Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 8. 1. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 8. 1. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Bárta Marek - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Bratr farář Marek Bárta z FS ČCE v Náchodě-Šonově dává synodní radě na vědomí ukončení svého dlouhodobého studijního volna. Ve své zprávě zmiňuje přínos tohoto volna jak pro sebe, tak pro svou rodinu i sbor. Bratr M. Bárta se tematicky věnoval systemickému přístupu v pastorační péči. Odevzdal svou zprávu a kompletní text vlastní přednášky také Komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů, čímž splnil výstupní podmínky.

Seniorátní výbor (SV) Brněnského seniorátu ČCE - žádost o schválení kandidatury K. Rybárikové

Synodní rada potvrzuje volbu Kateřiny Rybárikové za seniorátní jáhenku Brněnského seniorátu na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 na pracovní úvazek 30%.

Farní sbor (FS) ČCE Praha 10-Uhříněves - kandidatura Jiřího Orta

Synodní rada potvrzuje volbu Jiřího Orta za faráře FS ČCE v Praze 10-Uhříněvsi na období od 1. 2. 2013 do 31. 01. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 3 - Jarově - opakovaná volba Elen Plzákové

Synodní rada potvrzuje volbu Elen Plzákové za kazatelku FS ČCE v Praze 3-Jarově na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017na plný pracovní úvazek.

Ochranovský sbor při ČCE v Rovensku pod Troskami - opakovaná volba Hany Jaluškové

Synodní rada potvrzuje volbu Hany Jaluškové za farářku Ochranovského sboru při ČCE v Rovensku pod Troskami na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek.

Fakulta a bohoslovci

Příspěvek na praxi studentů

Synodní rada schvaluje na studenta přijatého na praxi příspěvek na ubytování ve výši 60,- Kč/den a na stravné ve výši 157,- Kč/den.

Zpráva z praxe - Pavel Roubík

Bratr Pavel Roubík, student ETF UK zapsaný mezi zájemce o práci církve, vykonal předepsanou praxi na sboru v Jasenné u ses. farářky Včelné. Praxe proběhla ve dnech 27. 10. - 11. 11. 2012. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Zpráva z praxe - Jiří Šamšula

Bratr Jiří Šamšula student ETF UK zapsaný mezi kandidáty služby v církvi, vykonal předepsanou praxi na sboru ve Svitavách u br. faráře Filipa Kellera. Praxe proběhla ve dnech 29. 10. - 19. 11. 2012. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Zpráva z praxe - Lukáš Vyoral

Bratr Lukáš Vyoral, student ETF UK zapsaný mezi kandidáty služby v církvi, vykonal předepsanou praxi na sboru v Praze 8 - Kobylisích u br. Miroslava Erdingera a br. Ondřeje Koláře. Praxe proběhla ve dnech 25. 10. - 20. 11. 2012. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Správa církve

Zápisy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zápis ze zasedání seniorátního výboru: Ochranovského, Horáckého, Libereckého, Brněnského, Poličského, Královéhradeckého, Východomoravského, Moravskoslezského a Poděbradského seniorátu.

Zápisy z konventů 2012

Synodní rada vzala na vědomí zápisy z konventů: Moravskoslezského, Východomoravského, Ochranovského a Poličského seniorátu. Synodní rada potvrzuje volbu 1. náměstkyně seniora Moravskoslezského seniorátu ses. Jany Rumlové a 1. náhradníka seniorátního kurátora br. Dana Ryšavého, dále potvrzuje volbu seniorátního kurátora Východomoravského seniorátu br. Vladimíra Buzka, volbu náměstkyně seniorátního kurátora ses. Světlany Greplové, volbu 1. náhradníka seniorátního výboru (SV) z řad laiků Daniele Tymonka a 2. náhradníka SV z řad laiků Pavla Trusiny a rovněž potvrzuje volbu seniora Poličského seniorátu br. Marka Vanči, náměstka seniora br. Jiřího Tenglera, náměstka seniorátního kurátora br. Jiřího Pražana a náhradníka seniorátního výboru z řad laiků br. Petra Šimona.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru (SV) Královéhradeckého seniorátu ve farním sboru (FS) Semonice

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci SV Královéhradeckého seniorátu ve FS Semonice dne 13.11.2012.

Jeronýmova jednota

Podpora grantového financování – farní sbor (FS) ČCE Velenice, Moraveč

Farní sbor ve Velenicích žádá o prodloužení lhůty splatnosti půjčky poskytnuté na profinancování dotace a to do 28. 2. 2013. Důvodem je sdělení ze strany poskytovatele dotace – Státního zemědělského intervenčního fondu, že dotaci budou schopni proplatit až v únoru 2013. Synodní rada souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti půjčky na profinancování projektu Farního sboru ČCE ve Velenicích do 28. 2. 2013.

Výchova a vzdělávání

Personální změny v poradním odboru pro práci s lidmi s postižením (POPLP)

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Jany Matuškové na členství v POPLP a jmenuje za členky POPLP Martu Binkovou a Ladislavu Žáčkovou.

Výchova mládeže

Hledání celocírkevního faráře mládeže

Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) započalo vyhledávání dočasné pomoci pro své oddělení. Dne 3. 1. 2013 byl zveřejněn inzerát na dočasného pracovníka na 0,75 pracovního úvazku do konce června 2013. Inzerát byl zveřejněn na webech http://www.e-cirkev.cz, http://www.evangnet.cz, http://mladez.evangnet.cz. Šířen bude i skrze sociální síť Facebook (skupiny ČCE, Evangelická mládež, ETF UK) a e-mailovou konferenci mládeže. Budou osloveni i konkrétní dobrovolníci, kteří mají zkušenost s podobným typem práce. Synodní rada bere na vědomí průběh hledání dočasné pomoci pro oddělení mládeže ÚCK.

Vězeňská služba

Žádost o povolení vykonávání vězeňské duchovenské péče - Karel Cuchal

Synodní rada zve br. Karla Cuchala k rozhovoru do zasedání na 22. 1. 2013 na 14:15 hodin.

Ekumenické vztahy

Synod EKD a VELKD v Lübecku

Synodní rada bere na vědomí zprávu L. Beneše: „Velkým tématem obou synodů bylo výročí reformace 2017 (zazněl i hlas katolické strany i zástupců mimoněmecké reformace: "je třeba se bránit proti „wittenbergisaci" Evropy" řekl např. Thomas Wipf). L. Beneš zdůrazňuje, že tématu synodu byla věnována značná pozornost, naproti tomu správním věcem organizačně-technickým byla věnována dokonalá příprava předem, na synodu samém většina těchto věcí již proběhla s minimálním časovým nárokem. Hodně času pak bylo možno věnovat diskuzím o podstatě reformace, co znamená termín křesťanské svobody dnes, přednáškám (často poměrně dlouhým!), intenzivním otázkám hostů, jak oni to vidí ze své perspektivy atp. K dalším tématům patřlo 450. výročí Heidelberského katechismu, jednalo se o modelu spojení (Verbindungsmodell) mezi církevními strukturami EKD – UEK – VELKD. Synod VELKD přijal návrh, aby se vstoupilo do intenzivního teologického rozhovoru s UEK, EKD a Reformovaným svazem o jednotícím vyznání mezi těmito církevními strukturami na základě Leuenberské konkordie, Barmenského teologického prohlášení a Confessio Augustana. Tím by byla dána nová kvalita modelu spolupráce. Spolupráce se již děje na liturgické úrovni - byla vydána společná agenda pro uvedení do úřadu, jedná se o společné agendě pro křest, spolupracuje se na revizi perikop. Byl reflektován vznik Severní církve. Vedle nesčíslných rozhovorů se zástupci místních církví a různých organizací bylo pro L. Beneše nečekaným ziskem setkání ve skupině ekumenických hostí. A to jak z evropských církví, tak především ze států Jižní Ameriky, Zájem ČCE o Kubu shledali představitelé jihoamerických církví jako vcelku chvályhodný, třebaže oni mají ze své perspektivy asi trochu jiné mínění o Kubě, než my.“ L. Beneše zaujal obrovský zájem médií o jednání synodu (na galérii bylo neustále 20 - 40 novinářů), dále si uvědomil, jak veliké důvěry těchto partnerů požívá naše ČCE, ale zároveň jsou tím na ni kladena i určitá očekávání.

Komitét SCEAV

Církevní rada SCEAV navrhuje společné setkání se synodní radou 18. 3. 2013 v Praze cca od 12:00 do 16:00 hodin včetně společného oběda.

SEK/EKD - mezinárodní ekumenická konference k výročí reformace 2017

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na mezinárodní ekumenickou konferenci SEK/EKD k výročí reformace 2017 6. - 10. 10. 2013 v Zürichu.

Mezinárodní konference nadační fond Leo Baeck v Terezíně

NF Leo Baeck v Terezíně pořádá mezinárodní konferenci s názvem Dějiny a přeshraniční politická výchova. V současné situaci je důležité mít aktuální informaci o dění kolem tohoto nadačního fondu. Ochoten k účasti je Gerhard Frey-Reininghaus a synodní rada ho deleguje na mezinárodní konferenci NF Leo Baeck 11. - 13. 2. 2013 v Terezíně.

EAKE - 50. výroční zasedání v Bensheimu

Evangelický pracovní kruh pro otázky vyznání v Evropě ve spolupráci s GEKE zve každoročně zástupce evropských evangelických církví a institucí ke svému výročnímu shromáždění. Setkání jsou orientována tematicky, nechybí však ani zprávy o aktuálním dění v jednotlivých zemích a církvích. Letošním tématem je "Pokonfesijní křesťanství v Evropě". Jednacím jazykem je němčina. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na 50. výroční zasedání EAKE v Bensheimu 18. - 21. 4. 2013.

Stát a církev

Zavádění duchovní služby u Police ČR a HZS ČR - dopis ministra vnitra

Jediná konkrétní odezva k tomuto okamžiku přišla ze západočeského seniorátu. Senior Miroslav Hamari navrhuje delegovat do funkce konzultanta ses. farářku Helenu Hamariovou. Br. farář Karel Šimr, který je koordinátorem Psychosociálního intervenčního týmu v ČR nabízí spolupráci volnější formou. Synodní rada doporučuje předsednictvu ERC jako kandidátku na pozici konzultanta v oblasti možného vzniku duchovní služby u PČR a HZS ses. Helenu Hamariovou.

Různé

Nadační fond Leo Baecka - účast ČCE

Zdeněk Bárta podává rezignaci na členství ve správní radě NF Leo Baecka. K rozhodnutí ho vedlo několik důvodů: není již senátorem PČR, dalším důvodem je, že oproti původní koncepci se od správní rady očekává také plnění výkonných funkcí, pro což se Z. Bárta necítí být kompetentní. Dále Z. Bárta upozorňuje na problém uzavřené smlouvy NF s městem Terezín o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem rekonstrukce Dělostřeleckých kasáren v Terezíně na centrum setkávání, kdy NF je partnerem projektu a město příjemcem evropské dotace IOP. Narůstající problémy vzniklé z této smlouvy nemá Z. Bárta možnost ovlivnit a nechce participovat ani na vyúčtování dotace. Z. Bárta doporučuje synodní radě, aby pozastavila účast ČCE na tomto projektu. Synodní rada bere na vědomí rezignaci Z. Bárty na členství ve správní radě NF Leo Baeck Terezín a pozastavuje členství ČCE v nadačním fondu Leo Baeck Terezín. K definitivnímu rozhodnutí dojde po konferenci NF Leo Baeck Terezín v únoru, které se má zúčastnit G. Frey-Reininghaus a při níž zjistí, jaká je současná situace v tomto nadačním fondu.