je na řadě Česká republika. Sbor zve J. Rumla, aby při této bohoslužbě kázal, a další zástupce ČCE, zvlášť svědky sametové revoluce, aby promluvili o svých zkušenostech. Synodní rada deleguje J. Rumla (poslouží kázáním), D. Ženatého, P. Stolaře a manžele Kašparovy (předběžně) k účasti na "Dni rozhodnutí" 9. 10. 2013 v Lipsku. Od delegovaných se očekává, že promluví o osobním zážitku z doby sametové revoluce. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby jednalo o případné další účasti z ČR při této příležitosti.

Festival mládeže v Mezötúr - Reformovaná církev v Maďarsku

Reformovaná církev v Maďarsku zve mládež ČCE na šestý festival mládeže, který se bude konat 23. - 27. 7. 2013 v Mezötúr. Tento festival se koná každý druhý rok na různých místech Maďarska a účastní se ho kolem 2 500 mladých lidí. Tentokrát bude mít téma "Identita". Zván je neomezený počet účastníků (18-26 let) z ČCE, dvěma z nich je maďarská církev připravena hradit náklady na pobyt a cestu po Maďarsku, pro ostatní je cena za ubytování ve stanech, stravu a dopravu po Maďarsku 100 Euro. Synodní rada pověřuje oddělení mládeže ÚCK, aby ve spolupráci s ekumenickým oddělením vyhledalo vhodné delegáty na festival mládeže v Mezötúr.

Synod skotské církve

Skotská církev zve zástupce ČCE na svůj synod, který se bude konat v Edinburghu. Na synod byli zástupci ČCE v posledních letech zváni každoročně. Ekumenické oddělení ÚCK předběžně jednalo s M. Sklenářovou, která je ochotna se synodu zúčastnit, má zkušenosti se skotskou církví a má zájem o dlouhodobější spolupráci s touto církví. Synodní rada deleguje na synod skotské církve 18. - 24. 5. 2013 v Edinburghu Martinu Sklenářovou.

Žádost o uvolnění na jazykový kurz - D. Hamrová

Synodní rada souhlasí s uvolněním Daniely Hamrové na jazykový kurz v Edinburghu.

400. výročí Bible kralické v Kralicích

Oliver Engelhardt informuje synodní radu o své návštěvě a jednání v Kralicích. Jednání s o. s. České studny bude vyžadovat asertivní přístup, ale zdá se, že zatím vše probíhá podle plánu. Za ČCE přislíbil přípravu programu pro děti. Není ještě zcela jasné financování celé akce, vychází se zatím z předpokladu, že každý si svůj program hradí sám, ale bylo solidárně domluveno, že v případě nesnází si jednotlivé složky mezi sebou vypomohou. Návrh rozpočtu bude k dispozici na příští schůzce v lednu 2013.

Kontaktní studium v Heidelbergu

Synodní rada deleguje na kontaktní studium v Heidelbergu v letním semestru 2013 Martina Zikmunda, náhradníky jsou: 1. Petr Pivoňka, 2. Ester Čašková.

GEKE - mediální pomoc při zveřejnění akcí při oslavách 40. výročí Leuenberské konkordie

GEKE nabízí servis v souvislosti s připomínkou 40. výročí podpisu Leuenberské konkordie příští rok. K němu patří zveřejnění všech akcí na webu www.leuenberg.eu, možnost využívat společného loga výročí, dále GEKE uvítá, když jednotlivé církve poskytnou dokumenty z uskutečněných akcí - přednášky, písemné příspěvky, fotografie. Cílem je, aby jubileum společným přičiněním dostalo evropský rozměr. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby předalo kanceláři GEKE všechny materiály, které jsou v souvislosti se 40. výročím Leuenberské konkordie k dispozici.

Evangelická akademie

Martin Čech - nabídka spolupráce ČCE a ČBK v oblasti církevního školství

Dne 6. 12. 2012 proběhlo jednání mezi ředitelkou Ústředí Evangelické akademie a vedoucím sekce církevního školství při ČBK Martinem Čechem. Bylo dohodnuto snížení částek, které ČBK fakturovalo našim školám za obdobné služby, které ČCE platila v rámci Prováděcí dohody s ČBK v roce 2012. Podařilo se snížit částky u všech našich škol o 60 až 75% (podle typu školy). Dále se jednalo o případném prodloužení Prováděcí dohody k rámcové dohodě o spolupráci v oblasti církevního školství, která byla uzavřená pro rok 2012. S ČBK je dále řešeno finanční plnění škol EA vůči sekci církevního školství ČBK pro rok 2013. Na konferenci ředitelů církevních škol na Velehradě ve dnech 21. - 23. 11. 2012 předložil M. Čech zprávu o činnosti sekce církevního školství ČBK s variantními řešeními financování sekce církevního školství, ale nepředložil rozpočet na 2013. V diskusi bylo podrobeno kritice. Synodní rada bere na vědomí předložené informace a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) předložit přehled poskytnutých služeb ze strany sekce církevního školství při ČBK školám EA a přehled plateb za tyto služby s rozlišením, které služby odpovídají prováděcí dohodě, a které jsou nad její rámec. Synodní rada ukládá ÚCK předložit návrh podmínek pokračování prováděcí dohody mezi ČCE a ČBK.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Gabriela Fraňková Malinová

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku z Fondu křesťanské služby.

Vladimír Pír - žádost o příspěvek na stěhování z Fondu křesťanské služby

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku na stěhování br. Vladimíru Pírovi z Fondu křesťanské služby.

Diakonie ČCE

Stanovování mzdových a dalších pracovněprávních podmínek řediteli Diakonie ČCE

Ředitel Diakonie ČCE David Šourek podává synodní radě písemnou rekapitulaci odměn řediteli, náměstkovi a členům správní rady DČCE za poslední tři roky a zároveň vyjadřuje důvěru, že i za rok 2012 synodní rada pozitivně zhodnotí práci správní rady a vyjádří to formou odměny. Synodní rada stanovuje odměny vedení Diakonie ČCE za rok 2012. Toto rozhodnutí bude sděleno písemně správní radě Diakonie ČCE.