Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 5. 2. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 5. 2. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Zpráva koordinátora supervize - informace o zavádění supervize do praxe v ČCE

Synodní rada bere na vědomí volbu skupiny interních supervizorů a jmenuje sestru farářku Lýdii Mamulovou koordinátorkou supervize ČCE od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014. Synodní rada také pověřuje Martinu Sklenářovou přípravou náležitostí k zahájení činnosti nové koordinátorky supervize ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně I - opakovaná volba Olgy Tydlitátové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Olgy Tydlitátové za druhou farářku FS ČCE v Brně I, na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2015 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Moravská Třebová - kandidatura Ivo Davida

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Ivo Davida za faráře FS ČCE Moravská Třebová na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Kadlecová Jana - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje sestře Janě Kadlecové dispens od setrvání na místě farářky ve FS ČCE v Karlovicích a FS ČCE v Podbořanech do konce doby jejího povolání v obou z jmenovaných sborů, tj. do 31. 12. 2014.

Farní sbor (FS) ČCE v Písku - opakovaná volba Jiřího Ježdíka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jiřího Ježdíka za faráře FS ČCE v Písku na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2023 na plný pracovní úvazek.

Pešlová Drahomíra - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Drahomíry Pešlové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Drahomíře Pešlové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Pešlová požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby požádala seniora Horáckého seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Pešlovou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Farní sbor (FS) ČCE Žatec - opakovaná volba Jana Veselého

Synodní rada odkládá rozhodnutí o výpovědi br. Janu Veselému do 14. 5. 2013. Po dobu, po kterou nebude Jan Veselý řádně povolán za kazatele farního sboru, náleží mu základní plat bez funkčních příplatků. O požitcích z Personálního fondu bude rozhodnuto na příštím zasedání 19. 2. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) informovat seniorátní výbor (SV) Ústeckého seniorátu o těchto rozhodnutích.

Farní sbor (FS) ČCE Chleby - opakovaná volba Miroslava Německého

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Miroslava Německého za jáhna FS ČCE v Chlebích na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014 na pracovní úvazek 33%. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Německého.

Farní sbor (FS) ČCE Vsetín-Horní sbor - opakovaná volba Stanislava Mikulíka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Stanislava Mikulíka za jáhna FS ČCE Vsetín-Horní sbor na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Růžďce - kandidatura Jany Kadlecové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Jany Kadlecové na místo farářky FS ČCE v Růžďce na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě Jany Kadlecové.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva ze studentské praxe - Petra Náhlovská

Synodní rada vzala na vědomí zprávu sestry Petry Náhlovské, studentky ETF UK zapsané mezi kandidáty služby v církvi, která vykonala předepsanou praxi na sboru v Letohradu u ses. farářky Kačenové. Praxe proběhla ve dnech 26. 11. - 17. 12. 2012.

Správa církve

Konvent Chrudimského seniorátu dne 10. 11. 2012

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání konventu Chrudimského seniorátu a potvrzuje volbu seniorátního kurátora chrudimského seniorátu br. Milana Chyby, volbu 2. náhradníka seniorátního výboru z řad farářů ses. Anny Lavické a volbu1. náhradníka seniorátního výboru z řad laiků br. Jaromíra Drdy.

Zprávy ze zasedání seniorátních výboru

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Pražského a Východomoravského seniorátu.

Zřízení správní komise ve farním sboru (FS) ČCE v Žatci

Synodní rada bere na vědomí informaci seniorátního výboru Ústeckého seniorátu ČCE o jmenování správní komise ve FS ČCE v Žatci na období od 1. 2. do 30. 4. 2013 ve složení Tomáš Pavelka - předseda, Petr Hubáček - místopředseda, Ivo Valášek, Jiří Hlinka a Jiří Bureš.

Příprava 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada není nakloněna vzniku materiálu pro synod dle návrhu předsednictva synodu, pokud synod sám neusnesl téma pro 3. zasedání 33. synodu a má za to, že ustanovování vedoucího tajemníka synodem je nadbytečné a proto ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP), aby v tomto smyslu připravil návrh změny církevního zřízení a příslušných řádů.

Zápisy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z vizitací seniorátních výborů: Pražského seniorátu a Brněnského seniorátu.

Výchova a vzdělávání

Personální změny v poradním odboru pro práci s dětmi (POD)

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Jaromíra Čaška na členství v poradním odboru pro práci s dětmi. Synodní rada jmenuje Alenu Tkadlečkovou členkou poradním odboru pro práci s dětmi.

Příručka pro konfirmandy "Dvakrát měř, jednou věř"

Na jaře v roce 2012 byla vydána příručka pro konfirmandy "Dvakrát měř, jednou věř". Náklad byl 1200 ks, příručka byla nabídnuta do sborů ČCE, v současnosti je většina kusů prodána, na oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK je momentálně k dispozici cca 150 ks. Po poradě s autory příručky (Petr Gallus, David Balcar) se vážně uvažuje o dotisku příručky. Dotisk by byl proveden během roku 2013. Příručka by se prodávala za nedotovanou cenu (cca 320,- Kč/ks), aby se pokryly náklady na tisk. Příručka dosud nebyla nabídnuta jiným církvím, nakladatelstvím a obecně se nepropagovala mimo ČCE. Dle letmého průzkumu českého trhu je dílo Dvakrát měř, jednou věř ojedinělé, proto je pravděpodobné, že dotisk najde své uplatnění. Synodní rada bere toto na vědomí a souhlasí s navrženým postupem.

Výchova mládeže

Hledání celocírkevního faráře mládeže

Dnem 31. 1. 2013 skončily pracovní pohovory na pozici samostatného referenta do oddělení mládeže ÚCK (dále jen OM). Přihlásilo se celkem 14 uchazečů. Předpokládaný nástup samostatného referenta je stanoven na 11.2.2013. Původní délka pracovního úvazku, do konce června 2013, se jeví vedoucí úseku výchovy a vzdělávání jako nedostačující. OM potřebuje posílit hlavně v období vrcholících příprav letních aktivit a Sjezdu nejen evangelické mládeže. Aktuálně není jisté, zda synod povolá celocírkevního faráře pro mládež, a zda již v červnu 2013 nastoupí do OM. S vedením ÚCK byl dne 30. 1. 2013 diskutován záměr uzavřít pracovní smlouvu s novým samostatným referentem až do 11. 10. 2013. Náklady na mzdu pro samostatného referenta byly také jednány s náměstkem Františkem Strakou. Vedení ÚCK se záměrem souhlasilo. Synodní rada souhlasí s obsazením místa samostatného referenta oddělení mládeže, a to na 0,75 pracovního úvazku na dobu určitou od 11. 2. 2013 do 11.10.2013.

Ekumenické vztahy

Mezinárodní konference NF Leo Baeck 11. - 13. 2. 2013 v Terezíně

Pořadatelé sdělili, že v současné komplikované situaci NF Leo Baecka byli nuceni konferenci zrušit.

Zahraniční hosté na synodu

Synodní rada souhlasí s pozváním na synod hostů ze zahraničí dle předloženého seznamu.

D. Ženatá - stáž v Evangelisches Gemeindeblatt in Württemberg

Synodní rada souhlasí s vysláním D. Ženaté na stáž do Evangelisches Gemeindeblatt in Württemberg v termínu 2. - 12. 4. 2013.

Konference o pravicových stranách a pravicovém hnutí v Evropě, Bonn

Evangelická akademie v Porýní se obrátila na Joele Rumla s dotazem, zda by mohl přijet na konferenci s názvem „Nacionalismus, nepřátelství k cizincům a přibývající násilí“. Konference by chtěla poskytnout celkový pohled na vývoj v Evropě a zaměřit se na některé země, z nichž jsou pozváni referenti. Delegát ČCE by měl referovat o situaci a postoji církví k pravicovému extremismu a pravicovému populismu v Česku. Vzhledem k tomu, že tomuto tématu se dlouhodoběji věnuje Mikuláš Vymětal, navrhuje ekumenické oddělení ÚCK delegovat na konferenci jeho. Synodní rada deleguje jako referenta na konferenci o pravicových stranách a pravicovém hnutí v Evropě, které se koná 12. - 13. 4. 2013 v Bonnu Mikuláše Vymětala.

Křesťanská služba

Žádost o půjčku z Fondu křesťanské služby - Jan Hudec

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky br. Janu Hudcovi z Fondu křesťanské služby.

Různé

Nadační fond Leo Baecka ; účast ČCE

Představenstvo Spolku přátel a podporovatelů Terezína oznámilo, že tento spolek vystupuje ke dni 25. 1. 2013 z Nadačního fondu Leo Baecka Terezín. Stejně tak odstupuje ze všech funkcí a odchází z NF Leo Baecka Friedemann Bringt, zástupce předsedy Podpůrného spolku setkávání mládeže v Terezíně. Důvodem je nerealizovatelnost projektu opravy Dělostřeleckých kasáren a trvalý provoz tohoto objektu. Synodní rada souhlasí s ukončením spolupráce s NF Leo Baecka a pověřuje ÚCK učinit patřičné kroky.