Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 22. 1. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 22. 1. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE Borová u Poličky - opakovaná volba Miloš Lapáček

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu Miloše Lapáčka za jáhna FS ČCE v Borové na období od 1. 7. 2011 do 30. 06. 2014 na 50% pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Děčíně - opakovaná volba Petra Čapka

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu Petra Čapka za kazatele FS ČCE v Děčíně na období od 1. 2. 2013 do 31. 08. 2013 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Roudnici nad Labem - opakovaná volba Kurta Bartoše

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu Kurta Bartoše za faráře FS ČCE v Roudnici nad Labem na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Moravské Třebové - opakovaná volba Aloise Němce

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu Aloise Němce za faráře FS ČCE v Moravské Třebové na období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013, na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Litoměřicích - opakovaná volba Z. Bárty

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě Zdeňka Bárty za kazatele FS ČCE v Litoměřicích na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 na 50% pracovní úvazek. Současně žádá personální oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho opakované volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Horních Vilémovicích - kandidatura A. Němce

Synodní rada uděluje pokyn k volbě Aloise Němce za faráře FS ČCE v Horních Vilémovicích na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2016 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydala pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Zábřehu - kandidatura V. Stejskala

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Vlastislava Stejskala za faráře FS ČCE v Zábřehu na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2023 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Šumperku - opakovaná volba H. Ducho

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě Hany Ducho za farářku FS ČCE v Šumperku na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k její opakované volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Krnově - opakovaná volby R. Rosického

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě Radovana Rosického za jáhna FS ČCE v Krnově na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Předhradí - opakovaná volba Heleny Junové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě Heleny Junové za farářku FS ČCE v Předhradí na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k její opakované volbě.

Jaroslav Coufal - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Jaroslavu Coufalovi dispens od setrvání na místě faráře FS ČCE v Prosetíně do doby jeho povolání tj. do 15. 9. 2014.

Jaroslava Michnová - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty sestry Jaroslavy Michnové i nadále dle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě kazatele ČCE.

Žádost o studijní volno - P. Klinecký

Synodní rada souhlasí s udělením dlouhodobého studijního volna bratru faráři Pavlu Klineckému od 11. 2. do 11. 5. 2013.

Rezignace na členství v Komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů – F. Šimonovský

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Filipa Šimonovského na členství v Komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů.

Farní sbor (FS) ČCE ve Vanovicích - opakovaná volba Pavla a Lenky Freitingerových

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě Pavla Freitingera za 1. faráře FS ČCE ve Vanovicích na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2018. Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě Lenky Freitingerové za 2. faráře FS ČCE ve Vanovicích na pracovní úvazek 33% na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2018.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o přijetí mezi zájemce o práci církve - Jan Mikschik

Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Jana Mikschika mezi zájemce o práci církve.

Správa církve

Konvent Západočeského seniorátu ze dne 3. 11. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání konventu Západočeského seniorátu a potvrdila volbu 1. náhradníka seniorátního výboru z řad kazatelů Boba Helekia Ogoly.

Konvent Pražského seniorátu ze dne 10. 11. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z konventu Pražského seniorátu a potvrdila volbu 2. náměstka seniora br. f. Tomáše Trusiny, 1. náhradníka seniorátního výboru z řad laiků br. Pavola Bargára.

Konvent Brněnského seniorátu ze dne 24. 11. 2012

Synodní rada vzala vědomí zprávu z konventu Brněnského seniorátu.

Zahraniční sbory

Zpráva o činnosti P. Brodského a plán výjezdů na rok 2013

Synodní rada bere na vědomí zprávu P. Brodského za II. pololetí roku 2012 a plán výjezdů na I. pololetí roku 2013. Synodní rada souhlasí s udělením Medaile vděčnosti sestře Marii Provazníkové u příležitosti jejích 70. narozenin. Medaile bude ses. Provazníkové předána, vzhledem k neúčasti zástupců synodní rady na dubnové cestě do Veselynivky, v rámci úvodních bohoslužeb Farářského kurzu 28. 1.

Dar sboru Peregu Mare na zmírnění škod po tornádu

Synodní rada uvolňuje z Fondu sociální a charitativní pomoci částku 2.000,- Euro jako pomoc sboru v Peregu Mare s odstraněním škod po zasažení kostela tornádem.

Hymnologie

Zpráva o 20. sbormistrovském kurzu

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o 20. sbormistrovském kurzu: Termín a místo konání: 16. - 18. 11. 2012 v Sola gratia, Bystřice pod Hostýnem. Počet uchazečů: 69, včetně studentů SCHEA, kteří měli účast na kurzu povinnou. Studentům SCHEA jsme hradili ubytování z fondu církevní hudby (stř. 402) a z dobrovolné sbírky z koncertu. Náplň: nácvik a premiéra Missy subhostinensis L. Moravetze, která byla napsána pro tuto příležitost. Při premiéře zazněly i další úpravy L. Moravetze, díla renesančních mistrů i současných autorů: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claude Goudimel, László Halmos, Zdeněk Pololáník a Jiří Pavlica. Spoluúčinkovali: Marta Ženatá – soprán, Ester Moravetzová – varhany, sbor účastníků 20. kurzu pro sbormistry, sbor Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA), faráři Daniel Heller a Lubomír Kabíček – průvodní slovo. D. Heller měl také přednášku o koncepci nového zpěvníku.

Hospodářské věci

Prodloužení nájemních smluv - byty v Husově domě

Synodní rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 1A paní Lence Dobšové do 31. 12. 2013 za nezměněných podmínek, s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 2A paní Haně Kurešové do 31. 12. 2013 za nezměněných podmínek, s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 4A panu Jindřichu Lukešovi do 31. 12. 2013 za nezměněných podmínek.

Nájemní smlouva M. Sklenářová - Wintrova 15

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Martinou Sklenářovou k bytu ve Wintrově ul. 15 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) řešit otázku kompenzace analogicky jako u ostatních zaměstnanců ÚCK bydlících v bytě povšechného sboru.

Rekreační střediska

Jmenování Kláry Černé do kuratorií rekreačních středisek

Synodní rada jmenuje Kláru Černou členkou kuratorií středisek Běleč nad Orlicí, Chotěboř a Herlíkovice.

Ekumenické vztahy

Synod EKBO Berlín 14. - 17. 11. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Ladislava Moravetze, který se synodu účastnil: Tématem synodu bylo „Reformace a hudba“. L. Moravetz se zúčastnil jen prvního dne jednání synodu, kdy bylo na pořadu právě toto téma. O něm také byla předchozí diskuze po celý rok ve sborech - každé staršovstvo sboru si muselo položit otázky, týkající se současného stavu, významu a úlohy lokální příp. regionální církevní hudby. K tématu bylo zaměřeno také kázání zahajovací bohoslužby, přednáška Christfrieda Brödela z Drážďan „Církevní hudba před výzvami měnící se církve“, referát Landeskirchenmusikdirektora Prof. Dr. Guntera Kennela z Berlína „K čemu potřebuje církev dnes a zítra církevní hudbu?“. Z nich vyplynulo, že v měnící se církvi se musí promýšlet i nový způsob znění hudby („musica semper reformanda“) a že velkou roli v církevní hudbě mají regionální kantoři (Církev má mít dostatek vzdělaných kantorů, aby mohla pokračovat v tradici s vysokou úrovní církevní hudby. Tím dosáhne většího uznání navenek.) Ukazuje-li se, že církevní hudba je úspěšná, má smysl do ní investovat.

9. valné shromáždění ERC v ČR - CASD Praha - Smíchov

Dne 28. 11. 2012 se konalo valné shromáždění ERC. Na jeho programu bylo schvalování zpráv (v souvislosti s nimi se hovořilo o vztahu VDP a Prison Fellowship International a práci dalších ekumenických kaplanů, hodnotil se poslední ročník Modlitby za domov), řešily se záležitosti kolem příspěvkového klíče a hovořilo se o smyslu existence ERC vůbec, byla znovu ve své funkci potvrzena S. Silná, doba její mateřské dovolené bude pokryta výpomocí na dohodu a zvýšením úvazku A. Čejky. Byla formulována řada usnesení.

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu

Synodní rada deleguje Romana Mazura na Ekumenický studijní kurz v Josefstalu ve dnech 3.-12. 6. 2013.

Setkání evropských představitelů členských církví LWF ve Finsku

Synodní rada deleguje Gerharda Frey-Reininghause, aby se zúčastnil Setkání evropských představitelů členských církví LWF 30. 9.-2. 10. 2013 ve Finsku.

Noc kostelů 2013 – koordinátor pro oblast Praha

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Daniely Hamrové, která se v loňském roce zúčastnila práce v ekumenickém přípravném týmu Noci kostelů na Pražském arcibiskupství: „Po diskuzích s ERC a Pražským seniorátem jsme považovali za účinnější, aby za ČCE byl v přípravném týmu někdo z terénu. Se svým zapojením do této práce souhlasila Lenka Ridzoňová a již je s přípravným týmem v kontaktu.“ Daniela Hamrová vidí svou úlohu v koordinaci na celocírkevní úrovni.

Stipendium Eva Balcarová

Synodní rada souhlasí s doporučením Evy Balcarové na stipendium saské církve pro její studium v Moritzburgu.

Diakonie ČCE

Žádost o vyhlášení sbírky na Etiopii

Synodní rada vyhlašuje ve sborech ČCE dobrovolnou sbírku ve prospěch vdov a sirotků v Etiopii.